John 20

Jisas kako pi'nɨmo nta'ni songo lɨka'mentisofoho.

(Matɨyu 28:1-8; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

Sante imɨngo ne'nji sɨkwo'mjoho so'mo Maliya ango Makɨtolanta'angosi kako nolɨkafonto Jisasɨmo ho'nahumentohofo sopone'no uhwonɨmentisoso pi'nɨmomjo sojoso hwosampo'nnyo uhwonɨmentisofoho. Ose uhwononto kako hano kunto kunto'no nowento Saimoun Pita'nji ngko Joun'nnonjimo tɨpehonɨma'nonto elɨmento, Nakwoe Hwe Engo sohumo sokimo mta'ni wae yao'malofofoho. Hofɨko ntɨ'mo koho'nahumalofo. Ngko huno maniyohoyohoho.

Ose elahonɨngki Pita'nji nekwo sokimo somne'no hano kunto kunto'no nowentai ngko Pitamo uyakolofonji ngko sɨmo'mo sokimo somo i'mofapmmentohefoho. Ngko i'mofaponji iku'nɨhwonɨngkoheso hwapɨfe yo'mayoso ko uhwononji ngko masyuyo'njo imentohefoho. Saimoun Pita kako tɨfi nɨmjɨmentiso sohwo kako sokimo ne mo'mo humentisofoho. Noswonto uhwonɨmentisoso hwapɨfe'nohini nowentanɨngki uhwonɨmentisofoho. Oso hwapɨfe nom'neso Jisasɨye mnokinomo popoku'mentisiyoso nom'nepo ku'mokahinyo nowentanɨngki uhwonɨmentisofoho. Ngko sɨmo'mo sokimomo i'mofapmmentohe huhwo'ni noswonji yo'mayo somo uhwononji Jisas kako lɨkafone so'no ngko sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohefoho. Hohonta sohonta nakwo Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo so'no yofe muhwofe'njo imentɨhwonefoho. Hungkuno mtɨ'mokumentohofoso Jisas kako poyo imo'nɨngkuhwosi apa'no songo lɨkafone'no mtɨ'mokumentohofofoho. 10 Oso hohosohonta yo'mayoso nuhwonontai oso hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono uyontai nekwoe a'amu'njopo asomo umentɨhwayofoho.

Maliya ango Makɨtolanta'angosi Jisasɨmo uhwonɨmentisofoho.

(Matɨyu 28:9-10; Mak 16:9-11)

11 Osohonta Maliya kako sokimo'njo mofone sopo lohofonto humotaho lɨmentisofoho. Humotaho lonto iku'nɨhwonɨmentisoso sokimo ajwomo'mo 12 a'amu ahwomo mta'ango nehm'no manji'mofo sawemo halojo'njo sohwa'u uhwonɨmentisofoho. Siko Jisasɨye pijafo ho'nahumentohofo sopo nohumanji anga'no kako mnokino hohnta'ni humentanɨngki nom'nihwo sɨfe hohnta'ni humentanɨngki uhwonɨmentisofoho. 13 Siko Maliyamo ulɨmentisiyo, A'mu losiyo, kɨko humotaho peho'no lalokuno. Ose ulahonɨngki Maliya ulɨmento, Hofɨko nje Hwe Engo sohwoe pijafoso wae yanɨmo'malofo'no ntɨ'mo koho'nahumalofo lonji lotɨpeelokweno.

14 Ose ulonto Maliya ikinjaofonto uhwonɨmentisoso Jisasɨmo ko uhwononto kako Jisas sohumo yofe mɨhwofe'njo imentisofoho. 15 Jisas Maliyamo ulɨmento, A'mu losiyo, kɨko humotaho peho'no lalokuno. Hafɨhafe tɨhune'no tɨpeelokuno. Ose ulahonɨngki Maliya ole syafɨhu'mento, Olo hwe lohwo kako iyo uyo syoho losomo mokosyohumawo'nɨngkiso hweho. Ose syafɨsyonto ulɨmento, Hwe engofo, kɨko kakoe pijafoso nomanji kengopo ho'nahumahnno'manji ngkimo njo. Ngko nomahm'mo womotawomo. 16 Ose ulahonɨngki Jisas kakoe yofe ulɨmento, Maliya. Ose ulahonɨngki Maliya ikinji lohofonto Jisasɨmo yofe uhwo'mentisofoho. Uhwofonto Jutafe hungkuno ulɨmento,Lapounai. Nakwoe hungkunoso ole: Lontɨhwayo hwosoho. 17 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko ngkimo aho nonɨpmmakohotoho. O'o, ngko nje Mpohwoepono masileno. Kɨko nuhuji nje a'amu sohwamo ole uso, Ngko nje Mpohwoepono wasɨmne hwo'nyoho. Nje Mpohwo sohwo sekwo huhwa hnnonjiye Mpohweho. Nje Anɨtu sohwo sekwo huhwa hnnonjiye Anɨtuyoho. Ose uso. 18 Ose ulahonɨngki Maliya ango Makɨtolanta'angosi nowento Jisasɨye inomokomoyo sohwona'nɨmo tɨpenahononto nalɨmento, Ngko nakwoe Hwe Engo sohumo nto uhwonɨngkohono. Ose ulonto kako yo'mayo hungkuno Jisas ulɨmentiso so'nji nalɨmentisofoho.

