Hebrews 11

Mpohwosafe sɨmeho hi'ntnnono Anɨtumo uyo yahino hwapɨngoso olenoho.

Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyo yahinoso olenoho. Yo'mayo wopɨngo Anɨtu sekumo waseloho'monnoho nalɨmentiso so'no hontohumalohwono. Neso ko yontani nakwo huno nayohoho. Wopɨngo wonaloho'montonoho. Huno ose neyahonɨngki Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwono. A'amu hohontajo sohwa hofɨko Anɨtuye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmotofo so'no Anɨtu ulɨmento, sekwo sɨmeho hi'ntnnono ntapmmentohofo so'no nje a'amu ne kuyoho selalokweno. Nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwone so'no huno ole nayohoho. Anɨtu hungkuno lahonɨngki nakwoe hwaho ahwomo nonyo wosopayo yo'mayoso siki imo'nɨmentisofoho. Ae'mta'ni nakwo a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono umotofo somne'no huno wosyofɨsyano.

Apel

Apel kako Anɨtuye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no kako yahusipsip fonjokisahumentisoso Anɨtune'no iloho yahonɨngki Anɨtu nuhwononto, Nje a'amu nehwosoho ulɨmentisofoho. Apelɨye kola'wehwo Kein kako Anɨtu hungkuno uyɨmentiso somo hwotoho hmmentiso so'no kako wosopayo'nohini uyahonɨngki Anɨtu, Nje a'amu nehwosoho mujo'njo imentisofoho. Apel kako Anɨtuye hungkunomo inɨngkawento pe'nɨmentisofoho. Oso'no kakoe hungkunoso honɨngkano wopɨngo somo nakumo netɨhwawo'nɨngkisofoho.

Inouk

Inouk kako nohumanto Anɨtuye yahinomo tɨfi inɨngkawento Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokumentisofoho. Kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no kako poyo mape'nɨmmentono. O'o, Anɨtu a'apaho hi'nji utɨma'mentisofoho. Oso'no a'amuso hofɨko kakoe pijafo so'no hafɨhafe wonyopi tɨpmmentohofofoho. A'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo sohwo kako Anɨtuye sɨmeho wopɨngo mumokonehoho. Hwapɨngoso hwe fihwo kako Anɨtumo u'ma'mo loso sohwo kako Anɨtu humaso so'no sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nono. Oso'nji a'amu Anɨtune'no tɨpewo'nɨngkiso osohumo Anɨtu wopɨngo uloho'montonoho. Oso'ntnne'no sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nono.

Nɨwa

Nɨwa kako yo'mayo tɨfi imo'none so'no muhwoniyonto kako Anɨtuye hungkunomo nupa'nonto sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentisofoho. Oso'no kako yofayokino ango'njo mɨkunɨmposo mtɨ'mokumentisoso hofɨko'montohwa yofayokinomo humentohofoso songo humentanɨngkofi a'amu hopi'nono yofayokinomo mahumentohofoso poyo pe'nɨmentohofofoho. A'amu homo somo Nɨwa kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyo yahinoso hofiyo lutɨhwamentisoso hofɨko haloho maposo'njo imentohofoso hungkuno tango'njo ikwolofo'neso wo'nnyofoho. Nɨwa kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no Anɨtu ulɨmento, Kɨko nje a'amu ne hwosoho. Ose ulɨmentisoso Anɨtu a'amu hopi'nono kakimo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo somo oso hiso ulɨwo'nɨngkisofoho.

Apɨloham

Anɨtu Apɨlohammo hungkuno ulahonɨngki Apɨloham kako hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono uyonto tɨfi inɨngkawomentisofoho. Apɨloham kako kakoe ango sopo nulɨko'manto Anɨtu hwaho nom'ne wokijapmmo ulɨmentiso sopono umentisofoho. Apɨloham kako huno ole syafɨhu'mento, Ngko ntonte palokweno. Huno ose ko syafɨsyonto kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyonto umentisofoho. Oso hwaho hiso'no Anɨtu kako ulɨmento, Apɨloham kinonji jɨje imu so'njine'no hwaho sejapmnefoho. Ose ulɨmentiso sopo nowento nom'ne hwafe hwahopo hwapɨfe ango molɨmentisofoho. Osopo Apɨloham kakoe hwomu Aisakɨjanji hofiyakwo Jekoupɨjanji humamentohofofoho. Hofɨko kihn'nawo'nnyo hwafoho.

10 Osopo nohumantɨfi Anɨtuye huno mta'ni pone engo wamtɨ'mokumo lɨmentiso so'no hofɨko hontohumamentohofofoho. Oso pone engo hiso yokumpohn'nyo ponoho. Moi'wo mmo'nonehoho.

