John 3

Jisas kako Nikoutemosɨ'nji hungkuno hnnɨmentisiyefoho.

Hwe fihwo kakoe yofe Nikoutemos kako a'amu Falisi sohwafe honɨngkanomo inɨngkamojo hweho. Kako a'amu Jutafe hwe engo hweho. Sɨkuno fihumo sɨkwo'miyomo Nikoutemos kako Jisasɨmo nu'manto ulɨmento, Nje Lontɨhwayo sohwosi, Anɨtu kako kikimo kakoe hungkuno lonetɨhwayo'ne lokuhwatɨmentiso hwosoho. Oso hiso'no nakwo huno nayohoho. Anɨtu kako kɨko'nji mohumayontentesi kɨko yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso miyohotnnesohilo. O'o, Anɨtu kɨko'nji humaho.

Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Hungkuno nɨhu'no nehopi wakilɨmonne'no yohono. Kɨko upa'nyo. A'amu fihwo kona'wohi aswo ma'mentiso hopaso kako songo apa'no mmo'no so'manji kako Mpohwo Anɨtumo enjwa'mo humayo somo motɨpɨhwononefoho.

Ose ulahonɨngki Nikoutemos ulɨmento, I, a'amu fihwo kako a'mane nto imo'nnyo sohwo kako apa'no songo imo'nyoso pipilo. Kako kona'wohiye aswo mo'mo swomnawesoso apa'no aswo mayoso pipilo. Oso'no kɨko filontɨhwaho.

Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Hwe fihwo kona'wohi aswo mayo sohonta kako a'apaho'njo imo'nnyo hweho. I oso hwe huhwo sohumo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ehuhnnamo'nnyo sohwo kako towahuno songo'njo hweho. Kako a'amu songo pa'nyo imo'nnyo hweho. Hungkuno nehopi wakilɨmne'no yohono. A'amu mijo'nji towahuno'nji songo mumokoso sohwo kako Anɨtumo enjwa'mo humayoso motɨpɨhwononefoho. Kɨko songo apa'no hmmo'nyo kilohe so'no yomo yohotoho. Ihwoni. Ifofoso kakoe yahinomnohini inɨngkawowo'nɨngkisofoho. Oso ifofo huhwo sohwo kengo kengo no'meemo mjɨmɨwowo'nɨngkohoho. Kɨko ifofo neso muhwonhnnehino. O'o, mo'mayo'nohini uhwonɨhwajɨwo'nɨngkino. Ifofo hiso ntɨ'mta'ni i'mofapinyoto. Ntonte ehusasyɨwo'nɨngkohoho. O'o, kɨko huno makiyonehoho. Oso hopaso Anɨtuye Towahuno sohwo kako a'amu fihumo songo apa'no umokiyoso pipi imo'noneto. O'o, kɨko huno makiyofoho.

Ose ulahonɨngki Nikoutemos Jisasɨmo ulɨmento, Olo ntohino loso pipi i'mofaponeto.

10 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko a'amu Juta somo Anɨtuye hungkuno lutɨhwayo yofe engo'njo sohwosi olo hungkuno losomne'no kɨko huno nto'no mehohosakisiyotaho. 11 Hungkuno nehopi kilalokweno. A'amumo hungkuno lutɨhwawo'nɨngkuhwone hn'nwi nakwo yo'mayo huno nayo so'nji yo'mayo tɨmo uhwonyo so'ntnne'no ulɨwo'nɨngkuhwone hwona'nyoho. I oso'no a'amu Jutaso yo'mayo hungkuno ulontane somo sɨmeho muyo'njo yontɨfi hohujo ikinjaofalokwofo. 12 I ngko yo'mayo olo hwaho loponjo i'mofopalokunjo so'no selahonɨngko sekwo oso hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo yalokwofo'manji ngko yo'mayo yo'mayo ahwomomjo i'mofopalokunjo so'no selɨ'me'no sekwo huno pipi waseimontolo. 13 A'amu hwahoponjo fihwo kako ahwomomo masiyofoho. Oso'no a'amu tɨhwo waselɨmontolo. Ngko yo'mayo yo'mayo ahwomo somjo wojoso uhwonɨngkohono eso tɨhwo waselɨmontolo. Osenoho esofo. O'o, awonoho. Ngko'nohini A'amufe Hwomu sohwo'ni ahwomomo humanji pmmentohe hwo'nyoho. 14 Hohonta neyakwosa sohwa hwaho wonyo a'amu mohumunyopo nohumentanɨngkofi Mouses kako homa huyo'mango mtɨ'mokonto tokemo montitofosyahonɨngki a'amuso oso homa somo uhwonontɨfi Anɨtuye yofe ho'noma'mentohofoso songo humamentohofofoho. Oso pa'nyoso hwangku ngko A'amufe Hwomu sohwo'nɨmo iyo hwojiyahofɨku'nnyo sopo fonjinto'ofanɨhufitnnefoho. 15 A'amu hopi'nonohinoso ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapɨfijoso hofɨko songo wopɨngo ne'no nohumantokutnnefoho.

