James 5

A'amu hamniyoho engo'njo sohwafe hungkunofoho.

Sekwo a'amu hamniyoho engo'njo soku nje hungkunomo haloho upa'nɨmno. Sɨkuno mofonepo moi'wo umo'nɨmonte'no yalofoho. Oso'no sekwo hamniyoho engo peho'no hu'mesyalokwofo. Sekwo olo hwaho lopo nohumantɨfi yo'mayo ho'yango wokoso hwapɨfe nomantɨfi sekwoe a'apahomne so'no syafɨsyontɨfi sɨmeho wopɨngo'njo humawo'nɨngkohofo kuyoho. Yahino olo so'no fɨsyafɨhupmno. Nakwo yahu fihumo wosopayo engo uyontaneso engo imo'nɨngkahonɨngki nakwo fonjasyontane nonɨwo'nɨngkuhwone'nwoho. Oso pa'nyo sekwo wopayo engo nontɨfeso yahu pa'nyo afofo'njo imo'nɨngkahonɨngkofi we'enepi sekwoe sɨkuno sekumo fonjasesiyo'neso mofonepo nto imo'nɨmaho. Sekwo a'amu wonyo honɨngkano ane somo hungkuno ito'no mɨhwajiyo ango somo ipemotapontɨfi hofɨkine'no fonjasiyo'ne hungkuno ho'nasyɨwo'nɨngkohofofoho. Hofɨkoe hungkuno ane'njo nohumentanɨngkofi fonjahumentohofofoho.

Upa'nɨmno. Sekwoe syoho selohofiyoso syoho tohohmtnno'njo yahonɨngkofi hofɨkoe hamniyoho fehohnjoso sekwo muyo'njo mokosyohumentanɨngkofi syoho selohofiyo sohwafe humotahoso ho'nɨngkahonɨngki nakwoe Hwe Engo Anɨtu yo'mayo ahwomomjo somo yokumpohn'nyo mokosyohumayo sohwo kako nto upa'nɨngkohoho. Oso hiso'no yo'mayo tango se'maso so'no sekwo huno syafɨsyɨkuji joho lɨkuji humotaho filɨmno. Sekwoe ho'yango hopi'nonohinoso wonyo umo'nɨmonte'no yohoho. Hwapɨfe somo wo'nafiyo'nji mote'nji wonao'montonoho. Sekwo a'amu nom'ne somo mufo'mayo so'no hamniyoho yo'mayo hu'meesyɨwo'nɨngkohofoso wonyo umo'nɨmontonoho. Sekwo hamniyoho engo so'no sɨmeho semo'nyoso oso huno sohwo sekwoe a'apahomo toho hopa nɨhu'nahone wonyo wonasemo'mtonoho.

Hwe Engo asomo pone so'no nakwo yokumpohn'nyo wolohofano.

Oseso nje a'amufo, sekwo hofiyo fohontohumamno. Sekwo huno seyohoho. Syoho kakwo'yohwo sohwo wopayo wopɨngo imo'nyo so'no hontohumaho. Ifoyo syonto mofehi'nyo lonteso kako wopayo'no hofiyo uhwontohumawo'nɨngkisofoho. Oso pa'nyo sekwo Hwe Engo asomo peso'no hofiyo fohontohumamno. Kakoe sɨkuno mofoneponoho. Oso'no sekwoe sɨmeho fisosofitofɨsyohumunɨmno.

Nje a'amufo, Sekwo yoka'nji sitofo'nji hnnyo'eno. Anɨtu sekumo hungkuno ito'no mesehwajonohoho. Nakwoe Hwe Engo nopɨhwosi kakoe sɨkuno hungkuno ikwolofo'neso we'enepi umo'nɨmonte'no yohoho. 10 Nje a'amufo, Hwe Engo sohwoe hungkuno kakoe yokumpohn'nyo'nji a'amu lɨmotofo sohwamne'no fɨsyafɨhupmno. Yo'mayo tango hofɨkimo u'mahonɨngki Hwe Engo hofɨkimo utɨmayo'ne hofiyo hontohumamotofofoho. Oso pa'nyo sekwo hofiyo fohontohumamno. 11 Ole lɨwo'nɨngkuhwoni, Anɨtuye a'amu tohino mantɨfeso yokumpohn'nyo lohofontɨfi sɨmeho wopɨngo'njofoho. Ose lɨwo'nɨngkuhwonefoho. Sekwo Joup oso humne'no nto upa'nɨmentohofofoho. Kako tango mɨkunɨmposo notɨpemanto Anɨtumne'no yokumpohn'nyo loho'mentiso hweho. Tɨfi Anɨtu kako Joupɨmo wonyoangkafo uloho'mentiso so'no sekwo huno moi'wonoho. Oseso Anɨtu kako a'amu so'nyumo hitoho engo ulofahonɨngki sɨmeho wopɨngo mɨkunɨmposo nejapɨwo'nɨngkiso hweho.

