James 1

Ngko Jemɨsɨ'ni Anɨtu'nji nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨ'nji sikoe syoho ulohofiyo hwo'nyoho. Nje a'amu Isɨlael temtitofo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyoso Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo soku sekwoe angopo nulɨko'mantɨfi ango'meemjo humalofo so'ntnne'no olo iyoswo loso semtɨ'mokiyalokweno. Ngko nje a'amufo selalokweno.

Yamofo nalohofoso yokumpohn'nyo namokiyo'nefoho.

Nje a'amu soku, yo'mayo tango se'masoso sekwo sɨmeho wopɨngo wasemo'nono. Hwapɨngoso ole, yo'mayo tango se'masoso sekwo yokumpohn'nyo lohofo'nefoho. Tango se'masoso sekwoe sɨmeho hi'ntnnono engo uyo'manji yokumpohn'nyo wolohofantɨfeho. Oso hiso'no sekwo huno moi'wonoho. Oso'no sekwo engolopohamo tango se'masoso i'waho ikutoho. O'o, sekwo sɨmeho wopɨngo'nji yokumpohn'nyo lohopijoso sekwo mopɨwahupitnnehofo. Ose ikujo'no Anɨtu nosehonɨngkuhwosi kakoe yahino so'no sekwo umofonyo miyontanɨngkuji wasehonɨmontonoho. Wopɨngo humentanɨngkuji wasehonɨmontonoho.

A'amu kako huno wopɨngo so'no umofonyo ihwosi kako Mpohumo jomo ulono.

Sekwo yo'mayo so'no huno maseyo'manji Mpohumo jomo ulɨmno. A'amu fihwo huno wopɨngo so'no Anɨtumo jomo ulososo huno wopɨngo uyɨmontonoho. Anɨtu kako a'amu hopi'nonohino somo we'e'nohino muyɨwo'nɨngkiso hweho. O'o, engo'nohino uyɨwo'nɨngkiso hweho. Sekwo jomo ujoso'no Anɨtu kako yoka maselonehoho. U oso a'amu sohwo kako sɨmeho hi'ntnnono nehopi uyɨhwosi Mpohumo jomo ulososo kako huno ole syafɨsyɨhwoloho. Anɨtu kako wontapmmontolɨkeno. Montape'njo umontolɨkeno. O'o, a'amu sɨmeho hufa'u'njo sohwo kako iyoswo somo ifofo hwalohwalofo iwo'nɨngkiso pa'nyo hweho. Kako Hwe Engo wontapmmontonoho lɨhwosi, syafɨsyɨhwoloho. Oso hwe huhwo sohwo kako Hwe Engo sohumta'ni yo'mayoso momanehoho. O'o, a'amu sɨmeho anga'nohino'njoso Hwe Engo sohumo jomo ulososo Anɨtu uyɨmontonoho. Ihwoni, a'amu sɨmeho hufa'u'njo sohwo kakoe huno pi'nɨngo engo'njo hweho. Oso yo'mayo yahino kako yonteso'no kako honɨngkano anga'nohino somo minɨngkayo'njo hweho. O'o, huno pi'nɨngo engo syafɨsyonto honɨngkano ito'no motɨpemaso hweho.

A'amu ho'yango ane so'nji ho'yango engo'njo sohwanjiye hungkunofoho.

Hwe fihwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkiso sohwo kako hamniyoho ane, osohwo kako sɨmeho wopɨngo umo'nono. Anɨtu osohumo uhwononto yofe engo mulalofoho. 10 Anɨtu kako a'amufe ho'yango hamniyoho so'no sikinjo ne anefoho lɨwo'nɨngkisofoho. Oso hiso'no hwe nom'nehwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkiso sohwo kako ho'yango hamniyoho engo'njo sohwo kakoe yo'mayoso ihn'naofɨhwoso'no kako sɨmeho wopɨngo umo'nono. Hwapɨngoso ho'yango hamniyoho yo'mayoso wokoso fiyo pa'nyoso umo'nao'mtonoho. 11 Wokoso fiyoso mofehi'nyo sɨ'mofapɨhwosi yokumpohn'nyo lɨhwosi yofoho umontonoho. Oso pa'nyoso a'amu hamniyoho'nji ho'yango engo'nji kakoe syoho yo'mayoso mjɨmɨhwosi hamniyoho engo so'no notɨpehwosi oso hwe huhwo sohwo kako ajwo sopo wape'nɨmontonoho.

Yo'mayoso a'amumo yamofo ulohofo'ne hungkunofoho.

12 Hwe fihwo yo'mayo tango'njo u'mahonɨngkuhwosi yokumpohn'nyo ne'no lohofoso sohwo sɨmeho wopɨngo umo'nono. Yamofo hiso moi'wo nto ulohofosejwaofahonɨngki kako yokumpohn'nyo ne'no lohofo'manji osohumo Anɨtu nto nalɨmentiso loso'no uyɨmontonoho. A'amu ngkine'no sɨmeho ntaposo sohwo songo humayo'ne uyɨmonnoho. Ose nalɨmentiso hopaso oso a'amu huhwo sohwo woma'mtonoho. 13 U sɨmeho fefoyo a'amu nom'nehumo u'masoso oso sɨmeho fefoyo sohwo honɨngkano wonyo nontɨmo ipemotawe so'manji hwe huhwo sohwo ole lɨhwoloho. Olo sɨmeho fefoyo loso Anɨtu ntopahonɨngki wonyo honɨngkano loso yohono. Ose lɨhwoloho. O'o, yo'mayo wonyoso Anɨtumo mɨputɨhwanehoho. Anɨtu a'amu somo wonyo yahino iyo'ne mɨputɨhwanehoho. 14 O'o, hwe sohwo huno wonyo syofɨsyahonɨngki oso huno wonyoso honɨngkano wonyo iyo'ne kakimo ipemotosahonɨngki wonyo hilo so'no nɨmo'nɨngkohoho lɨwo'nɨngkiso hweho. 15 I kakoe huno wonyo somo inɨngkawesoso wonyo honɨngkano uyɨmontonoho. Wonyo hiso wonyo engo toyo yɨhwosi wonyo honɨngkano ne'no iwo'nɨngkuhwosi poyo pe'nɨkwato lohofɨhwosi nɨhu'nahone umo'nɨmontonoho.

