John 14

Jisas sohwo kako Mpohwo Anɨtumo u'mayo'ne honɨngkano hweho.

Jisas kakoe inomokomoyo sohwona'nnonji nohumentani nakumo nalɨmento, Sekwo sekwoe sɨmeho wonyo semo'nɨngkuhwoloho. O'o, sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono ne'no uyɨmno. Oso'no sekwo ngko huhwo'nɨmo sɨmeho hi'ntnnono ntapmno. Nje Mpohwoe angoso sohe pi'nɨngo'njoponoho. Oso hungkuno hiso ne ane'njontentesi ngko sekumo hohonta selɨ'mnesohilo. Ngko sekwoe ango ito'no wesyohumamne hwo'nyoho. Ngko sekwoe ango ito'no yasesɨ'mo ngko sekumo setɨmayo'ne asomo wapmne hwo'nyoho. Oso'no sekwo ngko'njo afa nohopo humentɨhwanefoho. Ngko sɨmne honɨngkano somne'no sekwo huno seyohoho.

Ose nelahonɨngki Toumas ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko ntɨ'mne hwosilo. Nakwo huno monayohoyohoho. Nakwo oso honɨngkano somne'no hunoso pipi ihwasi syofɨsyanehwono.

Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko sohwo'ni Mpohumo u'mayo'ne honɨngkano hwo'nyoho. Ngko hungkuno nehopi'nohino hwapɨngo hwo'nyoho. Ngko songo ne'no humayo'ne hwapɨngo hwo'nyoho. A'amu fihwo kako Anɨtumo u'mayo'ne honɨngkano nom'neso mauyoho. O'o, ngko'nohini Mpohumo u'mayo'ne honɨngkano hwapɨngo hwo'nyoho. Sekwo nje hwapɨngo ne so'no huno nto'no seyontentesi sekwo nje Mpohwo huhune'no huno seyɨhwonesohilo. Olohonta sekwo Anɨtune'no huno nto seyohoho. Sekwo kakimo nto uhwonɨngkohofo. Sekwo ngkimo nohonɨngkohofo so'no sekwo Anɨtu huhumo uhwonontɨfi kakine'no huno nto'no seyohoho.

Ose ulahonɨngki Filip ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko Mpohumo fonetɨhwaho. Nonetɨhwahojo'no nakwo sɨmeho wopɨngo wonamo'nɨmontonoho.

Ose ulahonɨngki Jisas kako ulɨmento, Filip ngko sekwo'nji sɨkuno pi'nɨngo engo nto humantohe hwo'nyoho. I osomo kɨko ngkine'no huno ito'no makiyo'njo hwosilaho. A'amu ngkimo nohonɨwo'nɨngkiso sohwo kako nje Mpohwo Anɨtumo uhwonalofoho. Oso'no pipine'no lohino. Kɨko Mpohumo fonetɨhwaho lohinosofo. 10 Kɨko ole losyofɨsyalokuno. Jisasɨ'nji kanɨngkwohwo'nji siko afa'maho. O'o, Jisas kako kengo hweho. Kanɨngkwohwo kengo hweho. Ose losyofɨsyalokuno. Hungkuno ngko sekumo selinyoso nje huno mta'ango'maho. O'o, Mpohwo Anɨtu kako ngkimo humaso sohwo kako yo'mayo syoho iwo'nɨngkohoho. 11 Sekwo olo hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmno. Ngko nje Mpohumo humaleno. Mpohwo kako ngkimo humaho. Oso hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono muyo'manji i yo'mayo syoho wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofo iwo'nɨngkohe so'no sekwo huno ikwesyafɨsyɨkuji sekwo sɨmeho hi'ntnnono ntapmno.