Inomokomoyo sohwa Jisasɨmo uhwonɨmentohofofoho.

(Matɨyu 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)

19 Oso sɨkuno Sante somo mofehi'nyo nto ikwo'mokumentiso so'nji Jisasɨye inomokomoyo sohwona'ni nakwo a'amu Juta somne'no iyoho nenɨngkahonɨngki nakwo oso ango humamentɨhwone homo somo hoku'yo yokumpohn'nyo pɨjwasyontani humohumantɨhwonefoho. Nohumentanɨngkuhwoni Jisas kako nakwo'njo ajwo lopo nta'ni imo'nomanto nalɨmento, Nɨngkwahwosafo, sekwo iyoho senɨngkuhwoloho. Sɨmeho wopɨngo'nji fosyohumamno. 20 Ose nalonto kako kakoe ahomjo ime so'nji hupeponjo ime so'nji netɨhwamentisofoho. Nakwo nakwoe Hwe Engo Jisas sohumo uhwonontani sɨmonyo engo imentɨhwonefoho.

21 Jisas nom'ne hungkuno nalɨmento, Sekwo sɨmeho wopɨngo'nji fosyohumamno. Nje Mpohwo ngkimo nɨhwatɨmentiso hopaso ngko sekumo wosehwatɨmonnoho. 22 Ose nalonto kako kakoe mammtnno nafohusonto nalɨmento, Sekwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo'nohinoso sekwoe sɨmeho mo'mo wehuhnnosemafono. 23 Sekwo nom'ne a'amufe wonyoso wae yamopijoso oso wonyo hiso moi'wo umo'nɨmontonoho. Sɨmeho mo'mo momnɨwenehoho. I sekwo nom'ne a'amufe wonyoso wae mumopijo'manji oso wonyo hiso sɨmeho mo'mo ne'no wamnɨwo'montonoho.

Toumas kako Jisasɨmo uhwonɨmentisofoho.

24 Jisas kakoe inomokomoyo sohwona'nɨmo ne'ma'mentiso sohonta Toumas sohwo kako mohumunyoponoho. Oso hwe huhwo sohune nom'ne yofeso olenoho. Ntitimosɨyoho. Hufa'u mehomi hweho. 25 Oseso inomokomoyo nom'ne sohwona'ni Toumasɨmo ulɨmentɨhwoni, Nakwo nakwoe Hwe Engo songo lɨka'maso sohumo nto uhwonɨmalohwone hwona'nyoho. Kako songo humaho. Ose ulahonɨngkuhwoni Toumas nalɨmento, Ngko Jisasɨye ahomjo ime so'nji kakoe hupeponjo ime so'nji uhwonɨ'mo ngko ime homo somo nupm'moku'mo ngko kakimo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmonnoho. Ngko kakimo muhwonyo'manji sekwo hwasyo ntohofo waselɨmonnoho. Ose nalɨmentisofoho.

26 Tɨfi sohonta sɨkuno aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u sɨhune memjaofahonɨngki Jisasɨye inomokomoyo sohwona'ni nakwo angomo nohumentanɨngkuhwoni Toumas huhwo nakwo'nji humamentisofoho. Nakwo hoku'yo yokumpohn'nyo pɨjwasyontani nohumentanɨngkuhwoni Jisas nakwo'njo ajwo lo'mta'ni imo'noma lohofonto nakumo nalɨmento, Sekwo sɨmeho wopɨngo'nohino hwasi fohumamno. 27 Ose nalonto kako Toumasɨmo ulɨmento, Toumas, kɨko olopo fɨpe. Nje ahomjo ime somo nohonɨngkohoji nɨpm'mojo. Nje hupeponjo imesomo jɨje aho motapohoji nɨpm'mojo. Ngkonoho. Kɨko sɨmeho hi'ntnnono ntapmmotnnoso noho'naofohotoho. O'o, sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo'nohini ntape. 28 Ose ulahonɨngki Toumas ulɨmento, Ou, ngko kikine'no huno niyohoho. Kɨko nje Hwe Engo hwosoho. Kɨko nje Anɨtu kiyoho. 29 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko ngkimo nohonɨngkino so'no sɨmeho hi'ntnnono ntopahino. A'amu hofɨko ngkimo manohonyo'njo ko yontɨfi sɨmeho hi'ntnnono ntopalokwofoso hofɨko sɨmonyo engo uyantɨfeho. Ose ulɨmentisofoho.

Olo hungkuno Joun mtɨ'mokumentiso loso hwapɨngoso peho'neto. Hungkuno hwapɨngoso olenoho.

30 Jisas kako nakwo inomokomoyo sohwona'nnonji nohumanto yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso pi'nɨngo engo imentiso so'no hungkuno we'e'maho. Ngko hungkuno fehohnjoso olo iyoswo lomo mamtɨ'mokiyo'njo imentohefoho. 31 I oso'no ngko olo iyoswo mtɨ'mokohe loso'no sekwo Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmno. Kako Anɨtuye Hwomu Ne hweho. Sekwo sɨmeho hi'ntnnono uyɨfijo'manji songo ne'no humayo'neso wotɨpemantɨfeho.

Copyright information for `APZ