Nakwo hufa'u sɨhunehwamne'no lohono eso nolɨhwaloho.

12 Nje a'amufo, olo hungkuno tango'njo upa'nɨmno. Sekwoe hungkuno nehopi imo'nyo'ne so'no nehopi Anɨtumne'no lohono eso nolɨkutoho. O'o, sekwo hungkuno nehopi'nohino lɨfijo so'no nom'ne hungkuno peho'neto. Oso'no sekwo eno ulɨkuji eno'nohino eso hoponoho. Sekwo awonoho ulɨkuji awonoho eso nehopi'nohino ulɨmno. Sekwo Nehopi Anɨtumne'no lohono eso hwasyo ose lɨfijoso Anɨtu kako tohino sejapoloho.

Anɨtuye a'amu ne sohwo a'amu mnokino'njo somne'no Mpohumo jomo ulososo wopɨngo umokumontonoho.

13 A'amu fihwo sekwo'nji humaso sohwo tango u'maso'manji kako Mpohumo jomo ulono. Nom'nehwo sɨmeho wopɨngo'njo humaso'manji kako Anɨtumo isamoyoka ulɨhwosi Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne ta walono. 14 A'amu mnokino'njohwo humaso'manji kako hwe engo a'amu Anɨtuye sɨmeho a'amu somo mokosyohumayo somne'no joho ulono. Hofɨko nopɨkuji hwone mijo ahopo ehasɨkuji a'apahopo aho ulonjimokukuji Hwe Engo Jisas sohumo wopɨngo umokinyo'ne jomo ulɨfe. 15 A'amu hiso Hwe Engo sohumo sɨmeho hi'ntnnono nehopi uyɨwo'nɨngkohofo'manji Hwe Engo sohumo jomo ulɨhwoso'no oso Hwe Engo kako mnokino'njo sohumo wopɨngo umokumontonoho. A'amu mnokino'njo sohwo honɨngkano wonyo'njo'manji Anɨtu wonyo homo somo wae weeo'montonoho. 16 Sekwo honɨngkano wonyo imalofo'manji senɨngkwa'wehwosamo yoloho ulɨmno. Sekwo senɨngkwa'wehwosanjimne'no Hwe Engo sohumo jomo ulɨfijo so'no kako nosefo'mahwosi wopɨngo wosemokumontonoho. A'amu honɨngkano wonyo ane sɨmeho anga'nohino'njo sohwo kako Hwe Engo sohumo jomo uloso'manji Hwe Engo sohwo yokumpohn'nyo ufo'ma'mtonoho. 17 Ilaija Anɨtuye hungkuno lɨmojo sohwo kako nakwo pa'nyo humamojo hweho. Kako sɨmeho anga'nohino'njo nohumanto Mpohumo ifoyo masiyo'ne jomo ulahonɨngki soswo hufa'u sɨhune nom'ne hwasyopo uyakolofontanɨngki ifoyo mahu'mmojofoho. 18 Oso hohosohonta Mpohumo ifoyo siyo'ne apa'no jomo ulahonɨngki ifoyo syahonɨngki yo'mayo nonyo wosopayo apa'no foka'mentisofoho.

A'amu Anɨtuye honɨngkanomo hwosopeefososo nakwo asomo utɨmano.

19 Nje a'amufo, hwe fihwo sekwo'nji humaso sohwo kako Anɨtuye hungkuno ne somo ulɨko'manto honɨngkano wonyomo apa'no inɨngkaweso'manji nom'ne sohwo oso a'amu huhwo sohumo honɨngkano wopɨngomo asomo ipemotasoso so'no ole so'no huno fɨsyafɨsyo. 20 A'amu fihwo kako nom'nehwo honɨngkano wopɨngomo asomo ipemotaso so'manji kako oso hwe wonyo sohwoe huyo'mangoso tɨkano mta'ni iwosɨpema'masofoho. Anɨtu kako hwe wonyo sohwoe wonyo honɨngkano somo wae weeo'montonoho. Hungkuno osohopeho.

Copyright information for `APZ