John 13

Jisas kakoe inomokomoyo sohwafe sɨfemo mijo yoma'mentisofoho.

Oso Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo sɨkuno engo
13:1 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
iyoho humayo'ne no'no mo'nɨngka imo'none sohonta Jisas kako huno ole uyɨmento, Mo'nɨngka ngko olo hwaho lopo ulɨko'mahm'mo nje Mpohwoe angopono wasɨmne hwo'nyoho. Ose huno umentisofoho. Olo hwaho loponjo hwe moya'mi kakine'no hitoho ulofɨwo'nɨngkohofo somo Jisas kako hitoho mɨkunɨmposo ulo'mentisofoho. Kako kakoe a'amu ne somne'no hitoho ne'no ulofontanɨngki kakoe poyo imo'nyo sɨkunoso i'mofapmmentisofoho.

Jisasɨ'nji kakoe inomokomoyo sohwona'nnonji nohumentani sɨkuno'nji wopayo nontanɨngkuhwoni Seten kako Jutas Isɨkaliyout Saimounɨye hwomu sohumo olo hunolo nto uyɨmento, Kɨko Jisasɨmne'no tokoyo'ofo uyɨmonji yalokunoso olohonta olo sɨkwo'miyo lomo noho fiyo. Oso hunoso Seten umentisofoho. Oso hohosohonta Jisas kako huno ole uyɨmento, Anɨtu kako yo'mayo hopi'nonohinoso ngkimo enjwa'mo nto ho'nanɨhumasofoho. Huno nom'ne olo so'nji huno uyɨmento, Nje Mpohwo kako olo hwaho lopo nɨhwatɨmentiso sohwo'ni ngko apa'no kakiyepono asomo nosɨmnefoho. Huno ose uyɨmentisofoho. Oseso Jisas kako wopayo fehohnjo moi'wo manyohwo kako nolɨkafonto kakoe nem'no manji'mofo wae yaofonto kako sosayo sɨpo'nyo nomanto kakoe sɨmehopo nano mtitofahinɨmentisofoho. Ose mtitofahinonto kako mijo nomanto noswanopo sisasyonto kako kakoe inomokomoyo sohwona'niye sɨfemo mijo yonema'mentisofoho. Ose yonemanto kakoe sosayo sɨpo'nyo kakoe sɨmehopo mtitofahinɨmentiso so'nji sosayo nasɨpo'mentisofoho.

Oseso Jisas kako Saimoun Pitamo u'mahonɨngki Pita ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko nje sɨfemo mijo uyonɨma'monntaho. Ose ulohonɨngkahonɨngki Jisas ulɨmento, Olohonta olo kilohofalokwe loso kɨko huno makiyohoyohoho. I oso'no hwangku kɨko huno wakiyɨmontonoho. Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Nje sɨfeso mijo niyanɨmahotoho. Nɨhu'no ngkilaho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko jɨje sɨfemo mijo miyokumaso'manji kɨko ngko'nji mohumayo'ne hwosoho. Kɨko nje syoho mantohofiyo'ne hwosoho. Ose ulahonɨngki Saimoun Pita komo'no ulɨmento, Hwe Engofo, ose'manji nje sɨfemnohini yonɨmahotoho. O'o, nje aho mnokino hopi'nonohino lomo fiyonɨmaho. 10 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, A'amu fihwo kakoe a'apaho hi'nji mijo nto yomo'nɨngkiso sohwo kako kiho ane imo'nyo so'no syoho engo'njo hwo'maho. O'o, kakoe sɨfemnohini mijo yomo'nɨngkuhwosi kiho ane'njo wohumamontonoho. Olo ango lomo humalohwone sohwasi anga'nohinohwo kiho'njohwo humaho. Nom'ne sohwasi kiho ane hwasoho. Ose ulɨmentisofoho. 11 Hwapɨngoso Jisas kako Jutas kakine'no tokoyo'ofo yone sohune'no huno uyahonɨngki, Anga'nohinohwo kiho'njohwo humaho eso ulɨmentisofoho.

