Galatians 6

Nakwo nom'ne a'amufe tangoso ufo'mano.

Nje a'amu soku, a'amu fihwo kako yahino wonyomo apa'no yoso'manji sekwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngofe mampahomo tɨfi inɨngkawowo'nɨngkohofoso sekwo oso hwe huhwo sohumo honɨngkano wopɨngo somo apa'no tɨpemayo'ne ufo'mapmno. Yoka nulɨkutoho. O'o, hungkuno wopɨngo'nohini hofiyo ulɨfijoso Anɨtuye honɨngkanomo apa'no fɨpemotamno. Sekwo anga'no anga'nohino soku sekwoe humayo somo ito'no uhwonɨmno. Seten kako yamofo selohofahonɨngkuhwosi sekwo wonyo ifitnnoho. Oso'no ito'no uhwontohumamno. Sekwoe a'amu somo yo'mayo tango u'masoso sekwo hofɨkimo ufo'mapmno. Ufo'mapijo'manji sekwo Jisas Kɨlaisɨye hungkuno ne somo unɨngkowantɨfeho. Hwe fihwo ole hnnalofi, Ngkimo peho'no nɨfo'mapitnnehofo. Ngko ito'nohino hwo'nyoho. Ngko hoponoho. Ose hnnoso sohwo kako hwasyo hnnalofoho. A'amu anga'no anga'nohino soku yo'mayo iwo'nɨngkino somo kɨko ito'no uhwonyo. Wopɨngo'nohino uhwonɨngkohoji jɨje sɨmeho wopɨngo wakumo'nɨmontonoho. Nom'ne a'amufe yo'mayo syoho iwo'nɨngkiso somo uhwonɨngkohoji ole nosyafɨsyohotoho. Nom'ne sofe yo'mayoso wonyofoho. Nje yo'mayoso wopɨngofoho. Ngko uyakolofohono. Ose nosyafɨsyohotoho. O'o, Anɨtu kako sekwo anga'no anga'nohino sokuye syohomo sehonɨngkuhwosi yano noselofiyonefoho. Oso'no a'amu anga'no anga'nohino soku sekwoe syoho so'no tango nomapitnnefoho.

A'amu sekumo Anɨtuye hungkuno losetɨhwalokuso sohumo sekwoe wosopayo hwapɨfe hamniyoho yo'mayo fehohnjoso uyɨmno.

Hwe fihwo kako Anɨtumne'no hwasyoso mulonehoho. U hwe fihwo kako wopayo hulɨhwosi wopayo wofoka'montonoho. U yo'mayo hulososo wofoka'montonoho. Oso pa'nyo hwe fihwo Anɨtumne'no hwasyo inɨngkawo'nɨngkiso sohwo ne ane umo'nɨmontonoho. Oseso sekwo anga'no anga'nohino soku hwasyo hnnɨngkutoho. A'amuso yo'mayo wonyo kakoe sɨmeho umo'nyoso ose iwo'nɨngkiso'manji u kako nɨhu'nahone tɨkanomo wene hweho. A'amu nom'ne sohwo yo'mayo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo uloso somo inɨngkaweso'manji u kako Anɨtuye Towahuno mta'ni songo humayoso nomane hweho. Honɨngkano wopɨngo somo nohumentani Anɨtuye syoho wopɨngo so'no piso'mo'nyo namo'nɨngkuhwoloho. O'o, yo'mayo wopɨngo yaso'manji yokumpohn'nyo ne'no mjɨmɨhwasi sɨkuno Anɨtu ho'nahumentiso somo yo'mayo wopɨngo nomane'nwoho. 10 Oso'no sɨkuno huhwo huhwi nakwo a'amu hopi'nonohino somo ufo'mayo'ne honɨngkano tɨpemayo'manji ufo'mano. I a'amu Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo somo ne'nohini ufo'mafɨkuno.

Jisas nakwoe wonyo'ne iyo hwojiyafɨku'nnyo sopo pe'nɨmentiso so'no Poul kako sɨmonyo imentisofoho.

