James 2

Nakwo a'amu hopi'nonohino somo hitoho afa'nohino wonalofono.

Nje a'amufo, sekwo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais yo'mayo hwofilo'nnyo sohumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo kuyoho. Sekwo olo yahino loso'no fɨsyafɨhupmno. A'amu fihwo yofe engo'njo sohumo wopɨngo ulohofɨkujo'no nom'ne sohwo ho'yango ane sohumo hohujo ikinjɨmofɨkutoho. Hwe fihwo wokoso wopɨngo'nji manji'mofo yo'mayoso wonyoangkafo'njo oso hwo sekwoe tajo angomo noswahonɨngki hwe nom'ne hwapɨfe wonyo imo'njo sohwo tɨfi swohoho. Hwe sɨmo'mjo wokoso wopɨngo'njo sohumo wopɨngo ulohofɨkuji ulantɨfe, Tatohwo, ayomo. Olo epohumayo wopɨngo lopo fosyohumaho. I hwe tɨfinjo hwapɨfe wonyo'njo sohumo wonyo ulohofɨkuji ulantɨfeho, Kɨko osopo waloho'monntaho. Hwahopo wohumamonntaho. Jɨje hunofoho. Oso hwe sohwa'umo oso pa'nyo ulohopɨfijo so'no ole syofɨsyalokwofo. Hwe hamniyoho'njo sohwo yofe wopɨngo'njo hweho. Hwe hwapɨfe wonyo'njo sohwo kako wonyo hweho. Oso huno wonyo peho'no uyɨwo'nɨngkohofo. Oso honɨngkano wopɨngo'maho.

Nje a'amu soku, sekwo upa'nɨmno. A'amu yo'mayo ho'yango so'no umofonyo iyoso hofɨko yo'mayo so'no Anɨtumo jomo ulɨfijo'manji hofɨkoe sɨmeho hi'ntnnono Anɨtumo uyoso Anɨtu kako engo umokumontonoho. Anɨtu ole nto nalɨmentisofoho. A'amu ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntopalokunjoso nje ahwomomjo angoso hofɨko'nefoho. Ose nalɨmentisofoho. I oso'no sekwo soku, a'amu hamniyoho ane somo wonɨmango uyɨwo'nɨngkohofo kuyoho. A'amu hamniyoho engo'njoso yo'mayo tango sejapɨwo'nɨngkohofofoho. Hungkuno ito'no mɨhwajiyo ango sopono a'amu hamniyoho engo'njoso ipesemotawowo'nɨngkohofofoho. Oso a'amu hiso hofɨko Jisas Kɨlaisɨye yofe so'no sɨfajo lɨwo'nɨngkohofofoho. Oso yofe wopɨngo Anɨtu kako Kɨlaisɨye mehomi sokumo uyɨmentiso so'no sɨfajo lɨwo'nɨngkohofofoho.

Nakwoe Hwe Engo Anɨtu oso hwoe hungkuno a'amu mtɨ'mokumentohofoso hungkuno ole, Sekwo sɨmeho inɨwo'nɨngkohofo hopaso nom'ne a'amu somo uyɨmno. Sekwo oso hungkuno somo inɨngkafijo'manji sekwo honɨngkano wopɨngo uyantɨfeho. I oso'no sekwo a'amu yofe engo'njo sohumo wopɨngo ulohofɨkuji nom'ne sohwo ho'yango ane osohumo hohujo ikinjaofɨkuji sekwo honɨngkano wonyomo ufitnne kuyoho. Anɨtu selonefo, Sekwo nje hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofo kuyoho. 10 Hwe fihwo Anɨtuye honɨngkano hungkuno hopi'nonohinomo ko inɨngkawowo'nɨngkiso sohwo kako hungkuno kenga'nohino somo minɨngkayo'njo'manji osohumo Anɨtu ulonefo, Kɨko honɨngkano wonyomo nohumanji nje hungkuno hopi'nonohinomo hwotoho fewo'nɨngkino hwosoho. 11 Hwapɨngoso ole, osohwo a'mohufo iyo'eno nalɨmentiso sohwo nom'ne hungkuno nalɨmento, A'amumo nofonjasiyo'eno. Ose nalɨmentisofoho. I oso'no kɨko a'mohufo ko miyo'njo sohwosi i nom'ne sohumo fonjahiso'manji kɨko honɨngkano wonyomo nohumanji Anɨtuye hungkuno hopi'nonohino hwotoho nto hmmahnno hwosoho. 12 Nakwo Anɨtuye hungkunomo minɨngkayo'njo'manji Anɨtu kako tohino wonejapmmontonoho. Anɨtuye hungkuno hiloso inɨngkuhwasɨ'manji nakwo honɨngkano wonyomo usɨkwojantanoho. Oso'no Anɨtuye hungkuno so'no sɨmo'mo syafɨsyohoji osopo yo'mayo hungkuno joso yo'mayo syoho iyoso ito'no fiyo. 13 Hwe fihwo nom'ne a'amu somo hitoho mulohofe'njo'manji Anɨtu oso hwe sohumo yo'mayo hungkuno ikwolofo'ne sohonta kako hitoho mulofe'njo yonefoho. I oso'no hwe fihwo nom'ne somne'no hitoho ulofɨwo'nɨngkiso sohwo hungkuno ikwolofo'ne sohonta Anɨtu kakine'no hitoho ulofɨhwosi kako tohino muyo'njo yonefoho.

Hwe fihwo sɨmeho hi'ntnnonohino uyo yahino wopɨngo ane sohwo kako poyo moi'wo imo'nyo weho.

