Hebrews 4

Anɨtuye a'amu neso hofɨko usijo'no humayo'ne hungkunofoho.

Anɨtu kako nakumo hungkuno ole nalɨmentisoso weho. Ole nalohi, Sekwo nje usijo'no humayo yahino somo fosyohumamno. Ose nelalofoho. Oso'no hwe fihwo kako nakwo'nji humaso sohwo kako Anɨtuye honɨngkanomne'no usijo'no humayo yahinoso kako motɨpɨhwonyo'njo umo lɨhwasi nakwo iyoho wonanono. Nakwo Anɨtuye hungkuno wopɨngo upo'nantaneso a'amu Isɨlaelɨso upa'nɨmotofo oso pa'nyo'nwoho. I oso'no hofɨko hungkuno wopɨngo ko upo'nɨngkahonɨngkofi hungkuno hiso mufo'ma'mmentisofoho. Hwapɨngoso hofɨko ko upa'nontɨfi hungkuno homo somo hofɨko sɨmeho hi'ntnnono muyɨmmentohofofoho.

Hohonta Anɨtu kako hwaho'nji ahwomo'nji yo'mayo so'nji moi'wo mtɨ'mokonto kako usijo'no humamentisofoho. Nohumanto a'amu kakoe hungkunomo hwotoho fɨfijo somne'no ole lɨmentono,

Oseso ngko nje sɨmeho tohino nɨmnɨngkahonɨngki hungkuno yokumpohn'nyo ole lɨmentoho,
Nje usijo'no humayo yahinoso hofɨko motɨpemapitnnehofo.
Nɨhu'no awonoho.
Ose lɨmentisofoho. I oso'no nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo Anɨtuye usijo'no humayo yahino somo humalohwono.
Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo somo hwe fihwo sɨkuno iyoho humayo somne'no ole mtɨ'mokumento,

Anɨtu kako yo'mayo mtɨ'mokumentiso syoho moi'wo esojwaofonto sɨkuno aho fehohnjo hopi'nonohino nom'ne mta'ni hufa'uyo somo usijo'no humamentisofoho.
Olo hungkuno loso'no apa'no ole mtɨ'mokumento,

Hofɨko nje usijo'no humayo yahinoso nɨhu'no motɨpemapitnnefoho.
Ose mtɨ'mokumentisofoho.

A'amu sɨmo'mo Anɨtuye hungkuno upa'nɨmentohofoso hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono muyɨmmentohofo so'no Anɨtuye usijo'no humayo yahino somo motɨpema'mentohofofoho. I oso'no a'amu nom'neso Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohofo so'no hofɨko Anɨtuye usijo'no humayo yahinoso wotɨpemantɨfeho. Oso hungkunoso ne'no weho. Oseso Anɨtu kako nom'ne sɨkuno ho'nahumentisofoho. Oso sɨkuno ho'nahumentiso hiso'no ole lɨmento, Olohontanoho. Oso sɨkuno ho'nahumentisoso soswo pi'nɨngo uyokolofahonɨngki oso hungkuno nto seloheso Anɨtu Ntefitɨmo uyahonɨngki ole mtɨ'mokumento,

Olohonta sekwo nje hungkunomo haloho upa'nɨfijo'manji sekwo hahn'nyo ikutoho.
Ntefit ose mtɨ'mokumentisofoho.

