Hebrews 2

Anɨtu asomo netɨmayoso mɨkunɨmposo wonyohofiyofoho.

Oseso oso hungkuno neso Anɨtuye hwomu nejapmmentiso somne'no nakwo piso'mo'nyo ihwasi nusɨkwojɨhwaloho. O'o, nakwo yokumpohn'nyo kesyohumehwasi tɨfi unɨngkohwano. Hohonta Anɨtuye hungkuno a'amu ahwomomjoso hofɨko hwahoponjo a'amu somo uyahonɨngkofi a'amu hwahoponjo hiso hofɨko hungkuno homo somo haloho maposo'njo yahonɨngkofi oso yahino wonyo somne'no Anɨtu hofɨkimo tohino engo uyɨmentisofoho. Oso'no nakwo huno nayohi, oso hungkuno hiso a'amu ahwomomjoso hofɨko a'amu hwahoponjo somo uyɨmentisoso hungkuno nehopeho. Anɨtu nakumo asomo netɨmayo'ne honɨngkano hwosampo'mentisoso wonyohofiyofoho.

Oso homo somne'no nakwo hohujo ikinjaofɨhwasɨ'manji oso yahino wonyo somne'no nakwo tohino mayoso'no hiyaso ntɨ'mte wanehwono. Honɨngkano nɨhu'no awonoho. Nakwoe Hwe Engo sohwo sɨmo'mo olo hilo so'no a'amu somo ulɨmentisofoho. A'amu hiso nupa'nontɨfi ne'njofoho lontɨfi hungkuno homo somo inɨngkawentɨfi hungkuno homo somne'no nalɨmentohofofoho.
Hofɨko hungkuno hiso nolutɨhwentanɨngkofi Anɨtu kako hungkuno homo somo yokumpohn'nyo sosofitofosyohumayo'neso kakoe yokumpohn'nyo a'amu homo somo uyahonɨngki hofɨko yo'mayo wonyoangkafo iyo so'ne a'amu somo yamofo itɨhwamentohofofoho. Anɨtu kako a'amu anga'no anga'nohino homo somo kakoe Towahuno uhwojahonɨngki Towahuno sohwo a'amu somo Anɨtuye huno mta'angoso yo'mayo yahino wonyoangkafoso uyɨmentisofoho.

Nakumo asomo netɨmayo'ne hwapɨngoso Jisasɨyoho.

Hwangku hwaho nom'ne songo i'mofapone'no lalokuhwono. Oso hwaho songo mokosyohumayo so'no Anɨtu kako a'amu ahwomomjo somo uhwosopo'mentiso'maho. O'o, Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo somo hwe fihwo ole mtɨ'mokumento,

U Anɨtu, nakwo a'amu hwahoponjo hn'nɨmne'no kɨko huno peho'ne syonefɨsyalokuno.
Nonemokosyohumanji nakwo a'amu wonyo hn'nɨmne'no kɨko huno pehofo syonefɨsyalokuno.
Kɨko a'amu ahwomomjo so'njo sopo kakimo hofɨko'njo enjwa'mo we'enehwo wohumanonji uhumatɨ'mentohinofoho.
Kɨko jɨje yokumpohn'nyo uyonji yofe engo mulonji kakoe yofe engo ho'noma'mentohino.
Kɨko yo'mayo hopi'nonohinoso kako mokosyohumayo'ne kakimo enjwa'mo ho'nohumentohinofoho.
Ose mtɨ'mokumentisofoho. Ou, Anɨtu yo'mayo hopi'nonohinoso nakwo mokosyohumayo'ne ho'nahumentisofoho. I anga'no olopo siki we'ne moho'nahummentono. O'o, nɨhu'no hopi'nono nakumo enjwa'mo we'ne ho'nahumentisofoho. I oso'no yo'mayo somo uhwonantaneso nakwo momokosyohumawo'nɨngkoho yɨhwono. O'o, nɨhu'no awonoho.
I oso'no hohonta Jisas kako a'amu ahwomomjo so'njo enjwa'mo we'enehwo humamentisofoho. Hwapɨngoso Anɨtu nakumne'no hitoho ulofahonɨngki Jisas kako nakwo a'amu hopi'nonohino hn'nwiye honɨngkano wonyomne'no tohino engo nomanto poyo pe'nɨmentisofoho. I kako ose imentiso so'no Anɨtu kako Jisasɨmo apa'no yokintahopo uhumajonto kakoe yokumpohn'nyo'nji yofe engo uyɨmentisofoho. Osohumo uhwonalokuhwono.

