Ephesians 4

Nakwo Anɨtumo inɨngkawo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo Kɨlaisɨye a'apaho'nwoho.

Ngko Anɨtuye syoho iwo'nɨngkohe so'no impo'angomo humale sohwo'ni sekumo jomo yokumpohn'nyo selalokweno. Anɨtu kakoe mehomi hn'nɨmne'no wonyoangkafo humayo so'no joho nalɨmentiso so'no kakoe yahino wonyoangkafo somo nto'no unɨngkohwano. A'amu hopi'nonohino somo sekwo enjwa'mo pahumno. A'amu somo fo'ma fo'ma ulohofɨkuji hungkuno hofiyo hofohofahn'no ulɨmno. A'amuso hofɨko wonyo sekumo selohofɨkujo'no sekwo oso wonyo hiso aku ulohofɨkutoho. O'o, wopɨngo'nohini ulohopmno. Sɨmeho finɨmno. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kako sɨmeho afa inyo yahino nejapmmentiso so'no nakwo mtitofo anga'nohino pa'nyo impe hopa nto monakilo'mokumaho. Oseso oso sɨmeho afa inyo yahino ne'no mjimɨkuno. Nakwo Anɨtumo sɨmeho uyɨwo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo hinjoho'nwi a'apaho anga'nohino'nwoho. Anɨtuye Towahunoso anga'nohino hweho. Nakwo hopi'nonohino hn'nwi nakwo Anɨtu'nji wonyoangkafopo humayo so'no Anɨtu nakumo joho lonetɨma'mentiso so'no nakwo oso hiso'no afa'nohini hontohumalohwono. Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais sohwo anga'nohino hweho. Nakwoe sɨmeho hi'ntnnohino uyo yahinoso Anɨtu uhwononteso anga'nohino weho. Mijo kiyomayoso Anɨtu uhwononteso hwapɨngo neso kenga'nohinofoho. Nakwoe Mpohwo anga'nohino sohwo Anɨtuyoho. Nakwo hopi'nonohino hn'nwi kakimo enjwa'mo humentanɨngkuhwoni kako yokintahopo humaho. Kako nakwo'njo ajwopo nohumanto yo'mayo ne'manteso kako wopɨngo namokuwo'nɨngkiso hweho. Kako nakwoe sɨmehomo humaho.

Nakwo anga'no anga'nohino hn'nɨmo Kɨlais kako kakoe syoho kengo kengo nejaponte so'no kako yokumpohn'nyo hwapɨngo sohwo oso syoho hiso iyo'neso yokumpohn'nyo nejapmmentisofoho. Olo hilo so'no Anɨtuye hungkuno ole nalɨmento,