12 Hungkuno nehopi'nohino waselɨmonne'no yohono. A'amu ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntaposo sohwo yo'mayo syoho ngko iwo'nɨngkoheso kako uyɨmontonoho. Ou, ngko nje Mpohwoepono sɨme sohonta oso a'amu huhwo sohwo kako olopo nohumahwosi yo'mayo syoho ngko imentohe somo kako niyakolofososo ngko ufo'ma'monnoho. 13 Hwapɨngoso ole, sekwo nje Mpohumo yo'mayo so'no jomo ulɨkuji nje yofe lɨfijoso ngko yo'mayoso wosejapmmonnoho. Ngko yo'mayo sekumo sejapm'me'no nje Mpohwoe yofe sekwo noho'nomafɨkujo'no kakoe yofe engoso umo'nɨmontonoho. 14 Sekwo nje Mpohumo nje yofe ulɨfijoso ngko yo'mayo imneso'no jomo ntɨkujo'no ngko uyɨmonnoho.

Jisas kakoe Towahuno Wopɨngo somo uhwajone'no hungkuno ulɨmentisofoho.

15 Sekwo ngkimo sɨmeho nehopi ntapɨfijo'manji ou, sekwo nje hungkuno hopi'nonohino somo haloho pekuji ito'no wonnɨngkopantɨfeho. 16 Ngko Mpohumo jomo ulɨ'me'no kako nom'nihwo sekumo Yokumpohn'nyo Sesofitofosyohumayo'nehwo wosejapmmontonoho. Oso huhwo sohwo kako sekwo'nji engolopohamo ne'nohini wofosyohumentɨhwantɨfe hweho. 17 Anɨtu kakoe Towahuno sohumo sekuyepono uhwajɨhwoso'no Towahuno huhwo sohwo kako hungkuno nehopi'nohini wasetɨhwamontonoho. I oso'no a'amu hwahoponjo yahino somo inɨngkuwalokwofoso hofɨko oso Towahuno huhwo sohumo momaso'njofoho. Hwapɨngoso hofɨko kakimo tɨmo muhwonyo'njo ikuji hofɨko kakine'no huno muyofoho. I oso'no sekwo kakine'no huno seyohoho. Hwapɨngoso olohonta kako sekwo'nji humaho. Hwangku kako sekwoe sɨmeho mo'mo wohumamontonoho.

18 Ngko sehwotɨ'mo'me sohonta Anɨtuye Towahuno sohwo sekwo'nji humaso so'no sekwo sɨkumehomi pa'nyo mohumafitnnehofo. O'o, ngko sekuyepono asomo wapmmonnoho. 19 We'enepi olo hwaho loponjo a'amuso hofɨko ngkimo apa'no manohonɨfitnnefoho. I oso'no sekwo wonohonantɨfeho. Ngko songo ne'no humayo'ne hwapɨngo sohwo'ni kalohi sekwo hoku songo ne'no wohumantɨfeho. 20 Ngko nje Mpohwoepono sehwotɨ'mo'me sohonta sekwo huno ole waseyono. Ngko nje Mpohumo humaleno. Sekwo ngkimo wofosyonohumantɨfeho. Ngko sekumo wosefosyohumamonnoho. 21 A'amu fihwo kako nje hungkunomo haloho pehwosi hungkuno homo somo ito'no tɨfi inɨngkaweso sohwo kako ngkimo sɨmeho nehopi ntopalofoho. A'amu ngkimo sɨmeho ntapɨwo'nɨngkiso osohumo nje Mpohwo kako sɨmeho uyalofoho. Ngko huhwo'ni oso huhwo sohumo sɨmeho uyɨ'mo ngko kakimo utɨhwa'nyopo ikinɨ'me'no kako ngkimo wonohonɨmontonoho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

