Hebrews 8

Jisas kako ahwomomo nohumanto kako nakumo Anɨtu'nji ufohi'nyo'ne syoho yalofoho.

Hungkuno lalokuhwone hwapɨngoso ole, Jisas kako nakwo'nji Anɨtumo motonafohi'nyo'ne nakwoe wonyo wae enamofo'ne nakwoe Hwe Engo hweho. Anɨtu kako ahwomomo humaso sohwoe aho angahohnta'ni Jisas humanto yo'mayoso mokosyohumaho. Osopo nohumanto Anɨtuye ango wopɨngo ne somo a'amu Anɨtumo motonafohi'nyo'ne syoho yalofoho. Oso ango neso a'amu molɨmentohofo'maho. O'o, Anɨtu kako'nohino molɨmentisofoho.

A'amu hwahoponjo sohwa a'amufe wonyo wae yaofo syoho'njo sohwa hofɨkoe syoho olenoho. Hofɨko Anɨtumne'no yo'mayo yano uyontɨfi yahu fonjokisasyontɨfi yahu'nji yo'mayo so'nji Anɨtu uhwonyo'ne kisahumotohofofoho. Oso'no nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako huhwo'nji Anɨtumo yo'mayo anga'nohinoso yano uyɨmontonoho. Jisas kako olohonta nakwoe hwaho lopo ne'no humantontentesi kako olo syoho lo'nji miyɨhwonesohilo. Hwapɨngoso ole, a'amu hwahoponjoso olo syoho loso'nji hofɨko hohontajo honɨngkano hungkunomo inɨngkawentɨfi yo'mayoso Anɨtu uhwonyo'ne kisosyalokwofo. I a'amu hwahoponjo olo syoho loso'njoso hofɨko a'amu Anɨtumo ufohi'nyo'ne syoho neso yamofo itɨhwalokwofo. Syoho neso Kɨlais kako Anɨtuye ango ahwomomjo ne somo yalofoho. Osopo kako Anɨtumo motonefohi'nalofoho. Oso ango ahwomomjo so'no Anɨtu Mousesɨmo ulɨmentisofoho. Mouses kako Anɨtumne'no hwapɨfe ango wamolɨmonto yahonɨngki Anɨtu ole ulɨmento, Ngko ahwomomjo ango huyo'mango hwofɨki'nyopo utɨhwamentohe oso pa'nyoso hofiyo moso. I oso'no oso syoho Jisas ma'mentisoso a'amu hwahoponjoso a'amufe wonyo wae yaofo syoho'njo somo yakolo'nnyofoho. Hwapɨngoso Jisas kako ahwomomo nohumanto nakwo'nji Anɨtumo motonafohi'nyo'ne mokotɨjwonemokosyohumaho. Oso yahino songo Jisas yalokunjoso hohontajo yahino Anɨtumo ufohi'nyo'ne imotofo somo hwofilo'nnyofoho. Jisasɨye yahino songoso ne'no nowentɨhwonefoho. Hohontajo yahino yamofo itɨhwayo imotofoso moi'wo imo'nonefoho.

Anɨtu'nji mokotɨjwonasiyo'ne honɨngkano songoso hohontajo somo yakolo'nnyofoho.

A'amufe wonyo wae yahino sɨmo'mjoso olenoho. Hofɨkoe wonyomne'no yahu fonjokisahumotofofoho. Oso yahino sɨmo'mjo hopantentesi Anɨtu kako nom'ne yahino songoso monejape'njo ihwonesohilo. I oso'no Anɨtu kako a'amufe wonyo somo nuhwononto ole ulɨmento,

A'amu Isɨlael sɨkunonji, Juta sɨkunonji sekwo upa'nɨmno.
Ngko Anɨtu hwo'nyoho.
Sekwo ngko'nji mokotɨjwahinyo hungkuno songoso we'enepi waselɨmo.
Hungkuno songo loso hohontajo hungkuno seyakwosamo uyɨmentohe pa'nyo'maho.
O'o, hohonta seyakwosa sohwamo Ijip mta'ni ipemotawenji hungkuno ngko'nji mokotɨjwahinyoso uyɨmentohefoho.
I oso'no oso hungkuno homo somo hofɨko tɨfi minɨngkammentohofofoho.
Oso'no ngko hofɨkimo hohujo ikinjɨmo'mentohefoho.
10 Olo hungkuno songo ngko'nji mokotɨjwahinyoso a'amu Isɨlael somo tɨfi no'mo uyɨmonne'no yohono.
Hungkuno songo loso hofɨkoe hunomo, hofɨkoe sɨmehomo woho'nahumonne'no yohono.
Hofɨko ngkimo wantɨfe, Kɨko nakwoe Anɨtu hwosoho. Ose wontantɨfeho.
Ngko hofɨkimo ulɨmonnoho. Sekwo nje mehomi kuyoho. Ose ulɨmonnoho.
11 Oso hohosohonta a'amu anga'no anga'no ngko hungkuno songo hofɨkoe sɨmehomo ho'nahumeso hofɨko homnɨngkwa'wehwosamo oso hungkuno hiso molutɨhwafitnnehofo.
Sekwo Anɨtumne'no huno fɨsyafɨhupmno.
Kakimo sɨmeho uyɨmno.
Oso hungkunoso lutɨhwamentohofo oso hohosohonta molutɨhwafitnnehofo.
Hwapɨngoso a'amu hopi'nono engo'nji we'e'nji hofɨkoe hunoso ngkine'no huno nto'no syafɨhupitnnefoho.
12 Osohonta ngko hofɨkine'no hitoho ntofahonɨngkuhwosi hofɨkoe wonyo wae umo'monnoho.
Ngko hofɨkoe wonyo homo somne'no apa'no huno mosyafɨhu'mnehono.
Anɨtu ose lɨmentisofoho.

13 Anɨtu kako nakumo mokotɨjwonasiyo'ne hungkuno songo nalɨmentiso so'no hohontajo honɨngkano hungkunoso yokumpohn'nyo ane'njo imokumentisofoho. Oso hohontajo hungkunoso nɨhu'nahone moi'wo umo'nɨmonte'no yohoho.

Copyright information for `APZ