12 Oseso Jisas hofɨkoe sɨfemo mijo moi'wo esojwamofonto kakoe nem'nomanji'mofo apa'no yonto nakwo'nji apa'no ampo humamentisofoho. Nohumanto nalɨmento, Ngko sekwoe sɨfemo mijo yosemahe so'no huno ito'no nto laseyohoho. 13 Ose ulonto ulɨmento, Sekwo ngkine'no Hungkuno Mesyolonetɨhwayo hwosoho. Nakwoe Hwe Engo hwosoho ntɨwo'nɨngkohofɨhwasoho. Oso hungkuno ntɨwo'nɨngkohofoso nto'nohinoho. Ngko huhwo'ne osenohinoho. 14 Ngko sekwoe hwe engo sohwo'ni sekumo hungkuno meselutɨhwayo sohwo'ni ngko sekwoe sɨfemo mijo yosemahono. Sekwo nakwo hwe engo hwona'nyoho lɨkuji nom'ne a'amu sofe sɨfemo mijo miyomapitnnoho lonji selohofohono. Oseso sekwo sohwasi sekwo nom'ni hwafe sɨfemo mijo yɨmaofɨkujo'no hofɨko sekwoe sɨfemo uyosemapɨfe. 15 Olo selohofohe yahino loso nto setɨhwaheso sekwo nom'ni hwamo ose ulohopmno. 16 Ose ulonto ole ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. Upa'nɨmno. A'amu fihwa hofɨko nom'nihwoe syoho ulohofiyɨwo'nɨngkohofo sohwa hofɨko hofɨkoe hwe engomo muyakolopitnne hwafoho. A'amu fihwa hungkuno motawowo'nɨngkohofo sohwa hofɨko a'amu lɨhwatɨmentiso sohumo muyakolopitnne hwafoho. 17 Ngko sekwoe hwe engo sohwo'ni ngko olo hiloso selohofohe so'no sekwo olo hungkuno selalokwe hwapɨngoso huno waseyono. Sekwo nom'ne hwamo ulohofoso ngko selohofohe hopaso ifijo'manji sekwo sɨmeho wopɨngo wasemo'nɨmontonoho.

18 Ose ulonto ole ulɨmento, Olo hungkuno selalokwe loso sekwo hopi'nonohino sohwahnne'maho. Ngko sehwosopo'mentohe sohwahnne'no sekwoe yahino humayo so'no ngko huno niyohoho. I oso'no Anɨtuye hungkuno a'amu mtɨ'mokumentohofoso ne umo'nɨmontonoho. Hungkuno anga'nohinoso olenoho.

Hwe fihwo ngko'nji wosopayo nososohwo kako ngkine'no hohujo ikinjanɨmofɨhwosi nje mangohwo umo'nɨmontonoho.
Ifalifaliyo ose mtɨ'mokumentohofofoho.
19 Oso hungkuno hiso ne imo'noso sohonta'ne'no selalokweno. Ne imo'nɨngkuhwoso'no sekwo huno ole wosyonɨfɨsyantɨfeho. Jisas kako ne'njo hweho. Ose wosyonɨfɨsyantɨfeho. 20 Ngko hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Ngko a'amu fihumo uhwojahonɨ'mo a'amuso osohumo utɨmafɨkuji wopɨngo ulohopɨfijo'manji hofɨko ngko huhwo'nɨmo ntɨmafɨkuji wopɨngo wontohofantɨfeho. A'amu ngkimo ntɨmalokwofo sohwa hofɨko nje Mpohwo Anɨtu huhumo utɨmalokwofo. Ose nalɨmentisofoho.

Jutas kako Jisasɨmo mango hwafe ahomo ho'nahumentiso so'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-33)

21 Oso hohosohonta Jisas kako hi tango mɨkunɨmposo uyahonɨngki kako hungkuno yolohoso ole lɨjwao'mento, Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Hwe fihwo kako olo ango lomo sekwo'nji humaso sohwo kako mango sohwafe ahomo woho'nanɨhumonte hweho. 22 Ose nelahonɨngki kakoe inomokomoyo anga'no anga'nohino sohwona'ni honɨngkonontani tɨhune'no kalohoho huno syafɨhu'mentɨhwonefoho. 23 Ngko Joun olo hungkuno ifalifaliyo mtɨ'mokalokwe sohwo'ni Jisas kako ngkimo sɨmeho engo ntapɨwo'nɨngkiso so'no ngko Jisasɨ'nji afapo humohumantohe hwo'nyoho. 24 Oseso Saimoun Pita kako ngko Joun'ni uhwonyo'ne aho songo songo yahonɨngki ngko kakimo uhwonɨngkahonɨngko Pita ole ntɨmento, Kɨko Jisasɨmo ulohonyo. Tɨhune'no kolalofoho. 25 Ose ntahonɨngki ngko Jisasɨmo ikinjamo lohofonji ulɨmentoho, Hwe Engofo, kɨko tɨhune'no lalokuno. 26 Ose ulahonɨngko Jisas nalɨmento, Ngko wosopayo kutnnyoso mijomo yomahm'mo a'amu fihumo uyɨmonnoho. Oso huhweho. Jisas ose nalonto kako wosopayo kutnnyoso mijo yomanto Jutas, Saimoun Isɨkaliyoutɨye hwomumo uyɨmentisofoho. 27 Ose uyahonɨngki Jutas nɨmentisofoho.

