Hebrews 10

Yahu honɨyo hohontajoso a'amufe wonyo wae nɨhu'nahone yaofoso hopo'maho.

Oso hohontajo honɨngkano hungkuno Anɨtu Mousesɨmo uyɨmentisoso yo'mayo wopɨngo tɨfi imo'none so'no yamofo netɨhwayo'nefoho. Oso hungkuno sɨmo'mo uyɨmentisoso hungkuno wopɨngo tɨfinjoso afa'maho. O'o, hohontajo honɨngkano hungkunoso ole nalohi, Sekwo soswo anga'no anga'nohino somo sekwoe wonyomne'no yahu fonjokisahumno. Ose nalɨmentisofoho. I oso'no a'amu oso hungkuno somo inɨngkamotofoso hofɨkoe huno sɨmeho wopɨngo neso imokiyo'ne'maho. O'o, hohontajo honɨngkano hungkunoso a'amufe honɨngkano ne wopɨngo imokontentesi a'amu hiso Anɨtumne'no yo'mayo yahu ne'no mofonjokisyasyɨkutnnesohilo. O'o, oso a'amu hiso hofɨkoe honɨngkano wonyo somne'no wonɨmango ne'no unɨngkahonɨngki hofɨkoe wonyomne'no yahu ne'no fonjokisasyɨwo'nɨngkohofofoho. I oso'no soswo huhwo huhwi hofɨko yahu fonjokisasyontɨfi hofɨkoe honɨngkano wonyomne'no huno ufohotofo'nefoho. Hwapɨngoso yahu honɨyoso a'amufe wonyo wae meeofonehoho. O'o, nɨhu'no awonoho.

Oso'no Kɨlais nakwoe hwahopo wapmmonto yonto Anɨtumo ole ulɨmento,

A'amufe wonyo honɨngkanomne'no yo'mayo yahu kijapɨwo'nɨngkohofoso ngkilaho lalokuno.
I oso'no kɨko ngkine'no hwahoponjo a'apaho somne'no enisyohumahonɨngkini hofɨkoe honɨngkano wonyomne'no nje a'apaho loso wokijapmmonne'no yohono.
A'amu hofɨkoe wonyo honɨngkanomne'no yahu hopi'nonohino tohomo fonji'mofontɨfi yo'mayoso kɨko uhwonyo'no kisosyontanɨngkofi jɨje sɨmeho wopɨngo makumo'nɨngkiyohoho.
Oso'no ngko ole kiloho, U Anɨtu kɨko ngkimo nohonyo.
Yo'mayo ngko poyo pe'nyo so'ne iyoswomo mtɨ'mokumentohofoso ngko jɨje hunomo kinɨngkape-e'ne wawomne'no yohono.
Ose ulɨmentisofoho.
Sɨmo'mo Kɨlais kako Anɨtumo olo so'no ulɨmento, A'amu hofɨkoe wonyomne'no yahu fonjasyɨwo'nɨngkohofo so'no kɨko ngkilaho lɨwo'nɨngkohino. Yo'mayo yahino wonyo somne'no kijapɨwo'nɨngkohofoso jɨje sɨmeho wopɨngo makumo'nɨwo'nɨngkiyohoho.

Oso honɨngkano hungkuno Anɨtu kako Mousesɨmo sɨmo'mo uyɨmentiso somo hofɨko ko inɨngkamotofo so'no oso hungkuno hiso Kɨlais Anɨtumo ulɨmentisofoho.
Ose ulonto Anɨtumo ulɨmento, U Anɨtu ngko nto pohono. Jɨje sɨmeho wopɨngo kumo'nyo'neso yo'mayo uyɨmonne'no yohono. Ose ulahonɨngki Anɨtu kako hohontajo hofɨkoe wonyomne'no yahu fonjokisahumentohofo yahino somo wae yaofonto kako Jisasɨye a'amufe wonyo wae yaofo'ne kakoe a'apaho inyoso Anɨtu nomanto hohontajo yahino somo uyohopo'mentisofoho. 10 Jisas Kɨlais kako yo'mayo syoho Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umo'nyo'neso yonto kako a'amufe wonyomne'no kakoe a'apaho inɨmentisofoho. Sɨkuno anga'nohino somo inɨmentiso so'no a'amu hopi'nonohino hn'nɨmo Anɨtu nahonɨmentisoso wopɨngofoho lɨmentisofoho.

