John 11

Lasalos kako poyo pe'nɨmentisofoho.

Hwe fihwo kakoe yofe Lasalos. Kako ango Mpetani sopo nohumanto mnokino engo tɨpema'mentisofoho. Oso ango hopo sopo Maliya'nji Mota'nji siko'nopee'i sikoe angoponoho. Oso a'mu Maliya hisi kako tɨfi no'mo nakwoe hwe engo Jisasɨye sɨfemo hwonemijo usisyonto kakoe mijiyo sawemo so'nji sosayo usɨpo'mentisofoho. Oso hwe Lasalos kako mnokino'njo sohwo kako Maliyafe konɨngkwa'wehweho. Oseso Lasalos kako mnokino tɨpemahonɨngki kaisifa'u siko Jisasɨmne'no hungkuno ole lɨhwatɨmentisi, Hwe Engofo, jɨje nɨngkwahwo Lasalos sohwo mnokino'njo hweho. Ose lɨhwatɨmentisiyefoho. Lɨhwojahonɨngki Jisas kako hungkuno homo somo nupa'nonto a'amu somo ulɨmento, Olo mnokino loso nɨhu'nahone poyo pe'nyo'ne'maho. O'o, Anɨtuye yokumpohn'nyoso utɨhwa'nyopo uhwonyo'nefoho. Anɨtuye Hwomu sohwo'ni yofe engo mayo'nefoho. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako Mota'nji konampi Maliya'nji Lasalosɨjontnne'no sɨmeho engo uyɨmentisofoho. Jisas kako Lasalos mnokino'njo hweho ko upa'nonto kako oso ango humamentiso sopo nom'ne sɨkuno hufa'u humamentisofoho. Sɨkuno hufa'u memjaofahonɨngki Jisas kakoe inomokomoyo sohwona'nɨmo nalɨmento, Nakwo hwaho Jutiya Lasalosɨye ango sopo asomo wosɨhwano.

Ose nelahonɨngki kakoe inomokomoyo sohwona'ni ulɨmentɨhwoni, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, a'amu Jutiya soponjo hwe engo sohwa hofɨko kikimo sojo wokufonjantɨfi imalofo sopone'no kɨko asomo wosɨhwantane'no lonalohino.

Ose ulahonɨngkuhwoni Jisas kako pahnnɨmo hungkuno kakoe sɨkuno syoho iyo'ne ole nalɨmento, Mofehi'nyo lonto pomponaho yonte sopo a'amu hofɨko hano emoyɨkujoso mopɨwahupitnnehofo. Hwapɨngoso hofɨko olo hwaho loponjo pomponaho somo yo'mayo yo'mayo uhwonalokwofo. 10 I oso'no a'amu hofɨko sɨkwo'mjoho'mo hano emoyontɨfi hofɨko pɨwasyɨwo'nɨngkohofofoho. Hwapɨngoso pomponaho anefoho. Oseso nje syohomne'no Anɨtu pomponaho ntopalokuso somo sɨmeso mopɨwahu'mnehono.

11 Ose nalonto tɨfi ole nalɨmento, Sekwo upa'nɨmno. Nakwoe a'amu Lasalos sohwo saho nto fosyawentono. I oso'no ngko nu'mo kakimo ulɨkofamne hwo'nyoho. 12 Ose nelahonɨngki kakoe inomokomoyo sohwona'ni ulɨmentɨhwoni, Hwe Engofo, kako saho nehopi fosyaweso'manji kako wopɨngo umo'nɨmontonoho. Ose ulɨmentɨhwonefoho. 13 Jisas kako Lasalos poyo nto pe'nɨmaho huno ose ko uyahonɨngki saho fosyaweho nalɨmentiso so'no inomokomoyo sohwona'ni nakwo nakwoe hunoso ole syafɨhu'mentɨhwoni, Lasalos sohwo kako saho nehopi fosyowentanɨngki nalohoho syafɨhu'mentɨhwonefoho.

14 Oso'no Jisas kako yoloho ole nalɨmento, Lasalos sohwo poyo nto pe'nɨmaho. 15 I sekwo ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapɨfitnne'nji Lasalos kako poyo pe'nɨmaso sopo ngko mohumayoso wopɨngofoho nnɨngkohoho. I oso'no olohonta kako poyo pe'nɨmaso sopone'no wosɨhwano.

16 Ose nelahonɨngki Toumas hufa'u mehomi imo'nɨmentiso sohwo kako nom'ne inomokomoyo sohwona'nɨmo nalɨmento, Nakwo hwaho Jutiya sopo a'amu Jisasɨmo sojo'nji wofonjosyano lontɨfi yalokwofo sopono noho wosɨhwano. Nakwo Jisasɨ'nji poyo umo'nano. Ose nelahonɨngki nakwo Jisasɨ'nji sɨmentɨhwonefoho.

