James 3

Kɨko jɨje hungkunomo nto'no mokosyohumunyo'ne hungkunofoho.

Nje a'amufo, hungkuno a'amu somo lutɨhwayo'ne syohoso sekwo a'amu pi'nɨngoso monalɨkutoho. Hwapɨngoso a'amu Anɨtuye hungkuno lutɨhwayo syoho'njo hn'nwi nakwo olo hungkuno homo somo ito'no minɨngkayo'njo nɨ'manji tohino engo nomanefoho. I oso tohino hiloso nom'nefe tohino somo uyakolofo'nefoho. Nakwo hopi'nonohino hn'nwi omomo yahino yɨwo'nɨngkuhwonefoho. I hwe fihwo kako hungkuno wonyo nɨhu'no majo'njo sohwo kako hwe wopɨngo ne hweho. Oso hwe huhwo sohwo kakoe melanyo ito'no mokosyohumayo sohwo yo'mayo wonyo kakoe a'apaho uyɨmo lɨhwosi ko yososo kako miyonehoho. Sekwo huno moi'wonoho. Nakwo yahufe ahomo nano intofɨwo'nɨngkuhwonefoho. Hwapɨngoso nakwoe honɨngkanomo ito'no nenɨngkayo'nefoho. Oso'no oso nano we'e so'nji nakwo honɨngkano yo'mayo yo'mayo somo ipemotawowo'nɨngkuhwonefoho. U nom'ne, sekwo kale engo so'no huno seyohoho. Kako honɨngkanomo kunto'no wento a'amu nokilonjipente sohwo kako aho mɨhwajiyo we'e somo honɨngkano nom'nemo wamo lonto aho mɨhwojahonɨngki kale engo sohwo oso honɨngkano somo tɨfi inɨngkawowo'nɨngkisofoho. Oso pa'nyoso a'amufe melanyoso we'e ne sohwo hungkuno wonyo loso'manji yo'mayo wonyo umokumontonoho.

Sekwo huno seyohoho. Tɨ'melanyo we'e sohwo kako iyoswo we'e so'mo sijonto engo ihmnonto iyo hopi'nonohino somo toho naofɨwo'nɨngkisofoho.
Nakwoe melanyo oso tɨ'melanyo pa'nyofoho. Nakwo huno wonyo syofɨsyontani yo'mayo sɨmehomo mta'ni melanyo sohwo lonteso a'apaho wonyo imokuwo'nɨngkohoho. Melanyo sohwo hungkuno wonyo lonteso sɨmeho toho hopa nonto honɨngkano wonyo imokuwo'nɨngkiso hweho. Olo hungkuno wonyoso tɨkano mta'angofoho. A'amu hn'nwi nakwo yo'mayo tongo, yɨhufo, homa, mijomjo so'nji nakwo hofɨkoe huno somo hwotoho fehonɨngkuhwoni hofɨko enjwa'mo humawo'nɨngkohofofoho. Oso pa'nyoso olohonta a'amu ifitnnehofo. I oso'no hwe fihwo kako kakoe melanyomo hwotoho mafenehoho. O'o, yo'mayo huno wonyoso sɨmeho mta'angoso melanyo sohwo wonyo hungkuno lɨwo'nɨngkisofoho. Melanyo sohwo iku'nantɨngo wonyo a'amumo fonjasiyo'ne pa'nyo hweho. Nakwoe melanyo so'nji nakwo Hwe Engo Anɨtu sohumo isamoyoka ulɨwo'nɨngkuhwonefoho. I oso melanyo hiso'nji nakwo a'amu nom'neso Anɨtu pa'nyo mtɨ'mokumentiso somo sitofo ulɨwo'nɨngkuhwone'nwoho. 10 Nakwoe mango mta'ni Mpohumo isamoyoka ujo so'nji a'amu nom'ne somo sitofo ujo so'nji swapɨwo'nɨngkisofoho. Nje a'amufo oso yahinoso wopɨngo'maho. 11 Mijo me'wampe'njo so'nji mijo iyoho'njo so'nji afamo lolɨfaweho. O'o, awonoho. 12 Nje a'amufo, iyo fisayo somo ikwonjayo unto'nawo'montolaho. Iyo solongkoyo somo fɨsayo unto'nawo'montolaho. Oso pa'nyoso mijo iyoho'njo lɨfaweso sopo nta'ni nakwo mijo me'wampe'njo mɨfonanehwono. I ose'manji nakwoe mango mta'ni nakwo Mpohumo isamoyoka ujo so'nji a'amu somo sitofo ujo so'nji molanehwono.

Huno wopɨngoso Anɨtu mta'angofoho.

13 Hwe fihwo sekwo'nji humaso sohwo kako huno wopɨngo notɨpemanto yo'mayoso huno uyɨwo'nɨngkisohwolaho. Kako humaso'manji kako honɨngkano wopɨngo'nohini yɨhwosi a'amu nom'ne somne'no wopɨngo'nohini uloho'montonoho. Oseso yo'mayo wopɨngo yososo'no kako kakoe yofe moho'no ma'nyo'njo yoso'manji kako huno'njo ne hweho. 14 I jɨje sɨmeho mo'mo a'amu nom'ne sohumne'no wonyo mnawe'manji u nom'ne a'amumo hwotoho fenji jɨje yofe ho'nomo'nalokuno, ose'manji ole syafɨsyohotoho. Ngko huno'njo hwo'nyoho. Anɨtuye hungkunomo inɨngkowalokweno. Ose syafɨsyonji kɨko hwasyo hungkuno hnnalokuno. 15 Oso hunoso Anɨtu mta'ango'maho. O'o, hwahoponta'angofoho. Seten oso hunoso kijapmmasofoho. 16 A'amu fihwo oso huno syafɨsyɨwo'nɨngkisoso sɨmeho mo'mo nom'ne sohumne'no wonyo mnawojoso kako kakoe yofe ho'noma'nɨwo'nɨngkiso sohwo kako yoka lonteso yo'mayo wonyo yɨwo'nɨngkiso hweho. 17 I Anɨtu kakoe huno wopɨngoso nejaposo'manji nakwo huno wonyo ane wopɨngo'nohini wosyofɨsyantanoho. I nakwo nom'ne a'amu sohwanji ikujoho mafongki'nyo'manji sɨmeho pompenjiyo'njo wohumantanoho. Nom'ne a'amufe hungkunomo haloho wopeentanoho. Nom'ne a'amu somne'no hitoho nalofɨhwoso'no hofɨkimo ufo'mantanoho. U nakwo Anɨtuye huno wopɨngo hi'njonɨ'manji nakwo a'amu hopi'nonohino somo wopɨngo'nohini ulohofɨwo'nɨngkuhwone'nwoho. Mango'nohino lɨwo'nɨngkuhwone'nɨ'maho. O'o, ne'njo'nohini lɨwo'nɨngkuhwone'nwoho. 18 A'amu sɨmeho pompenjiyo'njo hn'nwi nom'ne so'nji sɨmeho afa inontani nakwoe yahinoso wopuyo pa'nyofoho. Wopuyo hiso hulasoso wopuyo engo me'wampe'njo umo'nɨmontonoho. Oso pa'nyoso nakwoe honɨngkano wopɨngo'nohini imo'nonefoho.

Copyright information for `APZ