Ephesians 6

Mehomi so'nji kanɨngkwohwo'ya'u'njiye hungkunofoho.

Sekwo mehomi soku, senɨngkwohwo'ya'uye hungkunomo haloho popmno. Anɨtu hofiyo ose ifitnne'ento lɨmentisofoho. Anɨtuye hungkuno ole nalohi, Kɨko jɨje mpohwo na'uye hungkunomo tɨfi finɨngkayo. Ose nalisofoho. Olo honɨngkano hungkuno lomo inɨngkuso'manji Anɨtu kako wopɨngo wakiloho'montonoho. Olo honɨngkano hungkuno sɨmo'mjo loso hungkuno ne ulinyo hi'njofoho. Ne hiso olenoho. Kɨko hnnɨngkwohwo'ya'uye hungkunomo haloho pojo'manji kɨko hwaho lopo wopɨngo nohumentanɨngkiji soswo pi'nɨngo engo wokiyakolo'montonoho.

Sekwo hamnɨngkwohwo'yoswasi, sekwoe mehomife hunomo wonyo umokukutoho. Hwasyo hungkuno nulɨkutoho. Sikoe mehomi somo Anɨtuye hungkuno lutɨhwahosɨsi hofiyo mokosyohumahosɨsi hofɨko hahn'nyo ifijo'manji hofɨkoe honɨngkanomo siko nto'no mɨhwajinyo.

A'amu syoho ulohofiyo so'nji a'amu nom'ne somo mokosyohumawo'nɨngkohofo sofe hungkunofoho.

Sekwo syoho ulohofiyo soku, sekwoe hwe engo nosemokosyohumawo'nɨngkohofo sohwafe hungkunomo enjwa'mo ito'no fosyohumamno. Sekwo sɨmeho hufa'uyo'njo imo'nɨngkutoho. O'o, sekwo hofɨkoe syoho somo yokumpohn'nyo fiyɨmno. Sekwo Kɨlaisɨye hungkunomo tɨfi inɨngkawo'nɨngkohofo hopaso sekwoe hwe engo sohwoe hungkunomo tɨfi nto'no finɨngkamno. U sekwo a'amu wonahonɨfe lɨkuji a'amufe hunomo afofo umokano lɨkuji hofɨkoe tɨmopo syoho yokumpohn'nyo ikutoho. O'o, sekwo Kɨlaisɨye syoho ulohofiyo kuyoho. Oso sekwo sekwoe hwe engo sohwoe syoho yokumpohn'nyo ifijoso sekwo yahino Anɨtu umo'nɨwo'nɨngkiso somo inɨngkowalokwofo. Sekwo sɨmeho wopɨngo'nji sekwoe syoho fiyɨmno. Sekwo a'amu hwahoponjo somnohini syoho miyalokuyohofo. O'o, sekwoe Hwe Engo Anɨtuye syoho yalokwofo. Sekwo huno seyohoho. A'amu syoho ulohofiyo so'nji a'amu syoho somo mokosyohumalofo so'njimo Anɨtu hofɨkoe syoho somo uhwonɨwo'nɨngkiso sohwo hofɨkoe syoho wopɨngo somne'no kako yano ulofiyonefoho.

Sekwo a'amu syoho selohofiyɨwo'nɨgkohofo soku sekwo a'amu homo somo hofiyo mokosyohumamno. Sekwo iyoho lɨmofo yahinoso foho'naopmno. Nakwoe Hwe Engo Anɨtu kako ahwomomo humaso sohwo kako a'amu hopi'nonohinomo mokosyohumawo'nɨngkiso hweho. Kako a'amu yofe engo'njo so'nji a'amu sikinjo so'njimo uhwononteso afa'nohino uhwonɨwo'nɨngkohoho.

Anɨtuye a'amu neso hofɨko hwe ikujoho'ne kako mekino sampe yo'mayoso nto'no esyohumayo'ne hungkunofoho.

10 Ngko olo hungkuno ae'uyo loso waselɨmonne'no yohono. Sekwo Anɨtu'nji makotoku'nnyo soku, Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo'nji ufohi'nɨmno. 11 Seten kako sekumo yamofo selohofɨwo'nɨngkiso so'no sekwo Anɨtuye mekino, sampe, yo'mayoso nomafɨkuji yokumpohn'nyo fɨkesyohumamno. Setenɨye huno wonyo so'nji kakoe yahino wonyo so'nji fongki'nane'no yokumpohn'nyo wolohofano. 12 Nakwo a'amu hwahoponjo so'nji ikujoho mofongki'nalokuyɨhwono. O'o, nakwo Seten'nji towahuno wonyo so'nji fongki'nalokuhwono. Towahuno wonyo hiso hofɨko a'amu sɨkwo'mjoho'mo humalofo somo yokumpohn'nyo mokosyohumalofo. Hofɨko hwahopo emoyontɨfi ahwomomo emoyɨwo'nɨngkohofofoho. 13 Oso'no sekwo Anɨtuye mekino, sampe, yo'mayoso olohonta mapmno. Ose mafɨkuji yo'mayo wonyo i'mofapɨhwoso'no sekwo yokumpohn'nyo lohofɨkuji Seten'nji towahuno wonyo so'nji ikujoho fongki'nɨfijoso sekwo hofɨkimo nuyakolopitnnefoho. Nuyakolofɨkuji yokumpohn'nyo ne'no lohopitnnefoho.

