John 21

Inomokomoyo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u sohwa Jisasɨmo uhwonɨmentohofofoho.

Hwangku sohonta Jisas kako apa'no kakoe inomokomoyo sohwona'nɨmo mijo ayo Taipeliyas sopo nohumentanɨngkuhwoni ne'ma'mentisofoho. Kako ne'ma'mentisoso olenoho. Nakwo a'amu aho fehohnjo hopi'nonohino nom'ne mta'ni anga'no sohwona'ni oso hopo sopo humamentɨhwoneso olenoho. Saimoun Pita'nji Toumas a'amu hufa'u mehomi sohwo'nji Notaniyel hwaho Ngkalili ango Kananta'ango sohwo'nji nekwo Sepetiye hwomu sohwoya'inonji inomokomoyo nom'ne sohwa'u'nji nakwo hwona'ni osopo humamentɨhwonefoho. Nohumentanɨngkuhwoni Pita kako nalɨmento, Ngko inanɨku ufomeemonne hwo'nyoho. Ose nelahonɨngki nakwo ulɨmentɨhwoni, Nakwo huhwona'nnonji wohwano. Ose ulontani nowentani yofayokinomo nokotosontani oso sɨkwo'miyo sohumo inanɨku ufomeeno lontani wonyopi imentɨhwoneso inanɨku mɨfammentɨhwonefoho. Mofehi'nyo wosɨ'mofapmmonto yahonjo so'nji Jisas kako mitɨmomɨngo sopo lohofontanɨngki inomokomoyo sohwona'ni kakimo yofe muhwo'mmentɨhwonefoho. Oseso Jisas nalɨmento, Oso a'amu sohwasi, sekwo inanɨku hi'njo hwasilaho. Ose nelahonɨngki nakwo ulɨmentɨhwoni, Ane hwona'nyoho. Ose ulahonɨngkuhwoni kako nalɨmento, Sekwo inanɨku ifamiyo ho'yo yofayokino anga sohohnta'ni ho'naopijoso inanɨku ufomeentɨfeho. Ose nelahonɨngki nakwo inanɨku ho'yo ho'nao'mentihwoneso inanɨku we'e pi'nɨngo ifammentɨhwone'maho. Inanɨku pi'nɨngo engo inanɨku ifamiyo ho'yo somo pohumpotahumentiso so'no nakwo yokino wemano lontani ko imentɨhwoneso wonyopi imentɨhwonefoho.

Ngko Joun'ni ose uhwononji Pitamo ulɨmentoho, Nakwoe Hwe Engo hweho. Ose ulahonɨngko Pita kakoe syoho somne'no kakoe manji'mofo yojasyonto humohumantiso sohwo nje hungkunomo upa'nonto kako kakoe manji'mofo komo'no miyonto Jisasɨmo komo'no u'ma'mo lonto mijomo hwofitohm'mo'mentisofoho. Nakwo inomokomoyo nom'ne sohwona'ni yofayokino somo ne'no nohumentani inanɨku ifamiyo ho'yoso husɨmpemotowentani ifohohosahumentɨhwonefoho. Nakwo ikanopo nta'ni husɨmpemotamentɨhwone'maho. O'o, mofone sopo nta'ni (nainti, 90,mita) husɨmpemotapmmentɨhwonefoho. Nakwo ifohohososyontani uhwonɨmentɨhwoneso tɨkwolojo'nohini imnontanɨngki uhwonontani oso hopo sopo wopayo'nji inanɨku'nji wentanɨngki uhwonɨmentɨhwonefoho. 10 Ose uhwonɨngkahonɨngkuhwoni Jisas nalɨmento, Sekwo inanɨku olohonta ifomahofoso fehohnjoso nɨmotapmno. 11 Ose nelahonɨngki Saimoun Pita kako yofayokinopo nokotasonto inanɨku ifamiyo ho'yoso momɨngo sopone'no husɨmpemotapmmentisofoho. Inanɨku engo'nohinosowan hantɨlet fifɨti-tɨli (153) ko mnawo'nnyo so'no inanɨku ifamiyo ho'yoso mamtɨhupo'mmentisofoho.

12 Jisas kako nalɨmento, Sekwo nopɨkuji wosopayo hmnɨmno. Ose nelahonɨngki a'amu anga'no anga'no Jisasɨmo tɨhwosilo mulɨmmentɨhwonefoho. O'o, nakwo hopi'nonohino sohwona'ni Jisas nakwoe Hwe Engo sohune'no yofe uhwo'mentɨhwonefoho. 13 Jisas kako wosopayo'nji inanɨku'nji nomanto nakumo nejapmmentisofoho. 14 Jisas poyo imo'nonto apa'no songo lɨka'mentiso somta'angoso kakoe inomokomoyo sohwona'nɨmo osohonta nakumo ne'mayoso hufa'u sɨhune imo'nɨmentisofoho.

Jisas kako Pitamo syoho uyɨmentisofoho.

15 Nakwo wosopayo moi'wo nontani humentanɨngkuhwoni Jisas kako Saimoun Pitamo ulɨmento, Saimoun Jounɨye hwomu sohwosi, kɨko olo nom'ne lohwafe sɨmeho ntopantokwofo somo uyakolofonji sɨmeho yokumpohn'nyo engo lontopantokuno. Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Ou, Hwe engofo kɨko huno kiyohoho. Ngko jɨje a'amu ne hwo'nyoho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko nje yahu mehomi somo wopayo nuyo.

