John 12

Maliya kako Jisasɨye sɨfemo hwone mijo sohumentisofoho.

(Matɨyu 26:6-13; Mak 14:3-9)

Oso Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo sɨkuno engo
12:1 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
mmo'nyo aho fehohnjo hopi'nono nom'ni mta'ni anga'no nowentanɨngki Jisas kako ango Mpetani sopo umentisofoho. Oso ango hopo sopo Lasalos kako poyo pe'nɨngkahonɨngki Jisas kako ulɨka'mentiso sopono umentisofoho.
Oso ango Mpetani hopo sopo i'mofɨwahonɨngki Jisasɨmne'no wosopayo engo iloho yontɨfi Mota kako wosopayo iku'yopo polofosyalokumpento hu'mmentisofoho. Jisasɨ'nji a'amu nom'ne so'nji Lasalos kako huhwo'nji hofɨko nohumantɨfi wopayo nɨmentohofofoho. Oso hohosohonta Maliya kako hwone mijo hamniyoho engo mpe imentisoso nomanto Jisasɨye sɨfemo sisyonto kakoe mijiyo sawemo so'nji sɨfemo sosayo usɨpo'mentisofoho. Oso hwone mijo sohwoe akino wopɨngoso ango homo somo ehuhnnaloho'mentisofoho. Jisasɨye inomokomoyo fihwo kakoe yofe Jutas Isɨkaliyout kako Jisasɨmo fonjasiyo'ne tokoyo'ofo iyo'ne sohwo oso homo somo uhwononto ulɨmento, Oso mijo wonyoangkafoso kako peho'no sisyohoho. Olo mijo hiloso nom'ne a'amuso mpe yontɨfijontentesi hamniyoho mɨkunɨmposo a'amu hamniyoho syoho'njo sohwo soswo anga'nohino somjo hamniyoho hopi'nono nejapɨkuji nakwo a'amu umofonyo iwo'nɨngkohofo somo uyɨhwanesohilo. Ose ulɨmentisoso kako a'amu umofonyo iwo'nɨngkohofo somne'no huno nehopi syafɨsyonto ulɨmentiso'maho. O'o, kako hamniyoho hufo imojo so'no ulɨmentisofoho. Jisasɨ'nji kakoe inomokomoyo sohwona'nnonji nakwo hano emoyontanɨngkukwone Jutas Isɨkaliyout sohwo kako nakwoe hamniyoho ipofo mokosyohumante somta'ni hufo imojo hweho.

Oseso Jisas ulɨmento, Olo a'musi kako olo ntohofiso loso'no kakoe syohofoho. Sekwo tɨmo'nohino uhwontohumamno. Kako hwone mijo hiloso nomokosyohumentanɨngkuhwosi. Ngko poyo imo'nɨme sohonta nje pijafomo nto'no enɨsyohumaniyoho. I a'amu umofonyo iwo'nɨngkohofoso sekwo'nji engolopohamo ne'no humawo'nɨngkohofofoho. I oso'no ngko sekwo'nji humaleso sɨkuno moi'wo we'enepi umo'nɨmontonoho. Oso'no a'amu ngkimo wopɨngo ntohofo'ne sɨkuno pi'nɨngo mauyoho.

A'amu tajo ango syoho'njo sohwa hofɨko Lasalosɨmo fonjosyane'entɨfi hungkuno nano mtito'mentohofofoho.

A'amu Juta hwe moya'mi pi'nɨngoso Jisas ango Mpetani sopo humaho upa'nontɨfi oso pone'no womentohofofoho. Hofɨko Jisasɨmnenohini uhwonantɨfi womentohofo'maho. O'o, Jisas kako Lasalos poyo pe'nɨmentiso sohumo ulɨka'mentiso sohwo huhwo'njimo uhwonano lontɨfi womentohofofoho. 10 Oso a'amu tajo ango syoho'njo sohwa hofɨko oso hiso uhwonontɨfi hofɨko Jisasɨmne'nohini mtito'mentohofo'maho. O'o, Lasalos huhwo'njimo fonjosiyo'ne mtito'mentohofofoho. 11 Hwapɨngoso a'amu Juta hwe moya'mi pi'nɨngoso hofɨko Lasalosɨmne'no huno pi'nɨngo syafɨsyontɨfi a'amu tajo ango syoho'njo sohwamo ulɨko'mantɨfi Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohofofoho.