A'amu poyo pe'nyo somo apa'no ulɨkafɨhwosi songo ne'no humayo'ne hwapɨngo sohwo Jisasɨyoho.

17 Oseso Jisas kako ango Mpetani sopo sɨ'mofonto kako honɨngkanopo lohofahonɨngki a'amuso hofɨko ulɨmentohofi, Lasalosɨye pijafoso sokimomo ne'no nowentanɨngki sɨkuno osofosofahu'no memjao'masofoho. Ose ulɨmentohofofoho. 18 Oso ango Mpetani sopo ango Jelusalem mofoneponoho. Honɨngkanoso sawemopo'maho, hufa'u sɨhunekiloumitaponoho. 19 A'amu Juta pi'nɨngoso ango Jelusalem mta'angoso hofɨko Mota'nji Maliya'njiyepono konɨngkwa'wehwo pe'nɨmentiso so'no hofɨko sikoe sɨmeho wopɨngo umo'nyo'ne humotaho'ne womentohofofoho.

20 Mota kako hungkuno ole upa'nɨmento, Jisas ntopohoho. Ose upa'nonto komo'no nowento Jisasɨmo honɨngkanopo uswo'nɨngkahonɨngki Maliya kako angomo humohumantisofoho. 21 Mota Jisasɨmo uswo'nonto Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko olopo humantontentesi nje nɨngkwahwo poyo mape'nɨngkuhwonesohilo. 22 I oso'no ngko huno niyohoho. Kɨko yo'mayo so'no Anɨtumo jomo ulisoso kako yo'mayo kɨko ihnneso wokijapmmontonoho huno niyohoho.

23 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Oso'no jɨje nɨngkwahwo apa'no songo wolɨka'montonoho. 24 Ose ulahonɨngki Mota ulɨmento, Ngko huno ole niyohoho, Sɨkuno ae'uyo somo a'amu lɨkapijo sohonta Lasalos huhwo nolɨkafone hweho. 25 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko a'amumo apa'no songo ulɨkafo so'nji songo ne'no humayo so'nji ngko hwapɨngo hwo'nyoho. A'amu ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapinyoso kako poyo ko pe'noso sohwo kako songo ne'no wohumamontonoho. 26 A'amu hofɨko olo hwaho lopo songo humalofoso hofɨko ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapɨfijo'manji hofɨko poyo mape'nɨfitnnehofo. Olo hungkuno kilalokwe losomo sɨmeho hi'ntnnono luyalokuno.

27 Ose ulahonɨngki Mota kako Jisasɨmo ulɨmento, Ou Hwe Engofo, kɨko Kɨlais sohwosi, Anɨtu kako olo hwaho lopone'no hwe fihwo sefo'mayo'ne uhwosopo'monnoho nalɨmentiso sohwohnne'no ngko kikine'no sɨmeho hi'ntnnono kijahopohono. Kɨko Anɨtuye Hwomu Kɨlais hwosoho.

Jisas kako humotaho lɨmentisofoho

28 Mota ose ulonto kakoe angopo asomo nowento konampi Maliyamo joho ulahonɨngki Maliya kakimo u'mahonɨngki Mota hofiyoka ulɨmento, Nekwoe Letɨhwayo sohwo kako noponto kikine'no joho kilalofoho. 29 Maliya ose upa'nonto komo'no mokolɨkapo lohofonto Jisasɨyepono umentisofoho. 30 Jisas kako ango ne sopo m'mofapmmentisofoho. O'o, Mota uswo'nɨmentiso sopo humohumantisofoho. 31 A'amu Jutaso hofɨko Maliya'nji ango'mo nohumantɨfi Maliyamo sɨmeho tango uyoso'no kako'nji humohumantohofoso hofɨko kakimo uhwonɨngkohofoso kako komo'no lɨkafonto mempono nto poswahonɨngki uhwonontɨfi hofɨko kakimo uhwonontɨfi hofɨko huno ole syafɨhu'mentohofi, Kako konɨngkwa'wehwoe pijafo ho'nahumalofo sopono humotaho walɨmonjitɨkeno ose syafɨhu'mentohofofoho.

32 Maliya kako Jisas humentahonjo so'mne'no wento Jisasɨmo uhwononto kako Jisasɨye sɨfɨki'nyo'mo hwomtame ehumanto ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko olopo humantontentesi nje nɨngkwahwo sohwo poyo mape'nɨngkuhwonesohilo.

