Hebrews 6

Nakwoe sɨmeho hi'ntnnono uyo somo nto'no kesyohumayo'ne syoho yokumpohn'nyo uyano.

Oso'no nakwo Anɨtuye hungkuno wosopayo yokumpohn'nyo pa'nyo so'no upo'nantanoho. Hungkuno amno pa'nyoso sɨmo'mo upa'nɨmentohofo oso'nohino upa'nɨngkuhwaloho. O'o, hungkuno amno pa'nyoso olenoho.

Nakwo hwahoponjo yahino wonyo somo hohujo ikinjaofɨhwasi Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyano.
Hwahoponjo yahino wonyoso ne anefoho. Monefo'manehoho.
Nakwo honɨngkano songo tɨpema'malohwone so'no nom'ne a'amu somo utɨhwayo'ne mijo fɨkiyomapmno.
Anɨtuye Towahunofe yokumpohn'nyo mayo'ne aho ulonjimokumno.
A'amu poyo pe'nyoso apa'no nolɨkapitnnefoho.
A'amu wonyo Anɨtuye hungkunomo haloho maposo'njoso hungkuno ikwolofɨkuji nɨhu'nahone tɨkanomo ne'no nohumantokutnnefoho.
Oso hungkuno amno pa'nyo'nohino upo'nɨwo'nɨngkuhwaloho. O'o, oso hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono uyɨhwaso'no
Anɨtu nefo'maso'manji nakwo hungkuno nom'ne wosopayo yokumpohn'nyo pa'nyoso upo'nano.

A'amu Anɨtuye hungkunomo upa'nontɨfi huno wopɨngo tɨpemahonɨngkofi Anɨtu a'amu homo somo wopɨngo ulohofahonɨngki hofɨko Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ma'mentohofofoho. Oso a'amuso hofɨko Anɨtumne'no hohujo ikinjaofɨkuji hofɨko Anɨtuye honɨngkanomo inɨngkayo'neso apa'no pipi tɨpemapitnnehofo. Awonoho. Hofɨko Anɨtuye hungkuno wopɨngo somo huno uyahonɨngki inɨngkawentɨfi hofɨko Anɨtuye yokumpohn'nyo somo uhwonontɨfi yo'mayo tɨfi no'mo imo'none so'no huno uyɨmentisofoho. Oso hohosohonta a'amu hiso Anɨtumne'no hohujo ikinjao'mentohofoso hofɨko huno apa'no ikwesyafɨsiyoso honɨngkano anefoho. Awonoho. A'amu Anɨtumne'no hohujo ikinjao'mentohofoso pa'nyofoho. Hofɨko Jisasɨmo apa'no utɨhwa'nyopo into'ofasyontɨfi a'amu hiso kakimo sitofo ulalokwofo.

Hwaho fipo ifoyo syonteso Anɨtu afofo uyoso sopo a'amu fihwa nonyo wosopayo hulɨfijoso wosopayo ne umo'nɨmontonoho. I oso'no wosopayo mofokafe'njo ihwosi hoja wonyo yongo'njo so'nohini ne ane fokafo so'manji hwaho wonyoponoho. Oso hwaho sopone'no Anɨtu kako hwaho wonyo nɨhu'nahoneponoho walɨmontonoho. Toho wae weeo'montonoho. Hwaho'ne'maho. O'o, a'amumne'no mtɨ'mokalokweno.

