John 18

Jutas kako Jisasɨmne'no mango sohwamo tokoyo'ofo imentisofoho.

(Matɨyu 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)

Jisas kako Anɨtumo ose ulahonɨngki kako kakoe inomokomoyo sohwona'ni nakwo oso hopo sopo ulɨko'mentani mijo we'e Kitɨlon wekentani nongkihnta'ni iyo uyo syoho sopo umentɨhwonefoho. Jutas kako Jisasɨmne'no tokoyo'ofo yone sohwo kako oso iyo uyo syoho sopone'no huno unyo hweho. Hwapɨngoso sɨkuno pi'nɨngo engo somo Jisas kakoe inomokomoyo sohwona'nnonji oso hopo sopo ne'no umotohwonefoho.

Hwe yofe engo tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu Falisi sohwanji hofɨko a'amu hwapɨfe tɨfo'njo sohwanji a'amu itokuso'njo sohwanji Jutasɨ'nji uhwojahonɨngkofi Jutas kako oso iyo uyo syoho hopo sopone'no ipemotawomentisofoho. Hofɨko kwefoho'nji sikiloho'nji yo'mayo ikujoho so'nji motapmmentohofofoho. Jisas kako kakine'no yo'mayo u'mane so'no sɨmo'mo huno nto unyo sohwo humentanjopo a'amu sohwamo nuhwonɨtɨmanto ulɨmento, Sekwo tɨhune'no tɨpeelokwofo. Ose ulohonɨngkahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Nakwo Jisas Nasalet mta'ango sohune'no tɨpeelokuhwono. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ngko olo huhwo'nyoho. Ose ulɨmentisofoho. Jutas oso a'amu Jisasɨmne'no tokoyo'ofo yone sohwo oso a'amu huhwo sohwanji humohumantisofoho. Jisas kako olo huhwo'nyoho ulɨmentiso so'no hofɨko iyoho yontɨfi hohokuhano asohosile we'enepi wentɨfi hwahopo pɨwahu'mentohofofoho. Oseso Jisas kako apa'no ulɨmento, Sekwo tɨhune'no tɨpeelokwofo. Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Jisas Nasaletnnta'ango sohune'nefoho. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Nto selohefoho. Ngko olo huhwo'nyoho. Sekwo ngkimo wantɨmantɨfi pohofɨhwasi'manji nje inomokomoyo lohwamo tɨmo'nohini fohonɨhwatɨmno. Hofɨko wahumpopɨfe. Jisas ose ulɨmentisofoho. Sɨmo'mjo Jisas kanɨngkwohumo ole nto ulɨmento, Oso a'amu ntapmmentohino sohwamo ngko mokosyohumamote so'no anga'no ngkine'no hohujo nɨhu'nahone mikinjanɨmofefoho. Oso hungkuno ulɨmentiso so'no huno ikwesyafɨsyonto wahumpopɨfe ulɨmentisofoho. Oso hohosohonta oso hungkuno kakoe inomokomoyo sohwamne'no ulɨmentisoso ne imo'nɨmentisofoho.

10 Saimoun Pita kako nohumanto hwakuhwajo iwosɨpema'nonto a'amu fihwoe haloho angahohnjo somo loku'mentisofoho. Lojwahonɨngki halohoso pɨwahu'mentisofoho. Oso hwe huhwo sohwo kako a'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwoe syoho ulohofiyo hweho. Kakoe yofeso Malɨkos. 11 Pita ose yahonɨngki Jisas ulɨmento, Jɨje hwakuhwajoso asoso'mo fotofahinyo. Kɨko huno pipi kiyalofoho. Yo'mayo tango nje Mpohwo, Nje hwomu womano, lɨmentisoso ngko woma'mo. Oso'no hwakuhwajoso fotofahinyo.

Hofɨko Jisasɨmo Anasɨyepono ipemotamentohofofoho.