Kɨlais kako songo lɨkafonto ahwomomo apa'no sɨmentiso sohonta kako kakoe a'amu pi'nɨngoso Seten kako impe intofahumentiso somo isɨhutofomotasɨmentisofoho.
Osohonta kako a'amu somo yo'mayo syoho kengo kengo iyoso'no yokumpohn'nyo uyɨmentisofoho.
Ose nalɨmentisofoho.
Oso hungkuno so'no huno wosyofɨsyano. Kako ahwomomo apa'no sɨmentiso so'no neso pehoto. Olenoho. Sɨmo'mo kako ahwomo mta'ni noponto hwaho ne lopo pmmentisoso kako hwahomo'mo a'amu poyo pe'nyofe angomo umentisofoho. 10 Olo hwe lohwo kako sɨmo'mo hwahomo'mo umentiso sohwo kako aku ahwomo ne nohotɨmo sɨmentisofoho. Sɨmentiso so'no kako yo'mayo hopi'nonohino ahwomomjo so'nji hwahoponjo so'nji hwaho ae'mjo yo'mayo hopi'nono Kɨlaisɨmo weho. 11 Anɨtuye syoho kengo kengo iyo so'ne Kɨlais kako a'amu anga'no anga'nohinomo yokumpohn'nyo uyalofoho. Oso yokumpohn'nyoso olenoho. A'amu fisomo kakoe hungkuno uyohojɨku'mofo'ne (apousel) syoho uyalofoho. Nom'ni somo Anɨtu hungkuno jo'ne syoho uyalofoho. Nom'ni somo a'amu Anɨtuye honɨngkanomo tɨpemayo'ne a'amu somo ufo'mayo'ne syoho uyalofoho. Nom'ni somo Anɨtuye a'amu ne somo mokosyohumayo so'ne kakoe hungkuno lutɨhwayo'ne syoho uyalofoho. 12 Oso yokumpohn'nyo nejopalokunjoso Anɨtuye a'amu neso hofɨko kakoe syoho hofiyo ulohofiyo'ne nto'no esyohumaho. Oso'no nakwo Kɨlaisɨye a'apaho ne hn'nwi nakwo yokumpohn'nyo anga'no anga'no sosofito'nɨngkuhwasi ufo'mo'nano. 13 Kɨlais kakoe yokumpohn'nyoso ne'no nejapɨwo'nɨngkiso so'no nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo sɨmeho afa unantanoho. U nakwo Anɨtuye hwomumne'no huno afa'nohini wonayɨmtonoho. Oso hohosohonta nakwoe sɨmeho mo'mo Anɨtuye hungkuno'nji Anɨtuye huno'nji nakwoe hunomo engo enaofɨhwoso'no nakwo Kɨlais pa'nyo sokafo umo'nantanoho. 14 Osohonta nakwo mehomi pa'nyo mohumanehwono. A'amu mehomi pa'nyoso hintalinyo ifofo mokomoiso hopa mokomoyalofoho. Hofɨkoe huno somo ehilo'memokomoyalofoho. A'amu afofo hungkuno'nji hwasyo hungkuno'nji selalokwofoso hofɨko oso ifofo hopa sekumo umpo'nosetɨmantɨfe'no yalokwofo. Osomo sekwo tɨfi inɨngkakutoho. 15 O'o, nakwo Anɨtuye hungkuno ne somo ne'no inɨngkohwasi a'amu hopi'nonohino so'nji sɨmeho inɨngkuhwasi Kɨlais nakwoe mnokino engo'njo sohwoe yahino wopɨngoso nakwoe sɨmeho mo'mo engo wenao'montonoho. 16 Kɨlais kako nakwoe mnokino pa'nyo hweho. Nakwo kakoe sɨfe aho yo'mayoso pa'nyo'nwoho. Mnokino sohwo kako a'apaho sohumo huno uyahonɨngki a'apahoso syoho ito'no iwo'nɨngkisofoho. I aho sohwo kako syoho nto'no miyo'manji ajo'miyo sohwa hofɨko syoho nto'no mifitnnehofo. Oso'no Kɨlais kako syoho kengo kengo nejapmmentisoso nakwo anga'no anga'nohino hn'nwi syoho nto'no ihwasi nakwo ufo'mo'nantanoho. Ose ihwasi sɨmeho afa inɨngkuhwasi Kɨlaisɨye a'apaho hn'nwi engo imo'nɨngkuhwasi yokumpohn'nyo wolohofantanoho.

Anɨtuye a'amu neso hofɨko yahino songo malokwofo.

17 Olo hungkuno loso ngko Anɨtumne'no yokumpohn'nyo waselɨmonne'no yohono. A'amu hwahoponjoso Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofo oso pa'nyoso sekwo imo'nɨngkutoho. Hofɨkoe hunoso siki wo'nnyofoho. 18 Hofɨkoe huno pɨku'nnyo so'no sɨkwo'mjoho pa'nyofoho. Hofɨko yokumpohn'nyo imo'nontɨfi huno'masoso hofɨko Anɨtu kakoe songo humayoso momalokuyohofo. 19 Hofɨkoe honɨngkano wonyo somne'no hofɨko wonɨmango munyofoho. O'o, hofɨko honɨngkano wonyo somo ikuhufoku'mo'nyofoho. Yo'mayo yahino wonyo somne'no sɨmeho fefoyo uyalofoho.

