Galatians 3

Honɨngkano hungkuno somo inɨngkayo yahino so'nji Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyo yahino so'ne hungkunofoho.

Sekwo a'amu Ngkolesiya omomo yahino yɨwo'nɨngkohofo soku, sɨmo'mo nakwo Jisas Kɨlais sekwoe wonyomne'no iyo hwojiyafɨku'nnyopo poyo pe'nɨmentiso so'no hofiyo losetɨhwahonɨngkuhwoni sekwo Kɨlais ne sohumo hopa tɨmo uhwonɨmentohofofoho. I olohonta sekwo hwasyopo hwosopisyao'malofofoho. Sekwoe huno somo hwasyo honɨngkanomo tɨhwo ipesemotapmmasoto. Ngko sekumo nom'ne anga'nohino so'no waselohonɨmne'no yohono. Sekwo honɨngkano hungkuno somo inɨngkamentohofo so'no Anɨtu kako kakoe Towahuno Wopɨngo sejapmmentisotaho. O'o, sekwo Jisasɨye hungkuno songomo upa'nontɨfi Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono umentohofo so'no Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngoso sejapmmentisofoho. Sekwoe huno wopɨngoso pipi yontɨfi ho'nao'malofoto. Sɨmo'mo sekwo syoho emayoso Anɨtuye Towahuno Wopɨngofe yokumpohn'nyo'nji hofiyo emantɨfi osopo huno wopɨngoso ho'naofontɨfi sekwoe yokumpohn'nyo hwahopo nta'nɨngo so'nji wesejwaofantɨfe'no yalokwofo. Sekwo Anɨtuye Towahuno'nji hofiyo humamotofo so'no inɨngo laseyohoho. Oso'no syafɨsyɨkuji ne anefoho wolantɨfetaho. Awonoho. Ne anefoho malɨfitnnehofo. Apa'no waselohonɨmne'no yohono. Sekwo honɨngkano hungkuno somo inɨngkayo'ne Anɨtu kakoe Towahuno Wopɨngo sejopalofoho. I oso'no sekwo Jisasɨye hungkunomo haloho upa'nontɨfi sɨmeho hi'ntnnono uyahonɨngkofo so'no kakoe Towahuno sejopalofoho.

Oso pa'nyoso Apɨloham imentisofoho. A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa Apɨlohamne'no ole mtɨ'mokumentohofi, Apɨloham sohwo kako Anɨtuye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono umojo hweho. Anɨtu oso sɨmeho hi'ntnnonohino so'no ulɨmento, Nje hungkunomo Apɨloham sɨmeho hi'ntnnono ntape so'ne kako honɨngkano wonyo ane hweho. Ose lɨmentisofoho. Oseso sekwo huno waseyono. A'amu Anɨtuye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono uyoso sohwo oso a'amu sohwo Apɨlohamɨye mehomi ne hweho. Nɨhu'no hohonta Anɨtu ole so'no huno uyɨmento, a'amu temtitofo kengo kengoso ngkimo sɨmeho hi'ntnnono nontapɨfitnne so'no ngko wopɨngo kuyoho ulɨmnefoho. Huno ose uyɨmentiso so'no kako Apɨlohammo olo hungkuno wopɨngo loso ulɨmento, Kɨko ito'no ehumayo so'no ngko a'amu hwaho kengo kengoponjo temtitofo kengo kengo so'njimo wopɨngo uloho'mnefoho. Anɨtu Apɨlohammo ose ulɨmentisofoho. Oso hungkuno hiso a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa mtɨ'mokumentohofofoho. Apɨloham oso hungkuno somo sɨmeho hi'ntnnono uyahonɨngki Anɨtu wopɨngo uloho'mentisofoho. Oso'no a'amu Juta so'nji temtitofo kengo so'nji sɨmeho hi'ntnnono uyahonɨngkofi Anɨtu kako hofɨkimo wopɨngo ufo'mawo'nɨngkiso hweho.