16 Ose ulɨkwato lohofonto ulɨmento, Anɨtu kakoe Hwomu nɨhu'no anga'nohino sohwo'ni humaleno. I oso'no Anɨtu kako sekwo a'amu hwahoponjo hopi'nonohino sokune'no sɨmeho mɨkunɨmposo sejapmmentiso so'no kako ngkimo sekuyepono lonuhwatɨmentisofoho. Oseso a'amu ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapɨfijoso hofɨko hofɨkoe wonyomne'no tohino mayo'ne'maho. O'o, hofɨko songo ne'no engolopohamo humayo'nefoho. 17 Anɨtu kako ngkine'no ole mosyanɨfɨsiyo'njo yonto olo hwaho lopone'no lonɨhwatɨmentono. Nje Hwomu sohwo kako a'amufe honɨngkano wonyo'ne tohino engo uhumnɨmontonoho. Oso hunoso mosyanɨfɨsiyo'njo imentisofoho. O'o, a'amu hofɨkoe honɨngkano wonyo somo humentanɨngkuji hofɨkoe wonyomjo tohino mafɨkutnnehonto kako hofɨkimo isɨhutofomayo'ne ngkimo lonɨhwatɨmentiso hwo'nyoho. 18 A'amu ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapinyoso hofɨko tohino hofɨkoe wonyomne'no mayo'ne'maho. I oso'no a'amu ngkimo tɨfi monnɨngkape'njo yontoso sohwo kakoe tohinoso mayo'ne hweho. Hwapɨngoso kako Anɨtuye Hwomu Anga'nohino sohwo'nne'no sɨmeho hi'ntnnono montapmmojo hweho. 19 Oso tohino mayo hwapɨngoso olenoho. Pomponaho honɨngkano wopɨngo wonyoangkafo somo utɨhwayo'ne nto pmmentisofoho. I oso'no a'amu fehohnjo hofɨkoe honɨngkano wonyo so'nji hwahoponjo yahino wonyo so'ntnne'no umo'nɨngkahonjoso ole lɨwo'nɨngkohofofoho. Nakwo pomponaho somo inɨngkayoso nakwolaho. O'o, sɨkwo'mjoho'mo wohumentɨhwano lontɨfi iwo'nɨngkohofofoho. 20 A'amu honɨngkano wonyomo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumalofoso hofɨko pomponaho hiso'no mangohwa imo'nɨwo'nɨngkohofofoho. Hofɨkoe yahino wonyoso pomponaho'njo sopo a'amu uhwonɨfitnnohontɨfi pomponaho so'no i'waho yontɨfi sɨkwo'mjoho'mo humawo'nɨngkohofofoho. 21 I oso'no a'amu Anɨtuye honɨngkanomo tɨfi nehopi'nohini inɨngkuwalokwofoso hofɨko pomponaho hopo sopo nto i'mofapontɨfi osopo humolawotofo. Hofɨko oso pomponaho sopo nohumentanɨngkofi a'amu hofɨkoe yahino so'nji yo'mayo syoho iwo'nɨngkohofo so'ntnne'no uhwonontɨfi Anɨtuye yokumpohn'nyo'nji yalokwofo hnnɨmentohofofoho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

Joun kako a'amumo mijo kiyoma'mojo sohwo kako Jisasɨye hwapɨngo ne so'no lɨjwao'mentisofoho.

22 Oso hohosohonta Jisas kakoe inomokomoyo sohwona'nnonji nakwo oso hwaho Jutiya sopone'no umentɨhwonefoho. Oso hopo sopo Jisas nakwo'nji nohumentani nakwo hwe moya'mi somo mijo kiyoma'mentɨhwonefoho. 23 Joun kako pone Ainoun Salimmjo mofone sopo humanto kako huhwo a'amu somo mijo kiyoma'mentisofoho. Oso ango hopo sopo mijo engoso hi'njoponoho. A'amu sohwa kakimo u'mahonɨngkofi kako mijo kiyoma'mentisofoho. 24 Oso hohosohonta hwe engo hwaho mokosyohumayo sohwo Helout kako Jounɨmo impo'ango somo impe mintofasiyofoho.

