John 16

Ngko sehwotɨ'mo'me sohonta sekwo ngkine'no hohujo ikinjanɨmopitnnohonji yo'mayo yolohoso lɨjwosemofalokweno. Hwangku sekumo a'amu Jutafe tajo ango somta'ni wae wesemofantɨfeho. I tɨfi no'mo a'amu fehohnjoso hofɨko sekumo fonjasesyɨkujo'no hofɨko huno hwasyo ole wosyofɨsyantɨfeho, Nakwo Anɨtuye syoho wopɨngo ulohofiyɨwo'nɨngkuhwone so'no olo hwe lohumo wofonjosyano. Hwasyo ose wosyofɨsyantɨfeho. Hwapɨngoso hofɨko nje Mpohwo'nji ngko huhwo'nnontnne'no huno nto'no muyofoho. Tɨfi no'mo olo yo'mayo loso i'mofaposo sohonta hungkuno ngko sekumo lɨjwosemofalokwe loso'no sekwo apa'no huno ikwesyafɨhupitnne'enji selalokweno.

Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo kakoe syoho iyo'ne hungkunofoho.

Hohonta ngko sekwo'nji humamote sohonta ngko yo'mayo hilo so'no maselɨmmotefoho.
I oso'no olohonta Anɨtu kako ngkimo sekwoe ango lopone'no nɨhwatɨmentiso sohwoepono asomo wasɨ'mne hwo'nyoho. Ngko wasɨ'mne hwo'nyoho ko selahonɨngko sekwo ngkimo peho'ne nehwotɨ'mofalokuno eso mantohonyofoho. I olohonta ngko wasehwotɨ'mo'mne'no yohono selohe so'no sekwo sekwoe sɨmeho tango seyohoho. I oso'no ngko hungkuno nehopi'nohino waselɨmonne'no yohono. Ngko sekumo sefo'mayo'ne wasɨmonne'no yohono. Ngko sekumo masehwotɨ'mofe'njo'manji Towahuno sekumo yokumpohn'nyo sosofitofosesyohumayo'ne sohwo mose'manehoho. I oso'no ngko sɨme'manji ngko Anɨtuye Towahuno huhwo sohumo sekuyepono walɨhwatɨmonnoho. Kako nopɨhwosi syoho hufa'u sɨhune yone hweho. Sɨmo'mo kako a'amufe yahino wonyo ujo ehontojwasyɨhwoso'no hofɨko yofe uhwopitnnefoho. Nom'ne syohoso kako honɨngkano ito'nohinoso utɨhwamontonoho. Nom'neso a'amu yahino wonyo somne'no tohino mayo'ne Anɨtu kako yano ulofiyone so'ntnne'no ulɨmontonoho. Hofɨkoe yahino wonyo hwapɨngo so'no Anɨtuye Towahuno sohwo ole utɨhwamontonoho. Hofɨko ngkine'no sɨmeho hi'ntnnono montapmmotofo so'no honɨngkano wonyoso hi'njofoho. 10 Anɨtuye Towahuno sohwo kako honɨngkano wopɨngo ito'nohino so'no ole utɨhwamontonoho. Ngko honɨngkano homo somo into'nohino imote so'no nje Mpohwo kako ngkimo asomo ntɨmanefoho. Oseso sekwo olopo apa'no manohonɨfitnnefoho. 11 Anɨtuye Towahuno sohwo kako a'amufe yahino wonyo somne'no yano ulofiyone so'no ole utɨhwamontonoho. Anɨtu kako hwe wonyo Seten olo hwaho loponjo a'amu mokosyohumawo'nɨngkiso sohumo yano nto ulofimentiso so'no a'amu Setenɨmo inɨngkowalokwofo so'ntnne'no yano ulofiyɨhwoso'no hofɨko tohino engo nomapitnnefoho. Ose utɨhwamontonoho.