14 Nje a'amu soku, hwe fihwo ole naloso, Ngko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohefoho. Ose naloso sohwo i kako nom'ne a'amu somne'no wopɨngo mulohofe'njo yoso sohwo kakoe sɨmeho hi'ntnnono uyoso hopo'maho. Kako Anɨtuye a'amu ne hwo'maho. 15 A'amu fehohnjo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyoso i hofɨko hwapɨfe wosopayo'no umofonyo iyo'manji 16 sekwo yo'mayoso a'amu homo somo muyo'njo yontɨfi ulɨwo'nɨngkohofi, Anɨtu kako wosemokosyohumano. Sekwo hokunonji sɨmeho wopɨngo wasemo'nɨmontonoho. Anɨtu kako wosopayo'nji hwapɨfe tohohmtnno semokiyo'ne wosejapono. Noho fɨwanɨmno. Ose ulontɨfi hofɨkoe a'apahomo mufo'mayo'njo yontɨfi oso yahinoso ne'njo'maho. 17 Sɨmeho hi'ntnnono inyo hi olenoho. A'amu fihwo siki humahwosi yahino wopɨngoso miyo'manji kakoefoho.

18 Sekwo huno ole losyofɨsyalokwofo. A'amufe honɨngkanomne'no mosyafɨsiyo'njo yontɨfi ole hnnalokwofo, Nakwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwone so'no oso yahinoso hoponoho. Honɨngkano wopɨngo somne'no huno mosyafɨsiyo'njo uyano. O'o, sɨmeho hi'ntnnonohino uyoso hoponoho. Ose losyofɨsyalokwofo. I a'amu fihwo kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyonto kako nom'ne somne'no hitoho mulofe'njo yonto honɨngkano wopɨngomo minɨngkayo'njo yonto oso hwe sohwo ne'njotaho. O'o, kakoe honɨngkanomo uhwonontani huno ole nayohoho. Sɨmeho hi'ntnnonohino neso ane hweho. I sɨmeho hi'ntnnonohino uyo yahino ne so'no ngko wolosetɨhwamne'no yohono. Nom'ne ngko hitoho ntofahonɨngki honɨngkano wopɨngo'nohini iwo'nɨngkohe sohwo'nɨmo nohonontɨfi huno ole seyohoho. Kakoe sɨmeho hi'ntnnonohino uyoso ne'njo hweho. 19 Ole lolalokwofo. Anɨtu kenga'nohino sohwo humaho. Oso hungkuno somo sɨmeho hi'ntnnono luyalokwofo. Ose'manji wopɨngofoho. I towahuno wonyoso oso hungkuno somo sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi yomo yomo yontɨfi iyoho unalofoho. 20 Sekwo huno ane kuyoho. Sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyo'nohino'manji i nom'ne somo wopɨngo mulohofe'njo ifijoso sekwoe sɨmeho hi'ntnnonohino uyoso ne ane kuyoho.

21 Hohonta neyakwo Apɨloham sohwo Anɨtuye hungkunomo haloho upento kakoe hwomu Aisak Anɨtumne'no sojopo wofonjokisahumonto imentisofoho. Apɨloham ose yahonɨngki Anɨtu nuhwononto ulɨmento, Apɨloham wopɨngo hwosoho. Nje hungkunomo haloho nɨpewo'nɨngkino hwosoho. 22 Sekwo huno ito'no fɨsyafɨhupmno. Apɨloham kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyo'nohino'maho. O'o, kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyonto Anɨtuye hungkunomo haloho po'mojo hweho. U Apɨloham kako sɨmeho hi'ntnnono uyo'nohino'manji haloho maposo'njo yonto sɨmeho hi'ntnnono uyo so'nji hopo'maho. O'o, haloho pe so'nji nem'nohinoso hoponoho. 23 Oso'no Anɨtuye hungkuno a'amu mtɨ'mokumentohofoso ne imo'nɨmentisofoho. Hungkuno ole,

Apɨloham Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyoso'no Anɨtu nuhwononto Apɨloham honɨngkano wonyo anehwo uhwononto ulɨmento, Nje a'amu hwosoho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho. Hwapɨngoso Apɨloham kakoe hwomu Aisak Anɨtumne'no sojopo wofonjokisahumonto imentisofoho. Oso'no Apɨlohamne'no nje a'amu hweho lɨmentisofoho.
24 Sekwo huno waseyono. Hwe fihwo kako nom'ne somo wopɨngo ulohofo so'manji Anɨtu nuhwononto ulɨwo'nɨngki, Hwe wopɨngo hweho. I hwe nom'nehwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyo'manji nom'ne somo hitoho mulofe'njo sohumne'no hwe wopɨngo hweho majofoho.

25 U a'mu nom'ne Lehap kako ape hwa'ntefoho. Kako a'amu sohwamo hitoho ulofahonɨngki kako a'amu huhwo sohwamo ufo'ma'mentisofoho. Jousyɨwa a'amu tomi'no hwaho Kenan sopo uhwojahonɨngki Lehap kako a'amu huhwo sohwamo ito'no umokosyohumanto kako nom'ne honɨngkanomo asomo uhwojahonɨngki mango sohwa motɨpɨhwonɨmmentohofofoho. Oso yahino Lehap imentiso so'no Anɨtu uhwononto ulɨmento, Lehap kako ape wonyo honɨngkano ane pa'nyiyoho. 26 Sekwo huno waseyono. A'amu kakoe huyo'mango hi'njo sohwo songo humaho. I a'amu nom'nehwo kakoe huyo'mango nto ulɨko'mahwoso'no kako poyo wape'nɨmontonoho. Oso pa'nyoso a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyoso a'amu nom'ne somo hitoho mulofe'njo'manji kakoe sɨmeho hi'ntnnonohinoso ne ane hweho. Poyo pe'nnyo hweho.

Copyright information for `APZ