11 Apɨlohamɨye ape Sola kako a'manesi mehomi mmo'nyo hwonjo imo'nɨmentiso sohonta Anɨtu ulɨmento, Ngko hwomu wokijapmmo. Ose ulahonɨngki Sola Anɨtuye hungkuno ne'njo somo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no Anɨtu kako Solamo yokumpohn'nyo uyahonɨngki Sola hwomu ma'mentisofoho. 12 Oso'no Apɨloham nɨhu'no a'mane imo'nonto poyo wape'nɨmonto mofone sopo kako a'amu pi'nɨngo engo sofe homnɨngkwohwo imo'nɨmentisofoho. Oseso Apɨlohamɨye imuso hofɨko olo pa'nyofoho. Nakwo ahwomomo hntokwaliyo pi'nɨngo engo uhwonɨwo'nɨngkuhwone so'nji tafeponjo wosoho uhwonɨwo'nɨngkuhwone oso pa'nyo imo'nɨmentɨhwone'nwoho. Apɨloham Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso hopaso nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwone hn'nwi Apɨlohamɨye imu'nwoho. Oso wosoho so'nji hntokwaliyo so'nji a'amu atofo malɨfitnnehofo. Oso pa'nyo imo'nalokuhwono.

13 Oso a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono umotofoso nohumantɨfi pe'nɨmentohofofoho. I oso'no olo hwaho lopo nohumantɨfi yo'mayo Anɨtu ulɨmentiso so'no sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi nto ma'mentohofo hopa syafɨsyontɨfi sɨmeho wopɨngo umo'nɨmentisofoho. Ole lɨmentohofi, Olo hwaho lopo sopo nakwoe hwapɨngopo'maho. O'o, olopo we'enehwo wohumantanoho. Ose lɨmentohofofoho. 14 Ose lɨmentohofo somne'no nakwo huno nayohoho. Hofɨko hofɨkoe hwaho ne sopone'no wotɨpemantɨfe'no hontohumalofo. 15 Hofɨko oso ango ulɨko'ma'mentohofo so'no asomo we-e'ne huno mosyafɨhu'mmentohofofoho. U hofɨko huno asomo we-e'ne syafɨsyontɨfijontentesi hofɨko honɨngkano notɨpemafɨkutnnesohilo. 16 O'o, ose malɨmentohofofoho. Hofɨko nom'ne hwaho wonyoangkafo olo hwaho loponjomo yakolo'nnyo sopone'no hontohumamentohofofoho. Ahwomomne'no hontohumamentohofofoho. Oso'no hofɨko Anɨtumo ole ulɨmentohofi, Kɨko nakwoe Anɨtuhwosoho. Ose ulontɨfeso Anɨtu kako wonɨmango mumnɨmmentisofoho. O'o, kako hofɨko'ne ango engoso nto esyohumamentisofoho.

17 Anɨtu Apɨlohammo ulɨmento, Jɨje hwomu Aisak mta'ni imu pi'nɨngo engo wokijapmmonnoho. Ose ko ulonto Anɨtu kako Apɨlohammo yamofo uloho'mentisofoho. Apɨloham kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no kakoe hwomu Anɨtumne'no sojopo wofonjokisahumo lonto imentisofoho. 19 Ose yonto kako huno ole syafɨhu'mento, Nje hwomu poyo pe'nɨngkuhwoso'no Anɨtu kako apa'no songo ulɨkafoso kako hoponoho. Ose syafɨhu'mentiso so'no ole lɨwo'nɨngkuhwoni, Apɨloham kakoe hwomu poyo pe'nɨmentiso sohwo apa'no songo iwa'mentisofoho.

Aisak

20 Aisak kako Anɨtuye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no kakoe hwomu Jekoupɨ'nji Isou oso hwa'umo yo'mayo tɨfi u'mayo'ne so'no aho ulonjimokumentisofoho.

Jekoup

21 Jekoup kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no kakoe sɨkuno poyo pe'nyoso moi'wo umo'nɨmonto yahonɨngki Jekoup kako kakoe mnopo ijofasɨto ehumanto Anɨtuye yofe ho'noma'mentisoso kako Jousepɨye hwomu sohwa'umo ulonjimokumentisofoho.

Jousep

22 Jousep kako Anɨtu ne'no sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no kako tɨfo nepo poyo wape'nɨmonto yonto kako a'amu Isɨlael somo ulɨmento, Sekwo hwaho Ijip nulɨko'mafɨkuji nje yokinoso nonɨmotawekuji hwaho Kenan sopo foho'nanɨhumno. Ose ulɨmentisofoho.

