James 4

A'amu hwahoponjo yahinomo inɨngkawowo'nɨngkiso sohwo Anɨtuye mango hweho.

Yo'mayo yoka so'nji ikujoho so'nji peho emawo'nɨngkisoto. Yo'mayo so'no sɨmeho fefoyo semo'nonto huno wopɨngoso ehilofahonɨngki sɨmeho fefoyoso ifeehu'mokasi lohofonto yoka'nji ikujoho'nji emawo'nɨngkisofoho. Yo'mayo so'no hi semo'nɨngkahonɨngki oso hiso'no mayoso hopo'maho. Oso'no yo'mayoso mayo'ne a'amu somo wofonjosyantɨfe'no yɨwo'nɨngkohofofoho. Nom'ne a'amufe yo'mayoso uhwonontɨfi womano lontɨfi i oso'no mayo honɨngkanoso pɨku'nnyo so'no sekwo yoka hnnontɨfi ikujoho fongki'nɨwo'nɨngkohofo kuyoho. Sekwo Anɨtumo yo'mayo so'no jomo mujo'njo yontɨfeso momaso'njo yɨwo'nɨngkohofo kuyoho. I oso hi semo'nɨngkiso so'no Anɨtumo jomo ulɨfijo'manji kako mosejaponehoho. Hwapɨngoso sekwoe huno ito'no mosyafɨsiyo'njo yontɨfi a'apahomnohini syafɨsyɨwo'nontɨfi jomo ulahonɨngkofi mosejapɨwo'nɨngkisofoho. Sekwo olo pa'nyo kuyoho. Ape fisi kakoe hwehumo elojisyasi lohofonto hwehwoe mango sohwanji humawo'nɨngkisiyoho. Sekwo huno maseyoho liyohoho. Hwe fihwo yo'mayo hwahoponjo yahino so'no umo'nɨngkiso'manji kako Anɨtuye mangohwo nto i'mofapohoho. Sekwo Anɨtuye mehomi soku sekwo hwahoponjo yahino so'no hi semo'nososo sekwo ape fisi kakoe hwehumo elojisyasi lohofonto hwehwoe mango sohwanji humawo'nɨngkisiyo pa'nyo kuyoho. Anɨtuye hungkuno ole naliso, Anɨtu kako nakumo namtɨ'mokumentiso sohonta kako nakwoe huyo'mango nejapmmentisofoho. Nakwoe huyo'mango hiloso yo'mayo wonyo hwahoponjo somne'no umo'nɨwo'nɨngkiso hweho. Oso hungkunoso siki mtɨ'mokumentohofo so'no losyofɨsyalokwofo.

I oso'no oso sɨmeho fefoyo yo'mayoso nelohofahonɨngki Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo hwahoponjo somo uyakolofonto wonyohofiyo nefo'mawo'nɨngkiso hweho. Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa nom'nepo ole naliso, A'amu yokumpohn'nyo imo'nontɨfi hahn'nyo iwo'nɨngkohofo somne'no Anɨtu kako ngkilaho lɨwo'nɨngkisofoho. I a'amu hwahopo pawowo'nɨngkohofo somo Anɨtu wonyohofiyo ufo'ma'mtonoho. Oso'no sekwo Anɨtuye hungkuno haloho popmno. Kakoe hungkunomne'no enjwa'mo fosyohumamno. Sekwo Setenɨmo hwotoho fɨfijoso kako hiyaso wale'mo'mtonoho. Sekwo Anɨtu kakine'nohini wosyofɨsyano lɨfijo'manji kako sekumne'nohini wosyasyefɨsyono. Sekwo honɨngkano wonyo'njo sohwasi oso wonyo hiso nɨhu'nahone foho'naopmno. A'amu hofɨkoe aho kiho'njo honɨngkonontɨfi mijo yatɨku'nontɨfeso kiho'maso imo'nɨwo'nɨngkiso hopaso sekwoe sɨmehoso wasemo'nono. Sekwo sɨmeho hufa'u'njo soku sekwo Anɨtumo jomo ulɨmno. Sekwoe wonyo wae weesemo'montonoho. Sekwoe honɨngkano wonyomne'no hi tango seyɨhwoso'no humotaho filɨmno. Sekwo honɨngkano wonyo'njo tɨkafo jalokwofo soku sekwo humotaho filɨmno. Sekwoe honɨngkano wonyo so'no sɨmeho wopɨngo'njo soku hi tango waseyono. 10 Sekwo Mpohumo ole ulɨmno. Ngko wopɨngo ane hwo'nyoho. Kɨko monɨfo'mayo'manji ngko nɨhu'nahone hwo'nyoho. Ose ulɨfijo so'no Anɨtu sekwoe sɨmeho anga'nohino sehonɨngkuhwosi kako sekwoe yofe woho'noma'mtonoho.

