Galatians 5

Kɨlais kako nakumo isɨhutofonema'mentiso lopo wohumano.

Setenɨye impo'ango mta'ni Kɨlais nakumo nasɨhuto'mentiso hn'nwi nakwo yokumpohn'nyo wolohofano. Honɨngkano hungkunoso sekumo nomokokilo'mokosehumajoloho.

Sekwo upa'nɨmno. Ngko Poulɨ'ni hungkuno waselɨmonne'no yohono. Huno ole losyofɨsyalokwofo. Nakwoe a'apaho sɨhu kolo'nyo'manji Jutafe honɨngkano hungkunomo inɨngkayo'manji Anɨtu nakwoe wonyo wae wena'mtonoho. Huno ose syofɨsyalokwofo'manji Jisas kako sekwoe wonyo'ne poyo siki pe'nɨmentono. Ngko apa'no waselɨmo. A'amu fihwo kako Anɨtuye a'amu ne imo'nyo so'ne kako honɨngkano hungkunomo inɨngkawesoso kakoe a'apaho sɨhu kolofo'manji oso hwe huhwo sohwo honɨngkano hungkuno nɨhu'no hopi'nonohinomo unɨngkaweno. Nɨhu'no kenga'nohinomo minɨngkayo'manji u honɨngkano wonyo kenga'no iso'manji nɨhu'nahone tɨkanomo wene hweho. Sekwo wonyo wayo'ne honɨngkano hungkuno inɨngkawowo'nɨngkohofo'manji sekwo Jisas Kɨlaisɨmo nto usɨkwojao'malofo kuyoho. Yo'mayo wonyoangkafo Anɨtu sekumne'no selohofɨwo'nɨngkiso so'no sekwo hohujo nto ikinjao'malofofoho. Sekwo hohujo ikinjaofahonɨngkofi nakwo fehohnjo hn'nwi Jisas nakwoe wonyo'ne poyo pe'nɨmentiso somne'no sɨmeho hi'ntnnono uyahonɨngkuhwono Anɨtuye Towahuno Wopɨngo kako nakwoe wonyo honɨngkanomo wae yaofalofoho. Oso'no tɨfi no'mo Anɨtu utɨhwa'nyopo, Nje mehomi wopɨngo ne kuyoho nalonefoho. Oso hiso'no nakwo hontohumalohwono. Nakwo Jisas Kɨlaisɨye mehomi ne imo'nɨngkuhwone so'no u a'apahomo sɨhu kolo'nyoso a'apaho makolo'nyoso oso sikiyoho. O'o, Jisas Kɨlaisɨye mehomi ne imo'nyoso ole, Jisasɨye hungkunomo tɨfi inɨngkayo so'nji a'amu nom'ne somo sɨmeho hi'ntnnono uyo so'ntnne oso Jisasɨye mehomi nefe yahinofoho.

Sɨmo'mo sekwo Jisasɨmo tɨfi hofiyo inɨngkamotofofoho. I sekwoe yahino wopɨngo somo tɨhwo pɨjwasehumasoto. Jisasɨye hungkuno somo inɨngo mopmno eso tɨhwo selɨmasoto. Anɨtu'maho. O'o, kako oso honɨngkano wonyo somta'ni Jisasɨmo uhwojahonɨngki sekumo sesɨhutomentiso hweho. Toho we'e sijontanɨngkuhwosi ifofo yososo toho engo sijɨhwosi yo'mayo hopi'nonohinomo wonahumontonoho. Oso pa'nyo a'amu anga'nohino hwasyo hungkuno selososo sekwo hopi'nonohino soku sekwo hwasyo honɨngkanomo inɨngkowalokwofo. 10 I oso'no ole syosefɨsyalokweno. Hwe Engo sohwo sefo'mahonɨngkuhwosi oso hwasyo hungkunomo inɨngkowalokwofo somo sekwo hohujo ikinjaofɨkuji Jisasɨye hungkunomnohini ngko inɨngkowalokwe hopaso finɨngkamno. Oso a'amu sohwo sekumo ole seloso, Sekwo a'apaho sɨhu fɨkolo'nɨmno, ose seloso sohwo hwasyo honɨngkanomo ipesemotaseweso sohwo kakoe yahino wonyo somne'no Anɨtu kako tohino uyonefoho.

