John 15

Jisas kako ‘wain’ iyo hwapɨngo ne hweho.

Jisas kako kakoe inomokomoyo sohwona'nɨmo pahnnɨmo hungkuno ole nalɨmento, Ngko iyo hwapɨngo ne hwo'nyoho. Nje Mpohwo iyo uyo syoho sohwo'nɨmo mokosyonɨhumunyo hweho. Nje iyopamo ne minto'nyoso Mpohwo kako nolofehwosi wae weeo'mtonoho. Iyopamo ne into'nnyo hopi'nonohinoso kako nofasyɨhwosi pamo ne'njoso wawo'montonoho. Hwapɨngoso ipisayo engo into'nɨngkuhwosi ne engo imo'nyo'nefoho. Oso pa'nyoso sekwo nje apamo sohwasi sekwo nje hungkunomo ito'no inɨngkowalokwofo so'no oso hungkuno hiso yo'mayo yahino wonyo imotofo somo wae esemofalofoho. Sekwo kiho'maso'njo humalofo. Sekwo ngkimo fosyonɨhumamno. Ngko sekumo wofosyosehumamonnoho. Iyopamo fihwo kako iyo ne hwapɨngo somta'ni nosanjɨhwosi pɨwasyososo kako ipisayo neso minto'nonehoho. Oso pa'nyoso sekwo ngkimo monɨfohi'nyo'manji sekwo huhwasi ipisayo neso minto'nyo'ne hwasoho.

Ngko iyo hwapɨngo ne hwo'nyoho. Sekwo nje apamo hwasoho. A'amu fihwo ngkimo fosyonɨhumaso sohwo ngko kakimo wofosyohumamonnoho. Oso'no kako ipisayo ne engo'njo hweho. Sekwo ngkimo nɨsɨkwatɨfijo'manji sekwo yo'mayo neso mifitnne hwasoho. A'amu fihwo kako ngkimo nɨsɨkwatnnyo sohwo a'amu iyopamo yofoho inyoso wae yaofontɨfi tohomo ho'naefɨwo'nɨngkohofo hopaso nje Mpohwo kako hwe huhwo sohumo wae yaofonefoho.

Sekwo ngkimo nonɨhumafɨkuji sekwo nje hungkunomo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumafɨkujo'manji yo'mayo so'no semo'nɨngkuhwoso'no ngkimo jomo ntɨfijoso yo'mayoso sekumo wose'ma'montonoho. Sekwo ose ifijo'manji sekwo nje inomokomoyo ne imo'nɨngkuji sekwo ipisayo ne engo'njo imo'nɨfitnne hwasoho. Oseso a'amu hofɨko Anɨtu kako sekumo hofiyo semokosyohumentanɨngkuhwosi sehonɨngkuji hofɨko nje Mpohwoe yofe engo noho'nomapitnnefoho. Nje Mpohwo kako ngkimo sɨmeho engo ntapɨwo'nɨngkiso hopaso ngko sekumo sɨmeho sejopalokweno. Oseso sekwo nohumafɨkuji ngko hitoho engo sejopalokwe so'no huno syafɨsyɨkuji yo'mayoso ifitnne so'no sekwo Anɨtumne'no yokumpohn'nyo fiyoho'nɨmno. 10 Ngko nje Mpohwoe hungkunomo tɨfi ito'no inɨngkawowo'nɨngkohe so'no ngko huno niyohi, nje Mpohwo hitoho engo ntopalofoho. Oso pa'nyoso sekwo nje hungkunomo tɨfi ito'no inɨngkafijo'manji sekwo huno ole waseyono. Jisas kako hitoho engo nejopalofoho. 11 Olo hungkuno selalokwe loso nje sɨmonyo iyoso sekwoe sɨmeho mo'mo wasewenonji selalokweno. Oso sɨmonyo iyoso sɨmeho mo'mo engo mɨkunɨmposo wasemo'nɨngkuhwono.

12 Jisas ose nalonto nalɨmento, Sekwo olo hungkuno losomo tɨfi ito'no finɨngkamno. Ngko sekumo sɨmeho sejopalokwe hopaso sekwo nom'ne a'amu somo ose uyɨmno. 13 A'amu fihwo kako kakoe a'amu somo sɨmeho uyɨhwoso so'no kako a'amu hisofe mango sohwamo ole ulɨmontonoho. Olo a'amu lomo sekwo nusɨhutofɨkuji ngkimnohini fonjanɨhumno. Ose loso sohwo kako kakoe a'amu hisomo sɨmeho uyoso yakolo'nnyo hweho. 14 Sekwo sohwasi nje hungkunomo tɨfi ito'no nnɨngkapɨfijo'manji sekwo nje a'amu ne hwasoho. 15 Syoho ulohofiyo sohumo kakoe hwe engo sohwo kako yo'mayo so'no yoloho mujo'njo hweho. O'o, syoho ulohofiyo sohwo kako syoho'nohini inyo hweho. I ngko olohonta nje syoho ntohofiyo hwasoho eso apa'no maselɨmnehono. O'o, yo'mayo hungkuno nje Mpohwo ntɨmentiso so'no ngko yolohoso nto selɨmalefoho. Oso'no olohonta nje a'amu hwasoho selalokweno.

