John 19

Oseso Pailot kako Jisasɨmo utɨmanto kakoe a'amu itokuso'njo sohwamo impe'nji fongkupmno, ulɨmentisofoho. Hofɨko Jisasɨmo nofonjontɨfi impe yongo'njoso nokikisontɨfi hnnɨmentohofi olo hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo sohwo mnokino'manji'mofo pa'nyofoho. Ose lontɨfi Jisasɨye mnokinopo monji'mofahumentohofofoho. Ose yontɨfi hofɨko manji'mofo sawemo miyo'nohinoso a'amu hwaho mokosyohumayo yofe engo'njo sohwa iwo'nɨngkohofo hopaso Jisasɨmo uloho'mentohofofoho. Ose ulohofontɨfi kakimo u'mantɨfi sitofo ulontɨfi ulɨmentohofi, Ou, Hwe Engo sohwosi, kɨko a'amu Juta somo mokosyohumawo'nɨngkino sohwosilaho. Ose ulontɨfi kakoe manjijohopo fongku'mentohofofoho.

Osohonta Pailot apa'no mempono noswaponto a'amu Juta somo ulɨmento, Ihwoni. Ngko mempone'no ipemotoswapmme sohwo sekwo huno waseyono. Kako wonyo honɨngkano ane hweho. Ose ulahonɨngki Jisas kako mempono swapmmentisofoho. Oso mnokino manji'mofo yongo'njo mtɨ'mokumentohofoso Jisasɨye mnokinopo monjimofahumentohofofoho. Oso manji'mofo miyo'nohinoso hi'njo hweho. Jisas osopo nohumentanɨngki Pailot a'amu somo ulɨmento, Ihwoni, olo hwe lohumo uhwonɨmno. Ose ulahonɨngki a'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu hwapɨfe tɨfo'njo sohwanji hofɨko Jisasɨmo uhwonontɨfi joho mohm'no ulɨmentohofi, Iyomo fonjinto'ofahumno. Iyomo fonjinto'ofahumno. Ose ulahonɨngkofi Pailot ulɨmento, Olo hwe lohwoe honɨngkano wonyoso ngko motɨpɨhwonyo'njo yohono. Sekwo soku utɨmafɨkuji iyomo fonjinto'ofahumno. Ose ulahonɨngki a'amuso ulɨmentohofi, Olo hwe lohwo kako Anɨtumne'no sitofo nalɨmentisofoho. Ngko Anɨtuye Hwomu hwo'nyoho nalɨmentisofoho. Oso'no nakwoe honɨngkano hungkuno olo yahino loso'no wape'nono nalɨwo'nɨngkohoho.

Pailot oso hungkuno homo somo upa'nonto iyoho engo mɨkunɨmposo unɨmentisofoho. Pailot oso ango engo somo apa'no noswonto Jisasɨmo ulɨmento, Kɨko ntɨ'mta'ni pmmentohino hwosilo. Ose ulahonɨngki Jisas oso hungkuno ulɨmentiso somo asomo mujo'njo yahonɨngki 10 Pailot ulɨmento, Pipilo. Kɨko ngkimo hungkuno manjoso mampi'nyo peho'no humahnno. Ngko kikimo kisɨhutofo'ne yokumpohn'nyoso hi'njo hwo'nyoho. I ngko kikimo iyomo fonjinto'ofakisiyo'ne yokumpohn'nyoso hi'njo hwo'nyoho. Oso'no kɨko huno makiyoho liyohoho. 11 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Oso yokumpohn'nyo engo mokosyohumahnnoso Anɨtu ahwomomo humaso sohwo kako kikimo mokijape'njo yontentesi kɨko ngkimo wonyo mantohofohotnnesohilo. Oso a'amu ngkimo jɨje ahomo ho'nanɨhumalofo sohwa hofɨkoe wonyoso jɨje wonyo somo yakolo'nnyofoho. Hofɨkoe wonyoso mɨkunɨmposofoho.