Jisas kako ango Jelusalem sopone'no hwe yofe engo'njo pa'nyo imo'nonto humentisofoho.

(Matɨyu 21:1-11; Mak 11:1-11; Luk 19:28-40)

12 Oso ango Jelusalem hwe moya'mi pi'nɨngo engoso oso Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo
12:12 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
somo uhwonano lontɨfi sɨmentohofofoho. Oso hopo sopo nohumantɨfi upa'nɨmentohofoso Jisas kako mo'nɨngkanta Jelusalemne'no wapmmontonoho upa'nɨmentohofofoho.
13 Oseso hofɨko yo'mayo wokoso wopɨngo wopɨngoso nomotawentɨfi Jisasɨmne'no honɨngkanopo hontohumamentohofofoho. Nohontohumantɨfi Jisasɨmne'no joho ole lɨmentohofi,

Anɨtumo isamoyoka ulano.
Kako wopɨngo'nohino hweho.
Olo hwe lohumo nakwoe Hwe Engo Anɨtu sohwo nakwoe hwahopone'no uhwatɨmentiso hweho.
Kakoe yofe woho'nomano.
Nakwo a'amu Isɨlael hn'nwiye hwe yofe engo'njo nakumo nemokosyohumayo'ne hweho.
Ose lɨmentohofofoho.

14 Jisas kako yahu osyuyotoungki anga'no notɨpemanto yahu sohwoe hohujopo kehumanto sɨmentisofoho. Oso hiso'no ifalifaliyo ole wo'nnyofoho.

15 Sekwo a'amu ango Saiyon sopo humalofo soku sekwo iyoho senɨngkuhwoloho.
Uhwonɨmno. Sekwoe Hwe Engo sohwo kako ntosapohoho.
Kako yahutoungkipo nokehumanto sopalofoho.
Oso ifalifaliyo hohonta mtɨ'mokumentohofofoho.
16 Oso hohosohonta Jisasɨye inomokomoyo sohwona'ni nakwo oso hungkuno ifalifaliyo mtɨ'mokumentohofo so'no huno monayo hwona'nyoho. I oso'no tɨfi no'mo Jisas kako ahwomomo sɨmentiso sohonta nakwo oso ifalifaliyo hiso'no huno syafɨhu'mentɨhwoni yo'mayo wopɨngoso Jisasɨmne'no oso sɨkuno homo somo a'amu uloho'mentohofo so'no huno ikwesyafɨhu'mentɨhwonefoho.

17 Hohonta Lasalos poyo pe'nonto kakoe pijafoso pi'nɨmomo wo'mentiso sohonta a'amu Juta pi'nɨngo engoso Jisasɨ'nji humamentohofofoho. Jisas kako Lasalosɨmo joho ulonto nulɨkofahonjoso hofɨko uhwonɨmentohofofoho. Oso a'amu huhwo sohwa hofɨko nom'ne a'amu pi'nɨngo'njo sopo Jisas kako yo'mayo imentiso so'no lutɨhwamentohofofoho. 18 Oseso hwe moya'mi pi'nɨngo engoso yo'mayo wonyoangkafo Jisas imentiso so'no upa'nontɨfi oso a'amu hiso Jisasɨmo honɨngkanopo uswo'nɨmentohofofoho. 19 Uswo'nɨngkahonɨngkofi a'amu Falisi sohwa hofɨko nuhwonontɨfi sɨmeho tango uyahonɨngki ole hnnɨmentohofi, Ihwoni, a'amuso hofɨko nakumne'no huno mosyonefɨsyalokuyohofo. O'o, a'amu ango'meemjo hopi'nonohinoso hofɨko nakumo nosɨkwojonaofontɨfi Jisasɨmnohini inomokoho'nawotofo. Ose hnnɨmentohofofoho.

A'amu Ngkɨlik fehohnjo sohwa hofɨko Jisasɨmo uhwonano lontɨfi imentohofofoho.