Jisas kakoe honɨyoso nakwoe wonyo wae yaofo'neso hoponoho.

11 A'amu a'amufe wonyo wae yaofo syoho'njo sohwa hofɨko sɨkuno huhwo huhwi oso syohoso imotofofoho. Yahu ne'no fonjahumotofofoho. I oso hiso imotofoso a'amufe wonyoso wae mee'mmotofofoho. 12 I oso'no Kɨlais kako a'amufe wonyo wae yaofo'ne sɨkuno anga'nohino somo kakoe a'apaho inɨmentisofoho. Ose inɨmentiso so'no nakwoe wonyo honɨngkano hopi'nonohino imentɨhwone so'nji olohontajo yalokuhwone so'nji hwangku yaso so'nji nɨhu'nahone wae yao'mentisofoho. Wayo yao'mentiso sohonta kako Anɨtuye aho angahohnta'ni usijo'no humaho. 13 Osopo nohumanto Anɨtu kako Jisasɨye mangohwa nje sɨfɨki'nyo'mo wonɨhumajononto hontohumaho. 14 Jisas kako a'amufe wonyo wae nɨhu'nahone yaofo'ne sɨkuno anga'nohino somo kakoe a'apaho inɨmentiso so'no oso a'amu kako nahwosopo'mentiso hn'nɨmne'no nɨhu'nahone wopɨngofoho lɨmentisofoho. Ose lɨmentiso so'no nakwo wopɨngo imo'nalokuhwono.

15 Anɨtuye Towahuno huhwo kako nakumo olo hilo so'no nehopeho nalɨmentisofoho. Sɨmo'mo ole nalohi,

16 Hwangku yahino songo a'amu ngko'nji mokotɨku'nyo hungkunoso uyɨmonnoho.
Osohonta nje honɨngkano hungkunoso a'amufe sɨmehomo hofɨkoe hunomo woho'nahumonnoho.
Anɨtu ose lɨmentisofoho.
17 Anɨtuye Towahuno sohwo nom'ne hungkuno nalɨmento,

Oseso ngko hofɨkoe yahino wonyo so'nji honɨngkano wonyo so'ntnne'no apa'no huno mosyafɨsiyo'njo uyɨmonnoho.
Ose nalɨmentisofoho.
18 U Anɨtu kako nakwoe wonyo wae nɨhu'nahone yao'mentiso so'no nakwo oso wonyo hiso'no Anɨtumo apa'no peho'no uyanehwono. Awonoho. Nɨhu'nahone enao'mentisofoho.

Nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨhwasi kako'njo tɨfonepo wohumano.

