John 10

Yahu ‘sipsip’ ɨlojo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

Jisas nohumanto ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. A'amu fihwo kako yahwolojo kuso sopo masyuyo'njo sohwo kako nom'nepo kotasyɨhwosi swoso sohwo kako hufo'ne hweho. Oso yahu kakwo'yohwo ne sohwo kako kuso ne sopo syuwo'nɨngkiso hweho. A'amu kuso sopo mokosyohumawo'nɨngkiso sohwo kakwo'yohwo ne sohumo uhwonɨngkuhwosi wohwosampo'montonoho. Kakwo'yohwo nosyuhwosi yahu mehomi hopi'nonohinoso hofɨkoe yofe anga'no anga'no ulɨhwoso'no kakwo'yohwo sohwoe mampaho upa'nɨngkuji kakwo'yohwo sohumo tɨfi unɨngkoswantɨfeho. Kakwo'yohwo sohwo yahu somo mempono ipemotaswonto kako sɨmo'mo upeehonɨngkuhwosi yahuso kakoe mampahomo upa'nɨngkuji tɨfi unɨngkowantɨfeho. Yahu hiso hofɨko a'amu nom'nehumo minɨngkafitnnehofo. Hwapɨngoso hofɨko mampaho nom'ne kengo upa'nɨngkuji hiyaso'mo wowantɨfeho. Jisas oso pahnnɨmo hungkuno ko ulahonɨngki a'amuso hofɨko hwapɨngo ne so'no huno mosyafɨsiyo'njo imentohofofoho.

Jisas kako yahu mehomimo mokosyohumayo wopɨngo hweho.

Oseso Jisas kako hungkuno homo somjo yolohoso ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. Ngko yahu mehomife hoku'yo hwo'nyoho. A'amu ngko m'mofape sohontajo i'mofapmmentohofoso hofɨko hufo'ne i'mofapmmentohofofoho. I oso'no nje yahu mehomi neso osohwafe mampaho somo haloho maposo'njofoho. Ngko Jisas sohwo'ni hoku'yo hwo'nyoho. A'amu ngkimo nu'manto kako hoku'yo sohwo'nɨmo noswahonɨngki ngko oso a'amu somo wopɨngo nomokosyohumahm'me'no kako wopɨngo ne'no nohumantɨhwonefoho. Oso a'amu somo kakoe wonyo somjo tohino somta'ni usɨhutofoma'monnoho. Oseso oso a'amuso kako nosyuhwosi noswapɨhwosi ihwosi wosopayo wanɨmontonoho.

10 A'amu hufo'nohinoso hofɨko siki mapɨfitnnehofo. O'o, hofɨko yahu hufo ikuji wofonjosyantɨfe'nofoho. Nɨhu'no wonyo umokantɨfe. I oso'no ngko nje yahu mehomi somo songo ne'no humayoso uyɨmonji pmmentohe hwo'nyoho. Yo'mayo tango nje mehomi somo ko u'masoso hofɨko nje ahomo humawo'nɨngkohofo so'no hofɨko sɨmeho wopɨngo engo yamo'nnyofoho. 11 Ngko yahu mehomi mokosyohumayo wopɨngo hwo'nyoho. A'amu yahu mehomi mokosyohumayo wopɨngo sohwo huno ole syafɨsyɨwo'nɨngkiso, Nje mehomi poyo nope'nɨfitnnoho lonji ngko hofɨkimo ufo'mayo'ne wape'nɨmonnoho. 12 A'amu hamniyoho syoho'nohini iwo'nɨngkiso sohwo kako yahu somo nomokosyohumentanɨngki sikijo nopahonɨngki a'amu huhwo sohwo kako hiyaso lɨ'mofɨwo'nɨngkiso hweho. Hwapɨngoso kako yahu mokosyohumayo hwapɨngo hwo'maho. Kakwo'yohwo hwo'maho. Oso'no sikisɨwojo sohwo kako yahu somo toho lofototo'meefahonɨngki yahuso hiyaso humpewo'nɨngkohofofoho. 13 Hwapɨngoso oso a'amu huhwo sohwo kako hamniyoho'nohini syoho iwo'nɨngkiso hweho. Kako yahu somne'no huno mosyafɨsiyo'nji iwo'nɨngkiso hweho.