20 A'amu pi'nɨngo engoso sɨkuno iyoho humayo engoso uhwonano lontɨfi ango Jelusalemne'no Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne sɨmentohofofoho. A'amu Juta'nohini'maho. O'o, a'amu Ngkɨlik fehohnjo hi'nji sɨmentohofofoho. 21 Oso a'amu Ngkɨlik huhwo sohwa hofɨko Filipɨmo u'mantɨfi ulɨmentohofi, Hwe engofo, nakwo Jisasɨmo uhwonano lontani sahopɨhwone hwona'nyoho. Ose ulɨmentohofofoho. Filip huhwo sohwo kako hwaho Ngkalili ango Mpetɨsaita mta'ango hweho. 22 Filip kako hofɨkoe hungkuno hiso upa'nonto nowento Entɨlumo ulahonɨngki siko Jisasɨmo u'manji oso hungkuno hiso ulɨmentisiyefoho. 23 Jisas kako sikimo ulɨmento, Ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni poyo imo'nɨ'mo apa'no songo lɨkahm'mo nje yofe engo mayo'ne sɨkunoso mofonepo nto i'mofapohoho. 24 Ose ulɨkwato lohofonto kako poyo imo'nyo'ne pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, Hwe fihwo kako hamoyo mofososo hami hiso siki wehwosi piso nɨhu'nahone uyɨmontonoho. I oso'no hwe fihwo kako hami mofososo hami hiso piso ihwoso'no nom'ne tɨmo sahopɨhwosi ne pi'nɨngo umo'montonoho. 25 Oso pa'nyoso a'amu fihwo kako kakine'nohini huno syafɨhu'nonto kakoe yofe'nohini ho'noma'nɨwo'nɨngkiso sohwo kakoe humayoso aho yokumpohn'nyo kemokosyohumanto poyo pe'nɨngkuhwosi tohino engo nomane hweho. I oso'no hwe nom'nihwo kako kakine'no huno mosyafɨhu'nyo'njo yonto nom'ne a'amu somne'no ufo'mawo'nyo'ne'nohini syafɨsyɨwo'nɨngkiso sohwo kako poyo pe'nɨngkuhwosi songo ne'no wonyoangkafo humayo'neso notɨpemane hweho. 26 Oso a'amu Ngkɨlik huhwo sohwa hofɨko nje inomokomoyo umo'nano lɨfijo'manji siko nuhusɨsi hofɨkimo ole ulinyo. Hofɨko ngkimo wonnɨngkopantɨfi'manji oyonɨmno lalofoho ulinyo. A'amu nje syoho ntohofiyoso hofɨko ngkimo tɨfi nnɨngkapɨwo'nɨngkohofofoho. Oseso ngko nje syoho ntohofiyoso ngko humame sopo hofɨko wohumapɨfe. Nje syoho ntohofiyo ne somo Mpohwo Anɨtu sohwo kako hofɨkimo uhwonɨngkuhwosi kako hofɨkoe yofeso woho'noma'montonoho. Ose ulɨmentisofoho.

Hofɨko A'amufe Hwomu sohumo woho'nomapɨfe.

27 Jisas kako nohumanto ulɨmento, Nje sɨmeho tango mɨkunɨmposo niyohoho. Ngko Mpohumo jomo pehofo ulɨmnehono. Nje Mpohwo sohwosi olo tango engo ngkimo wonɨ'ma'monto iso losomo kɨko wae yanɨmotnnehino. Ose ulɨmnehono. O'o, olo tango hiloso ngko mayo'ne pmmentohono. 28 Oso hiso'no ngko nje Mpohumo hungkuno ole ulɨmo, Mpohwo sohwosi olo a'amu hopi'nonohino loso hofɨko jɨje yofe engo wojo so'no huno uyone'no yo'mayo wonyoso hofɨko ngkimo ntapɨfijo'manji noho wontapɨfe.

Jisas ose ulahonɨngki mampaho ahwomo mta'ango ole ho'nɨmento, Ngko oso hwaho sopone'no kuhwotɨmentohe sohonta a'amuso nje yokumpohn'nyo engo somo uhwonontɨfi nje yofe ho'nonɨma'mentohofofoho. I kɨko poyo imo'nɨngkohojo'no ngko apa'no songo kilɨka'me sohonta hofɨko nje yokumpohn'nyomo apa'no uhwonɨngkuji nje yofe apa'no noho'nonɨmapitnnefoho.