10 Anɨtu kako yo'mayo hopi'nonohinoso mtɨ'mokumentiso hweho. Kako hwapɨngofoho. Anɨtu kako kakoe mehomi pi'nɨngo engo ne'njoso ngkiyepono pɨkuji ngko'njo lopo humafɨkuji nje yokumpohn'nyo'nji nje yofe engo'nji mapitnne'ento lɨmentisofoho. Anɨtu ose lɨkwato lohofonto kako huno ole syafɨhu'mento, A'amuso hofɨko ngkiyepono sapɨfitnne'no nje hwomu kako hofɨkoe wonyo honɨngkanomne'no tohino mayoso wopɨngofoho. Anɨtu ose syofɨsyahonɨngki Jisas kako hwahoponjo a'amu hn'nɨpa'nyo imo'nɨmentisofoho. Jisas nohumanto yo'mayo tango kakimo u'mahonjoso kako wonyo nɨhu'no miyo hweho. Kako nakwoe wonyomne'no tohino engo ma'mentisofoho. Oso tohino ma'mentiso so'no nakumo ahwomomne'no netɨmayoso Jisas huhwo sohwo hoponoho. 11 Oso'no Jisas wonyo ane sohwo kako nakumo nonemanto nakumo wonyo ane pa'nyo namokonto kakimo mone'mo'nalofoho. Oseso Jisasɨjanji nakwo'nji nanɨngkwohwo anga'nohinoso Anɨtuyoho. Oso'no Jisas kako nje nɨngkwahwosafo nalonteso wonɨmango munalofiyohoho. 12 Jisas Anɨtumo ole ulɨmento,

U Anɨtu ngko nje nɨngkwahwo nampohwosamo kikine'no ulɨmonne'no yohono.
Hofɨko kikine'no uhu'mokukujo'no osopo humahm'mo ngko jɨje yofe ho'nomayo'ne ta walɨmonnoho.
13 Jisas kako apa'no ole lɨmento,

Ngko Anɨtune'no sɨmeho hi'ntnnono uyɨmonnoho.
Ose lonto nom'ne hungkuno lɨmento,

Ou kɨko ngkimo nohonyo. Nje mehomi Anɨtu ntapmmentiso so'nji ngko'nji olopo humalohwono.
Ose lɨmentisofoho.

Jisas nakumo nefo'mayo'ne a'amu hwahoponjo hn'nwi pa'nyo imo'nɨmentisofoho.

14 Oso mehomi Anɨtu Jisasɨmo uyɨmentisoso hofɨko hwahoponjo a'amufoho. Oso'no Jisas kako hwahoponjo a'amu imo'nɨmentisofoho. Olo nakwoe hwaho hopo lopo hwe wonyo Seten kakoe yokumpohn'nyo'nji nakumo poyo namokuwo'nɨngkoho. Oso'no nakwo poyo pe'nɨwo'nɨngkuhwone pa'nyoso Jisas poyo pe'nɨmentisofoho. I oso'no Jisas kako apa'no songo lɨka'mentiso sohonta kako Setenɨye yokumpohn'nyo somo hwotoho hmmentisofoho. 15 Nakwo mehomi we'e so'nwi poyo pe'nyoso'no iyoho nanɨmentiso mta'angoso olohonta engo hn'nwi nenalofoho. Oso iyoho nenalokunjoso nakumo impe intofonesyohumaho. I Jisas poyo pe'nɨmentiso so'no kako oso impe homo somta'ni nasɨhuto'mentisofoho. 16 Jisas oso syoho imentisoso a'amu ahwomomjo somo ufo'mayo'ne'maho. O'o, Apɨlohamɨye imu hn'nyumo nefo'mayo'ne imentisofoho. 17 Oseso Jisas kako a'amu hwahoponjo ne pa'nyo imo'nɨmentisoso homnɨngkwa'wehwosafe yahinoso ma'mentisofoho. I oso'no yo'mayo yamofo u'manteso kako yokumpohn'nyo lohofonto wonyo honɨngkanoso miyo'njo imentisofoho. I homnɨngkwa'wehwosamne'no hitoho ulofahonɨngki hofɨkoe wonyomne'no tohino manto wonyo hiso wae yaofo'ne honɨngkano imo'mentisofoho. Oso'no kako ajwopo nohumanto nakumo Anɨtu'nji ufohi'nyo'ne hulɨ'mokomokonesyohumawo'nɨngkiso hweho. 18 Olohonta yo'mayo hwahoponjo ne'mahwosi honɨngkano wonyomo upenemotamo lɨhwosi yososo Jisas wonefo'ma'montonoho. Hwapɨngoso Jisas nakwoe hwaho lopo humamentiso sohonta yo'mayo hwaho loponjo tangoso Jisasɨmo honɨngkano wonyomo upemotamo lɨmentisofoho. Oso tango u'ma'mentiso so'no yo'mayo nakumo yamofo nalohofo so'no Jisas kako huno uyɨhwoso'no nefo'mayo'neso Jisas kako hoponoho.

Copyright information for `APZ