14 Ngko yahu mehomi mokosyohumayo wopɨngo hwo'nyoho. Nje Mpohwo kako ngkine'no huno uyalokunjoso ngko kakine'no huno nɨyohoho. Oso pa'nyoso ngko nje mehomi ne somne'no huno nto'no niyohoho. Hofɨko ngkimo huno nto'no uyohoho. Nje mehomi somo ufo'mayo'ne ngko poyo wape'nɨmonnoho. 16 Nje mehomi fehohnjoso olo tojo somo mohumunyoponoho. Oso hiso'nji ngko utɨma'mo hofɨko nje mampaho somo haloho wopeentɨfeho. Oseso oso yahu nom'ne so'nji nem'no afa'no umo'nantɨfeho. Hofɨkoe mokosyohumayo sohwo kenga'nohino hwo'nyoho. 17 Ngko nje yahu mehomi somne'no poyo pe'nɨ'mo ngko apa'no songo wolɨka'monnoho. Ose yalokwe so'no nje Mpohwo kako sɨmeho engo ntopalofoho. 18 A'amu fihwo kakoe huno mta'ni mofonjonɨsyanehoho. O'o, ngko nje mehomi lomo ufo'mayo'ne poyo wape'nɨmonne'no yohono lɨmentohe so'no hofɨko ngkimo wofonjonɨsyantɨfeho. Nje Mpohwo kako olo hilo so'no ntonto kakoe yokumpohn'nyo ntapmmentiso so'no ngko poyo pe'nyo'neso yokumpohn'nyo hi'njo hwo'nyoho. Ngko apa'no songo lɨkafo'neso yokumpohn'nyo hi'njo hwo'nyoho.

19 Ose ulahonɨngki a'amu Jutaso oso hungkuno homo somo upa'nontɨfi apa'no hotito'mentohofofoho. 20 A'amu fehohnjo pi'nɨngoso ole hnnɨmentohofi, Towahuno wonyoso kakimo ehuhnnamofiso'no kako ilohofalofoho. Kakoe hungkunomo peho'no upo'nalokwofo. 21 I oso'no a'amu fehohnjoso ole hnnɨmentohofi, Olo hungkuno Jisas liso loso a'amu towahuno wonyo'njo oso hwa mta'ango'maho. U, towahuno wonyoso hofɨko a'amu tɨmpi'nyo somo wopɨngo umokumontolaho. Awonoho. Ose hnnɨmentohofofoho.

A'amu Jutafe hwe engo sohwa hofɨko Jisasɨmne'no mangohwa imo'nɨmentohofofoho.

22 Oso ango Jelusalem sopo nom'ne Sɨkuno Engo iyoho humayo'ne i'mofapmmentisofoho. Oso Sɨkuno Engoso hofɨko hohonta Anɨtuye tajo ango engo somo hano hwosayo'ne huno syafɨsiyo'nefoho. Oso hohosohonta kwongkwongonjohontanoho. 23 Jisas kako osopo nohumanto kako tajo ango engo somjo mempo ango hiso Soulomounɨyefoho lɨwo'nɨngkohofofoho. 24 Jisas osopo hano emoyontanɨngki a'amu Jutafe hwe engo sohwa hofɨko Jisasɨmo ehofo'mokomantɨfi ulɨmentohofi, Nakwo jɨje hwapɨngo so'no huno akwe'no syafɨsyɨhwoneso yolohoso ntohonta wonalɨmonnto. Anɨtu ngko hwe uhwatɨmonnoho nalɨmentiso sohwosilaho. Yoloho fonaso.

25 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Yolohoso nto selɨmentohefoho. I oso'no sekwo nje hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono montape'njo hwasoho. Yo'mayo syoho wopɨngo nje Mpohwoe yokumpohn'nyo so'nji iwo'nɨngkohe somo sekwo nuhwonɨngkuji Anɨtu uhwatɨmentiso lohweho lɨkutnnesohilo. 26 I oso'no sekwo nje yahu mehomi hwasɨ'maho. Oso'no sekwo ngkimo sɨmeho hi'ntnnono montape'njo hwasoho. 27 Nje yahu mehomiso hofɨko nje mampaho nupa'nontɨfeso ngko hofɨkine'no huno niyahonɨngki hofɨko ngkimo tɨfi nnɨngkapɨwo'nɨngkohofofoho. 28 Nje mehomi homo somo ngko songo ne'no humayoso uyɨmentohefoho. Oso'no hofɨko tɨkanomo mafitnnefoho. O'o, a'amu fihwo nje aho somta'ni nje mehomi hisomo wae meenɨmofonefoho. 29 Hwapɨngoso mehomi hiso nje Mpohwo Anɨtu sohwo kako ngkimo ntapmmentisofoho. Mpohwo kakoe yokumpohn'nyoso yo'mayo somo hwofilo'nnyo hweho. Oso'no a'amu fihwo kako oso mehomi homo somo Mpohwoe aho somta'ni wae meeofonefoho. 30 Ngko huhwo'ni nje Mpohwo'nji afa hwo'nyoho.