14 Oso'no nto'no esyohumayo yahino so'no nakwo huno wosyofɨsyano. A'amu kako mango hwamo wafongku'mo lɨhwosi kako kakoe mekinohwa, sampehwa, omoyohwa, nomahwosi yokumpohn'nyo waloho'montonoho. Mango sohwa hofɨko oso hwe huhwo sohumo wofonjosyano lɨkuji me fɨfijoso mupolopitnnehofo. Hwapɨngoso kako nto'no esyohumunyo hweho. Oso pa'nyoso Seten nakumo ikujoho monafongkiso'ne ito'no wesyohumano. Nakwoe sampe, mekino, omoyo, yo'mayoso olenoho.

Hungkuno nehopi'nohino wolano. Hwasyo hungkuno molanehwono. Oso hungkuno neso sekwoe ahuloho pa'nyofoho.
Honɨngkano wopɨngo'nohini uyano. Wonyo honɨngkano ihwaloho. Oso honɨngkano wopɨngo'nohinoso sekwoe swokinoponjo ikujoho melɨkosafo pa'nyofoho.
Anɨtuye hungkuno wopɨngo a'amufe sɨmeho pompengo ifɨsyɨmofo'neso wolutɨhwano. Oso hiso sekwoe sɨfe manji'mofo pa'nyofoho.
Setenɨye yo'mayo tango ne'maso so'no Anɨtu kako nefo'mayo'ne so'no sɨmeho hi'ntnnono uyano. Oso sɨmeho hi'ntnnono hiso nakwoe sampe pa'nyofoho.
Nakwo Anɨtu asomo netɨmayo'ne so'no huno wosyofɨsyano. Oso nakwoe sohwo ho'yo pa'nyofoho.
Anɨtuye hungkuno so'no huno nto'no wonayono. Oso Anɨtuye hungkuno hiso nakwoe hwakuhwajo hosɨmno pa'nyofoho.
Kakoe Towahuno Wopɨngo sohwo hungkuno lomne'no wonetɨhwamtonoho.
Yo'mayo melɨkosafo hiso sampe mekino yo'mayo pa'nyoso nto'no wesyohumano.
18 Mpohumo jomo ne'no ulɨmno. Kakoe Towahuno Wopɨngofe yokumpohn'nyo sejapɨhwoso'no Anɨtumo jomo ulɨmno. Nto'no fohontohumamno. Piso'mo'nyo ikutoho. Sekwo Anɨtuye a'amu ne somne'no engolopohamo Mpohumo jomo ulɨkuno. 19 Sekwo Mpohwo Anɨtumo ngkimo nɨfo'mayo'ne jomo ole ulɨmno. Anɨtu kako kakoe hungkuno nje mangomo ho'nanɨsyɨhwoso'no ngko iyoho iyo yahinoso monje yasyɨ'mo Anɨtuye hungkuno wopɨngoso a'amufe hunomo ehohosasiyo'ne ulɨmo. Oso hiso'no sekwo Mpohumo ngkine'no jomo ulɨmno. 20 Ngko a'amumo Anɨtuye hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohe hwo'nyoho. Oso'no ngko impo'angomo humaleno. Olopo nohumahm'mo iyoho miyo'njo i'mo Anɨtuye hungkuno a'amu somo lutɨhwayo'ne sekwo Mpohumo jomo ulɨmno.

Hungkuno ae'uyofoho.

21 Tikikos nenɨngkwa'wehwo Anɨtuye syoho ulohofiyo wopɨngo sohwo kako nose'mahwosi yo'mayo ngkimo nɨ'ma'maso so'no yoloho waselɨmonte hweho. 22 Oso'no ngko kakimo sekuyepono lɨhwojalokweno. Kako nakwoe humayo so'no selɨhwosi sekumo yokumpohn'nyo wasesosofito'montonoho.

23 Nanɨngkwohwo Anɨtu'nji nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨ'nji siko'monta'i sekwoe sɨmeho pompenjiyo semokohosɨsi sekwo nom'ne a'amu somne'no hitoho selofo so'nji sɨmeho hi'ntnnono engo uyo so'nji wosejopanjiyoho. 24 A'amu nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨmo hitoho ulofoso musɨkwajiyo'njo iwo'nɨngkohofo osomo Anɨtu kako wopɨngo uloho'montonoho. Ngko Poulɨ'ni hungkuno hiloso mtɨ'mokohono. Osohopeho.

Copyright information for `APZ