25 Sɨkuno fihwi Joun kakoe inomokomoyo sohwanji pone Ainoun nohumentanɨngkofi a'amu Juta anga'nohino sohwo hofɨkimo u'manto a'amu Jutafe honɨngkano wopɨngo imokinyo'ne yo'mayoso mijo yatɨku'nyo yahino so'no yoka hungkuno hosi Jounɨye inomokomoyo sohwanji hnnɨmentohofofoho. 26 Oseso Jounɨye inomokomoyo sohwa hofɨko Jounɨmo u'mantɨfi ulɨmentohofi, Nakwoe lonetɨhwayo sohwosi, kɨko upa'nyo. Oso hwe Mijo Joutan nongkihnta'ni kɨko'nji humamentiso sohune'no kɨko kakine'no hungkuno lɨjwao'mentohino sohwo kako huhwo a'amumo mijo kiyomalofoho. Oso'no a'amu hopi'nonohinoso kakiyepono walokwofo. 27 Ose ulahonɨngkofi Joun ulɨmento, Anɨtu ahwomomo humaso sohwo kako a'amu anga'no anga'nohino somo hofɨkoe syohoso muyo'njo yontentesi hofɨko syoho ane'njo'nesohilo. A'amu Jisasɨyepono walokwofo so'no nakwo huno nayohoho. Anɨtu kako Jisasɨmo oso syoho hiso uyɨmentisofoho. 28 Olo hungkuno hohonta selɨmentohe loso nto upa'nɨmentohofo, Ngko Kɨlais oso hwe Anɨtu nakwoe hwahopo a'amumo ufo'mayo'ne lɨhwajone sohwonɨ'maho. O'o, a'amu oso hwe huhwo sohwoepono ufitnne honɨngkanoso ito'no esyohumayo'neso Anɨtu lonɨhwatɨmentiso hwo'nyoho. 29 Ose ulonto pahnnɨmo hungkuno ulɨmento, Hwe fihwo kako ape songo maso sohonta apesi kakoe hwehwoepono uhwoso'no oso hwe huhwo sohwoe a'amuso hofɨko kakine'no sɨmeho wopɨngo wonyoangkafo umo'nɨmontonoho. Oso pa'nyoso ngko Jisasɨye a'amu sohwo'ni uhwonɨngkoheso a'amu pi'nɨngo Jisasɨyepono walokwofo so'no uhwononji nje sɨmeho wopɨngo wonyoangkafo nto nɨmo'nɨmaho. 30 Jisasɨye yofeso engo imo'nonefoho. Ngko kakimo enjwa'mo humahonɨ'mo nje yofeso monje wantoho'montonoho.

31 Ose ulɨkwato lohofonto ole ulɨmento, Hwe ahwomo mta'ango sohwo kako nakwo a'amu hwahoponjo hopi'nonohino hn'nɨmo yakolo'nnyo hweho. A'amu olo hwaho loponta'angoso olo hwaho loponefoho. Hofɨko yo'mayo olo hwaho loponjo so'no lɨwo'nɨngkohofofoho. Hwe ahwomo mta'ango sohwo kakoe yofe engoso yo'mayo hwahoponjo somo hwofilo'nnyo hweho. 32 Oso hwe huhwo sohwo kako yo'mayo yahino wopɨngo kanɨngkwohwoe ango wopɨngo sopo uhwonɨmentiso so'nji yo'mayo upa'nɨmentiso so'ntnne'no lonetɨhwawo'nɨngkiso hweho. I oso'no a'amu fehohnjo sohwa oso hungkuno lonetɨhwawo'nɨngkiso homo somo nupa'nontɨfi aho yokumpohn'nyo mokemokosyohumayo'njo iwo'nɨngkohofofoho. 33 A'amu oso hungkuno homo somo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumunyo sohwo kako hungkuno homo somo sɨmeho uyonto Anɨtu kako nehopeho linyo hweho. 34 Oso a'amu nakwoe hwaho lopone'no Anɨtu lɨhwatɨmentiso sohwo kako Anɨtuye hungkuno nalɨwo'nɨngkiso hweho. Hwapɨngoso Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo oso hwe huhwo sohumo ifehu'mokahumentisofoho. 35 Mpohwo Anɨtu kako kakoe Hwomu huhwo sohumo sɨmeho uyonto yo'mayo hopi'nonohinoso kakimo enjwa'mo ho'nahumentisofoho. 36 A'amu fihwo kako Anɨtuye Hwomu sohumo sɨmeho hi'ntnnono uyoso sohwo kako songo ne'no wonyoangkafo humayo'ne hweho. I a'amu Anɨtuye Hwomu sohwoe hungkunomo tɨfi minɨngkayo'njoso hofɨko Anɨtumo enjwa'mo humayo somo motɨpɨhwonɨfitnnefoho. O'o, hofɨkoe wonyomne'no tohino mayo'nefoho. Hofɨkine'no Anɨtuye sɨmeho tohino uhmnonefoho. Joun ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