Nje a'amu soku, olo hungkuno tango'njo selalokweno. I hungkuno tango loso a'amu Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkiso somne'nefoho. Sekwo Anɨtuye hungkunomo tɨfi inɨngkowahonɨngkuji Anɨtu sefo'mahwoso'no sekwo ne umo'nantɨfeho. 10 Sekwo Anɨtumo sɨmeho wopɨngo engo uyalokwofo so'no yo'mayo syoho wopɨngoso ulɨkofalokwofo. Sekwo kakoe a'amu somo ufo'mawo'nɨngkohofo somta'angoso olohonta ne'no ufo'malokwofo. Oso syoho homo somne'no Anɨtu kako inɨngo momofalofiyoho. 11 Nakwo ole'no namo'nɨngkohoho. Yo'mayo hontohumalofoso ne imo'nyo'ne so'no sekwo syoho engo ikuji sɨmeho Anɨtumo uyalokwofo somo aho yokumpohn'nyo fɨkemokosyohumamno. 12 Sekwo piso'mo'nyo ikutoho. O'o, sekwo a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo uyɨwo'nɨngkohofo sofe yahinomo finɨngkamno. Hofɨko piso'mo'nyo miyo'njo yontɨfi yokumpohn'nyo lohofontɨfi yo'mayo Anɨtu wosejapmmonnoho ulɨmentiso so'no hofɨko nomane'entɨfi ne'no hontohumawo'nɨngkohofofoho.

Yo'mayo Anɨtu nalɨmentisoso mane'no sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo uyano.

13 Hohonta Anɨtu kakoe hungkuno yokumpohn'nyo Apɨlohammo uyɨmentisofoho. Ngko Anɨtu'ni olo hungkuno kijopalokwe loso ne umokumonnoho. Nje yofe kilohe so'no kɨko huno wakiyono. Hungkuno hiloso ne umo'nɨmontonoho. 14 Anɨtu ose ulonto ulɨmento, Hungkuno ne umokumoneso olenoho. Ngko wopɨngo kilohohm'mo jɨje imuso pi'nɨngo engo wokijapmmonnoho. Ose ulɨmentisofoho.

15 Oseso Apɨloham kako ne'no nohontohumanto Anɨtu ulɨmentiso so'no inɨngo mamo'mmentisofoho. O'o, ne'no hontohumanto kako kakoe hwomu ma'mentisofoho.

16 Hwe fihwo kakoe hungkuno ne imo'nyo'ne a'amufe yofe hwofilo'nnyo so'ne a'amu nom'ne somo ulɨmontonoho. Oso yofe engo ulososo kakoe hungkuno yokumpohn'nyo imo'nɨngkuhwosi nom'neso oso hungkuno homo somne'no yoka majo'njo ikuji hungkuno somo monje meehufitnnehofo. 17 Oso a'amu somo Anɨtu wopɨngo waseloho'monnoho ulɨmentisoso hofɨko yo'mayoso nomapitnne'ento huno uyo'ne'ento Anɨtu kako hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmentisofoho. Oso'no nakwo huno nayohoho. Kakoe hungkunoso mɨkwalonehoho. 18 Oso'no olo hufa'uyo loso'no nakwo huno nayohoho. Anɨtu kako nakumo wopɨngo waseloho'monnoho nalɨmentisofoho. Anɨtu kakoe hungkunoso ne imo'nonefoho. Oso hufa'uyo sofa'une'no Anɨtu kako hwasyo malonehoho. Oso'no nakwo Jisas nemokosyohumane'entani nakwo Anɨtuye hungkuno ne imo'nɨmentiso so'no upo'nontani oso hungkuno hiso yokumpohn'nyo nesosofitofalofoho. Oso'no yo'mayo Anɨtu nalɨmentiso so'no aho yokumpohn'nyo kemokosyohumalohwono. 19 Nakwo huno ole nayohoho. Anɨtuye hungkunoso ne imo'nonefoho. Oso'no nakwo iyoho monanɨngkiyohoho. Anɨtumo u'mayo'ne honɨngkano pɨku'nnyo somo Jisas kako hwosampo'mentisofoho. Kako nakumne'no sɨmo'mo napo'mentisofoho. Osopo nohumanto Jisas kako Anɨtumo motonefohi'nalofoho. Oso syoho Melɨkisetek imentisoso Jisas kako ne'no ihwonefoho.

Copyright information for `APZ