16 Jisas kako Pitamo ulohonyoso hufa'u umo'nononto ulɨmento, Saimoun, Jounɨye hwomu sohwosi, kɨko ngkine'no sɨmeho kumo'nalofoho. Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Ou, Hwe Engofo, kɨko huno kiyohoho. Ngko jɨje a'amu nehopi'nohino hwo'nyoho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Nje yahu mehomi somo wopayo nuyo.

17 Jisas kako Pitamo ulohonyoso hufa'u sɨhune umo'nononto ulɨmento, Saimoun, Jounɨye hwomu sohwosi, Kɨko nje a'amu nehopi'nohinohwosi limo'nalokuno. Ose ulahonɨngki Pita kako sɨmeho tango uyahonɨngki kako huno syafɨhu'mentono. Kako hungkuno hufa'u sɨhune hiloso peho'no ntohonɨwo'nantofoho. Ose syafɨsyonto kako Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko yo'mayo hopi'nonohino nje sɨmehomo mnawojo so'no huno kiyohoho. Ngko jɨje a'amu nehopi'nohini hwo'nyoho. Kɨko huno kiyohoho. Ose ulahonɨngki Jisas Pitamo ulɨmento, Kɨko nje yahu mehomi somo wosopayo uyohoji hofiyo mokosyohumaho. 18 Ngko hungkuno nehopi'nohino wakilɨmonne'no yohono. Kɨko hwe songo nohumanji kɨko jɨje huno mta'ni wemoimo lontnne somne'no ahuloho hwapɨfe yo'mayoso ito'no yonji umotnno hwosoho. I oso'no hwangku kɨko a'mane imo'njo sohonta kɨko jɨje aho yɨhusosyohumentanɨngkiji a'amuso kikimo ahuloho kumtitofɨkuji kɨko ango ngkilaho kinoso sopone'no wokumotowantɨfeho. 19 Jisas ulɨmentisoso yoloho neso olenoho. Pita kako tɨfi poyo pe'none so'no ulɨmentisofoho. Hwangku sohonta a'amu hofɨko Pitamo fonjahufijo sohonta Pita kako Anɨtuye hungkunomo yokumpohn'nyo kemokosyohumamojo so'no a'amu nom'nihwa Pitamne'no syafɨsyɨkuji hofɨko Anɨtuye yofe ho'nomapitnnefoho. Jisas Pitamo oso hiso'no utɨhwanto ulɨmento, Kɨko ngkimo nnɨngkape.

Jisas kako Joun sohwo'nne'no hungkuno lɨmentisofoho.

20 Jisas ose ulahonɨngki Pita kako ikinjamo lohofonto ngko Joun'ni kakoe hohujo hohnta'ni lohofontanɨngko nohonɨmentisofoho. Ngko sohwo'ni hohonta nakwo wopayo nontani ngko Jisasɨye huyo ne'mo nohumanji ulɨmentoho, Kikine'no tokoyo'ofo tɨhwo kilohofalofoho. 21 Ngko oso huhwo sohwo'nɨmo Pita nonohononto Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo oso hwe huhwo sohumo pipi uloho'noneto. 22 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Oso huhwo sohwo ngko asomo pmme sohonta kako songo ne'no humaso'manji oso jɨje syoho'maho. O'o, nje syohofoho. Kɨko ngkimo tɨfinohini nnɨngkape.

23 Jisas ose ulɨmentiso so'no inomokomoyo nom'ne sohwa huno ole syafɨhu'mentohofi, Oso inomokomoyo sohwo kako mape'nonehoho syafɨsyahonɨngkofi hungkuno hiso nonje nonje mjaho'nɨmɨmentisofoho. I oso'no Jisas kako ose malɨmmentisofoho. O'o, ole'nohini lɨmento, Oso hwe sohwo ngko asomo pmme sohonta kako songo ne'no humaso'manji oso jɨje syoho'maho. O'o, nje syohofoho. Ose ulɨmentisofoho.

24 Oso inomokomoyo huhwo sohwo ngkonoho. Ngko yo'mayo yo'mayo homo somne'no uhwononji hungkuno lɨjwasemofonji ifalifaliyo mtɨ'mokalokweno. Oseso sekwo nuhwonɨngkuji huno waseyono. Joun yo'mayo somo uhwonɨmentiso so'no mtɨ'mokumentisoso nakwo huno nayohoho. Hungkuno ne'njofoho nayohoho. Sekwo huno ose waseyono.

25 Yo'mayo yo'mayo hopi'nonohinoso Jisas imentisoso nowentanɨngki ngko fehohnjo'nohini semtɨ'mokiyalokweno. I a'amu fihwo kako yo'mayo hopi'nonohino Jisas imentiso so'no wamtɨ'mokumo lɨhwosi ko yososo olo hwaho lopo nakwo humalohwone ayo'mo yo'mayo iyoswo hu'meesyiyo'neso hopa'maho. Nɨhu'no awonoho. Ngko Joun'ni nje hungkunoso osohopeho.

Copyright information for `APZ