John 2

Ango Kana sopo hwe fihwo kako ape ma'mentisofoho.

Sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofahonɨngki oso hwaho Ngkalili ango Kana sopo hwe fihwo kako ape mayo'ne sɨkuno somo kakoe a'amu uhu'mokufitnne'ento joho ulɨmentisofoho. Oso ape mayo'ne ango homo somo Jisasɨye kona'wohi humamentisofoho. Jisas kako'nji kakoe inomokomoyo sohwanji hofɨko'nji uhu'mokumentohofofoho. Oso hopo sopo a'amu pi'nɨngo engo uhu'mokumentohofoso hofɨko oso ape mayo somjo ipisayo mijo pompenjiyowainɨso moi'wo nto naofahonɨngkofi Jisasɨye kona'wohi Jisasɨmo ulɨmento, Hofɨkoe mijoso moi'wonoho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Na'u, kɨko ngkimo peho'no ntohino. Nje yokumpohn'nyo a'amu somo ujo ehontojwasiyo'ne sɨkunoso mmo'nyofoho. Ose ulahonɨngki kona'wohi oso a'amu ango homo somjo syoho ulohofiyo sohwamo ulɨmento, Jisas kako sekumo yo'mayo peho peho'ne selɨhwoso'no u, sekwo haloho'no fiyɨmno. Ose ulɨmentisofoho.

Oso ango hopo sopo hwakwontoho engo aho fehohnta'ni hopi'nono nom'ne mta'ni anga'nohino wo'nnyoponoho. Oso hwakwontoho engo hiso a'amu Jutaso hofɨkoe yahinoso ole aho mijo yatɨjuyo'ne hungkuno wo'nnyofoho. Oso hiso olenoho. Nakwo oso honɨngkano hungkuno homo somo ito'no inɨngkowalokuhwone so'no nakwo hn'nwi honɨngkano wonyo ane'nwoho. Ose syafɨhu'mentohofofoho. Oso'no hwakwontoho mijo ihm'mofahinyoso oso ango homo somo wo'nnyoponoho. Oso hwakwontoho mɨkunɨmposofoho. Jisas kako syoho ulohofiyo sohwamo ulɨmento, Sekwo hwakwontoho somo mijo mangonepo fihm'mopmno. Ose ulahonɨngki a'amu huhwo sohwa hofɨko mijo mangonepo ihm'mo'mentohofofoho. Moi'wo ihm'mofahonɨngkofi Jisas ulɨmento nosisyasyɨkuji nomotakuji oso wosopayo mokosyohumayo nongkumo uyɨmno. Ose ulahonɨngki hofɨko sohumemotamentohofofoho. Oso hwe engo wosopayo mokosyohumayo sohwo oso mijo hiso munɨngkonɨmentisoso mijo me'wampe'njowain munɨngkonɨmentisofoho. Oso hiso hwapɨngo so'no kako huno mummentisofoho. Oseso oso syoho ulohofiyo sohwa hofɨko ahu'mo mijo ihm'mo'mentohofo so'no huno umentisofoho. Oseso oso hwe engo wosopayo mokosyohumayo sohwo kako oso hwe ape mayo'ne sohune'no joho ulɨmentisofoho. 10 Oseso olo hwe engo sohwo ape mayo sohumo ulɨmento, A'amu hofɨko wopayo engo iloho yanɨwo'nɨngkohofo sohwa hofɨko a'amu hopi'nonohino somo mijo me'wampe'njowainɨso kaki'no uyɨkuji hwangku hofɨko oso mijoso sɨmeho uhnnɨngkuhwoso'no oso mijowain wonyo we'eso tɨfi wanɨfe. I oso'no kɨko oso yahinoso momahoyohino. O'o, kɨko mijo me'wampe'njo wonyoangkafoso nowentanɨngki sɨmo'mo mijo wonyo we'e motapohinoso nto nɨngkuhwonefoho. I moi'wo nontani humentanɨngkuhwoni kɨko mijo wonyoangkafo me'wampe'njo motaponji nejapohino. Ose ulɨmentisofoho.

11 Oso syoho sɨmo'mjo Jisas imentiso pa'nyoso a'amu hwahoponjo sohwa mifitnnefoho. Oso syoho sɨmo'mjo hiso Jisas kako hwaho Ngkalili anga Kana hopo sopo imentisofoho. Oseso Jisas kakoe yokumpohn'nyo so'nji kakoe yofe engo'nji a'amu somo ujo ehontojwahumentisofoho. Jisas kakoe inomokomoyo sohwa oso homo somo uhwonontɨfi hofɨko Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono umentohofofoho. 12 Oso hiso moi'wo imo'nɨngkahonɨngki Jisas ango Koponeyam sopone'no homnɨngkwa'wehwosanji kona'wohijanji kakoe inomokomoyo sohwanji womentohofofoho. Osopo sɨkuno fehohnjo somo humamentohofofoho.

Jisas Anɨtuye tajo ango engo somo a'amu mpe yontanɨngkofo sohwafe yo'mayo yo'mayo wae yao'mentisofoho.

