Ephesians 5

Nakwo pomponahopo wohumano.

Anɨtuye mehomi soku Anɨtu hitoho engo sejapɨwo'nɨngkiso so'no sekwo kakoe yahino somo tɨfi finɨngkamno. Kako pa'nyo hmmo'nɨmno. Kɨlais kako nakumo hitoho engo nejapmmentiso so'no kako nakwoe wonyomne'no kakoe a'apaho wopɨngoso ihn'nao'mentisofoho. Anɨtu oso homo somo uhwononto akino wopɨngo wa'mentiso hopaso kakoe sɨmeho wopɨngo umo'nɨmentisofoho. Oso yahino wopɨngo somo finɨngkamno.

Yo'mayo yahino wonyo, a'mohufo, kifosyoho, nom'ne hwafe yo'mayo so'no hi semo'nyo, oso yahino wonyoso sekumo se'mahwoloho. O'o, sekwo Anɨtuye a'amu ne kuyoho. Oso'no a'amu fiso hofɨko sekwo'njopo humafɨkuji oso yahino wonyoso motɨpemapitnnehofo. Sekwo wonyo hungkuno nolɨkutoho. Hwasyo hungkuno syohi'nyo hungkuno wonyoso nolɨkutoho. O'o, oso yahinoso Anɨtuye mehomimne'maho. Sekwo soku, sekwoe hungkunoso Anɨtuye yofe ho'nomayo'nefoho. Kakimo isamoyoka ujo'nefoho. Sekwo huno moi'wonoho. A'amu kifosyoho'njo sohwa, a'mohufo iwo'nɨngkohofoso, hungkuno wonyo lɨwo'nɨngkohofoso, a'amu kako ho'yangomnohini syafɨsyonto woma'mo lɨwo'nɨngkisoso, oso a'amu hiso hofɨko Anɨtu'nji Kɨlaisɨ'nji siko a'amumo yokumpohn'nyo mokosyohumasiyo sopo m'mopitnnefoho. O'o, nɨhu'no awonoho. A'amu yo'mayo ho'yango so'no hi umo'noso sohwo kako ho'yango hiso kakoe Anɨtu pa'nyo imokinonto ho'yango somne hwomtame ulohofɨwo'nɨngkisofoho.

Sekwo huno nto'no fɨsyafɨhupmno. A'amu oso yahino wonyo somo upesemotowantɨfe'no yalokwofoso hofɨkoe siki hungkuno somo tɨfi inɨngkakutoho. A'amu oso yahino wonyo yontɨfi Anɨtuye hungkuno somo hwotoho fewo'nɨngkohofo somne'no Anɨtu kako sɨmeho tohino umnonefoho. Oso'no sekwo hofɨko'nji ejoku'nohumafɨkutoho. Sekwo soku, hohonta sɨkwo'mjoho'mo humamotofokuyoho. I olohonta nakwoe Hwe Engo Jisas kakoe pomponahopo sehumajɨ'masofoho. Oso'no sekwo pomponahopo ne'no humafɨkuji hano ito'no femoyɨmno. Anɨtuye pomponaho loso yahino wopɨngo'nji honɨngkano nto'nohino so'nji hungkuno nehopi'nohino so'nji utɨhwa'nyopo ujo ejokwojasyɨwo'nɨngkisofoho. Oseso sekwo oso yahino wopɨngoso ne'no fikuno. 10 Sekwo Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokiyo'ne honɨngkano tɨpemafɨkuji osomo syoho yokumpohn'nyo fikuno. 11 A'amu sɨkwo'mjoho'mo nohumantɨfi hohontajo yahino wonyoso iwo'nɨngkohofo so'nji sekwo ejoku'nohumafɨkutoho. O'o, sekwo i'waho nto'no fiyɨmno. Oso yahino wonyoso ne anefoho. Sekwo a'amufe honɨngkano wonyo somne'no hungkuno ulɨkuji honɨngkano wopɨngo utɨhwamno. 12 Yo'mayo yahino wonyoso hofɨko hiyaso'mo iwo'nɨngkohofo so'no ngko sejo so'no wonɨmango nnɨngkahonɨngki ifalifaliyo mamtɨ'mokoho yohono. 13 Anɨtuye pomponahoso a'amu yo'mayo hiyaso'mo yɨwo'nɨngkohofo somo utɨhwa'nyopo ujo ehontojwasyɨwo'nɨngkisofoho. A'amu fiso hofɨkoe yahino wonyo hwapɨngo neso uhwonɨngkuji yahino wonyo somo woho'nofano lɨkuji Anɨtumo nɨhu'nahone uyantɨfitɨkeno. Oso'no uhwonantanoho. 14 Oso a'amu homo somne'no ta lɨmotofoso ole nalohi,

Kɨko saho wotnno sohwosi, kɨko honɨngkano wonyomo nohumanji, a'amu poyo pe'nɨngkohofo pa'nyo humawo'nɨngkino, filɨkaho.
Kɨlais kakoe pomponaho jɨje sɨmehomo wolakisyono.
15 Sekwo sekwoe humayo yahino somne'no huno ito'no fɨsyafɨhupmno. A'amu Anɨtumne'no huno mosyafɨsiyo'njo humawo'nɨngkohofo hopa nohumafɨkutoho. O'o, sekwo a'amu huno'njo humawo'nɨngkohofo hopaso fosyohumamno. 16 Olohonta yahino wonyo pi'nɨngo engo wo'nnyoponoho. I sekwo soku olopo siki humayo'ne mohumulofo. O'o, yo'mayo iwo'nɨngkohofoso Anɨtumne'no fiyɨmno. 17 Sekwo Anɨtumne'no huno mosyafɨsiyo'njo ikuji yo'mayo syohoso ikutoho. O'o, ilofɨkutoho. Sekwo soku sɨmo'mo Anɨtuye hunoso tɨpemafɨkuji tɨfi yo'mayoso ito'no fiyɨmno.