10 I oso'no a'amu honɨngkano hungkuno so'no ole lɨwo'nɨngkohofi, Ngko honɨngkano hungkuno somo inɨngkayo so'ne Anɨtu nje wonyoso wae weenɨmofono. Oso hungkuno somo huno ose syafɨhupijo'manji, Hofɨko tɨkanomo ufitnnefoho. Hwapɨngoso a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi, A'amu honɨngkano hungkuno nɨhu'no kenga'nohino somo minɨngkayo'njo ifijoso tohino engo nomanefoho. Ose mtɨ'mokumentohofofoho. 11 Nom'ne Anɨtuye hungkunomo hwe kakoe yofe Hopeekok ole mtɨ'mokumento, A'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono unyo sohwo oso'nohino so'no oso hwoe wonyoso Anɨtu kako wae imofɨhwosi kɨko wonyo honɨngkano ane hwosoho ulɨhwosi songo ne'no humayoso uyonefoho. Ose mtɨ'mokumentisofoho. Oso'no nakwo huno nayohoho. A'amu kako honɨngkano hungkuno'nohini inɨngkayo sohumo Anɨtu kako ole mulonehoho. Kɨko wopɨngo hwosoho. O'o, ose mulonehoho. 12 Honɨngkano hungkunomo inɨngkayo yahinoso nom'ne kengofoho. Honɨngkano hungkunomo inɨngkayo'neso Anɨtuye hungkuno ole naliso, A'amu fihwo honɨngkano hungkuno nɨhu'no hopi'nonohino somo ito'nohino inɨngkaweso sohwo kako wonyo honɨngkano nɨhu'no ane sohwo songo ne'no nohumane hweho. I oso hwe huhwo sohwo kako nɨhu'no anga'no wonyo yoso'manji nɨhu'nahone tɨkanomo nowene hweho. Tohino nomanefoho. Ose nalɨmentisofoho.

13 I oso'no a'amu wonyo honɨngkano ane sohwo olo hwaho lopo mohumunyoponoho. Oso'no a'amu hopi'nono hofɨko tɨkanomo ufitnnefoho. I oso'no nakwo honɨngkano hungkunomo ito'no minɨngkayo'ne so'no Kɨlais kako iyopo nakwoe wonyo'ne poyo pe'nɨmentiso sohonta nakwoe tohino engo ma'mentisofoho. Kɨlais kako tohino engo ma'mentiso so'no a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi, A'amu fihwo iyopo fonjinto'ofasiyo sohumo Anɨtu kako kakimo hohujo ikinjɨmofɨhwosi tohino engo uyonefoho. Ose mtɨ'mokumentohofofoho. 14 Oso'no oso hungkuno Anɨtu Apɨlohammo ulɨmentisoso ne imo'nɨmentisofoho. Apɨlohamɨye imuhwo Jisas Kɨlais kako a'amu hopi'nonohino a'amu Juta so'nji a'amu kengo kengo so'nji hofɨkoe wonyo so'no tohino engo ma'mentisofoho. Oso'no a'amu oso hiso'no sɨmeho hi'ntnnono ufijo'manji Anɨtu kakoe Towahuno wopɨngoso a'amu homo somo uyɨmontonoho.

Anɨtuye honɨngkano hungkuno somo Anɨtuye hungkuno sohwo wae meeofonehoho.

15 Nje a'amu soku, nakwoe hwahoponjo yahino so'no pahnnɨmo hungkuno waselɨmo. Hwe fihwo kako kakoe poyo pe'nyo so'no huno syafɨsyonto kakoe mehomi somo yo'mayo ho'yango yano ulofɨwo'nɨngkiso hweho. Hwe nom'ne sohwo oso hungkuno yokumpohn'nyo somo hwotoho mafenohoho. O'o kakoe hungkunoso nowentɨhwonefoho. 16 Oso pa'nyoso Anɨtuye hungkuno Apɨloham'nji kakoe imu sohwo'njimo ulɨmentisoso ne'no weho. Oso imu pi'nɨngo'maho. O'o, imu kenga'nohino sohumne'no ulɨmentisofoho. Oso imu huhwo sohwo Jisas Kɨlaisɨyoho. 17 Ihwoni, Anɨtu kako kakoe hungkuno Apɨlohammo uyonto ne imo'none'ento imentisofoho. Ose uyɨmentisoso soswofoua hantɨlet teti (430) uyokolofahonɨngki osohonta Anɨtu Mousesɨmo honɨngkano hungkuno uyɨmentisofoho. I oso hungkuno tɨfinjoso hungkuno sɨmo'mjo somo wae meeofonehoho. O'o, hungkuno sɨmo'mjo Anɨtu Apɨlohammo uyɨmentisoso ne'no weho. 18 Oso'no honɨngkano hungkunomo inɨngkayoso nakwo yo'mayo umentiso Anɨtu nakumne'no ho'nahumentisoso womantanoho. Hungkuno tɨfinjoso olenoho. Hwe fihwo kako honɨngkano hungkunomo inɨngkayo so'no Anɨtu kakoe wonyo wae yontentesi oso yahino kengo'nesohilo.