Jousyɨwa kako Mousesɨye pijohinomo ma'mentiso sohwo kako a'amu Isɨlael somo hwaho Kenan sopo ipemotawomentisofoho. Oso hwaho hopo sopo Anɨtu a'amu Isɨlael somo olopo nɨhu'nahone usijo'no fosyohumamno ulontentesi Anɨtu kako hwangku no'mo nom'ne sɨkuno usijo'no humayo'neso moho'nasyɨhwonesohilo. I oso'no Anɨtu kako nom'ne sɨkuno usijo'no humayo'ne ho'nahumentiso so'no nakwo huno ole nayohi, Usijo'no humayo yahinoso Anɨtuye a'amumne'no weho. Anɨtu kako sɨkuno aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo somo usijo'no humamentiso pa'nyoso weho. 10 Hwe fihwo kako Anɨtuye usijo'no humayo yahino somo wohumamo loso sohwo kako yo'mayo syoho yonteso kakoe yokumpohn'nyo'nji miyonehoho. O'o, yo'mayo syoho yonteso Anɨtuye yokumpohn'nyo'nji iwo'nɨngkiso hweho. Oso'no kako Anɨtuye usijo'no humayo yahino somo humaho 11 Nakwo nakwoe sɨmano sopo yo'mayoso nopujonaofɨhwoso'no yokumpohn'nyo elɨfotɨ'mesɨhwasi Anɨtu kakoe usijo'no humayo yahino somo wohumano. I hohonta a'amu Isɨlaelɨso hofɨko Anɨtuye hungkunomne'no hahn'nyo imentohofo pa'nyoso nakwo oso hopa yasoso nakwo Anɨtuye usijo'no humayo yahinoso nakwo motɨpemanehwono.

12 Anɨtu kakoe hungkunoso ne'no nowentanɨngki hungkuno hiso ipisayo ne into'nalofoho. Nakwo huno moi'wonoho. Sɨhu sɨhumampo'nyo yohosi yohohnjoso yahwopaho mɨkufo yokino osomo kujomotasyɨwo'nɨngkiso oso hopa Anɨtuye hungkunoso nakwoe sɨmeho somo oso hopa nelohofalofoho. Hungkuno hiso nakwoe sɨmehomo yo'mayo mnaweso nakwoe hunomo yo'mayo mnaweso netɨhwawo'nɨngkisofoho. Hiyaso momokosyohumanehwono. Oso'no Anɨtuye hungkunoso oso sɨhu sɨhumampo'nyo yohosi yoho'njo somo yakolo'nnyofoho. 13 Yo'mayo Anɨtu mtɨ'mokumentisoso Anɨtune'no hiyaso mawenehoho. Yo'mayo hopi'nonohino somo utɨhwa'nyopo wentanɨngki Anɨtu kako uhwonalofoho. Yo'mayo yahino iwo'nɨngkuhwone so'no tɨfi no'mo Anɨtu nonalohononefoho.

Jisas kako nakwo'nji Anɨtumo ufohi'nyo'ne Hwe Engo hweho.

14 Nakwo'nji Anɨtumo ufohi'nyo'ne sohwo Anɨtuye Hwomu Jisasɨyoho. Kako ahwomo ne somo Anɨtu'nji humaho. Osohumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwone so'no a'amu nomane somo ulɨwo'nɨngkuhwono. Oso'no nakwo oso sɨmeho hi'ntnnono uyo somo aho yokumpohn'nyo wokemokosyohumano. 15 Jisas nakwoe hwaho lopo nohumentanɨngki yo'mayo honɨngkano wonyomne'no nakumo impo'nonetɨmawo'nɨngkiso hopaso Jisasɨmo impo'nɨtɨmaneso kako honɨngkano wonyo nɨhu'no miyo'njo hweho. Oso'no yo'mayo wonyoso nakumo umpo'nonetɨma'mto ihwoso'no Jisas kako nakumne'no hitoho ulofɨhwoso'no kako wonefo'ma'montonoho. 16 Oso'no nakwo iyoho miyo'njo ihwasi kanɨngkwohwo Anɨtu osohumo yo'mayo so'no jomo ulano. Kako nakumne'no hitoho ulofoso hwapɨngo hweho. Oseso yo'mayo tango ne'maso sohonta nakwo Anɨtumo jomo ulɨhwasi kako nakumo nefo'mahwosi wopɨngo wonaloho'montonoho.

Copyright information for `APZ