Oso hohosohonta Seten kako Jutasɨmo ehuhnnao'mentisofoho. Jisas Jutasɨmo ulɨmento, Kɨko yo'mayo umonji yohinoso olohonta komo'no fiyo.
28 Oso hungkuno Jisas Jutasɨmo ulɨmentisoso kakoe inomokomoyo sohwona'ni osopo humohumantɨhwone sohwona'ni hwapɨngo neso huno monayo hwona'nyoho. 29 O'o, fehohnjo sohwona'ni nakwo Jutas nakwoe hamniyoho ipofo mokosyohumawo'nɨngkiso so'no huno ole syafɨhu'mentɨhwoni, Jisas kako oso Sɨkuno Engo iyoho humayo so'ne yo'mayo mpe-e'ne lɨhwatɨmentiso so'no syafɨhu'mentɨhwonefoho. Fehohnjo sohwona'ni huno ole syafɨhu'mentɨhwoni, Jisas kako a'amu umofonyo iyo somo hamniyoho uyo'no lɨhwajɨmentiso so'no syafɨhu'mentɨhwonefoho. 30 Jutas kako oso wosopayo nomanonto mempono komo'no humentisofoho. Noswonto uhwonɨmentisoso sɨkuno nto mjao'mentisoso uhwonɨmentisofoho.

Jisas kako honɨngkano hungkuno songo so'no kakoe inomokomoyo sohwamo lutɨhwamentisofoho.

31 Jutas kako syukwato lohofahonɨngki Jisas kakoe inomokomoyo nom'ne sohwona'nɨmo nalɨmento, Olohonta A'amufe Hwomu sohwo'niye yofe engo utɨhwa'nyopo u'mofapmmontonoho. Oso hiso'no Anɨtuye yokumpohn'nyo engo somo a'amu tɨmo uhwonɨngkuji hofɨko kakoe yofe engo woho'nomantɨfeho. 32 Ngko nje Mpohwoe yofe engo imoku'me'no Mpohumo kakoe yofe engoso kakoe Hwomu sohwo'nɨmo komo'no wontapmmontonoho. 33 Ose nelɨkwato lohofonto ole nalɨmento, Nje mehomi sohwasi ngko sekwo'nji we'enepi nohumahm'mo woselɨko'ma'monnoho. Oso hohosohonta sekwo ngkine'no hafɨhafe wonyopi wotɨpeentɨfeho. Ngko a'amu Juta sohwamo hungkuno nto ulɨmaleso olohonta sekwo huhwahnnonji selalokweno. Ngko ume sopo sekwo olohonta ngkimo monɨ'mapitnnohofo. 34 Oseso ngko honɨngkano hungkuno songo sejopalokweno. Sekwo sekwoe a'amu somne'no sɨmeho wosema'nono. Ngko sekumo sɨmeho sejopalokwe pa'nyoso sekwo sekwoe a'amu somo sɨmeho uyɨmno. 35 Sekwo oso hopa a'amu somo sɨmeho uyɨkujo'no nom'ne a'amuso sehonɨngkuji ole waselɨfe, Jisasɨye inomokomoyo hwasoho. Ose woselantɨfeho.

Jisas kako Pita kakine'no hohujo ikinjɨmofone so'no ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)

36 Saimoun Pita kako Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo kɨko ntɨ'mne hwosilo. Ose ulohonɨngkahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko ume sopone'no kɨko olohonta mannɨngkapihnnohino. I oso'no hwangku sohonta kɨko ngkimo nɨ'matnne hwosoho. 37 Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Hwe Engofo, olohonta ngko kikimo mokinɨngkapeso pipine'elo. A'amu sohwa hofɨko kikimo fonjakohufijo'manji hofɨko ngkimo fonjanisiyoso wopɨngofoho. Ngko kikimo kufo'mayo'ne pe'nɨmeso wopɨngofoho. Wape'nɨmo. 38 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko ngkimo nɨfo'mayo'ne wape'nɨmo lalohino. Hungkuno nehopi'nohini wakilɨmonne'no yohono. Olohonta tosɨka yoka maho'nyo sohonta kɨko mango hufa'u sɨhune ole walɨmonnoho, Ngko Jisas sohune'no huno maniyo hwo'nyoho. A'amu somo ose ulɨmonnoho. Jisas Pitamo ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