(Matɨyu 21:12-13; Mak 11:15-19; Luk 19:45-48)

13 Oso Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo sɨkuno engo
2:13 Mt.26:2 enjwa'mo fehonolo'mongkomaho.
lɨwo'nɨngkohofoso mofonepo umo'nɨmonto yahonɨngki Jisas kako ango Jelusalem sopone'no sɨmentisofoho.
14 Osopo i'mofawento kako tajo ango angiyoho'mo uhwonɨmentisoso yahumpulɨmokausipsipɨ'nji yɨhufo oso hu'mesyontanɨngkofi uhwonɨmentisofoho. Oso'nji a'amu ahu'mo hamniyoho uyontɨfi nom'ne hamniyoho kengoso asomo ikuwolo'mokomayo yontɨfi hofɨkoe ijempoho sopo nohumentanɨngkofi uhwonɨmentisofoho. 15 Jisas oso homo somo nuhwononto yahino wonyofoho lonto impe nomanto nopopojontosipsipɨ'njimpulɨmokau oso'nji mofonjiyohoto'mɨhwatɨ'mentisofoho. Nom'ne a'amu hamniyoho ikuwolo'mokomayo syoho'njo sohwafe hamniyohoso iwonto'meeofonto ijempoho so'nji fonjojohoku'meeo'mentisofoho. 16 Ose yonto Jisas oso a'amu yɨhufomne'no hamniyoho a'amu mta'ni mawo'nɨngkohofo sohwamo ulɨmento, Sekwoe yɨhufo nomafɨkuji mpanɨmno. Sekwo olo nje Mpohwoe ango loso sekwoe ho'yango ango imofo'ne'maho. Mpanɨmno. Ose ulɨmentisofoho. 17 Hwangku sohonta Jisas ose imentiso so'no kakoe inomokomoyo sohwa hofɨko huno ikwesyafɨhu'mentohofo sohonta hungkuno anga'no Ntefit Jisasɨmne'no mtɨ'mokumentiso Anɨtuye hungkunomo wo'nnyo so'ne'no syafɨhu'mentohofofoho. Hungkuno hiso olenoho.

Ngko olene'no nɨmo'nɨngkohoho.
Jɨje ango kiho ane wopɨngo'nohini wentɨhwone so'no nɨmo'nɨngkohoho.
Oso hiso'no ngko yokumpohn'nyo kemokosyohumameso'no wonyo nɨmokufitnnefoho.
Inomokomoyo sohwa oso hungkuno homo somne'no huno syafɨhu'mentohofofoho.

18 Jisas kako yo'mayo yo'mayo Anɨtuye ango mta'ni wae yao'mentiso somo a'amu Juta sohwafe hwe engo sohwa uhwonontɨfi sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki Jisasɨmo ulɨmentohofi, Olo hiloso tɨhwo kilisomo yohinoto. Kɨko yo'mayo wonyoangkafo nakwo miyɨwo'nɨngkuhwoneso uyɨmne'no'manji u, nakwo huno wonayono. Olo yokumpohn'nyo loso Anɨtu mta'ni ma'masofoho huno wonaimontonoho. 19 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Olo'nohini wosetɨhwamonne'no yohono. Sekwo olo Anɨtuye ango lomo wae yaopijo'manji sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofɨhwoso'no ngko apa'no ango hiso nulɨko'mnefoho. 20 Ose ulahonɨngki a'amu Juta sohwa ulɨmentohofi, Olo ango syoho ne'no yontanɨngkuhwoni soswofouti-sikɨs (46) neyakolo'mentisofoho. I oso'no kɨko sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofɨhwoso'no kɨko apa'no mojoso hopolaho. Awonoho. Kɨko hopo'maho. Ose ulɨmentohofofoho.

21 I oso'no oso ango hiso'no Jisas ulɨmentisoso kakoe a'apahomne'no pahnnɨmo hungkuno hnnɨmentisofoho. 22 Hwangku sohonta Jisas kako poyo imo'nɨngkahonɨngki Anɨtu apa'no songo ulɨka'mentiso sohonta Jisasɨye inomokomoyo sohwona'ni olo hungkuno Jisas nalɨmentiso somne'no huno ikwesyafɨsyontani yo'mayo hungkuno Anɨtuye iyoswo somo a'amu mtɨ'mokumentohofo so'nji yo'mayo hungkuno Jisas nalɨmentiso somne'no sɨmeho hi'ntnnonohino umentɨhwonefoho.

Jisas kako a'amu hopi'nonohinofe yahino so'nji huno so'ntnne'no huno uyɨmentisofoho.

23 Oso Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo sɨkuno engo
2:23 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
somo hofɨko elɨjwonontanɨngkofi Jisas kako ango Jelusalem sopo nohumentanɨngki a'amu pi'nɨngo sohwa uhwonɨmentohofoso Jisas yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso yontanɨngki uhwonontɨfi ole hnnɨmentohofi, Olo hwe lohwo Anɨtu mta'ango ne hweho.
24 Ose ko hnnɨngkahonɨngkofi Jisas kako huno ole syafɨhu'mento, A'amu fehohnjoso hofɨko sɨmeho hi'ntnnono nehopi montape'njo yalokwofo. Ose syafɨhu'mentisofoho. 25 Hwapɨngoso Jisas kako a'amu hopi'nonohino sofe sɨmeho ne mo'mo huno unyo hweho. A'amufe yahino somne'no nom'nihwa Jisasɨmo mulɨfitnnefoho. O'o, kako a'amufe huno ikwesyafɨsyɨwo'nɨngkohofo so'no kako huno unyo hweho. Oseso hofɨko olo hwe lohwo Anɨtu mta'ango ne hweho, ko hnnɨngkahonɨngkofi Jisas kako sɨmonyo miyofoho. Hwapɨngoso hofɨko huno ukwesyafɨsyontɨfeho unɨngkanɨngki kako tɨmo'nohini uhwonɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