12 Oseso oso a'amu itokuso'njo sohwanji a'amu Jutafe hwapɨfe tɨfo'njo sohwanji hofɨkoe hwe engo sohwanji hofɨko Jisasɨmo aho kentɨfi kakimo impe intokwomentohofofoho. 13 Sɨmo'mo hofɨko Anasɨyeono motawomentohofofoho. Anas huhwo sohwo kako Kaiyofasɨye kanengkwohweho. Kaiyofas sohwo kako oso soswo somo a'amu tajo ango syoho'njo so'no yofe engo ma'mentisofoho. 14 Oso Kaiyofas huhwo sohwo kako a'amu Juta somo ole ulɨmento, Yahino ito'nohinoso olenoho. Olo hwe anga'nohino lohwo kako hwe moya'mi hopi'nonohino somne'no ufo'mayo'ne poyo wape'nono. Ose nto ulɨmentisofoho.

Pita ulɨmento, Ngko Jisasɨmne'no huno maniyohoyohoho lɨmentisofoho.

(Matɨyu 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)

15 A'amu sohwa hofɨko Jisasɨmo ipemotosontanɨngkofo somo Saimoun Pita'nji ngko Joun'nnonji nekwo Jisasɨmo inɨngkasɨmentɨhwoyofoho. Oso hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwo kako ngkine'no huno uyo so'no ngko Jisasɨ'nji oso hwe yofe engo'njo sohwoe tojo somo humentohefoho. 16 I oso'no Pita kako mempo hohnta'ni hoku'yo sopo fosyohumamentisofoho. Oseso ngko hwe yofe engo'njo huno ninyo sohwo'ni ngko a'mu hoku'yo mokosyohumayo simo Pitamo ipemotasyuyo'ne ulɨmentohefoho. Oso a'mu hisi Pitamo ipemotaswonto 17 Pitamo ulɨmento, U, kɨko huhwosi olo hwe lohwoe inomokomoyo hwosilɨkeno. Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Awonoho. Ngko'maho. Ose ulɨmentisofoho.

18 Oso ango soponjo syoho ulohofiyo so'nji a'amu hwapɨfe tɨfo'njo sohwanji kwongkwongo usahonɨngki toho intofontɨfi a'apaho toho imokinɨmentohofofoho. Pita huhwo'nji hofɨko'nji nolohofontɨfi a'apaho toho imokinɨmentohofofoho.

Hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwo Jisasɨmo hungkuno ulohonɨmentisofoho.

(Matɨyu 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)

19 Hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwo kako Jisasɨye inomokomoyo sohwantnne'no yo'mayo hungkuno Jisas hofɨkimo lutɨhwawo'nɨngkiso so'ntnne'no Jisasɨmo ulohonɨmentisofoho. 20 Oseso Jisas ulɨmento, Ngko hwe moya'mi hopi'nonohino somo utɨhwa'nyoponohini lutɨhwawo'nɨngkohe hwo'nyoho. Engolopohamo ngko Anɨtuye tajo ango engo'njo soponjo tajo ango we'eso a'amu Juta uhu'mokuwo'nɨngkohofo sopo nje yo'mayo hungkunoso lutɨhwamentohefoho. Ngko hungkuno hiyaso'mo majofoho. 21 Oso'no kɨko ngkimo peho'no ntohonantokuno. Kɨko oso a'amu nje hungkuno upa'nɨwo'nɨngkohofo somo ulohonyo. Oso hungkuno ngko lɨwo'nɨngkoheso hofɨko huno moi'wo'nnyofoho.