11 Olo hungkuno loso sɨmo'mo nom'nehumo ulahonɨngko kako mtɨ'mokohoho. I olopo nje aho'nji mtɨ'mokalokweno. Sekwo uhwonɨmno. Ifalifaliyo loso mɨkunɨmposo mtɨ'mokalokweno. 12 A'amu fehohnjo hungkuno losetɨhwalokwofoso hofɨko sekwoe a'apaho sɨhu sekolofo'ne umo'nalofoho. Hwapɨngoso ole. Hofɨko a'amu a'apaho sɨhu kolofoso yahino somo inɨngkawo'nɨngkohofo sofe sɨmeho wopɨngo umo'nyo'nefoho. I oso a'amu hungkuno losetɨhwalokwofoso hofɨko Jisas nakwoe wonyo'ne pe'nɨmentiso so'no sɨmeho hi'ntnnono ufijo'manji Anɨtuye a'amu ne imo'nɨfitnnefoho. A'amu huhwo sohwa oso'nohino losetɨhwantɨfijontentesi a'amu honɨngkano hungkunomo enjwa'mo humalofoso hofɨko a'amu nolosetɨhwalokwofo somo tango uyɨkutnnesohilo. Oso'no a'apaho sɨhu sekolofo'ne umo'nalofoho. 13 A'amu a'apaho sɨhu kolo'nyo'ne hungkuno losetɨhwalokwofo sohwa hofɨko honɨngkano hungkuno hopi'nonohinomo minɨngkayo'njo yalokwofo. O'o, sekwoe a'apaho sɨhu kolofo'ne losetɨhwayo hwapɨngoso ole. Hofɨko a'amu Juta somo nakwoe inomokomoyo pi'nɨngo engo somo uhwonɨmno ulahonɨngkofi a'amu Jutaso hofɨkoe yofe ho'nomalokwofo. 14 Nje yofe'nji yo'mayo ntnneso moho'nomanyo'njo yalokweno. O'o, olo'nohino woho'noma'mo. Jisas Kɨlais kako nje wonyomne'no iyo hwojiyafɨku'nnyo sopo poyo pe'nɨmentisofoho. Oso hiso'no woho'noma'mo. Hwapɨngoso Jisas ngkine'no poyo pe'nɨmentiso so'no yo'mayo hwahoponjoso ngkimo yokumpohn'nyo monɨmokosyohumanehoho. O'o, Jisas hwahoponjo yokumpohn'nyo somo hwotoho hmmentisofoho. Oso'no hwahoponjo yo'mayoso nɨhu'nahone ngkilaho lalokweno. Oso hiso'no a'amu yo'mayo hwahoponjo somo inɨngkowalokwofoso hofɨko ngkine'no nakwolaho ntantɨkwofo. 15 A'apaho sɨhu kolo'nyo yahinoso ne anefoho. A'apaho sɨhu makolofo'njo yahinoso ne anefoho. O'o, neso ole, Anɨtu nakumo a'amu songo pa'nyo namokiyo yahinoso hoponoho. 16 A'amu hopi'nono huno ose uyahonɨngki inɨngkawo'nɨngkohofoso hofɨko Anɨtuye a'amu nefoho. Osomne'no Anɨtu kako hitoho ulofɨhwoso'no sɨmeho pompenjiyo uyono.

17 Yo'mayo semtɨ'mokiyohe so'no sekwo nom'ne tango ntapɨkutoho. O'o, ngko Jisasɨye syoho ulohofiyo sohwo'nɨmo a'amu tohino engo ntapontɨfeso nje a'apaho ime'nohinofoho.

18 Nje a'amu soku, nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako wosemokosyohumano. Yo'mayo wopɨngo waselohofono. Hungkuno nehopeho. Ngko Poulɨ'ni semtɨ'mokiyohefoho. Osohopeho.

Copyright information for `APZ