19 Nje a'amu soku, Jisas nakumne'no kakoe honɨyo usɨhuma'mentiso so'no nakwo Anɨtu humaso ango sopo nosyuhwasi osopo iyoho monanonehoho. 20 Jisas kako nakumne'no poyo pe'nɨmentiso so'no honɨngkano songo oso ango Anɨtu humaso sopone'no swane'no hwosampo'mentisofoho. Hohonta hwapɨfe pmpilɨpeehinyoso oso honɨngkano somo pɨku'nawo'nnyofoho. I kakoe a'apaho inɨmentiso so'no oso honɨngkanoso nɨhu'nahone hwosampo'mentisofoho. 21 Jisas nakwoe hwe yofe engo'njo a'amufe wonyo wae nɨhu'nahone yaofo syoho'njo sohwo kako nakwoe Hwe Engo Anɨtuye temtitofo hn'nɨmo nemokosyohumawo'nɨngkiso hweho. 22 Hohonta yo'mayo somo yahu honɨyo ifolɨposɨ'mo'mentohofo somo Anɨtu uhwonɨmentisoso wopɨngo uhwonɨmentisofoho. Oso hopaso Jisas kako nakwoe honɨngkano wonyomne'no poyo pe'nɨmentiso so'no Anɨtu nahonɨmentisoso wopɨngo nahonɨmentisofoho. Oso'no nakwoe honɨngkano wonyo somne'no nakwo sɨmeho tango moneyalofiyoho. I hohonta hofɨko hofɨkoe a'apaho Anɨtu uhwonyo'ne mijo yoma'nɨmentohofo hopaso Jisas kako mijo kiyonema'mentisofoho. Oso'no nakwo iyoho monanyo'njo nohumehwasi Anɨtumo u'mano. Hwapɨngoso kako nakwoe hungkunomo nepa'none so'no huno nayohoho. 23 Nakwo nom'ne a'amu somo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwone so'no yoloho lɨjwaofɨwo'nɨngkuhwone so'no sɨmeho uyoso yokumpohn'nyo nokesyohumehwasi yo'mayo Anɨtu nalɨmentiso so'no wohontohumano. Nakwo nohontohumehwasi po'nɨfo humehwaloho. O'o, yo'mayo Anɨtu kako yoneso'no nakumo nalɨmentisoso nehopeho. Oso Anɨtu kako uyɨmontonoho. 24 Olo so'no huno wosyofɨsyano. Nakwo fo'ma'nyo engoso sɨmeho inyoso'no pipi yanehwono. Oso'no huno syofɨsyɨhwasi huno wopɨngo tɨpemehwasi hofiyo uyano. 25 Nakwo a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo Jisasɨye yofe so'no uhu'mokohumayo yahino somo nusɨkwajɨhwaloho. A'amu fehohnjoso oso yahino somo nto ulɨko'ma'malofofoho. O'o, nakwo nuhu'mokuhwasi Anɨtumne'no yokumpohn'nyo lohofo'ne wofo'mo'nano. Ose yalokuhwoneso yokumpohn'nyo ne'no wofo'mo'nano. Hwapɨngoso Jisasɨ'nji hungkuno ikwolofo'ne sɨkunoso mofoneponoho.

Nakwo Anɨtuye Hwomu Jisasɨmne'no hohujo ikinjɨmofɨhwaloho.

26 Nakwo Anɨtuye hungkuno ne somo huno nayɨhwoso'no osopo nakwolaho lɨhwasi honɨngkano wonyomo ne'no nohumehwasi oso honɨngkano wonyo wae enaofo'neso Anɨtumo peho uyanehwono. Nɨhu'no awonoho. 27 Ose yaso'manji nakwo nakwoe honɨngkano wonyo somne'no hungkuno ikwolofo'ne ne'no nohontohumehwasi iyoho wonanono. Hungkuno moi'wo ikwolofɨhwasi Anɨtuye mango sohwona'nɨmo toho mɨkunɨmposo somo nonanone'nwoho. 28 Nakwo olo so'no huno nayohi, a'amu fihwo kako Mousesɨye honɨngkano hungkunomo haloho maposo'njo imentiso sohwo kako honɨngkano wonyo imentiso'manji nom'ne a'amu hufa'u, hufa'u sɨhune osohwa wonyo somo uhwonontɨfi oso a'amu huhwo sohwoe wonyomne'no hungkuno yoloho lɨjwaofo so'manji oso hwe Mousesɨye honɨngkano hungkunomo minɨngkayo'njo sohumne'no hitoho mulofe'njo yontɨfi fonjahumentohofofoho. 29 A'amu Anɨtuye honɨngkano hungkuno Mousesɨmo uyɨmentiso somne'no ngkilaho lɨmentiso so'no ose imentohofo'manji a'amu nom'nehwo kako Anɨtuye Hwomumne'no ngkilaho loso'manji oso hwe huhwo sohumne'no Anɨtu kako peho ulohofoneto. Oso a'amu huhwo sohwo kako tango mɨkunɨmposo engo mane hweho. Hwapɨngoso oso hwe huhwo sohumne'no Anɨtu'nji mokotɨku'nyo'ne oso hwe sohwoe wonyo wae yaofo'ne Jisas kakoe honɨyo usɨhuma'mentisofoho. I oso'no usɨhuma'mentiso so'no hwe huhwo sohwo Jisasɨmne'no sitofo ulɨwo'nɨngkohoho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo nalohofɨwo'nɨngkiso sohumne'no ngkilaho lɨwo'nɨngkohoho. 30 Anɨtu kako ole lɨmentiso so'no huno nayohoho. A'amu honɨngkano wonyo iwo'nɨngkohofo somo ngko Anɨtu'ni kakoe wonyo somne'no wonyo aku uyɨmonnoho. Nje syohofoho. Hungkuno nom'neso ole nalɨmento, Hwe Engo Anɨtu sohwo kako kakoe hwe moya'mife yahino wopɨngo'njo so'nji yahino wonyo'njo so'njimo yano ilofonefoho. 31 A'amu yahino wonyo'njo somo tango mɨkunɨmposo uyonefoho. Oso'no kako tango engo monejape so'no honɨngkano wopɨngo'nohinimo unɨngkowano.

Nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo uyɨhwasi wolohofano.

32 Hohonta sekwo Anɨtumne'no sɨmo'mo nupa'nontɨfi sɨmeho hi'ntnnono uyahonɨngkofi a'amu wonyo selohofahonɨngkofi yo'mayo tango se'ma'mentiso sohonta sekwo yokumpohn'nyo loho'mentohofofoho. Oso hohontajo somne'no sekwo huno fɨsyafɨhupmno. 33 Sɨkuno fehohnjo somo hofɨko sekumo hwe moya'mife tɨmopo sehumajontɨfi hungkuno wonyo sitofo'nji selontɨfi tango sejapmmentohofofoho. Sɨkuno nom'nemo sekwoe a'amuso oso pa'nyo tohino mentanɨngkofi sekwo hofɨkimo nuhwonontɨfi ufo'mano lontɨfi imentohofoso sekwo hofɨko'nji tohino soma'mentohofofoho. 34 Sekwoe a'amu fehohnjo hofɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono umentohofo so'no impo'angomo uhumojahonɨngkofi sekwo hofɨko'nji tohino soma'mentohofofoho. Sɨkuno nom'ne somo sekwoe yo'mayo ho'yangoso a'amu nom'neso wae esemofahonɨngkofi sekwo ho'yango so'no huno engo mosyafɨsiyo'njo yontɨfi hwahoponjofoho. Womapɨfe lontɨfi sɨmeho wopɨngo'nji sɨmonyo imentohofofoho. Hwapɨngoso sekwo huno moi'wonoho. Sekwoe ho'yango neso ahwomomo weho. Ne'no nowentɨhwonefoho.

35 Oseso yo'mayo so'no sekwoe sɨmeho yokumpohn'nyo uyoso noho'nasyɨkutoho. O'o, Anɨtu kako wopɨngo selohofonefoho. 36 Sekwo yokumpohn'nyo lohofɨkuji Anɨtuye hungkunomo tɨfi finɨngkamno. Ose ifijo'manji Anɨtu yo'mayo wopɨngo wosejapmmo selɨmentisoso wotɨpemantɨfeho. 37 Anɨtuye hungkuno iyoswomo mtɨ'mokumentohofoso ole nalohi,

Sɨkuno we'eneponoho.
Oso hwe nakwoe hwahopo wapmmo nalɨmentiso sohwo we'enepi wapmmontonoho.
Kako miyonehoho.
38 Nje a'amu honɨngkano nto'nohino'njoso hofɨko ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntopalokwofoso hofɨko songo nohumafitnnefoho.
I a'amu hiso ngkine'no hohujo ikinjanɨmopijo oso a'amu somne'no nje sɨmeho wopɨngo manɨmo'nonehoho.
Ose nalɨmentisofoho.
39 I oso'no nakwo Anɨtumne'no hohujo mikinjumofe'nwoho. Oso'no nakwo tɨkano somo tohino ne'no mayo sopono mowanehwono. O'o, nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo sɨmeho wopɨngo'nji songo ne'no humentɨhwanefoho.

Copyright information for `APZ