Hebrews 7

Melɨkisetek kako a'amu'nji Anɨtumo ufohi'nyo'ne syoho'njo hwe engo hweho.

Melɨkisetek oso hwe engo sohwo kakoe yofe hwapɨngoso olenoho. Honɨngkano wopɨngo somo mokosyohumayo hwe engo hweho. Melɨkisetek huhwo sohwo kako ango Salem mokosyohumayo hweho. Oso ango yofe hwapɨngoso olenoho. Sɨmeho pompengo ifafo'ne hweho. Melɨkisetek kako Anɨtu ahwomomo humaso sohumo a'amu'nji motufohi'nyo'ne syoho'njo hweho.

Apɨlohamɨye kami Lout osohumo hwe engo motawomentohofo sohwamo Apɨloham nofonjasyonto kakoe angopono nowentanɨngki hwe engo Melɨkisetek sohwo honɨngkanopo nɨswo'nonto Apɨlohammo aho ulonjimokumentisofoho. Apɨloham yo'mayo ho'yango mangohwa mta'ni ma'mentisoso aho hopi'nono yano ilofahumentisoso Melɨkisetekɨye yofe ho'nomayo'ne anga'no uyɨmentisofoho.
Melɨkisetek kanɨngkwohwo'ya'u'nji hofiyakwosafe yofe so'nji nakwo huno monayohoyohoho. Oso sɨkuno kona'wohi ma'mentiso somo u poyo pe'nɨmentiso sɨkuno somo u poyo kape'nɨmentono. Nakwo huno monayohoyohoho. O'o, iyoswomo mamtɨ'mokummentohofofoho. Melɨkisetek sohwo kako Anɨtuye hwomu Jisas pa'nyo Anɨtumo a'amu'nji ne'no ufohi'nɨwo'nɨngkiso hweho.

Melɨkisetekɨye yofe engo so'no sekwo huno fɨsyafɨhupmno. Neyakwo Apɨloham sohwo hwe engofoho lɨwo'nɨngkuhwone'nwoho. Nakwoe hwapɨngo hweho. Apɨloham sohwo kako mangohwa mta'ni yo'mayo ma'mentisoso Melɨkisetekɨye yofe ho'nomayo'ne fehohnjoso kakimo uyɨmentisofoho. Oso'no nakwo huno nayohoho. Melɨkisetekɨye yofe Apɨlohammo uyakolo'mentisofoho. Jekoupɨye hwomu Lifai osohwo kakoe imu sohwa hofɨko a'amufe wonyo wayo'ne syoho'njo hwafoho. Anɨtu olo honɨngkano hungkuno ho'nahumentiso loso olenoho. A'amu Isɨlael hofɨkoe yo'mayo ho'yangoso aho hopi'nono yano ilofahufijoso Lifaiye temtitofoso anga'no womantɨfefoho. Lifaiye temtitofo sohwa a'amu Isɨlael sofe hofila'wehwosafoho. Hopi'nonohinoso Apɨlohamɨye mehomifoho. I oso'no Lifaiye imuso hofɨkoe hofila'wehwosafe ho'yango yo'mayoso yano ilofahinyoso anga'no mawo'nɨngkohofofoho. I oso'no Melɨkisetek kako Lifaiye temtitofo mta'ango'maho. Apɨloham kako yano ilofahinyoso Melɨkisetekɨmo uyɨmentisofoho. Uyahonɨngki Melɨkisetek kako Apɨlohammo Anɨtu hungkuno uyɨmentiso sohumo aho ulonjimokumentisofoho. Nakwo huno nayohoho. Hwe fihwo kako nom'nehumo aho ulonjimokuwo'nɨngkiso sohwo kakoe yofeso honjenoho. I a'amu aho kisusyontɨfe sohwoe yofeso monjenoho. Lifaiye temtitofoso ho'yango yano ilofahinyo anga'no mawo'nɨngkohofofoho. Oso a'amuso poyo pe'nnyofoho. I Apɨloham kakoe ho'yango yano ilofahinyo anga'no Melɨkisetekɨmo uyɨmentisofoho. Osohumne'no Anɨtuye hungkuno ole nalohi, Songo ne'no humayo hweho. Oso'no Melɨkisetekɨye yofeso Lifaiye temtitofo sofe yofe somo yakolo'nnyofoho. I oso'no olo hungkuno loso wolɨhwano. Lifaiye temtitofoso hofɨko ho'yango yo'mayoso yano ilofahinyo anga'no mawo'nɨngkohofofoho. I oso'no Apɨloham kakoe ho'yango yano ilofahinyo anga'nohinoso Melɨkisetek ma'mentisofoho. Oseso Melɨkisetek kako Lifai huhwoe mta'ni ma'mentisofoho. 10 Hwapɨngoso ole, Lifai kako mmo'nyo sohonta Apɨloham kako Melɨkisetekɨmo honɨngkanopo uswo'nonto ho'yango fehohnjo uyɨmentiso sohonta kako kakoe imu Lifai uyone hopaso uyɨmentisofoho.