16 Nje a'amufo, sɨmeho sejopalokwe soku, huno wonyo sohwo honɨngkano wonyo engomo ipesemotaweloho. 17 Yo'mayo wopɨngo nefo'mayo'neso ahwomo mta'angofoho. Anɨtu nejapɨwo'nɨngkisofoho. Anɨtu ahwomomjo pomponaho mofehi'nyo, hamno, hntokwaliyo oso hwamo mtɨ'mokumentisofoho. Pomponaho loso fehonta lasyonto nom'nehonta molasyohoyohoho. I Anɨtu oso pa'nyo hwo'maho. O'o, kako ne'nohini yahino wopɨngo'nohini nalohofɨwo'nɨngkiso hweho. 18 Anɨtu nakwo kakoe mehomi imo'nyo'ne'no lonto kakoe hunomnohini inɨngkawento kako nanɨngkwohwo imo'nɨmentisofoho. Kakoe hungkuno nehopi'nohino somta'ni mehu'menasiyoso nakwo temtitofo Anɨtu namtɨ'mokumentiso somne'no umo'nantanoho.

Anɨtuye hungkuno upo'nɨngkuhwasi tɨfi unɨngkohwano.

19 Nje a'amu soku, sekwo olo hilo so'no huno ito'no fɨsyafɨhupmno. Olo yahino loso ikutoho. A'amu fehohnjoso hungkuno upa'nɨfijoso aku hungkuno komo'no ulɨkujo'no yoka wohnnantɨfeho. O'o, sekwo yo'mayo upa'nɨfijo so'no huno ito'no syafɨsyɨkuji huno wopɨngo tɨpemafɨkuji hungkuno ito'no aku ulɨmno. Oso yahino inɨngkafijo so'no yokaso ikujohoso komo'no molɨkafonoho. 20 A'amu fihwo sɨmeho tohino'njo sohwo kako Anɨtuye honɨngkano wopɨngomo minɨngkayo hweho. 21 Oso'no yo'mayo yahino wonyo so'nji honɨngkano wonyo so'nji foho'naopmno. Yo'mayo homo somo hi semo'nɨngkisoso hwotoho fɨfijoso oso hungkuno Anɨtu sekwoe sɨmeho mo'mo ho'nasehumentiso somo hofiyo tɨfi finɨngkamno. Kakoe hungkunomo haloho popijoso kako'nji ne'no nohumantɨkutnnefoho.

22 Anɨtuye hungkuno losomo tɨfi'nohini finɨngkamno. Hwe fihwo haloho upa'nonteso minɨngkayo'manji kako sɨmeho mo'mo hwasyo hungkuno hnnɨwo'nɨngkiso hweho. 23 Hwe fihwo kako Anɨtuye hungkunomo haloho ko upa'nonto haloho maposo'njo emoyɨwo'nɨngkiso sohwo kako kakoe sɨmanomo tɨmo honɨngkonyomo ko honɨngkononto u kako mohonɨngkonɨwo'nɨngkiso pa'nyo hweho. 24 Kako kakoe sɨmano kiho somo honɨngkononto mijo miyoma'nyo'njo yonto komo'no nowento kakoe sɨmano kiho so'no inɨngo mofonto nje sɨmano kiho ane hwo'nyoho lonto emoyɨwo'nɨngkisofoho. A'amu Anɨtuye hungkunomo haloho maposo'njo yɨwo'nɨngkiso pa'nyo hweho. 25 Anɨtuye hungkuno honɨngkano wonyo mta'ni isɨhutofonemawo'nɨngkiso hweho. Hungkuno hiloso ito'nohinofoho. Hwe fihwo olo hungkuno hiloso hwapɨngo ne so'mo ne'no uhwonɨwo'nɨngkiso sohwo kako sɨmeho wopɨngo umo'nɨngkahonɨngkuhwosi Anɨtu wopɨngo uloho'montonoho.

26 A'amu fihwo ole syafɨsyososo, Ngko Anɨtuye a'amu ne hwo'nyoho. Ngko a'amu Jisasɨmo inɨngkayoso sɨmeho mo'mo hwasyo hungkuno hnnɨwo'nɨngkiso hweho. Oseso kakoe sɨmeho hi'ntnnohinoso kako Sante uhwonyoso ne ane sikinjo hweho. Mango'nohino hweho. 27 Anɨtu huno ole syafɨsyɨwo'nɨngkiso, a'amu sɨmeho hi'ntnnono nehopi ntapɨwo'nɨngkiso sohwo ole yɨwo'nɨngkiso, sɨkumehomi somo wopɨngo mokosyohumayo hweho. Oso'nji apɨwojo sofamo tango u'manteso oso moya'mi sofamo kako wonyohofiyo ufo'mawo'nɨngkiso hweho. Nom'neso ole, yo'mayo hwahoponjo honɨngkano wonyo somo minɨngkayo'njo'manji nakwo honɨngkano wopɨngo'nohini somo ose yaso'manji nakwoe Mpohwo Anɨtu kako wopɨngo wonahonɨmontonoho.

Copyright information for `APZ