Hebrews 1

Anɨtuye Hwomu sohwo hungkuno nejapmmentisofoho.

Hohonta sɨkuno pi'nɨngo somo Anɨtu kako kakoe hungkuno neyakwosamo uyɨmentisofoho. Sɨkuno fehohnjoso kako a'amu sohwamo uyahonɨngki hofɨko nalɨmotofofoho. Sɨkuno nom'nemo Anɨtu kakoe hungkuno ahwomomjo a'amu somo uyahonɨngki nalɨmentisofoho. I nakwo a'amu olohontajo hn'nɨmo Anɨtu kakoe hwomumo kako hungkuno uyahonɨngki Jisas nalɨmentisofoho. Oso hwomu huhwo sohumo Anɨtu ulɨmento, Kɨko hwaho'nji ahwomo'nji mtɨ'mojo. Ose ulahonɨngki Jisas kako hwaho'nji ahwomo'nji yo'mayoso mtɨ'mokumentisofoho. Oso mtɨ'mokumentiso so'no Anɨtu kako Jisasɨmo ulɨmento, Kɨko'nefoho ulɨmentisofoho. Nakwo Anɨtuye Hwomu huhwo sohumo uhwonontani nakwo Anɨtu ne sohwoe yokumpohn'nyo'nji Anɨtuye yofe engo'nji uhwonɨwo'nɨngkuhwonefoho. Kako Anɨtuye yahino ne somo nakumo netɨhwayo'ne hweho. Jisas kako hungkuno yokumpohn'nyo lonteso kako hwaho'nji a'amu'nji yo'mayo so'nji hulɨ'mokumemokosyohumaho. Kako a'amufe wonyoso wae yaofo'ne honɨngkanoso imo'mentisofoho. Imofɨkwato lohofonto kako ahwomomo sonto kanɨngkwohwo Anɨtuye aho angahohnta'ni nohumanto yo'mayo somo mokosyohumaho.

Anɨtuye hwomu Jisas sohwo kako a'amu ahwomomjo somo hwofilo'nnyo hweho.

Oso yofe engo Anɨtu kakoe hwomumo mulɨmentisoso a'amu ahwomomjo hopi'nonohino sofe yofemo yakolo'nnyo hweho. Yofe engo loso ole, Anɨtuye Hwomufoho. Hwapɨngoso ole, Olo hungkuno loso Anɨtu hohonta a'amu ahwomomjo somo ulɨmentisotaho. O'o, kakoe hwomumnohini ole ulɨmento,

Kɨko nje Hwomu hwosoho.
Olohonta ngko jɨje Mpohwo'nyoho.
Nom'ne honta ole lɨmento,

Ngko kanɨngkwohwo'ni humaleno.
Kako nje hwomu hweho.
Oso hungkunoso Jisasɨmnohini ulɨmentisofoho.
Anɨtu kakoe Hwomu anga'nohino Jisas osohumo hwahopo uhwatɨmonto yonto Anɨtu kako a'amu ahwomomjo somo ulɨmento,

A'amu ahwomomjo soku sekwo nje hwomufe yofe foho'nomapmno.
Ose ulɨmentisofoho.
Anɨtu kakoe a'amu ahwomomjo somne'no ole nalohi,

Ngko nje a'amu ahwomomjo somo mtɨ'mokahonɨngko nje syohomne'no hofɨko emta'mɨngo ifofo'nji oso hopa iwo'nɨngkohofofoho.
Ose nalɨmentisofoho.
I Anɨtu kakoe Hwomumo ole ulɨmento,

Kɨko Anɨtu sohwosi, a'amu hopi'nonohino somo yokumpohn'nyo ne'no mokosyohumantitnne hwosoho.
Jɨje a'amufe honɨngkano nto'nohino mɨhwajontihnne hwosoho.
Oso yahino nto'nohino mɨhwajiyo somo a'amu hiso nuhwonɨngkuji nto'nohinoho kilɨfitnnefoho.
Kɨko yahino ito'nohino so'no kumo'nɨwo'nɨngkohoho. Yahino wonyoso ngkilaho lɨwo'nɨngkino hwosoho.
Oso'no ngko jɨje Anɨtu sohwo'ni ngko yofe engo mayo'ne kuhwosopo'mentohefoho.
Oso'no jɨje sɨmeho wopɨngo kumokuwo'nɨngkoheso jɨje a'amufe sɨmeho wopɨngo somo yakolo'nnyofoho.
Ose ulɨmentisofoho.
10 Nom'ne honta kakoe hwomumo ole ulɨmento,

Hwe Engo sohwosi, sɨmo'mo ne'mo kɨko hwaho'nji ahwomo'nji jɨje aho'nji mtɨ'mokumentohino.
11 Olo hwaho lo'nji ahwomo lo'nji moi'wo imo'nonefoho.
I kɨko ose'ne'maho. O'o, kɨko ne'no nohumantohotnne hwosoho.
Hwaho'nji ahwomo'nji hwapɨfe yofoho imo'nɨngkiso oso hopa imo'nonefoho.
12 A'amu sohwa hwapɨfe ku'mokasyontɨfi nom'ne songo iwo'nɨngkohofo hopaso kɨko hwaho'nji ahwomo'nji noku'mokasyohoji kɨko nom'ne songo woho'nahumonnoho.
I oso'no kɨko huno mɨkwesyafɨhutnnehino. O'o, ne'no nohumantohotnne hwosoho.
Anɨtu ose ulɨmentisofoho.
13 Hohonta Anɨtu kakoe hwomumo ole ulɨmento,

Kɨko nje aho anga sohohnta'ni fosyohumaho.
Osopo kɨko nohumahoji ngko jɨje mango sohwa jɨje sɨfɨki'nyo'mo enjwa'mo wakuhumotɨ'monnoho.
Oso hungkuno ulɨmentisoso Anɨtu kakoe a'amu ahwomomjo somo ulɨmentisotaho. O'o, kakoe hwomumne'nohini ulɨmentisofoho.
14 A'amu ahwomomjoso hofɨko Anɨtu kakoe syoho ulohofiyofoho. Oso a'amu homo somo Anɨtu kako asomo utɨma'mne somo ufo'mapɨfento uhwajɨwo'nɨngkisofoho.

Copyright information for `APZ