Nom'ne a'amu somne'no sitofo nulohotoho.

11 Nje a'amufo, Anɨtuye hungkuno ole nalohi, sekwo nom'ne somne'no sitofo wonyo hungkuno'nji nohnnyo'eno. I oso'no a'amu fihwo sitofo uloso sohwo kako Anɨtuye honɨngkanɨmne'no sitofo lalofoho. Sekwo Anɨtuye honɨngkanomne'no hungkuno wonyo lɨfijo'manji sekwo Anɨtuye hungkunomo hwotoho fɨfijoso Anɨtuye hungkunomo ito'no womɨhwojantɨfe'no yalokwofo. 12 Honɨngkano hungkuno hwapɨngoso Anɨtu kenga'nohino hweho. Kako'nohini a'amufe hungkunomo ito'no ihumajiyo hweho. Kako'nohini kakoe hungkunomo a'amu haloho peso somo asomo utɨmayo'ne hweho. U kako'nohini kakoe hungkunomo a'amu haloho maposo'njo somo tɨkanomo mɨhwajone hweho. Oso'no sekwo nom'ne somne'no sitofo ujo soku hofɨkoe honɨngkanomo ito'no mɨhwajiyo ku'maho. Nehopi, sekwo hopo'maho.

Nakwo yokumpohn'nyo imo'nɨngkuhwaloho.

13 Sekwo ole hnnɨwo'nɨngkohofo, olohontalɨkeno mo'nɨngkalɨkeno nakwo ango nom'nepo nuhwasi soswo anga'no neyakolofɨhwoso'no syoho yɨhwasi hamniyoho engo wotɨpemantanoho. Ose hnnɨwo'nɨngkohofo soku haloho upa'nɨmno. 14 Sekwo mo'nɨngka i'mofapone so'no huno maseyohoyohoho. Nakwo olo hwaho lopo humalohwoneso tɨkayo pa'nyo'nwoho. Tɨkayo hiloso nosyonteso moi'wo komo'no imo'nɨngkiso pa'nyo'nwoho. Nakwo olo hwaho lopo sɨkuno pi'nɨngo mohumulohwono. Oso'no nakwo yo'mayo so'no uyano molanehwono. 15 O'o, ole wolano. Nakwoe Hwe Engo sohumo ole umo'noso'manji nakwo nohumehwasi yo'mayo syohoso uyantanoho. Ose wolano. 16 I olohonta sekwoe yokumpohn'nyo so'no ho'noma'nontɨfi yo'mayo syoho iyo so'no nakwo hoponoho lalokwofo. Ose syafɨsyɨkutoho. Oso yokumpohn'nyo yahino imo'nyoso wonyofoho. O'o, ole fɨsyafɨhupmno. Yo'mayo nakwoe Hwe Engo sohumo umo'nososo oso'nohino uyano. 17 Oso'no hwe fihwo kako honɨngkano wopɨngo so'no huno uyo'manji oso honɨngkano hiso miyo'manji kako wonyo iwo'nɨngkiso hweho.

Copyright information for `APZ