A'amufe wonyo wae yaofo syoho'njo sohwo hohontajo yahino somo uyohope-e'nefoho.

11 Hohonta hwe moya'mi hofɨko honɨngkano hungkuno Mouses mta'ni ma'mentohofoso ole ulɨmento, A'amu Lifaiso hofɨko a'amufe wonyo wae yaofo syoho'neso hofɨko yahu wofonjokisyosyantɨfeho. Ose ulonto Anɨtu kako Elounɨmo oso syoho so'no sɨmo'mo uhwosopo'mentisofoho. I oso'no yahino sɨmo'njo yahu honɨyo usɨhumayoso a'amumo wopɨngo umokiyo'ne hopo'manji nom'ne hwe a'amu Anɨtu'nji ufohi'nyo'ne yahino songo'nji Melɨkisetek kako syoho imentiso hopaso tɨfi peho'ne i'mofapmmentisoto. 12 U a'amufe wonyo wae syoho'njo sohwa hofɨkoe yahino uyohopo'nɨfijoso honɨngkano hungkuno hi uyohopo'nɨmtonoho. 13 Oso yahino songo uyohopeso Anɨtu kako nakwoe Hwe Engo Jisasɨmne'no nelalofoho. I oso'no kako Lifaiye temtitofo mta'ango'maho. O'o, Jisasɨye temtitofo sohwa hofɨko oso syoho a'amufe wonyo wae yaofo so'no nɨhu'no mimmotofofoho. 14 Nakwo huno ole nayohi, Jisas kako Jutafe temtitofo mta'ango hweho. Oso temtitofo somne'no Mouses kako a'amufe wonyo wae yaofo syoho so'no mulɨmmentisofoho.

Jisas kako a'amu Anɨtu'nji ufohi'nyo syoho Melɨkisetek kako imentiso hopaso Jisas ne'no ihwonefoho.

15 Jisasɨye temtitofo kengo mta'ango sohwo kako a'amufe wonyo wae nɨhu'nahone yaofonto kako syoho songo a'amu Anɨtu'nji ufohi'nyo imentisofoho. Oso syoho songoso Melɨkisetek imentiso pa'nyoso uhwonontani oso'no nakwoe hunoso ehohosonesyalofoho. 16 Hwe fihwa a'amufe wonyo wae yaofo syoho'njo sohwa hofɨko Lifaiye temtitofo mta'ango'nohino hwafoho. I oso'no Jisas oso syoho hiso Lifaiye temtitofo mta'ni moma'mmentisofoho. O'o, Jisas kako a'amufe wonyo wae nɨhu'nahone yaofonto kako a'amu Anɨtu'nji motufohi'nɨmentisofoho. Jisas kako songo ne'no humawo'nɨngkiso hweho. Oso'no Jisas kako Anɨtuye yokumpohn'nyo'nji olo syoho loso ne'no ihwonefoho. 17 Oso'no Anɨtu Jisasɨmo ulɨmento,

Kɨko a'amu ngkimo motanɨfohi'nyo'ne syohoso Melɨkisetek imentiso hopaso ne'no yohotnne hwosoho.
Ose ulɨmentisofoho.
18 Oso'no hohontajo yahino a'amufe wonyo wae yaofoso Anɨtu kako wae yao'mentisofoho. Hwapɨngoso hohontajo yahino a'amufe wonyo wae yaofoso hopo'maho. O'o, hohontajo yahinoso nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyoso monefo'manefoho. 19 Oso honɨngkano hungkuno Mouses nejapmmentisoso nakumo wopɨngo Anɨtu pa'nyo monamokonehoho. Oso'no Anɨtu kako honɨngkano nom'ne songo hwosampo'mentisofoho. Oso honɨngkano songoso nakwo Anɨtu'nji ufohi'nyoso hoponoho.