11 A'amu fehohnjo ngkine'no ole lalokwofo, Poul huhwo'nji ole lutɨhwawo'nɨngkiso, A'amu honɨngkano hungkunomo inɨngkayoso a'apaho sɨhu kolo'nyo somo ose inɨngkaofijo'manji Anɨtu hofɨkoe wonyoso wae weeo'mtonoho. Ngkine'no ose lalokwofo. I oso hungkunoso ngko lutɨhwantɨ'mtentesi a'amu honɨngkano hungkunomo inɨngkowalokwofo sohwa ngkimo tango montape'njo ikutnnesohilo. O'o, ngko Jisas a'amufe wonyo so'no iyopo poyo pe'nɨmentiso so'no ulalokwe so'no hofɨko ngkimo tohino ntapɨwo'nɨngkohofofoho. 12 A'amu sekwoe a'apaho fɨkolo'nɨmno selalokwofoso hofɨko hofɨkoe a'apahomo nɨhu'nahone sɨhu kolo'nɨfijoso sekumo selɨko'mafɨkuji nɨhu'nahone mose'mafɨkutnnehofo. Oso'no nɨmo'nɨngkohoho.

13 U nje a'amu soku, honɨngkano hungkuno somta'ni Anɨtu kako sekumo sesɨhuto'mentisofoho. Sekumo peho'ne sesɨhuto'mentisoto. Apa'no honɨngkano wonyomo inɨngkayo'netaho. Nɨhu'no awonoho. Olenoho. Nom'ne a'amu somo sɨmeho uyo'ne nom'ne a'amu somo ufo'mayo'ne oso'ne Anɨtu nakumo isɨhutofonema'mentisofoho. 14 Yo'mayo honɨngkano hungkuno neso hungkuno anga'nohino somo wo'nnyofoho. Hungkuno olenoho. Kɨko kikine'no kumo'nyo hopaso kɨko a'amu hopi'nonohino somne'no wakumo'nono. 15 I sekwo nom'ne a'amu so'nji yoka hnnɨngkuji sɨmeho tohino semnɨngkuhwoso'no tango inɨngkuji ikujoho fongki'nɨfijo'manji i sekwo i'waho fiyɨmno. I sekwo oso yahino ifijo'manji sekwo hopi'nono wonyo umo'nantɨfeho.

Anɨtuye Towahuno Wopɨngofe yahino'nji a'amu hwaho loponjo hn'nwiye yahino so'ntnne hungkunofoho.

16 Hungkuno ole waselɨmonne'no yohono. Sekwo haloho popmno. Anɨtuye Towahuno Wopɨngofe mampaho jɨje hunomo huno kiyɨhwoso'no sɨmeho kumo'noso somo tɨfi finɨngkayo. Ose iyo'manji yo'mayo wonyoso jɨje sɨmeho umo lɨhwosi ko yososo miyonehoho. 17 Ihwoni, jɨje sɨmeho ole kilalofi, Olo honɨngkano losomo hano fiyo. I Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ole kilalofi, Yo'mayo wonyo jɨje sɨmeho umo lɨhwosi yososo miyonehoho. O'o, nje honɨngkanomo tɨfi nnɨngkape. Ose kilalofoho. Oso'no oso hwa'u jɨje sɨmeho mo'mo ikujoho hopa fongki'nalokusiyo. Kɨko yo'mayo uyɨmonji yalokunoso kɨko hopo'maho. 18 Kɨko Anɨtuye Towahuno Wopɨngomo tɨfi inɨngkusoso kɨko honɨngkano hungkuno somo enjwa'mo mohumuhnnohino.