33 Jisas kako Maliya humotaho lontanɨngki uhwononto uhwonɨngkisoso a'amu Juta kako'nji humahwofoso humotaho nto mjolɨmɨwahonɨngkofi uhwononto kako kakoe sɨmeho tango uyahonɨngki 34 ulɨmento, Sekwo ntɨ'mo ho'nahumalofo. Ose ulohonɨngkahonɨngki ulɨmentohofi, Hwe Engofo, kɨko nopohoji uhwonae. 35 Ose ulahonɨngkofi Jisas kako humotaho lɨmentisofoho. 36 A'amu Juta fehohnjoso Jisas kako huhwo humotaho lontanɨngki uhwonontɨfi hnnɨmentohofi, Ihwoni, kako Lasalos sohumo sɨmeho mɨkunɨmposo uyɨmojo hweho. 37 I a'amu nom'nihwa ole hnnɨmentohofi, Olo hwe lohwo kako a'amu tɨmpi'nyo somo wopɨngo umokumentiso hopaso kako Lasalosɨmo ufo'mantontentesi Lasalos kako poyo mape'nɨngkuhwonesohilo. Sitofo hungkuno ose hnnɨmentohofofoho.

Jisas kako Lasalosɨmo apa'no songo ulɨka'mentisofoho.

38 Oseso Jisas kako sɨmeho tango engo apa'no uyahonɨngki Lasalosɨye pijafo ho'nahumentohofo sopo umentisofoho. Oso hopo sopo Lasalosɨye pijafo ho'nahumentohofo sokimo hoku'yo sopo sojo ewafo engoso nomantɨfi pɨjwahu'mentohofofoho. 39 Jisas oso hopo sopo nohumanto ulɨmento, Olo sojo pɨjwohumalofo loso wae feeopmno. Ose ulahonɨngki hwe poyo pe'nɨmentiso sohwoe konanisi Mota ulɨmento, Hwe Engofo, kakoe pijafo ho'nahumalohwoneso oso sɨkuno osofosofahu'no nto memjao'masoso kakoe pijafoso pisakino'njofoho. 40 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Olohonta nto kilohefoho. Kɨko ngkine'no sɨmeho hi'ntnnono ntapiso'manji kɨko Anɨtuye yokumpohn'nyoso uhwonɨmonnoho. Ose nto kilohefoho. 41 Motamo ose ulahonɨngki hofɨko sojo ewafo engo mehwosompeehumentohofofoho. Nomehwosompesyahonɨngkofi Jisas kako ahwomomo uhwononto a'amu kakoe mampaho upa'nyo'ne ole ulɨmento, Nje Mpohwo sohwosi kɨko nje hungkunomo haloho nɨpewo'nɨngkino sohwohnne'no ngko isamoyoka kilalokweno. 42 Ngko huno niyohoho. Kɨko engolopohamo nje hungkuno jomo kilɨwo'nɨngkohe somo nupa'nɨwo'nɨngkino hwosoho. I oso'no olo a'amu oloponjo lohokwofo lohwa kɨko ngkimo olo hwaho lopone'no nɨhwatɨmentohino so'no sɨmeho hi'ntnnono uyɨfitnne'enji kilalokweno.

43 Ose ulɨkwato lohofonto joho mohm'no ulɨmento, Lasalos kɨko noho fusyape. 44 Ose ulahonɨngki a'amu poyo pe'nyo sohwo nolɨkafonto swapmmentisofoho. Kakoe sɨfe aho hwapɨfe nano popojontɨfi kakoe sɨmo'mango hi hwapɨfe ifohumpeehumentohofo sohwo hi'nji swopahonɨngki Jisas ulɨmento, Yo'mayoso misɨhuto'meefɨkujo'no wopaweno. Ose ulahonɨngki hofɨko kakoe hungkunomo inɨngkamentohofofoho.

Hwe yofe engo'njo sohwa hofɨko Jisasɨmo fonjosyane'entɨfi hungkuno nano mtito'mentohofofoho.

(Matɨyu 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)

45 A'amu Juta hwe moya'mi pi'nɨngo fehohnjoso Maliya'nji humamentohofoso Jisas kako oso hiso imentiso somo uhwonontɨfi hofɨko kakimo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohofofoho. 46 I oso'no a'amu fehohnjo sohwa hofɨko a'amu Falisi sohwafe angopono asomo nowentɨfi yo'mayo Jisas imentiso so'no a'amu Falisi sohwamo tokoyo'ofo imentohofofoho. 47 Ose yahonɨngkofi a'amu Falisi sohwanji a'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji hofɨko a'amukaunɨsol syoho'njo sohwamo uswo'nontɨfi hnnɨmentohofi, Nakwo pipi yanehwono. Olo hwe lohwo yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso yalofoho. Pipi pɨjwaofanehwono. 48 Nakwo kakoe yahino losomo mopɨjwaofe'manji a'amu hopi'nonohinoso hofɨko kakimo sɨmeho hi'ntnnono uyɨkuji kakimo tɨfi inɨngkafitnnoho. Ose ikujo'no'manji a'amu Loum nakwoe hwaho nemokosyohumawo'nɨngkohofo sohwa nonahonɨngkuji huno ole wosyofɨsyantɨfeho. A'amu Juta hofɨko nakwoe hungkunomo enjwa'mo mohumunyofoho. Ose syafɨsyɨkuji hofɨko nakwoe tajo ango engo somo wonyo umokantɨfeho. Nakwo a'amu Juta hopi'nonohino hn'nɨmo wonyo wonemokantɨfeho.