20 Oso yahino hiso Kɨlais losetɨhwamentisotaho. Nɨhu'no awonoho. 21 Kɨlaisɨye yahino wopɨngo so'no sekwo nupa'nontɨfi oso yahino homo somo tɨfi inɨngkowahonɨngkofi a'amu Jisasɨye hungkuno neso nto losetɨhwamentohofofoho. 22 Oso'no sekwo sekwoe hohontajo yahino wonyoso nɨhu'nahone foho'naopmno. Yo'mayo wonyo sekwoe sɨmeho umo lɨmojoso olenoho. Sekwoe hunomnohini inɨngkawentɨfi yo'mayo hi semo'nyoso honɨngkano hwasyomo ipesemotamojofoho. Oso hiso sekwoe hunomo wonyo semokumojofoho. Oso yahino wonyoso nɨhu'nahone foho'naopmno. 23 Sekwoe hunoso sekwoe sɨmehoso nɨhu'no songo umo'nono. 24 Sekwo a'amu soku songo hmmo'nɨmno. Oso a'amu songo soku Anɨtu kako pa'nyo wasemokumontonoho. Oso a'amu songo hiso wonyo honɨngkano nɨhu'no anefoho. Yahino ito'nohinofoho.

25 Oseso sekwo hwasyo hungkunoso foho'naopmno. Apa'no nolɨkutoho. Sekwo hungkuno nehopi'nohino fihnnɨmno. Sekwo huno ole seyohi, Nakwo Kɨlaisɨye a'apaho'nwoho. Oso'no hungkuno nehopi'nohino fihnnɨmno. 26 Sekwo sekwoe sɨmeho wonyo semo'nɨngkuhwoso'no huno nto'no fɨsyafɨhupmno. Sekwo honɨngkano wonyo ifitnnoho. Sekwo sekwoe sɨmeho tohino nowentanɨngkuhwosi mofehi'nyo ikwo'mokoloho. 27 A'amu sɨmeho wonyo umo'nɨwo'nɨngkiso osohumo Seten ehuhnnaofɨwo'nɨngkisofoho. Oso'no sekwo Setenɨmne'no hoku'yo nohwosomputɨmafɨkutoho. 28 A'amu yo'mayoso hufo iwo'nɨngkiso sohwo kako apa'no hufo ihwoloho. O'o, kako syoho wopɨngo'nohini wotɨpemano. Oso syohoso kako kakoe aho'nji yokumpohn'nyo ihwosi hamniyoho nomahwosi kako a'amu umofonyo iyo somo ufo'mano. 29 Sekwoe mango mta'ni wonyo hungkuno nolɨkutoho. O'o, hungkuno wopɨngo'nohini nom'ne a'amu somo usosofitofo'ne filɨmno. A'amu nom'ne somo ufo'mayo'ne hungkuno wopɨngo'nohini filɨmno. 30 Sekwoe humayo yahino so'no Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sɨmeho tango ifisyɨmofɨkutoho. Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngo yofe nahwofo'ne nejapmmentiso so'no nakwo huno ole nayohi, Oso sɨkuno ae'uyo somo yo'mayo yahino wonyo somta'ni nɨhu'nahone isɨhutofonemaso sohonta nakwo Anɨtu'nji wopɨngo humanefoho. Huno ose nayohoho. Oso'no Anɨtuye Towahuno sohumo sɨmeho tango ukutoho. 31 Sekwo olo yahino loso foho'naopmno. Sɨmeho wonyo, yoka, sɨmeho tohino, mango engo, sitofo, oso yahino wonyoso ikutoho. 32 Sekwo a'amu somo sɨmeho uyɨkuji yahino wopɨngo'nohini ulohopmno. Kɨlais sekumne'no poyo pe'nɨmentiso so'no Anɨtu sekwoe wonyo wae yasema'mentiso hopaso a'amu fiso hofɨko wonyo selohopijo somo hohujo'mo moho'naofɨkuji wonyo hiso wae hmmopmno.

Copyright information for `APZ