Mouses

23 Mousesɨye kanɨngkwohwo'ya'u siko hwomu milongo ma'mentisiyo sohonta uhwonɨmentisiyoso hwomu wopɨngo uhwononji hiyaso'mo hamno hufa'u sɨhune mokosyohumamentisiyefoho. Hwapɨngoso ole, Hwe engo hwaho Ijip mokosyohumayo sohwo kako a'amu Isɨlael somo ole ulɨmento, Sekwo hwomu tɨpemafɨkuji fonjahumno. Ose ko ulɨmentiso so'no siko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentisiyo so'no siko hwe engo Ijip mokosyohumayo sohwoe hungkuno somne'no hwotoho feso'no iyoho munɨmmentisofoho.

24 Mouses kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no kako engo imo'nonto kako hwe engofe yofe mayoso ngkilaho lonto kako Anɨtuye a'amu Isɨlael so'nji tango ma'mentisofoho. Hwapɨngoso ole, kako syafɨhu'mento, Nakwo olo hwaho lopo we'enehwo nohumehwasi poyo wope'nantanoho. Oso'no ngko hwe engo hwaho Ijip mokosyohumayo sohwoe angomo we'enehwo nohumahm'mo yo'mayo yahino wonyo nje sɨmeho wopɨngo nɨmokiyo'ne iyoso ngkilaho. O'o, ngko nje a'amu Isɨlael so'nji nohumahm'mo Anɨtuye hungkunomo unɨngkamo. Ose syafɨsyonto 26 ole so'no syafɨhu'mento, Anɨtu uhwosopo'mentiso sohwo Kɨlais oso humne'no ngko tohino mayoso wopɨngofoho. Yo'mayo ho'yango wokoso Ijip mta'angoso ngkilaho. Ose syafɨhu'mentisofoho. Hwapɨngoso kako yo'mayo Anɨtu wopɨngo ulohofo'ne so'no syafɨhu'mentisofoho.

27 Mouses Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no kako hwe engo hwaho Ijip mokosyohumayo sohwoe sɨmeho tohino so'no iyoho munyo'njo yahonɨngki hwaho Ijip ulɨko'manto Mouses kako Anɨtu'nji humayo so'no huno uyahonɨngki yokumpohn'nyo ito'nonto ulɨko'ma'mentisofoho. Kako asomo mapmmentisofoho. 28 Mouses kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no kakoe a'amu Isɨlael somo ulɨmento, Sekwo yahusipsip nofonjɨkuji honɨyoso hoku'yo ponjo hwosaho somo fɨfulohopmno. Ose imentohofo so'no a'amu ahwomomjo sohwo kako Isɨlael sofe mehomi tisɨmaso somo mofonjasiyo'njo yonto a'amu Ijip sofe mehomi tisɨmaso somo fonjohumentisofoho.

A'amu Isɨlael pi'nɨngo engoso Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo uyɨmentohofofoho.

29 A'amu Isɨlaelɨso Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohofo so'no hofɨko mijo ayo Mijo Honɨyo'nohinofoho
11:29 Ap. 7:36 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
lɨwo'nɨngkohofo sopo noso'nɨngkahonɨngki nongkihnta'ni wako'mentohofofoho. I osohonta a'amu Ijip sohwa inɨngkawomentohofo sohwamo hofɨko mijo ajwo sopo nto wekahonɨngkofi mijo asomo fokumo lohofonto oso a'amu sohwamo mijo mɨhulo'mentisofoho.

30 Ape hwa'nte Lehap ango Jelikou humamojosi kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentiso so'no kako hwe hufa'u Isɨlaelnta'ango tomi'no pmmentisiye sohwa'umo ufo'ma'mentisofoho. A'amu Isɨlaelɨso Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohofo so'no hofɨko pone engo Jelikou sokilojo'njo sopo i'mofawentɨfi ku'moku'mofone'no yontanɨngkofi sɨkuno aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u uyokolofahonɨngki sokilojoso nɨhu'nahone pɨwahu'mentisofoho. Nopɨwesyahonɨngki a'amu Isɨlaelɨso hofɨko a'amu Jelikou hopi'nono Anɨtuye hungkunomo hwotoho hmmotofo somo fonjahumentohofofoho. Osohonta Lehap kako hwe tomi'no pmmentisiye sohwa'umo ufo'ma'mentiso so'no kako songo humamentono.