29 Ose ho'nɨngkahonɨngki hwe moya'mi kako'njo mofonepo humohumantohofoso oso mampaho hiso upa'nontɨfi a'amu fehohnjoso ole hnnɨmentohofi, Ahwomo yoka ho'nɨngkohoho. A'amu fehohnjoso ole hnnɨmentohofi, A'amu ahwomomjo sohwo kakimo hungkuno ulohoho.

30 Ose hnnɨngkahonɨngkofi Jisas hofɨkimo ulɨmento, Olo mampaho ho'nɨngkiso loso ngko upa'nyo'ne ho'nɨngkiso'maho. O'o, sekwo upa'nyo'ne ho'nɨngkisofoho. 31 Oso'no olohonta Anɨtu kako yo'mayo yahino wonyo a'amu hwahoponjo yɨwo'nɨngkohofo so'no yano ulofihwoso'no hofɨko hofɨkoe wonyo somjo tohino mayo'nefoho. Olohonta Anɨtu kako hwe wonyo Seten olo hwaho mokosyohumaso sohwoe yokumpohn'nyoso wae weeo'montonoho. 32 Ngko olo hwaho lopo nohumentanɨ'mo a'amu hofɨko ngkimo iyo hwojiyahofɨku'nnyo yokintaho sopo monɨhumatɨpijo sohonta ngko a'amumo wohu'mema'monnoho. 33 Oso hungkuno ulɨmentisoso a'amu somo ngko poyo imo'nɨmne'no honɨngkano umofɨtɨhwamo lonto kako oso hungkunoso ulɨmentisofoho.

34 A'amu huhwo sohwa upa'nontɨfi Jisasɨmo ulɨmentohofi, Kɨko poyo umo'nɨmonnoho lalohino. Nakumo Anɨtuye hungkuno ole nalɨmento, Oso hwe Anɨtu a'amu ufo'mayo'ne uhwosopo'mentiso sohwo kako songo ne'no nohumantɨhwone hweho. I oso'no kɨko A'amufe Hwomu sohwosɨ'manji iyo hwojiyahofɨku'nnyo sopo womonɨhumojantɨfeho eso peho'no lohino. Oso A'amufe Hwomuso tɨhwolo. 35 Ose ulahonɨngkofi Jisas kako pomponaho pa'nyohwo kakine'no pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, Sekwo olopo nohumentanɨngkuji pomponaho we'enehwo sekwo'njo lopo wolasehumontonoho. Nolasesyɨhwoso'no sɨkuno wammontonoho. Oseso pomponaho lasesyohwoso'no pomponahopo fosyohumamno. Sɨkuno semenoho. A'amu sɨkwo'mjoho'mjo hano wentoso sohwo kakoe humayoso ntontelo. Awonoho. Huno muyo hweho. 36 I ngko pomponaho sohwo'ni sekwo'njopo nohumentanɨ'mo sekwo sɨmeho hi'ntnnono ntapmno. Sekwo nje hungkunomo tɨfi nnɨngkapɨfijo'manji ngko sekwoe pomponaho sohwo'niye mehomi umo'nantɨfeho. Ose ulɨkwato lohofonto Jisas kako hofɨkimo ulɨko'manto hiyaso humamentisofoho.

A'amu Juta hwe moya'mi pi'nɨngoso Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo imentohofofoho.

37 Jisas kako yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso ko yahonɨngki a'amu Juta pi'nɨngoso sɨmeho hi'ntnnono muyɨmmentohofofoho. 38 Oseso oso hungkuno hohonta Aisaiya sohumo Anɨtu uyahonɨngki lɨmojo sohwo mtɨ'mokumentisoso ne imo'nɨmentisofoho. Hungkuno hiso olenoho.

Hwe Engofo, nakwoe hungkuno somo sɨmeho hi'ntnnono tɨhwo wonejapmmontolo.
Yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso Hwe Engo ihwoso'no ne'njofoho eso tɨhwo wonalɨmontolo.
Aisaiya hohonta ose mtɨ'mokumentisofoho.

39 Oseso a'amuso hofɨko Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyoso hopo'maho. Olo hiloso hwapɨngo so'no Aisaiya kako hungkuno nom'ne mtɨ'mokumentisoso olenoho.