16 Sekwo ngkimo sɨmo'mo nakwoe Hwe Engo'ne hwehontɨfi nɨhwosopo'mentohofɨhwonɨ'maho. O'o, ngko sɨmo'mo sekumo nje a'amu ne imo'nyo'ne sehwosopo'mentohe hwasoho. Sekwo ipisayo ne into'nyo'ne sehwosopo'mentohe hwasoho. Oseso olo syoho sejopalokwe loso sekwo yahonɨngkuji a'amu pi'nɨngoso nje hungkuno nupa'nɨngkuji tɨfi nnɨngkapɨfijoso nakwo'nji ne'no nohumantokutnnefoho. Oseso sekwoe syohoso ne imo'nɨngkuhwoso'no ne'no nowentɨhwonefoho. Sekwo ose ifijo'manji sekwo nje Mpohumo nje yofe ulɨkuji yo'mayo so'no jomo ulɨfijoso kako wosejapmmontonoho. 17 Oseso ngko olo hungkuno loso apa'no yokumpohn'nyo selalokweno. Sekwo a'amu somo sɨmeho nehopi uyɨmno.

A'amu hwahoponjo sohwa hofɨko Jisasɨye inomokomoyo sohwamne'no mangohwa imo'nɨfitnne so'ne hungkunofoho.

18 Hwe moya'mi hwahoponjo yahinomo tɨfi inɨngkowalokwofoso hofɨko sekwoe mangohwa imo'nɨfijo'manji sekwo huno ole waseyono, Sɨmo'mo ngkine'no mangohwa imo'nɨmalofofoho. 19 Sekwo olo hwaho loponjo yahinomo tɨfi inɨngkafijontentesi u, a'amu hwaho loponjoso sekumo nakwoe a'amu hwasoho selɨfijoso sɨmeho sejapɨkutnnesohilo. I oso'no sekwo olo hwaho loponjo a'amu hwasɨ'maho. O'o, ngko olo hwaho loponjo yahino somne'no i'waho ito'no ehumayo'ne so'no sehwosopo'mentohefoho. Oseso hwe moya'mi hwahoponjoso hofɨko sekwoe mango hwafoho. 20 Olo hungkuno nto selohe loso huno ito'no fɨsyafɨhupmno. A'amu syoho ulohofiyo sohwoe yofe engoso kakoe hwe engo sohwoe yofe engomo muyakolofonehoho. Oso hiso'no sekwo inɨngo seyɨhwoloho. Ngko sekwoe hwe engo sohwo'nɨmo a'amu hwahoponjoso wonyo ntohofɨwo'nɨngkohofo hopaso hofɨko sekumo woselohofantɨfeho. I hofɨko nje hungkunomo haloho nɨpopijo'manji hofɨko sekwoe hungkunomo haloho wosepeentɨfeho. 21 A'amu hwahoponjoso hofɨko Anɨtu nɨhwatɨmentiso so'no huno muyofoho. Oso'no sekwo ngkimo tɨfi nnɨngkapɨwo'nɨngkohofo so'no hofɨko yo'mayo wonyoso woselohofantɨfeho.

22 Ose nalonto nalɨmento, Ngko olo hwaho lopo mape'njo ntentesi nje hungkuno hofɨkimo mulontɨ'mtentesi hofɨkoe honɨngkano wonyo somne'no hofɨko tohino engo momafɨkutnnesohilo. I oso'no nje hungkunomo nto ko upa'nɨmotofoso hungkuno homo somo sɨmeho muyofoho. Oso'no sɨkuno ae'uyo somo ngko wonyo hwasoho ulɨ'me'no hofɨko mampi'nyo ifitnnefoho. 23 A'amu nje mangohwo imo'noso sohwo kako nje Mpohwo huhune'no mangohwo osenohini umo'nɨmonte hweho. 24 Yo'mayo syoho wonyoangkafo a'amuso hofɨko miyɨwo'nɨngkiyohofoso ngko hofɨko'njopo itɨhwamentohefoho. Oso syoho hiso ngko miyo'njo yontɨ'mtentesi hofɨkoe wonyo honɨngkano somne'no tohino engo momafɨkutnnesohilo. I oso'no olohonta oso syoho wopɨngo imentohe somo hofɨko tɨmo uhwonontɨfi hofɨko ngkine'no nakwolaho ntɨmentohofoso hofɨko ngko'nji nje Mpohwo huhwo'njiye mangohwa imo'nɨmentohofofoho. 25 Oseso hofɨkoe yahino homo somne'no oso Anɨtuye hungkuno anga'no mtɨ'mokinyoso ne imo'nalofoho. Oso hungkunoso olenoho. Ngko hofɨkimo wonyo ko mulohofahonɨngko hofɨko ngkine'no siki mangohwa imo'nnyofoho.

26 Ose nalonto nalɨmento, Ngko nje Mpohwoe pone'no nosɨ'mo Anɨtuye Towahuno yokumpohn'nyo sosofitofosyosehumayo'ne sohumo ngko sekuyepono wolɨhwatɨmonnoho. Oso Towahuno huhwo sohwo kako hungkuno ne'njo hweho. Kako Mpohwo'nji fosyohumawo'nɨngkiso sohwo kako sekuyepono wapmmontonoho. Kako nopɨhwosi ngkine'no hungkuno wolɨjwasemo'montonoho. 27 I sekwo ngko'nji nje syoho ema'mentohe sohonta humamotohwone so'no sekwo huhwahnnonji a'amu hopi'nonohino somo yo'mayo upa'nontɨfi uhwonontɨfeso filutɨhwafɨkuno.

Copyright information for `APZ