12 Ose nalonto nalɨmento, Ngko sekumo hungkuno pi'nɨngo engo waselɨmonji ko yoheso sekwo oso hungkuno selɨme somo huno seyone so'no hopoenohino hwasɨ'maho. O'o, hopi'nono selɨ'me'no sekwoe sɨmeho tango engo seyonoho. 13 I oso'no hwangku Anɨtuye Towahuno hungkuno nehopi'nohino sejo'ne sohwo kako nopɨhwoso'no kako sekwo'nji humahwosi kako yo'mayo hungkuno hopi'nonohino ne somne'no nto'no womikinjosehwatɨmontonoho. Kako kakoe huno mta'ni syofɨsyɨhwasi waselɨmonto'maho. O'o, yo'mayo hungkuno kako nupa'nɨwo'nɨngkiso so'no waselɨmontonoho. Oso'nji yo'mayo tɨfi no'mo imo'none so'ntnne'no waselɨmontonoho. 14 Kako nje hungkuno selɨmentoheso nomahwosi sekumo selɨhwoso'no yoloho neso lɨjwasemofɨhwoso'no sekwo huno nto'no waseimontonoho. Oso'no kako nje yofe engo so'no wosetɨhwamontonoho. 15 Yo'mayo nje Mpohwo mokosyohumasoso njefoho. Oso'no hungkuno nto seloheso ngko apa'no waselɨmonnoho. Anɨtuye Towahuno sohwo kako nje yo'mayo hungkunoso nomahwosi oso hiso'no wolosetɨhwamontonoho.

Sɨmeho tango seyontososo iwolo'mo lohofɨkuji apa'no sɨmonyo uyantɨfeho.

16 Sekwo we'enepi ngkimo manohonyo'njo uyantɨfeho. I oso'no sekwo we'enehwo humafɨkuji hwangku sohonta ngkimo nonohonɨfitnnefoho. 17 Ose nelahonɨngki kakoe inomokomoyo fehohnjo sohwona'ni ole hnnɨmentɨhwoni, Oso hungkuno nalisoso hwapɨngo neso peho'neto. Ole nalohi, We'enepi sekwo ngkimo monohonɨfitnnehofo. I oso'no we'enehwo nohumafɨkuji ngkimo apa'no nohonɨfitnnefoho. I nom'ne nalisoso ole, Ngko nje Mpohwoe pone hwo'nyoho. Ose nalisofoho. 18 Oso we'enehwo nalisoso peho'ne nalohoho. Yoloho neso nakwo huno monayohoyohoho.

19 Ose hnnontani nakwo Jisasɨmo ko mujo'njo yahonɨngkuhwoni Jisas nakwoe huno so'no huno uyahonɨngki nakumo nalɨmento, Sekwo olo hungkuno ngko selohe loso'no peho'ne hnnalokwofo. Ngko ole selohono. We'enepi sekwo ngkimo manohonɨfitnnehofo. We'enehwo humafɨkuji apa'no ngkimo wonohonantɨfeho. Ose selohono. 20 Ngko hungkuno nehopi'nohino waselɨmonne'no yohono. We'enepi yo'mayo tango nɨ'mane so'no a'amu hwahoponjo pi'nɨngo engoso hofɨko sɨmonyo yontanɨngkuji sekwo sohwasi humotaho engo lɨkuji sɨmeho tango waseyɨmontonoho. I oso'no sekwoe sɨmeho tango seyontososo iwolo'mo lohofɨkuji sekwo sɨmonyo engo uyantɨfeho. 21 Ose nalonto kako pahnnɨmo hungkuno ole nalɨmento, Olo selalokwe loso a'mu fisi kako mehomi aswo mayo pa'nyofoho. A'mu fisi kako aswo toho'ne yonto sɨmeho tohino umnonte so'no kakoe sɨmeho wopɨngo mmo'nyofoho. I oso'no kakoe mehomi aswo mahwosi kako oso tohino engo so'no inɨngo mofɨhwosi sɨmonyo uyɨmontonoho. 22 Oso mehomi aswo mawo'nɨngkohofo pa'nyoso sekwoe sɨmeho tango'nji humalofo. Oso'no hwangku sohonta ngko apa'no sehonɨ'me'no sekwo sɨmonyo engo apa'no uyantɨfeho. Oso sɨmonyo iyo homo somo wae yaofo'ne a'amu fihwo mohumuyohoho. O'o, awonoho. Sɨmonyo iyoso ne'no nowentɨhwonefoho. 23 Oso sɨkuno homo somo sekwo ngkimo yo'mayo yo'mayo so'no mantɨfitnnefoho. O'o, ngko hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. Sekwo nje Mpohumo yo'mayo yo'mayo so'no jomo ulɨkuji nje yofe'nji ulɨfijo so'no kako ngkine'no syanɨfɨsyɨhwosi yo'mayo yo'mayoso wosejapmmontonoho. 24 Hohonta oso hopaso sekwo mimmotofɨhwasoho. O'o, nje yofeso Mpohumo mulɨmmotofo soku olohonta sekwo Mpohumo nje yofe'nji jomo ulɨfijoso yo'mayoso wosejapmmontonoho. Oseso sekwo sɨmonyo nehopi'nohini uyantɨfeho.

