Hebrews 9

A'amu hwahoponjo a'amufe wonyo wae yaofo syoho'njo sohwa hofɨko yahu honɨyo Anɨtune'no sisyahumentohofofoho.

Honɨngkano hohontajo mokotɨjwahinyo hungkuno sɨmo'mjoso Anɨtu kako ngkine'no syanɨfɨsiyo'ne yahino so'nji hwapɨfe ango so'nji a'amu Isɨlael somo uyɨmentisofoho. Oso hwapɨfe ango molɨmentohofoso ango hufa'u'njoponoho. Oso ango sɨmo'mjo hoku'yo'njo sopo Anɨtuye Angofoho lɨmotofo somo sikiloho'nji epohumayo'nji Anɨtumne'no wopayo ho'nahinyoponoho. Oso hwapɨfe ango homo somo ajwopo hwapɨfe pmpilɨpeesyontɨfi oso ango nom'neso Anɨtu kako humawo'nɨngkisoponoho lɨmotofofoho. A'amu Jutaso hofɨkoe hamniyoho ho'yango yo'mayoso nohu'meesyontɨfi yo'mayo Anɨtuye angomne'no yo'mayo na'nohino wonyoangkafoso mtɨ'mokontɨfi ho'nahumentohofofoho. Oso ango homo somo epohumayo na'nohino mtɨ'mokontɨfi osopo hwone mijo sisyasyontɨfi toho into'mentohofoso Anɨtumne'no tɨkayo akino wopɨngo'njo usɨmokuwo'nɨngkohofoponoho. Nom'neso hofɨko ipofo na'nohinoso mtɨ'mokumentohofofoho. Oso ipofo homo somo ahwonte na'nohino wo'nnyoso oso wosopayomona ahwomo mta'ango Anɨtu uyɨmentisoso wo'nnyomnoho. Nom'neso ole, Anɨtuye yokumpohn'nyo a'amu somo utɨhwayo so'no Elounɨye mno somta'ni fesiyo sapmmentisofoho. Oso mno so'nji sojo hufa'uyopo Anɨtu kakoe hungkuno mtɨ'mokonto a'amu somo uyɨmentisofoho. Oso'nji oso ipofo homo somo weho. Oso ango homo somo Anɨtu kako humayo'neponoho lɨmotofo so'no utɨhwayo'neso hofɨko oso ipofo sopo a'amu ahwomomjo hufa'u hwa'uye huyo'mango wonyoangkafo fefeeloho'nji mtɨ'mokumentohofofoho. Oso hwa'uye huyo'mango sɨfe ki'nyopo a'amufe wonyo wae yaofo'ne yahu honɨyo sisyasiyo'neponoho. I oso ango homo somjo yo'mayo yoloho joso ehohosasiyo'neso nom'ne sɨkunomnefoho. Olo iyoswo lomo mamtɨ'mokumnehono.

Oso yo'mayoso hofɨko yontɨfi Anɨtuye ango somo ho'nahumentohofofoho. Oso hohosohonta a'amufe wonyo wae yaofo syoho'njo sohwa sɨkuno huhwo huhwi hofɨko hwapɨfe ango hoku'yo sɨmo'mjo somo noswontɨfi osopo hofɨko a'amufe wonyo wae yaofo syoho imotofofoho. I oso'no soswo anga'no uyokolofahonɨngki sɨkuno anga'nohino somo hwe yofe engo'njo a'amufe wonyo wae yaofo syoho'njo sohwo kako oso ango ajwo so'mo humentisofoho. Oso ango homo somo kako yahu honɨyo nomotaswonto Anɨtumo ulɨmento, Ngko'nji olo a'amu lo'nji nakwo honɨngkano wonyo so'no huno monayo'njo yalokunjo so'no olo yahu honɨyo oso wonyo wae iyo'ne kijopalokweno. Ose ulonto Anɨtumne'no ho'nahumentisofoho. Oso yahino hiso'no Anɨtuye Towahuno Wopɨngo nakumo ole lonetɨhunyofoho. A'amu sikinjoso oso ango ajwo so'mo Anɨtu humawo'nɨngkisoponoho mulɨmotofo sopo mohufitnnehofo. O'o, olo honɨngkano loso pɨku'nawo'nnyoponoho. Oso hwapɨfe ango hiso nakwoe hunomo ehohosonasiyo'ne huyo'mangofoho. Hwapɨngoso ole, yo'mayo yahu so'nji Anɨtumne'no ho'nasiyoso a'amufe honɨngkano wonyomne'no hofɨkoe hunomo wonyo hwo'nyoho hnnɨwo'nɨngkohofoso wae mmofonehoho. 10 Oso honɨngkano hungkuno Mousesɨmo Anɨtu sɨmo'mo uyɨmentisoso wosopayo nyo'ne, mijo nyo'ne, mijo yoma'nyo'ne, yo'mayo iyo'ne yahino'nohini uyɨmentisofoho. Oso yahinoso yamofo hungkuno'nohinofoho. Oso yahinoso ne'no nowentanɨngki honɨngkano nom'ne songo ito'nohinoso u'mofapmmonte'no yohoho.