49 Ose hnnontɨfi hwe fihwo hofɨko'nji humamentiso sohwo kakoe yofeso Kaiyofasɨyoho. Oso soswo somo a'amu tajo ango syoho'njo sohwamo umokosyohumayo'ne hweho. Kaiyofas huhwo sohwo kako nolɨkafonto ulɨmento, Sekwo huno mosyafɨsiyo'njo liyalokwofo. 50 Sekwo olo a'amu losoku huno'maso kuyoho. Nakwo a'amu Juta hopi'nonohino hn'nɨmo a'amu Loum sohwa wonyo peho'no wonemokantɨfito. O'o, yahino ito'nohinoso olenoho. Olo hwe anga'nohino lohwo kako hwe moya'mi hopi'nonohino somne'no ufo'mayo'ne poyo wape'nono.

51 Oso hungkuno ulɨmentisoso kakoe huno mta'ango'maho. O'o, Kaiyofas kako oso soswo somo a'amu tajo ango syoho so'no yofe engo ma'mentiso so'no Anɨtu oso huno hiso uyɨmentisofoho. Oso'no kako Jisas a'amu Juta somne'no ufo'mayo'ne poyo umo'nɨmontonoho eso ulɨmentisofoho. Ose ko ulɨmentisoso oso hungkuno Kaiyofas ulɨmentisoso a'amu ango'meemjo somne'no ufo'mayo'ne Jisas poyo imo'none so'no huno muyo hweho. 52 O'o, Anɨtu kakoe mehomi ango'meemjo hn'nwi temtitofo anga'nohino hopa imo'nɨfitnne'no pe'none'ento Anɨtu oso hunoso Kaiyofasɨmo uyahonɨngki ulɨmentisofoho.

53 Oso a'amu huhwo sohwa Kaiyofas ulɨmentiso sɨkuno somta'ni oso hungkuno Jisasɨmo fonjasiyo'ne hungkuno loma'mentohofofoho. 54 Oseso Jisas kako oso hwaho Jutiya sopo a'amu Jutafe tɨmo sopo hano memmentisofoho. O'o, kako oso hwaho hopo sopo ulɨko'manto kako nom'ne ango Efɨlaim sopone'no kakoe inomokomoyo sohwona'nnonji umentɨhwonefoho. Oso ango Efɨlaim a'amu mohumunyo mofone sopo molinyoponoho. Oso ango hopo sopo kakoe inomokomoyo sohwona'nnonji humamentɨhwonefoho.

55 Oso hohosohonta a'amu Jutafe Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engof
11:55 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
mofonepo umo'nɨmonto imentisofoho. Oso'no oso Sɨkuno Engo mmo'nyo sohonta a'amu ango'meemjoso ango Jelusalemne'no wopayo engo nyo'ne hofɨko hofɨkoe honɨngkano hungkuno ito'no inɨngkayo so'no hofɨkoe he yo'mayo mijo yojujosyɨhwasi nto'no wehumano lontɨfi ole syafɨhu'mentohofi, Nakwo ose ihwasɨ'manji nakwoe honɨngkano kiho'maso umo'nantanoho. Ose syafɨsyontɨfi sɨmentohofofoho.
56 Hofɨko nosɨ'mofontɨfi Jisasɨmne'no tɨpeentɨfi tajo ango engo somo uhu'mokontɨfi hofɨko ole hnnɨmentohofi, Olo Sɨkuno Engo lomne'no Jisas kako wosapmmontolɨkeno. Ose hnnɨmentohofofoho. 57 Hwapɨngoso a'amu Falisi sohwanji hwe engo sohwanji hofɨko a'amu hisomo hungkuno yokumpohn'nyo ole lontɨfi, Sekwo Jisas humentahonɨngkuhwosi uhwonɨngkuji nowenetɨmapɨkujo'no nakwo huhwo sohumo impe untofano. Ose ulɨmentohofofoho.

Copyright information for `APZ