Jisas kako olo hwaho loponjo yahino somo yakolo'nnyo hweho.

25 Ngko yo'mayo yo'mayo so'no pahnnɨmo hungkuno selɨwo'nɨngkohefoho. I tɨfi no'mo ngko pahnnɨmo hungkunoso maselɨmnehono. O'o, ngko nje Mpohumne'no hungkuno yoloho'nohini wolɨjwasemo'monnoho. 26 Oso hohosohonta sekwo yo'mayo so'no Anɨtumne'no jomo ulɨfijo sohonta ngko ajwo sopo sekumo sefo'mayo'ne mohumamnehono. O'o, sekwo Mpohumo nje yofe ulɨfijoso kako yo'mayo so'no wosejapmmontonoho. 27 Hwapɨngoso sekwo ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapontɨfe sohwahnne'no Anɨtu nɨhwatɨmentiso so'no huno seinyo sohwahnne'no Anɨtu kako sɨmeho sejopalofoho. Kako sekwoe hungkunomo wosepa'nɨmontonoho. 28 Ou nehopi. Hohonta Mpohwo kako nɨhwatɨmentiso sohwo'ni olo hwaho lopono pmmentohe hwo'nyoho. I olohonta ngko olo hwaho lopo sehwotɨ'mohm'mo nje Mpohwoepono asomo wasɨmne hwo'nyoho.

29 Ose nelahonɨngki kakoe inomokomoyo sohwona'ni ulɨmentɨhwoni, Ihwoni. Olohonta kɨko pahnnɨmo hungkuno monalohoyohino. O'o, hungkuno yoloho'nohini nalohino. 30 Oso'no nakwo yo'mayo so'no huno nayohoho. Kɨko huno hwapɨngo'njo hwosoho. Nom'ne a'amu hofɨko huno'nohini syofɨsyantɨfeso hofɨkoe huno hiso kɨko huno kinyo hwosoho. Oso'no nakwo olo hilo so'no sɨmeho hi'ntnnono uyalokuhwono. Kɨko Anɨtu mta'ango nehopi'nohino hwosoho.

31 Ose ulahonɨngkuhwoni Jisas nalɨmento Olohonta sekwo ngkine'no sɨmeho hi'ntnnono nehopi lontopantɨkwofo. 32 Upa'nɨmno. Sekumo tango se'mayo'ne sɨkunoso we'enepi umo'nɨmonte'no yohoho. I nto i'mofapohoho. Oso'no hofɨko ngkimo nɨkekujo'no sekwo ngkimo nɨhwotɨ'mofɨkuji sekwo anga'no anga'no sekwoe ango'mne'no esesamo wohumpeentɨfeho. Oso'no sekwo ngkimo nɨhwotɨ'mofɨkujo'no ngko'nohini nje mango sohwanji wohumamonnoho. I oso'no ngko'nohinɨ'maho. O'o, Mpohwo kako huhwo ngko'nji wohumamontonoho. 33 Yo'mayo tango se'mayo so'no ngko olo hungkuno hiloso selalokweno. Tango hiso se'mahonɨngkuhwosi sekwo ngkine'no ole wosyonɨfɨsyantɨfeho. Ngko Jisasɨmo ufohi'nonji kako'nji humalohwono. Ose syanɨfɨsyɨkuji sekwo sɨmeho wopɨngo'nji wohumantɨfeho. Sekwo olo hwaho lopo nohumentanɨngkuji yo'mayo tango wonyoso woselohofantɨfeho. I oso'no sekwo yokumpohn'nyo lohofɨkuji sɨmonyo fiyɨmno. Hwapɨngoso ngko olo hwaho loponjo yahino somo hwotoho fenji nto uyakolo'maleno. Ose nalɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