19 Yo'mayo wonyoso nakwoe sɨmeho yoneso'no huno nayohoho, nom'ne a'amufe a'apahomne'no sɨmeho fefoyoso, yo'mayo huno wonyo syafɨsiyoso, honɨngkano wonyomo hano iyoso, 20 iyo huyo'mango'nji sojo huyo'mango'nji yofe ho'nomayoso, hwahoponjo hwasyo anɨtu hwe hwoso sohumo tɨfi inɨngkayo, peefo, ki'nyo imokiyoso, a'amu mangohwa imo'nontɨfi ikujoho fongki'nyoso yoka hnnyoso, sɨmano hintotohino kumnyoso, yofe ho'noma'nyoso, nom'ne somne'no hitoho mulofe'njoso, o'o a'amu kakoe yo'mayo somne'no syafɨsiyoso, a'amu ito'no mohumayofoho. O'o hofɨko husilo husilofo lohofontɨfi nom'ne a'amu somne'no sitofo ujofoho. 21 Nakwoe sɨmeho a'amu nom'nefe yo'mayo so'no hi umo'nyo, mijo yokumpohn'nyo nonontɨfi nilohofoso, yo'mayo syohi'nyo wonyo iyoso, yo'mayo fonɨfonyo iyo, yo'mayo wonyo iyoso, umo lɨwo'nɨngkisofoho. Sɨmo'mo selɨmentohe hopaso apa'no yokumpohn'nyo waselɨmonne'no yohono. A'amu yo'mayo wonyoso iwo'nɨngkohofoso hofɨko Anɨtu nemokosyohumayo sopo mahufitnnefoho.

22 I oso'no nakwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngofe mampahomo inɨngkowasoso nakwo nom'ne a'amu somne'no hitoho wonalomontonoho. Nakwo Anɨtu'nji hungkuno hnnɨngkuhwasi sɨmeho wonyohofiyo'nji wohumantanoho. Oso'no Anɨtu'nji a'amu so'njimo sɨmeho pompenjiyo uyantanoho. Nakwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngofe mampahomo inɨngkowasoso, u a'amu nom'ne nakumne'no wonyo hungkuno loso'manji nakwo sɨmeho wonyo muyanehwono. O'o, sɨmeho wopɨngo'nji wohumantanoho. Nakwo a'amu nom'ne somne'no hitoho nalofɨhwoso'no ufo'mantanoho. Yo'mayo wopɨngo ulohofantanoho. Yo'mayo nakwo nom'ne somo ulasoso ne umo'nɨmontonoho. 23 Nakwo nom'ne somne'no hwahopo wopowantanoho. Nakwoe yofe moho'noma'nyo'njo uyantanoho. Yo'mayo nakwoe sɨmeho uyɨmonto ko yososo nakwo honɨngkano wopɨngo'nohinomo uyantanoho. Oso yo'mayo yahino wonyoangkafo loso yasoso honɨngkano hungkunoso yo'mayo hwahoponjo hungkunoso nakumo mopɨjwonamofe'njo umontonoho. 24 Jisasɨye a'amu ne hn'nwi olo so'no nano mtito'mentɨhwone, Yo'mayo nakwoe huno wonyo naisoso yo'mayo sɨmeho fefoyo ne'maso sohonta ole syafɨsyɨwo'nɨngkuhwono. Mpano. Jisasɨye iyo hwojiyafɨku'nnyopo oso hiso'no nto pe'nɨmentisofoho. Ose syofɨsyontani honɨngkano wopɨngomo humalohwono.

25 Anɨtuye Towahuno Wopɨngo kako songo humayo'ne kakoe yokumpohn'nyo ntnne'no nejapɨwo'nɨngkiso so'no nakwo kakimo enjwa'mo wohumano. Kakoe hungkuno somo sɨkuno huhwo huhwi unɨngkowano. 26 Yo'mayo nakwoe yofe engo imo'nyo'neso mosyafɨsiyo'njo uyano. Nakwo nom'ne a'amu somne'no sɨmano hintotohino monahmnyo'njo uyano. Nakwo nom'ne a'amu sofe yo'mayo so'no hi monamo'nyo'njo uyano.

Copyright information for `APZ