Jisas Kɨlais kakoe honɨyoso nakwoe wonyomne'no usɨhuma'mentisofoho.

11 Oso honɨngkano songo Anɨtu kakoe a'amu'nji ufohi'nyo'neso nto i'mofapmmaho. Honɨngkano songoso Kɨlaisɨyoho. Kɨlais nakwoe Hwe Engo a'amufe wonyo wae nɨhu'nahone yaofo syoho'njo hweho. Jisas huhwo sohwo Anɨtuye ango ne somo nto humaho. Oso ango hiso hwahoponjo hwapɨfe ango homo yakolo'nnyofoho. Hwapɨngoso oso ango hiso a'amu hwahoponjoso molɨmentohofo'maho. Hwahoponta'ango'maho. 12 O'o, Kɨlais kako yahumeme'njimpulɨmokau'njiye honɨyo'nji oso ango Anɨtu humaso somo motahumentiso'maho. O'o, kakoe honɨyo nakwoe wonyo nɨhu'nahone wae enaofo'ne Anɨtumo uyonto humentisofoho. Oso honɨyoso sɨkuno pi'nɨngomo usɨhuma'mentiso'maho. O'o, sɨkuno anga'nohino somo usɨhuma'mentisofoho. Oso'no kakoe temtitofo nemokahonɨngki nakwo kako'nji ne'no nohumentɨhwanefoho. 13 Hwe fihwo kako honɨngkano hungkuno fehohnjomo ito'no minɨngkayo'manji osohumo Anɨtu uhwononto kiho pa'nyo imo'nɨmentiso somo uhwonɨmentisofoho. Oso humne'no a'amu fihwo a'amufe wonyo wae yaofo syoho'njo sohwo kakompulɨmokau tohomo fonjɨ'mofonto oso hwakufo so'nji nom'ne yahu honɨyo'nji a'amu kiho'njo sohumo kisuhumentisoso kiho'maso imokumentisofoho. 14 I oso'no Kɨlaisɨye honɨyo oso yahu honɨyo somo yakolo'nnyofoho. Jisas kako kakoe a'apaho a'amufe wonyo wae nɨhu'nahone yaofo'ne Anɨtumo uyɨmonto yahonɨngki Anɨtuye Towahuno songo ne'no humawo'nɨngkiso sohwo kako Kɨlais honɨngkano wonyo miyo'neso ufo'ma'mentisofoho. Jisas nakumne'no poyo pe'nɨmentiso so'no nakwoe hunomo wo'nyo'nwoho hnnɨwo'nɨngkuhwoneso Jisas kako wae enaofɨwo'nɨngkisofoho. Oso'no nakwo siki syoho miyanehwono. O'o, nakwo Anɨtu songo ne'no humayo sohumne'no syoho ulohofiyo'nwoho.

Jisas Kɨlaisɨye honɨyo songoso nakwo Anɨtu'nji mokotɨjwahinyo'ne imo'nɨmentisofoho.

15 Oseso Jisas kako nakwo Anɨtu'nji mokotɨjwahinyo'ne yahino songo somo ajwopo humaho. Osopo nohumentanɨngkuhwosi nakwo Anɨtu nahwosopo'mentiso hn'nwi yo'mayo Jisas songo ne'no humayo'ne nalɨmentisoso womantanoho. Hwapɨngoso nakwo hohontajo honɨngkano hungkunomo ito'no minɨngkayo'njo yontani honɨngkano wonyo imotohwone somta'ni Jisas kako nakumne'no poyo pe'nɨmentiso so'no kako nakumo honɨngkano wonyo mta'ni isɨhutofonema'mentisofoho.