40 Anɨtu kako a'amuso nohonɨfitnnoho syafɨsyonto hofɨkoe tɨmo upijiyo'mentisofoho.
Anɨtu ngkine'no huno nto'no ikwesyafɨhupitnnoho syafɨsyonto hofɨkoe hunoso hwayohosile umasimentisofoho.
Anɨtu ose uloho'mentiso so'no hofɨko hofɨkoe honɨngkano wonyo somta'ni ikinjaofɨkuji ngkiyepono pontɨfijontentesi ngko hofɨkimo wopɨngo umoku'mnesohilo.
41 Aisaiya hohonta kako wojo hopa uhwonɨmentisoso Kɨlaisiye yokumpohn'nyo so'nji kakoe yofe engo so'nji uhwononto kako oso hungkunoso Kɨlaisɨmne'no lɨmentono.

42 A'amu Jutafe hwe engo pi'nɨngo sohwa hofɨko Jisasɨmne'no sɨmeho hi'ntnnono ko uyahonɨngkofi hofɨko a'amu Falisi sohwamne'no iyoho unɨngkahonɨngki hofɨko Jisasɨmne'no hungkuno yolohoso molɨjwaofe'njo imentohofofoho. Hwapɨngoso ole syafɨhu'mentohofi, A'amu Falisi sohwa hofɨko nakumo Anɨtuye tajo ango somta'ni wae enamopitnnoho lontɨfi molɨjwaofe'njo imentohofofoho. 43 Anɨtu hofɨkine'no yo'mayo so'no huno syafɨsyonte so'no hofɨko huno mosyafɨhu'mmentohofofoho. O'o, a'amu hwahoponjoso hofɨkine'no yo'mayo so'no huno syafɨsyontɨfe so osomnohini syafɨsyontɨfi inɨngkamentohofofoho.

Jisas kako a'amu hopi'nonohinofe yahino somo yano ilofo'ne hungkunofoho.

44 Jisas kako hungkuno yokumpohn'nyo ole ulɨmento, A'amu fihwo sɨmeho hi'ntnnono ntopantokunjo sohwo kako ngkine'nohino montopantofiyoho. O'o, kako nje Mpohwo olo hwaho lopone'no lonɨhwatɨmentiso osohwo huhwo'ntnne'no ntopantofoho. 45 A'amu ngkimo tɨmo nohonantokunjo sohwo kako ngkimnohino monehonantofiyoho. O'o, kako nje Mpohwo ngkimo nɨhwatɨmentiso oso hwo huhwo'njimo ehonalofoho. 46 Ngko olo hwaho loponjo pomponaho sohwo'ni a'amu ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapɨfijo'manji hofɨko sɨkwo'mjoho'mo mohumafitnne so'no pmmentohe hwo'nyoho. 47 A'amu fihwo kako nje hungkunomo haloho ko upa'nɨngkuhwosi hungkuno homo somo tɨfi minɨngkayo'njo sohumo ngko kakoe yahino somne'no tohino muyɨmnehono. O'o, ngko a'amufe yahino somne'no tohino yano uyo'ne pmmentohe hwonɨ'maho. Ngko a'amufe wonyomjo tohino mta'ni isɨhutofomayo'no pmmentohe hwo'nyoho. 48 I a'amu ngkimo hwotoho nifekuji nje hungkunomo tɨfi minɨngkayo'njoso hofɨko hofɨkimo hofɨkoe yahino wonyo somne'no tohino yano ulofiyo sohwo hi'njofoho. Oso sɨkuno ae'uyo somo yo'mayo hungkuno nto lɨjwasemo'mentohe hiso hofɨkoe yahino wonyo somne'no tohino yano ulofiyonefoho. 49 Hwapɨngoso yo'mayo hungkuno selɨwo'nɨngkoheso nje huno mta'ango'maho. O'o, nje Mpohwo kako nɨhwatɨmentiso sohwo kako yo'mayo hungkuno hopi'nonohinoso lɨjwasemofo'ne ntahonɨngki selalokweno. 50 Ngko huno ole niyohi, A'amu nje Mpohwoe hungkunomo tɨfi inɨngkaweso sohwo kako songo ne'no humantɨhwone hweho. Oseso yo'mayo hungkuno hopi'nonohinoso Mpohwo ntɨwo'nɨngkisoso ngko sekumo nto'nohini selalokweno.

Copyright information for `APZ