31 Ose ulahonɨngki a'amu Jutafe hwe engo sohwa hofɨko Jisasɨmo wofonjosyano lontɨfi sojo ma'mentohofofoho. 32 Sojo nomahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Nje Mpohwoe yokumpohn'nyo so'nji ngko syoho wopɨngo pi'nɨngo iwo'nɨngkohe somo sekwo uhwonɨwo'nɨngkohofo so'no syoho ntisomne'no wofonjonɨsyantɨfe'no yohofo.

33 Ose ulahonɨngkahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Nakwo jɨje syoho wopɨngo so'ne wofonjokisyantane'no miyalokuyɨhwono. O'o, kɨko Anɨtune'no sitofo ulalokuno so'no nakwo wofonjokisyantanoho. Kɨko a'amu olo hwaho lopo nta'nɨngo hwosoho. I oso'no kɨko ole nalohino, Ngko Anɨtu hwo'nyoho nalohino hwosoho.

34 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Sekwoe honɨngkano hungkuno somo anɨtu kako nom'ne hwe engo sohwamne'no ole ulɨmento, Sekwo anɨtu hwasoho. 35 I nakwo huno ole nayohoho. Anɨtuye hungkunoso ne'njofoho. Oseso Anɨtu kako oso a'amu kakoe hungkuno uyɨmentiso huhwo sohwamo sekwo anɨtu hwasoho ulɨmentisoso hungkuno nehopeho. 36 I oso'no ngko Anɨtu nɨhwatɨmentiso sohwo'ni ngko Anɨtuye hwomu hwo'nyoho selɨmentohe so'no sekwo Anɨtumo sitofo ulalokuno eso peho'ne ntantɨkwofo. 37 Sekwo soku, ngko nje Mpohwoe syoho miyo nohonɨngkujɨ'manji sekwo ngkimo sɨmeho hi'ntnnono montape'njo uyantɨfeho. 38 I oso'no ngko nje Mpohwo Anɨtuye syoho yalokweno. Oseso nje hungkuno selalokwe losomo sekwo ngkine'no sɨmeho hi'ntnnono montape'njo ifijo'manji yo'mayo syoho wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso ngko i'me'no oso syoho homo somo nohonɨngkuji oso syoho imesomo sɨmeho hi'ntnnono uyɨfitnnefoho. Ose ifijo'manji sekwo huno wopɨngo ole wosyofɨsyantɨfeho. Ngko'nji nje Mpohwo'nji siko afafoho. Ngko huhwo'nne'no Anɨtuyoho wosyonɨfɨsyantɨfeho. Mpohwo ngkimo nɨhumaho. Ngko Mpohumo humaleno. 39 Ose ulahonɨngki hofɨko Jisasɨmo impe untofano lontɨfi ko imentohofoso Jisas kako hofɨkimo ulɨko'manto umentisofoho.

40 Jisas kako asomo wento Mijo Joutan nongkihnta'ni wako'mentisofoho. Joun kako hohonta syoho yonto a'amumo mijo kiyoma'mojo sopo ki'mofamentisofoho. Kako noki'mofawento osopo humamentisofoho. 41 Osopo Jisas kako nohumentanɨngki hwe moya'mi pi'nɨngo engo hofɨko kakimo u'mantɨfi hnnɨmentohofi, Joun kako yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso miyo'njo hweho. I oso'no yo'mayo hungkuno olo hwe lohune'no nalɨmentisoso ne imo'nɨngkohoho. 42 Ose hnnontɨfi hwe moya'mi pi'nɨngo engoso hofɨko oso hiso'no Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono umentohofofoho.

Copyright information for `APZ