16 A'amu olo hwaho loponjo sohwo ole lɨwo'nɨngkohi, Ngko poyo pe'nɨme sohonta nje yo'mayoso nje mehomiso mapitnne'ento lɨwo'nɨngkohoho. Oso a'amu huhwo sohwo nope'nɨngkahonɨngki a'amuso nuhwonontɨfi oso hwoe yo'mayo ho'yangoso kakoe mehomimne'no lontɨfi uyɨwo'nɨngkohofofoho. 17 Oso hwe nje yo'mayoso nje mehomiso mapitnne'ento lɨmentiso sohwo nohumentanɨngkuhwosi momapitnnehofo. Peho'neto. Kako poyo mape'nyofoho. O'o, poyo pe'nɨngkuhwoso'no yo'mayoso womantɨfeho. 18 I oso pa'nyo nakwo Anɨtuye hungkuno Mousesɨmo sɨmo'mo uyɨmentiso so'no huno wosyofɨsyano. Oso hungkuno hohontajo a'amu'nji Anɨtu'nji mokotɨku'nyo'ne so'no a'amufe wonyo wae yaofoso hofɨko yahu honɨyo musɨhumaso'njo yontɨfijontentesi Anɨtuye hungkuno yokumpohn'nyo ane'njo'nesohilo. O'o, hofɨko yahu honɨyo usɨhuma'mentohofo so'no Anɨtu'nji mokotɨku'nyo'ne hungkunoso yokumpohn'nyo imokumentisofoho. 19 Sɨmo'mo Mouses hwe moya'mi somo yo'mayo honɨngkano hungkuno hopi'nonohino Anɨtu'nji mokotɨku'nyo so'ne ulɨmentisofoho. Nulonto kako yahumeme'njimpulɨmokau mu'nji nofonjasyonto honɨyoso mijo'nji ahwontemo sisyɨ'mo'mentisofoho. Ose yonto kako yahusipsip lohwo ho'yo fayo honɨyo'nohino so'nji nomanto hwolɨmpofo somo popojonto yahu honɨyo'nji mijo'nji yomanto iyoswo Anɨtuye hungkuno'njo hwe moya'mi so'njimo ifolɨposɨ'mee'mentisofoho. 20 Mouses ose yonto ulɨmento, Olo honɨyo ifolɨposɨ'meesemofohe loso Anɨtu'nji mokotɨku'nyo hungkunoso yokumpohn'nyo imokiyo'nefoho. Sekwo olo hungkuno losomo ito'no finɨngkamno. 21 Ose ulonto kako yahu honɨyoso hwapɨfe ango'nji iku'yo yo'mayo oso ango homo somjo Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne yo'mayo somo ifolɨposɨ'mee'mentisofoho.

22 Ihwoni, a'amu honɨngkano hohontajo somo inɨngkamotofoso yo'mayo somo hofɨko honɨyo'nji ifolɨposɨ'mee'motofoso Anɨtu nuhwononto wopɨngo uhwonɨmentisofoho. Honɨyo musɨhumaso'manji Anɨtu hofɨkoe honɨngkano wonyo somo wae meeofonehoho.

Jisas Kɨlais nakwoe wonyo wae yaofo'ne kanɨngkwohumo kako yano inɨmentisofoho.

23 Yo'mayo hwapɨfe angomo ho'nahumentohofoso ahwomomjo yo'mayo ne somo yamofo netɨhwayo'nefoho. Hwapɨfe ango homo somjoso honɨyo'nji ifolɨposɨ'mee'mentohofo so'no Anɨtu uhwonɨmentisoso yo'mayoso wopɨngo uhwonɨmentisofoho. I oso'no ahwomomjo ango neso ose'njo'maho. O'o, hwahoponjo yahu honɨyoso hopo'maho. O'o, yahu honɨyoso wopɨngo monamokiyo'njo yontanɨngki Anɨtu nahonɨmentisofoho. 24 Jisas kako nakwoe hwaho lopo humamentiso sohonta kako hwapɨfe ango a'amu molɨmentohofo ango ajwo ne mo'mjo ango Anɨtu humawo'nɨngkisoponoho mulɨmentohofo somo mahummentisofoho. Oso ango homo somo ahwomomjo ango ne somo yamofo netɨhwayo'nefoho. Jisas kako ahwomomjo ango ne somo noswonto Anɨtuye sɨmanopo nohumanto nakumne'no syoho iwo'nɨngkiso hweho.

25 Hwe a'amufe wonyo wae syoho'njo yofe engo'njo sohwo kako soswo anga'no anga'no uyokolofahonɨngki yahu honɨyo'nji motasyɨwo'nɨngkisofoho. I oso'no Jisas kako kanɨngkwohwo Anɨtumo a'amufe wonyomne'no sɨkuno pi'nɨngomo inɨmentiso'maho. 26 U Jisas sɨkuno pi'nɨngo engo yontentesi kako Anɨtu nakwoe hwaho sɨmo'mo mtɨ'mokumentiso somta'ni poyo pe'nɨpe'nyo mjɨmɨhwonesohilo. O'o, awonoho. Jisas kako nakwoe hwahopo sɨkuno moi'wo umo'nɨmonto yahonjo somo noponto nakwo hopi'nonohino hn'nwiye wonyo wae nɨhu'nahone yaofo'ne sɨkuno anga'nohino somo kakoe a'apaho Anɨtumo inɨmentisofoho. 27 A'amu hopi'nonohini olo hwaho lopo humalohwone hn'nwi sɨkuno anga'nohino somo poyo pe'nɨwo'nɨngkuhwonefoho. Poyo pe'nɨngkuhwasi nakwo Anɨtu'nji hungkuno ikwolofo'ne so'no wanefoho. 28 Oseso Jisas Kɨlais kako sɨkuno anga'nohino somo kako Anɨtumo nakwo hopi'nonohino hn'nwi wonyo wae nɨhu'nahone yaofo'ne kakoe a'apaho inonto pe'nɨmentisofoho. Ose pe'nɨmentiso so'no kako asomo poso sohonta kako nakwoe wonyomne'no apa'no pe'nyo'ne'maho. O'o, kako nopɨhwosi a'amu kakine'no hontohumalohwone hn'nɨmo netɨmayo'nefoho.

Copyright information for `APZ