19 I oso'no Anɨtu kako Mousesɨmo oso honɨngkano hungkuno tɨfinjoso peho'no umentisoto. Olenoho. Anɨtu kakoe honɨngkano wopɨngo netɨhwayo'ne nejopahonɨngki a'amu hn'nwi kakoe honɨngkano hiloso mtɨhupewo'nɨngkuhwone'nwoho. Mousesɨmo honɨngkano hungkunoso uyɨmentiso sohonta Anɨtu kako huno syafɨhu'mento, Olo honɨngkano hungkuno loso ne'no nowentanɨngkuhwosi Apɨlohamɨye imuhwo Jisas oso humne'no ulɨmentiso sohwo hwahopo poso sohonta honɨngkano hungkuno hiloso wesojwao'montonoho. Olo hungkuno loso a'amu ahwomomjoso a'amu ajwo lo'mo humaso Mouses osohumo uyahonɨngki Mouses kako a'amu somo uyɨmentisofoho. 20 I oso'no Anɨtu kakoe hungkuno Apɨlohammo uyɨmentiso sohonta nom'ne a'amu ajwopo mohumunyofoho. Anɨtu kako'nohini uyɨmentisofoho.

Honɨngkano hungkuno loso nakumo mesyolonetɨhwayo'nefoho.

21 Oso hungkuno tɨfinjoso Anɨtu Mousesɨmo uyɨmentisoso hungkuno sɨmo'mjoso Apɨlohammo uyɨmentiso somo wae weeo'mto liyalofoho. O'o, ose'maho. Nakwo Mousesɨye honɨngkano hungkunomo tɨfi inɨngkohwaso hn'nwi Anɨtu nakumo songo humayo'neso nejaponefoho. U, Anɨtu a'amu Mousesɨye honɨngkano hungkunomo inɨngkaofijo somo ole ulɨhwonesohilo. Sekwo wopɨngo kuyoho. Ose ulɨhwonesohilo. 22 O'o, Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofoso ole nalohi, A'amu hopi'nono olo hwaho lopo humalofo somo honɨngkano wonyoso yokumpohn'nyo mokosyohumawo'nɨngkisofoho. Ose nalisofoho. I oso'no a'amu Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyo somo Anɨtu oso hungkuno Apɨlohammo uyɨmentisoso oso a'amu homo somo uyɨmtonoho. Hungkuno hiloso ole, Anɨtu Apɨloham kakoe imu so'njimo wopɨngo ulohofonefoho.

23 Jisas kako nakwoe hwahopo mape sohonta nakwo Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo nohumentahonɨngkuhwone osohonta honɨngkano hungkunoso nakumo nano mekilo'mokonehumajɨ'mentisofoho. Osopo nohumentanɨngkuhwoni sɨmeho hi'ntnnono uyo honɨngkano Anɨtu netɨhwamentisofoho. 24 Oso'no honɨngkano hungkuno loso Anɨtuye yahino wopɨngoso netɨhwayo'ne mesyolonetɨhwamentisofoho. I oso'no Jisas Kɨlais nakwoe wonyo'ne poyo pe'nɨmentiso sohonta honɨngkano hungkuno mesyolonetɨhwayo imojoso moi'wo imo'nɨmentisofoho. I olohonta nakwo Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwone hn'nne'no Anɨtu kako sekwo wopɨngo kuyoho nalisoso'no honɨngkano hungkunoso momekilo'mokonehumajonehoho.

26 Oseso nakwo Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwoneso nakwo Anɨtuye mehomi'nwoho. 27 A'amu Jisas Kɨlaisɨmo inɨngkayo'ne mijo kiyomayo neso hofɨko Jisas Kɨlaisɨye huno nomantɨfi Kɨlais imentiso pa'nyo yalokuhwono. 28 Oso'no olohonta nakwo Jisas Kɨlaisɨmo inɨngkowalokuhwone so'nwi nakwo hopi'nono afa'nohinɨ'nwoho. A'amu Juta so'nji a'amu temtitofo kengo so'nji kengo'maho. O'o a'amu syoho ulohofiyo so'nji a'amu nom'ne somo mokosyohumayo so'nji kengo'maho. O'o, hwe sohwanji moya'mi sofanji kengo'maho. Awonoho. Jisas Kɨlais nakwoe sɨmeho mo'mo ne humaso hn'nwi nakwo afa'nohino humalohwono. 29 Oso'no jɨje sɨmehomo Jisas kuhumaso'manji kɨko Apɨlohamɨye imu hwosoho. Oseso oso hungkuno Anɨtu Apɨloham'nji kakoe imu so'njimo uyɨmentisoso kɨko nomatnnefoho. Hungkuno hiloso olenoho. Anɨtu Apɨloham kakoe imu so'njimo wopɨngo umokumentisofoho.

Copyright information for `APZ