32 Nom'ne sohwamne'no wamtɨ'mokumonntaho. U, Ngkiteyoun, Mpalak, Samɨsoun, Jefɨta, Ntefit, Samuel, a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo oso hwamne'no hungkuno sejo'neso sɨkuno hopo'maho. 33 Oso a'amu huhwo sohwa hofɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono umotofo so'no hofɨko nom'ne hwafe hwe engo hwaho mokosyohumayo sohwoe itokuso'njo sohwamo uyakolo'mentohofofoho. Hofɨko hofɨkoe a'amu somo hofiyo mokosyohumantɨfi honɨngkano nto'no mɨhwatɨmentohofofoho. Oso a'amu huhwo sohwamo yo'mayo Anɨtu wosejapmmo ulɨmentisoso ma'mentohofofoho. A'amu huhwo sohwa hofɨkoe mangohwa hofɨkimo aho nokentɨfi sikisɨwojo (laiyoun) toho lofone'entɨfi siki sɨwojo'njo somo uhumatɨ'mentohofoso a'amumo toho malofe'ne Anɨtu kako siki sɨwojofe mangomo pɨjwomokosyohumamentisofoho. 34 A'amu Anɨtumo inɨngkamotofo somo hofɨkoe mangohwa hwaho kengo mta'ango sohwa utɨmantɨfi toho engo sijɨmentiso sopo uhumojahonɨngkofi a'amu somo toho manɨmmentisofoho. A'amu sohwa hofɨkimo hasɨmno'nji wofantɨfi imentohofoso muhmnɨmmentisofoho. Hofɨko po'nɨfo nohumentanɨngkofi Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo uyɨmentisofoho. Uyɨmentiso so'no hofɨko hofɨkoe mango sohwamo uyakolo'mentohofoso fonjofepmnaofomentohofofoho. 35 A'amu pe'nɨmentohofoso apa'no songo lɨkofahonɨngkofi homna'wohija apa'no utɨma'mentohofofoho. A'amu fiso impe ito'nowahonɨngkofi hofɨkoe mango sohwa hofɨkoe a'apahomo wonyo umokumentohofoso hofɨko poyo pe'nyo'ne imentohofofoho. Hofɨko Anɨtumo hohujo ikinjaopijoso hofɨkoe mango sohwa ulɨka'mantɨfeho. Hofɨko hofɨkoe mango sohwafe hungkuno minɨngkayo'njo uyantɨfitaho. O'o, hofɨko pi'nɨmo mta'ni apa'no lɨkafɨkuji songo humayoso womantɨfeho.

36 A'amu fehohnjo hofɨkoe yahino wopɨngo so'ne hofɨkoe mango sohwa hofɨkimo sitofo ulɨmentohofofoho. Nom'ne sohwa hofɨkoe hohujo sopo sohwo sonyo fongku'mentohofofoho. Nom'ne sohwamo impo'angomo ahwomo nano'nji intofahumentohofofoho. 37 Hofɨkoe mango sohwa a'amu fehohnjo somo sojo'nji fongku'mentohofofoho. Nom'ne somo yamofo nɨhu'no wonyo uloho'mentohofofoho. Nom'ne somo hofɨko iyo hntofe nomantɨfi hofɨkoe a'apahopo hnto'mentohofoso hufa'u imo'nɨmentiso so'no poyo pe'nɨmentohofofoho. Nom'ne somo hofɨko hosɨmno fahumentohofofoho. A'amu fehohnjo hofɨko yo'mayoso umofonyo imentohofo so'no hofɨko yahusipsipɨ'njimeme paho so'nji hofɨkoe hwapɨfe imo'nonto yo'mayo a'apahomne'no umofonyo inyo so'nji emoyahonɨngkofi mango sohwa tango uyontɨfi wonyo uloho'mentohofofoho. 38 Oso'no hofɨko ango ane pa'nyohwa honɨngkanontɨfi hofɨko hwofɨki'nyo, hwaho a'amu ane sopo, hwa'imomo, sokimomo humamotofofoho. Oso hwe moya'mi Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono umentohofo hiso hofɨko a'amu honɨngkano wonyo'njo somo olo hwaho lopo humayoso nto'nohinɨ'maho. O'o, hofɨkoe honɨngkano wopɨngoso nom'ne somo hwofilo'nnyofoho. 39 Oso hwe hwoya'mi hiso hofɨkoe sɨmeho hi'ntnnono uyoso'no Anɨtu kako wopɨngo kuyoho ko ulɨmentisoso yo'mayo Anɨtu wosejapmmo ulɨmentisoso moma'mmentohofofoho. 40 Hwapɨngoso Anɨtu kakoe a'amu ne'njo hopi'nonohinoso yo'mayo wonyoangkafo afa'no afa'no nomapitnne'ento hungkuno mtito'mentisofoho. Jisas mape sohonta oso a'amu humamotofo Anɨtune'no sɨmeho hi'ntnnono uyɨmotofoso hofɨko nakumo sɨmo'mo monapopitnnehofo. O'o, hofɨko nakumne'no hontohumalofo.

Copyright information for `APZ