12 Pailot kako Jisasɨye hungkunomo upa'nonto Jisasɨmo usɨhuto'mo lonto huno pi'nɨngo engo syafɨhu'mentisofoho. A'amu Juta sohwa oso hiso'no upa'nontɨfi hofɨko Pailotɨmo mango engo ulɨmentohofi, Kɨko olo hwe lohumo isɨhutofɨhwaji so'manji kɨko Sisa hwe yofe engo hwofilo'nnyo sohwoe a'amu hwosɨ'maho. A'amu fihwo ngko a'amumo mokosyohumayo hwo'nyoho lɨwo'nɨngkiso sohwo kako Sisafe mango hweho. 13 Pailot kako oso hungkuno homo somo upa'nonto kako Jisasɨmo mempono ipemotoswapmmentisofoho. Noswaponto Pailot kako hungkuno nto'no mɨhwajiyo'ne epohumayo sopo ampo humamentisofoho. Oso hopo sopo yofe ole lɨmotofofoho, Sokumnangoponoho. A'amu Hipɨluso oso hiso'no hofɨkoe hungkunoso ole lɨmotofofoho, Ngkapatofoho lɨmotofofoho. 14 Oso hohosohonta a'amu Jutafe Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo
19:14 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
iyoho mo'nɨngkanta humayo'ne yo'mayo ito'no esyohumayo'ne sɨkunomnoho. Oso homo somo mofehi'nyo ajwo kuntoliyopo posahonɨngki Pailot a'amu Juta somo ulɨmento, Olo hwe lohwo sekumo semokosyohumayo'ne hwe engo hweho. Sekwo uhwonɨmno.
15 Ose ulahonɨngki hofɨko joho mohm'no ulɨmentohofi, Wayo yafɨkuji fonjahumno. Iyomo fonjinto'ofahumno. Ose ulahonɨngkofi Pailot ulɨmento, Ngko sekwoe hwe engo sohumo iyomo wofonjinto'ofahumonntaho. Ose imne'no lasemo'nɨngkohoho. Ose ulahonɨngki a'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwa ulɨmentohofi, Olo hwe lohwo nakwoe hwe engo hwo'maho. Nakwoe hwe engo anga'nohino sohwo Sisafoho. 16 Ose ulahonɨngkofi Pailot kako Jisasɨmo iyomo fonjinto'ofasiyo'ne a'amu huhwo sohwafe ahomo ho'nahumentisofoho.

Hofɨko Jisasɨmo iyo hwojiyafɨku'nnyopo fonjinto'ofahumentohofofoho.

(Matɨyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)

17 Oseso Jisasɨmo utɨmantɨfi iyo hwojiyafɨku'nnyoso nomantɨfi kakwo'yohumo utofimentohofofoho. Jisas kako itokwawento ango Jelusalem ulɨko'mantɨfi A'momnokinoponoho lɨwo'nɨngkohofo sopono kotasɨmentohofofoho. Hipɨlu hungkunoso oso hopo sopone'no ole lɨwo'nɨngkohofo Ngkoulɨkotanoho lɨwo'nɨngkohofofoho. 18 Oso hopo sopo hofɨko Jisasɨmo iyo hwojiyafɨku'nnyo sopo fonjinto'ofahumentohofofoho. Oso Jisasɨ'njo sopo hwe hufa'u sohwa'u yohosi yohosɨnta'ni fonjinto'ofasyontɨfi Jisas ajwo'mo fonjinto'ofahumentohofofoho.

19 Pailot kako iyoswo nomanto Jisasɨye mijo kwa'ofiyo tokwajo nohonje sopo mtɨ'mokohofojahumentisofoho. Oso hungkuno hiso olenoho. JISAS NASALET NTA'ANGO SOHWO A'AMU JUTAFE HWE ENGO HWEHO. Ose mtɨ'mokumentisofoho. 20 Jisasɨmo fonjinto'ofahumentohofo hopo sopo ango Jelusalem mofoneponoho. Oseso a'amu Juta pi'nɨngoso nosapontɨfi oso iyoswo mtɨ'mokohofojahumentiso homo somo atofo lɨmentohofofoho. Oso hungkuno hiso Pailot kako hungkuno hufa'u sɨhune'njo mtɨ'mokumentisofoho. A'amu Jutafe hungkuno'nji a'amu Ngkɨlikɨfe hungkuno'nji a'amu Loumɨfe hungkuno'nji mtɨ'mokohofojahumentisofoho.

21 Oseso a'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwa hofɨko oso iyoswomo uhwonontɨfi Pailotɨmo ulɨmentohofi, A'amu Jutafe Hwe Engo hweho mtɨ'mokinyoso hwasyofoho. Ole mtɨ'mojo. Olo hwe lohwo ngko a'amu Jutafe hwe engo hwo'nyoho lɨmojo hweho. Ose mtɨ'mojo. 22 Ose ulahonɨngkofi Pailot ulɨmento, Hungkuno mtɨ'mokohe loso olo hungkuno lo'nohini waweno. Ose ulɨmentisofoho.