18 Sekwo mijo yokumpohn'nyo engo nɨngkuji nonilohofɨkutoho. O'o, oso yahinoso sekumo wonyo wasemokumonte'no yohoho. I oso'no sekwo Anɨtuye Towahunoso nomafɨkujo'no kako sekumo wosehula'ofono. 19 Oso'no sekwo nuhu'mokukuji sekwo Anɨtuye hungkuno hnnɨngkuji kakoe yofe ho'nomayo'ne Ta'njo Iyoswo ta'nji filɨmno. Sekwoe towahunomo yokumpohn'nyo imokiyo'ne haohonta sekwo Hwe Engo Anɨtune'no syafɨsyɨkuji kakoe yofe foho'nomapmno. Oso'no tajo angomjo taso mango mta'ni lɨkuji sɨmeho ajwo mo'mta'ni filulɨka'nɨngkuno. 20 Yo'mayo se'maso so'no nanɨngkwohwo Anɨtumo isamoyoka ulɨmno. Wopɨngo'nohini se'mahwoso'no isamoyoka nolɨkutoho. O'o, tango so'nji se'mahwoso'no Anɨtumo isamoyoka ulɨmno. Hwapɨngoso nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako wopɨngo'nohini nalohofɨwo'nɨngkiso so'no isamoyoka ulɨmno.

A'mu siyoswafe hungkunofoho.

21 Sekwo Kɨlaisɨye hungkunomo tɨfi inɨngkowalokwofo so'no sekwo a'amu nom'ne somne'no hwahopo pawomno.

22 Moya'mi sofasi, sekwo sekwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kakoe hungkunomo enjwa'mo humalofo hopaso sekwo sekwoe hwehwafe hungkunomo enjwa'mo fosyohumamno. 23 Hwapɨngoso peho'neto. Hwe sohwa hofɨkoe ape sofamo hwe engo imo'nontɨfi a'musyamo mokosyohumawo'nɨngkohofɨhwafoho. Oso hopaso Kɨlais kako kakoe a'amu ne sofe hwe mnokino engo'njo hweho. A'amu hiso Kɨlaisɨye a'apahofoho. Kɨlais oso a'amu somo asomo utɨmayo'ne poyo pe'nɨmentiso hweho. 24 A'amu Kɨlaisɨmo sɨmeho uyɨwo'nɨngkohofoso hofɨko kakimo enjwa'mo humalofo hopaso moya'mi sofa hofɨko hofɨkoe hwehwamo enjwa'mo wohumafe.

25 Hwe sohwasi, sekwo sekwoe a'musyamne'no sɨmeho epufohi filohopmno. Kɨlais kakoe a'amu ne somne'no sɨmeho engo uyɨmentiso so'no kako hofɨkine'no poyo pe'nɨmentisofoho. Oso pa'nyoso sekwo sekwoe a'musyamo sɨmeho uyɨmno. 26 Kɨlais kakoe a'amu ne somne'no poyo pe'nɨmentiso so'no kakoe hungkuno so'nji mijo kiyomayo yahino so'nji hofɨkoe huno hofɨkoe sɨmeho honɨngkano wonyo ane kiho'maso imokalofoho. 27 Oseso Kɨlais kakoe a'amu neso hofɨko kakoe sɨmanopo lohopijo sohonta hofɨko honɨngkano wonyo nɨhu'no ane kiho'maso nɨhu'no wonyoangkafo'nohini lohopitnnefoho. 28 Oseso sekwo hwe sohwasi sekwo upa'nɨmno. Sekwoe a'apahomne'no hitoho selofɨwo'nɨngkiso hopaso sekwoe a'musyamne'no hitoho waselofono. Hwe kakoe ape'nji sikoe a'apaho afa inɨmentisiyo so'no hwe sohwo kakoe apemo wopɨngo ulohofɨhwoso'no kako kakoe a'apahomo wopɨngo ulohofalofoho. 29 Nakwo huno ole nayohi, a'amu kako kakoe a'apahomne'no mangohwa imo'nyoso awonoho. Kako kakoe a'apahomo wosopayo uyɨwo'nɨngkohoho. Kakoe a'apaho nto'no emokosyohumawo'nɨngkohoho. Oso pa'nyoso Kɨlais kako kakoe a'amu ne somo wopɨngo emokosyohumawo'nɨngkiso hweho. 30 Hwapɨngoso nakwo Kɨlaisɨye sɨfe aho a'apaho'nwoho. 31 Anɨtuye hungkuno ole nalohi, U hwe fihwo kako kakoe kanɨngkwohwo'ya'umo ulɨko'mahwosi kakoe ape'nji womokotɨku'nanjiyoho. Oseso siko nem'no makotɨku'nisoso siko a'apaho afa umo'nanjiyoho. Ose nalɨmentisofoho. 32 Oso hungkuno hiso'no nje hunoso olenoho. Hwapɨngo neso hufa'uyoho. Hwapɨngo hiyasoso ole, Kɨlais kakoe a'amu ne so'nji a'apaho afa imo'nalokwofo so'no nelalofoho. 33 Oso'nohinɨ'maho. O'o, sekwo hwe anga'no anga'nohino sohwa hnnontnne'no selalofoho. Sekwo hwe sohwasi sekwoe a'apahomne'no hitoho selofɨwo'nɨngkiso hopaso sekwoe a'musyamne'no hitoho waselofono. Oso'no sekwo moya'mi sofasi sekwo sekwoe hwehwafe yofe foho'nomapmno.

Copyright information for `APZ