22 Jisasɨye inomokomoyo nom'ne sohwo kakoe yofe Jutasɨyoho. Osohwo kako Jutas Isɨkaliyoutɨ'maho. O'o, nom'ne hweho. Oso Jutas huhwo sohwo kako nohumanto Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko nakwo sohwona'nɨmo ne'mahoji hwe moya'mi hwahoponjoso makohonyo'njo iyoso pipilo. 23 Ose ulohonɨngkahonɨngki Jisas ulɨmento, A'amu ngkimo sɨmeho nehopi ntaposo'manji kako nje hungkunomo ito'no wonnɨngkamontonoho. Oso hwe huhwo sohumo nje Mpohwo Anɨtu kakine'no umo'nɨmontonoho. Nekwo'montosa'i oso hwe huhwo sohumo u'mehwasi kako'nji engolopohamo ne'no wohumantanoho. 24 A'amu nje hungkunomo tɨfi ito'no minɨngkayo'njo sohwo kako ngkimo sɨmeho hi'ntnnono mantapɨwo'nɨngkiso hweho. Olo hungkuno selalokwe loso nje huno mta'ango'maho. O'o, nje Mpohwo nɨhwatɨmentiso sohwoe hungkuno ntapmmentisoso selalokweno.

25 Ngko sekwo'nji nohumanji hungkuno loso selalokweno. 26 I oso'no ngko sekumo sehwotɨ'mo'me'no nje Mpohwo kako kakoe Towahuno Wopɨngo sohwo ngkimo niyohope'ne sekumo Yokumpohn'nyo Sosofitofosyohumayo'ne sekuyepono uhwatɨmontonoho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo huhwo sohwo kako sekwo'nji nohumahwosi sekumo yo'mayo so'no hofiyo wolosetɨhwamontonoho. Kako sekwoe hunomo huno sefohotofɨhwoso'no yo'mayo hungkuno selɨmentoheso huno ikwesyafɨsyɨkuji huno waseyɨmontonoho.

27 Ngko sekumo sehwotɨ'mofalokwe so'no ngko nje sɨmeho wopɨngo'nji sɨmeho pompenjiyo'nji sejopalokweno. Hwe moya'mi hwahoponjo sofe sɨmeho pompenjiyoso sɨmeho wopɨngoso iyoswo ilo'molajo iwo'nɨngkisoso pa'nyo'njofoho. I nje sɨmeho wopɨngo nje sɨmeho pompenjiyoso oso pa'nyo'maho. O'o, hwahoponjo somo yakolo'nnyofoho. Oseso yo'mayo tango se'mahwoso'no sekwo yomo ikuji iyoho senɨngkuhwoloho. 28 Oso hungkuno selohe loso sekwo apa'no huno fɨkwesyafɨhupmno. Ngko Mpohwoepono nosɨ'mo sekuyepono asomo wapmmonnoho. Sekwo ngkimo sɨmeho nehopi ntape'manji ngko nje Mpohwoe ango wonyoangkafo sopo nosɨ'me'no sekwo sɨmeho wopɨngo wasemo'nɨmontonoho. Hwapɨngoso Mpohwo Anɨtu kako ngkimo hwofilo'nnyo hweho. 29 Yo'mayo hiso mmo'nontanɨngki selalokweno. Oso'no hwangku sohonta yo'mayo selohe so'no i'mofapɨhwoso'no sekwo osomo uhwonɨngkuji sekwo ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapɨfitnne'no selalokweno.

30 Nje sɨkuno sekwo'nji hungkuno jo'neso mofo nto imo'nɨmaho. Hwapɨngoso Seten hwe wonyo olo hwaho loponjo yahinomo mokosyohumawo'nɨngkiso sohwo kako wonyo ntohofo'neso nto i'mofapohoho. I oso'no kakoe yokumpohn'nyoso ngkimo moniyakolofonehoho. Seten ngkimo moniyokolofontanɨngkuhwosi ngko poyo wape'nɨmonnoho. 31 Hwapɨngoso hwe moya'mi hopi'nonohinoso hofɨko ngko nje Mpohumo sɨmeho engo uyalokwe so'no huno tɨpemayo'ne ngko oso hungkuno Mpohwo ntapmmentiso somo ito'no tɨfi unɨngkamonnoho. Yo'mayo tango ko nɨ'mahonɨngkuhwosi ngko ne'no unɨngkamonnoho. Ose nalonto nalɨmento, Filɨkapmno. Wohwano. Ose nalɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