22 Ose ulahonɨngki hwe hwapɨfe tɨfo'njo fihwo kako Jisasɨ'njopo lohofonto Jisasɨye manjijohopo hwanɨngo fonjonto ulɨmento, Kɨko olo hwe yofe engo'njo lohumo hungkuno oso pa'nyoso nulohotoho. Ito'nohini uso. 23 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko hungkuno wonyo ulohe so'no lanɨfonjohino. I ngko hungkuno wonyo ulohe'manji kɨko olo a'amu lohwamo uso. I ngko hungkuno nehopi ulohe'manji peho'ne nɨfonjohino. Ose ulɨmentisofoho. 24 Oseso oso impe Jisasɨmo into'mentohofoso Jisas into'nowentanɨngki Anas kako oso hungkuno Jisasɨmo ulohonɨmentiso sohwo kako Kaiyofas hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwoepono lɨhwatɨmentisofoho.

Pita apa'no Jisasɨmne'no ngko huno maniyohoyohoho ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)

25 Saimoun Pita a'amu'nji lohofonto a'apaho toho imokinontanɨngki a'amu huhwo sohwo ulɨmentohofi, Kɨko huhwosi kakoe inomokomoyo hwosilɨkeno. Ose ulahonɨngkofi Pita hwasyo hungkuno ulɨmento, Awonoho. Ngko kakoe inomokomoyo hwonɨ'maho.

26 Ose ulahonɨngki oso hwe yofe engo'njo sohwoe syoho ulohofiyo nom'ne sohwo kako oso a'amu Pita kako haloho lojwao'mentiso sohwoe a'amu sohwo kako Pitamo ulɨmento, Ou, nehopi. Kɨko Jisasɨ'nji oso iyo uyo syoho sopo nohumentanɨngkini ngko kohonɨngkohe hwosoho. 27 Ose ulahonɨngki Pita apa'no ulɨmento, Awonoho. Ngko osoho hwonɨ'maho. Ose ulahonɨngki yɨhufo tosɨka yokaso oso hohosohonta ho'nɨmentisofoho.

Hofɨko Jisasɨmo Pailotɨyepono ipemotasɨmentohofofoho.

(Matɨyu 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)

28 A'amu sohwa hofɨko Kaiyofas nta'ni Jisasɨmo utɨmantɨfi oso hwe engo a'amu Loum mta'ango sofe hwe engo hwaho mokosyohumayo sohwoe ango engo sopone'no imɨngo ne hosɨwo hosɨwe iyo so'nji Jisasɨmo ipemotamentohofofoho. Oso a'amu huhwo sohwa hofɨko hofɨkoe Anɨtu Kako A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo
18:28 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
iyoho humayo somne'no nto'no esyohumayo'ne hofɨkoe he a'apaho yo'mayoso mijo nto yatɨku'mentohofofoho. Oso'no hofɨko huno ole syafɨhu'mentohofi, A'amu Loum nakwoe yahinomo minɨngkayo'njo sohwafe angomo nakwo syukwato lohofɨhwosi kiho'njo imo'nɨngkuhwasi nakwo elɨjwanyo engo sopo wopayo monanehwono. Ose syafɨsyontɨfi mempo hohnta'ni humamentohofofoho.
29 Oseso oso hopo sopo nohumentanɨngkofi Pailot mempono noswaponto ulɨmento, Sekwo olo hwe lohumo olo hungkuno nto'no mɨhwajiyo ango lopone'no peho'no ipemotapohofɨhwolo. Peho wonyo imaso'neto. 30 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Olo hwe lohwo kako yahino wonyo miyo'njo yontentesi nakwo olo ango lopo kikiyepono mipemotapɨhwonesohilo. 31 Ose ulahonɨngkofi Pailot ulɨmento, Sekwo a'amu Juta soku sekwoe honɨngkano hungkuno somne'no huno syafɨsyɨkuji kakoe hungkunoso nto'no mɨhwatɨmno. Ose ulahonɨngki a'amu sohwa ulɨmentohofi, Sekwo a'amu Loum sohwasi nakwo a'amumo fonjasiyo'no honɨngkano somo pɨjwonaofɨwo'nɨngkohofofoho.
18:31 A'amu Loumjo sohwa Jutafe hwaho mokosyohumayo hwafoho. Oso'no hofɨko hungkuno mɨhwajiyo'neso yono lɨmentihofofoho. Oso'no hofɨko honɨngkano yokumpohn'nyo ho'nahumentohofofoho. A'amu anga'no mape'nyoso wopɨngofoho.
Ose ulɨmentohofofoho.
32 Hohonta Jisas kako kakoe a'amu somne'no kako poyo imo'none so'no lutɨhwamentiso sohonta kako a'amu Loum sohwa a'amumo iyo hwojiyafɨku'nnyo sopo fonjinto'ofahumotofo hopaso wape'nɨmontonoho nalɨmentisofoho. Oso hohosohonta oso hungkunoso ne umo'nɨmonte'no yohoho.