20 Anɨtu kako Jisas a'amufe wonyo wae nɨhu'nahone yososo kako'nji ufohi'nyo'ne syoho so'no uhwosopo'mentisofoho. Anɨtu Jisasɨye temtitofo somne'no uhwosopo'mentiso'maho. O'o, a'amu Anɨtuye hungkuno so'no huno nehopi uyoso'no kakoe yofe yokintahopone'e so'no lonto kako Jisasɨmo uhwosopo'mentisofoho. A'amu Lifai sohwa oso'nji uhwosopo'mentohofo'maho. O'o, hofɨko homnɨngkwa'wehwoe pijohinopo ma'mentohofofoho. 21 Anɨtu kako hungkuno yokumpohn'nyo lonto Jisasɨmo ole so'no uhwosopo'mentisofoho. Jisas kako a'amufe wonyo wae nɨhu'nahone ihwosi Anɨtu'nji ufohi'nyo'ne syoho so'no uhwosopo'mentisofoho. Ole ulɨmento,

Ngko Anɨtu hwo'nyoho.
Olo hungkuno yokumpohn'nyo kilalokwe loso uyohope-e'ne'maho.
Kɨko a'amufe wonyo wae nɨhu'nahone yohoji ngko'nji motanɨfohi'nyo'ne syohoso ne'no yohotnne hwosoho.
Ose ulɨmentisofoho.
22 Anɨtu kako oso hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmentiso so'no nakwo huno ole nayohi, Jisas kako nakwo'nji Anɨtumo motonafohi'nyo'ne pmmentisofoho. Olo yahino songo motonafohi'nyo'ne loso honɨngkano hungkuno hohontajo somo yakolo'nnyofoho.

23 Hohonta a'amu pi'nɨngo a'amufe wonyo wae yaofo syoho'njo sohwa humamotofofoho. Hwapɨngoso hofɨko songo ne'no humamotofo'maho. O'o, hofɨkoe syohoso noho'nasyontɨfi pe'nɨmentohofofoho. 24 I oso'no Jisas kako poyo pe'nonto apa'no lɨkafonto songo ne'no humayo hweho. Kako a'amu Anɨtumo ufohi'nyo'ne syohoso ne'no yonteso nom'nehwo muyohopenohoho. Awonoho. 25 I Jisas huhwo sohwo kako Anɨtu'nji ne'no nohumanto kako nakumo nefo'mayo'ne jomo ulalofoho. Oso'no hwe moya'mi Anɨtumo u'mane'entani nakwo Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨhwaso'no Jisas kako asomo netɨmanefoho.

Jisas nakumo yo'mayo so'no nefo'mayo'neso hoponoho.

26 Jisas kako yofe engo a'amu'nji Anɨtumo ufohi'nyo'ne syoho'njo sohwo kako nakumo yo'mayo so'no nefo'mayo'neso hoponoho. Jisas kako nakwo a'amu wonyo'njo lohn'nnonji nohumanto kako wonyo honɨngkano nɨhu'no mimmentisofoho. O'o, wopɨngo'nohini humamentisofoho. Oso'no Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino hwahoponjo so'nji ahwomomjo so'nji enjwa'mo nohumantɨfi Jisas kako'nohini yokintahopo uhumatɨ'mentisofoho. 27 A'amufe wonyo wae yao'motofo sohwa hofɨko sɨkuno huhwo huhwi yahu fonjokisahumotofofoho. Sɨmo'mo hofɨkoe wonyomne'no fonjokisasyontɨfi tɨfi a'amufe wonyomne'no fonjokisahumotofofoho. Oso'no Jisas kako syoho ose'njo hwo'maho. O'o, awonoho. Kako a'amu hopi'nonohinofe wonyo wayo'ne wape'nɨmo lonto kako sɨkuno anga'nohino somo kako a'amu hopi'nonohinofe wonyoso nɨhu'nahone wae yao'mentisofoho. 28 Hohontajo honɨngkano hungkunomo a'amu hwahoponjo yokumpohn'nyo ane wonyo honɨngkano'njo sohwamo oso syoho so'no uhwosopo'mojofoho. I Anɨtu kako hungkuno nehopi lonto kako oso syoho so'no kakoe Hwomu Jisasɨmo uhwosopo'mentisofoho. Anɨtu kako oso syoho somne'no Jisasɨmo uhwosopeso nto'nohinoho. Kako hoponoho. Oso syoho hiso ne'no ihwonefoho.

Copyright information for `APZ