23 A'amu itokuso'njo osofosofahu'nohino sohwa hofɨko Jisasɨmo iyo hwojiyafɨku'nnyo sopo nto fonjinto'ofasyontɨfi hofɨko kakoe manji'mofo yo'mayo so'nji nomantɨfi yano ilofoso osofosofahu'no ilo'mentohofofoho. A'amu anga'no anga'nohino sohwamnefoho. I kakoe nem'no manji'mofoso ufohotofoso ane'njo uhwonontɨfi 24 ole hnnɨmentohofi, Oloso nosɨsɨmpehwaloho. O'o nakwo syohi'nyo ihwasi a'amu neyakolofoso sohwo kako olo hiloso hi'nji woma'monte hweho. Ose imentohofoso Anɨtuye hungkuno a'amu mtɨ'mokumentohofoso ne imo'nɨmentisofoho. Hungkuno hiso olenoho.

A'amu nje hwapɨfe yo'mayoso yano ilofontɨfi hu'mema'mentohofofoho.
Nje manji'mofo so'no hofɨko syohi'nyo yontɨfi uyakolo'mentiso sohwo ma'mentisofoho.
Oso a'amu itokuso'njo sohwa oso hiso imentohofofoho.

25 Oso Jisasɨye iyo hwojiyafɨku'nnyo'njo mofone sopo Jisasɨye kona'wohi'nji konosɨma'nji Kɨloupasɨye ape Maliya'nji nom'ne Maliya ango Makɨtola nta'angosɨ'nji humamentohofofoho. Oso moya'mi hofosofa Jisasɨye iyo hwojiyafɨku'nnyo'njo tɨfo ne sopo loho'mentohofofoho. 26 Ngko Joun Jisasɨye a'amu sohwo'nnonji Jisasɨye kona'wohi'nji afapo lohofontanɨngkuhwoi Jisas ehononto elɨmento, Na'uyo oso hwe sohwo jɨje hwomu hweho. 27 Ose ulonto ntɨmento, Olosi jɨje na'uyoho. Ose ntahonɨngki oso sɨkuno somo ngko Jisasɨye kona'wohihn'ni nje angomo mokosyohumamotefoho.

Jisas kako poyo imo'nɨmentisofoho.

(Matɨyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28 Ose imo'nɨmentiso sohonta Jisas kako huno ole umento, Nje yo'mayo syohoso moi'wonoho. Ose syafɨsyonto ole ulɨmento, Ngko mijo'no nɨmo'nɨngkohoho. Ose ulɨmentisofoho. Ahwonte anga'no ipisayo mijo yokumpoyn'nyo mangkinyo'njo oso hopo sopo nowentanɨngki hofɨko hwapɨfe pa'nyo we'eso mijo homo somo yomantɨfi tokemo popojontɨfi noho'nomantɨfi Jisasɨye mangomo uyɨmentohofofoho. Ose imentohofo sohonta oso hungkuno Ntefit Jisasɨmne'no hohonta mtɨ'mokumentisoso ne imo'nɨmentisofoho. Mtɨ'mokinyoso olenoho. Ngko mijo'no nɨmo'nɨngkoho. 30 Ose ulahonɨngki Jisas mijo hiso nononto lɨmento, Nje syoho imoteso moi'wonoho. Ose ulonto kakoe mnokino iwa'wo'mentisofoho. Osohonta kakoe huyo'mango Anɨtuye pone'no uhwatɨmentisofoho.

A'amu itokuso'njo fihwo kako Jisasɨmo hosɨmno hupepo honje hmmentisofoho.