33 Oseso Pailot kako ango engo somo apa'no swonto Jisasɨmne'no joho lɨtɨmanto ulɨmento, Kɨko a'amu Jutafe Hwe Engo hofɨkoe hwaho mokosyohumayo'ne hwosilaho. 34 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Oso hungkuno ntohinoso jɨje huno mta'ni lantohino. I a'amu Jutaso hofɨko kilɨmalofoyoho kantohino. 35 Ose ulahonɨngki Pailot ulɨmento, Ngko a'amu Juta hwo'ntaho. Jɨje temtitofo Juta sohwanji hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji hofɨko ngkiyepono kumotapohofo. Kɨko peho imahnno'neto. 36 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko a'amumo mokosyohumayoso olo hwaho lopo'maho. O'o, ngko olo hwaho loponjo a'amumo mokosyohumayo'ne hwo'ntontosi nje inomokomoyo sohwa hofɨko a'amu Juta sohwanji fongki'nɨfijoso a'amu Juta sohwa monɨmafɨkutnnesohilo. I oso'no ngko a'amumo mokosyohumayo kɨko pa'nyo hwonɨ'maho. 37 Ose ulahonɨngki Pailot ulɨmento, Ose'manji kɨko hwe engo a'amumo mokosyohumayo hwosoho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko hwe engo a'amumo mokosyohumayo hwosoho ntohinoso hungkuno nto'nohinoho. Ngko olo hwaho lopo imo'nɨmentoheso syoho anga'nohino hungkuno nehopi'nohino lɨjwaofo'neso imo'nɨmentohe hwo'nyoho. A'amu hofɨko hungkuno nehopi'nohino umo'nɨwo'nɨngkisoso nje hungkunomo haloho pewo'nɨngkohofofoho. 38 Ose ulahonɨngki Pailot ulɨmento, A'amu hungkuno ne so'no huno unyoso tɨhwolo. Ose ulɨmentisofoho.

Pailot kako Jisasɨmo iyo hwojiyafɨku'nnyo somo fonjinto'ofasiyo'ne lɨmentisofoho.

(Matɨyu 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)

Pailot ose ulonto kako mempono a'amu Jutafepono apa'no noswonto ulɨmento, Ngko olo hwe lohwo kakoe yahino wonyoso motɨpɨhwonɨngkiyohono.
39 I oso'no sekwoe yahinoso ole wo'nnyofoho. Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'no Syafɨsiyo Sɨkuno Engo
18:39 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
iyoho humayo somo sekwoe a'amu anga'no impo'ango mta'ni isɨhutofomayo'ne jomo ntɨwo'nɨngkohofɨhwasoho. Oseso ngko sekwo a'amu Juta sokuye olo hwe engo lohumo usɨhutofonehwajono lasemo'nɨngkohoho.
40 Ose ulahonɨngki hofɨko mango engo mohm'no ulɨmentohofi, Olo hwe lohumo nusɨhutofohotoho. O'o, kɨko Mpolapas sohumo usɨhutofo. Mohm'no ose ulɨmentohofofoho. Mpolapas huhwo sohwo kako a'amumo fonjasyonto a'amufe yo'mayoso hufo ma'mojo hweho. Hwe wonyo hweho.

Copyright information for `APZ