31 Oso hohosohonta a'amu Jutaso hofɨkoe Sɨkuno Engo iyoho humayo so'ne yo'mayo nto'no esyohumayo'ne sɨkunomnoho. Oseso a'amu Juta sohwa ole syafɨhu'mentohofi, Nakwoe Sɨkuno Engo iyoho humayo somo iyo hwojiyafɨku'nnyo sopo a'amufe pijafo ne'no weso nakwolaho lontɨfi hofɨko Pailotɨmo a'amu huhwo sohwa poyo komo'no pe'nyo'ne hungkuno ole ulɨmentohofi, Kɨko jɨje a'amu itokuso'njo sohwamo ulahonɨngkohoji hofɨko a'amu iyoponjo sohwafe sɨfe kutɨkujo lohofɨkuji hwahopo womeho'nahufe. 32 Ose ulahonɨngkofi Pailot hungkuno ose ulahonɨngki a'amu itokuso'njo sohwa hofɨko oso hwe hufa'u Jisasɨ'njo sopo yohosi yohohnta'ni fonjinto'ofahumentohofo sohwa'uye sɨfemo kutɨkujo loho'mentohofofoho. 33 Nokujontɨfi Jisasɨmo u'mantɨfi kako poyo nto imo'nɨmentiso uhwonɨmentohofofoho. Ose uhwonontɨfi Jisasɨye sɨfemo makujiyo'njo imentohofofoho. 34 I oso'no a'amu itokuso'njo fihwo kako Jisasɨmo hosɨmno hupepo honje hmmentisoso honɨyo'nji mijo'nji usɨhuma'mentisofoho. 35 Ngko Joun sohwo'ni yo'mayo imo'nɨmentiso somo uhwonɨmentohefoho. Hwasyo hungkuno moselalokuyohono. Yo'mayo uhwonɨmentoheso yo'mayo upa'nɨmentoheso olo iyoswo lomo ifalifaliyo mtɨ'mokalokweno. Sekwo hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono uyɨfitnne'enji mtɨ'mokalokweno. 36 Yo'mayo uhwonɨmentoheso imo'nɨngkahonɨngki Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofoso ne imo'nɨmentisofoho. Hungkuno anga'no mtɨ'mokumentohofoso olenoho.

Hofɨko kakoe yokinoso makujiyofoho.
37 Nom'ne hungkuno mtɨ'mokumentohofoso olenoho.

Oso hwe sohumo hofɨko hosɨmno hmmentohofo sohumo uhwonantɨfeho.
Hungkuno mtɨ'mokumentohofo hiso oso sɨkuno homo somo ne imo'nɨmentisofoho.

Hofɨko Jisasɨye pijafoso sokimomo ho'nahumentohofofoho.

(Matɨyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)

38 Oso hiso moi'wo imo'nɨngkahonɨngki Jousep ango Alimateyanta'ango sohwo kako Pailotɨmo u'ma'mentisofoho. Jousep huhwo sohwo kako Jisasɨmne'no sɨmeho ko uyonto kako a'amu Jutafe hwe engo somne'no iyoho unɨngkahonɨngki kako sɨmeho hi'ntnnono unyo hungkuno so'no molɨjwafe'njo imentiso hweho. Jousep huhwo sohwo kako Pailotɨmo u'manto ulɨmento, Ngko Jisasɨye pijafoso woma'monne'no yohono. Ose ulahonɨngki Pailot eno ulahonɨngki Jousep Jisasɨye pijafoso iyopo nta'ni ma'mentisofoho. 39 Jousep kako'nohinɨ'maho. O'o, Nikoutemos kako hohonta Jisasɨmo sɨkwo'miyomo u'ma'mentiso sohwo'nji siko Jisasɨye pijafo ma'mentisiyefoho. Nikoutemos huhwo sohwo kako iyo mijo akino wopɨngo'njo so'nji iyoswo akino wopɨngo'njo so'nji pijafo somo ho'nasyiyo'ne pi'nɨngo engo motapmmentisofoho. Kakoe tangosoteti-foua (34)kiloufoho. 40 A'amu Jutaso hofɨko a'amu poyo pe'nyofe pijafoso ijopijisasyiyo'ne esyohumamotofo hopaso siko Jisasɨye pijafo so'nji yo'mayo akino wopɨngo'njo so'nji hwapɨfemo popoku'mentisiyefoho. 41 Jisasɨmo iyopo fonjinto'ofahumentohofo mofone sopo iyo uyo syoho wo'nnyoponoho. Oso hopo sopo a'amu hofɨko sokimo songo a'amufe pijafo ho'nasiyo'ne'entɨfi mtɨ'mokumentohofofoho. Hofɨko oso sokimo homo somo nom'ne a'mopijafoso moho'nasiyoponoho. 42 Oso sɨkuno yo'mayo nto'no esyohumayo'ne sɨkuno moi'wo imo'nyo'ne mofone sopone'no hofɨko Jisasɨye pijafoso ikanopo momotawe'njo yontɨfi oso sokimo mofone soponjo somo ho'nahumentisiyefoho.

Copyright information for `APZ