John 4

Jisasɨ'nji a'mu Someliyanta'ango si'nji hungkuno hnnɨmentisiyefoho.

Oso hohosohonta a'amu Falisi sohwa hofɨko olo hungkuno upa'nɨmentohofi, A'amu pi'nɨngo engo Jisasɨye inomokomoyo imo'nɨngkahonɨngkofi Jisas hofɨkimo mijo kiyoma'mentisofoho. Oso inomokomoyo huhwo sohwa Jounɨye inomokomoyo sohwamo yakolo'nnyo hwafoho. Ose upa'nɨmentohofofoho. Ose ko upa'nɨmentohofoso Jisas huhwo kako a'amu somo mijo makiyomaso'njo hweho. O'o, kakoe inomokomoyo sohwona'ni a'amu somo mijo kiyoma'mentɨhwonefoho. Oso hungkuno homo somo a'amu Falisi sohwa upa'nɨmentohofo so'no Jisas kako huno uyahonɨngki kako oso hwaho Jutiya hopo sopo ulɨko'manto kako hwaho Ngkaliline'no wawomne'no yohono lɨmentisofoho. Ose lonto kako honɨngkano somo nowento kako hwaho Someliya sopoe umentisofoho.

Oso hopo sopo nowento kako ango Saika sopo i'mofamentisofoho. Oso ango hiso hohonta Jekoup kako kakoe hwomu Jousepɨmo hwaho umentisoso mofoneponoho. Oso hopo sopo mijimo Jekoup nɨhu'no hohonta ijɨmentisoso wo'nnyoponoho. Jisas kako osopo hano nowento oso mijimo'njo hopo sopo mofehi'nyo mijiyo kwa'ofiyo ne lopo lohofontanɨngki (12kɨlouk somo) Jisas kakoe a'apaho usijo'no oso hopo sopo humamentisofoho.

A'mu Someliyanta'angosi mijo u'monto pmmentisofoho. Oso a'mu hisi nopahonɨngki Jisas ulɨmento, Mijo ntape. Ngko wanɨmo. Ose ulɨmentisofoho. Jisas kakoe inomokomoyo sohwona'ni nakwo wosopayo mpe uyontane'no ango ne sopo nto umentɨhwoneponoho. Jisas kako'nohini nohumentanɨngki oso a'mu Someliyanta'angosi Jisasɨmo ulɨmento, Kɨko a'amu Juta hwosoho. Ngko Someliya a'mu'nyoho. Oso'no kɨko mijo ntape. Ngko wanɨmo eso peho'no ntohino. Ose ulɨmentisofoho. Hwapɨngoso a'amu Juta so'nji a'amu Someliya so'nji hofɨko hungkuno molanɨmotofofoho. Jomo mu'ma'nyo'njo imotofofoho. 10 Jisas kako oso a'mu simo ulɨmento, Anɨtu kako a'amumo yo'mayo wopɨngoso uyone so'ntnne'no, Ngko mijo ntape. Wanɨmo kiloheso sohwo'nnontnne'no kɨko huno nto'no kiyontentesi kɨko ngkimo mijo'no jomo ntohojo'no ngko mijo songo ne'no humayo'ne kijapm'mnesohilo. 11 Ose ulahonɨngki a'musi ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko mijo ifanyoso ane hwosoho. Olo mijimo loso kengo mo'mta'angofoho. Oseso oso mijo songo ne'no humayoso ntɨ'mta'ni woma'monnto. 12 Neyakwo Jekoup sohwo kako nakumo kakoe mehomi sohwanjimo olo mijimo loso nejapmmentisofoho. Jekoup kako'nji kakoe mehomi sohwanji hofɨkoe yahu'nji olo mijimo lomta'ni hohonta nɨmotofofoho. Oseso nakwo jɨje mijoso peho'no womantantoho. Jɨje yofe engoso neyakwo Jekoup sohwoe yofe engo somo yakolo'nnyo hwosilaho. 13 Ose ulahonɨngkahonɨngki Jisas ulɨmento, A'amu olo mijo loso nɨwo'nɨngkohofoso hofɨko nom'ne sɨkunomo mijo'ne apa'no umo'nɨmontonoho. 14 I oso'no a'amu fihwo kako olo mijo uyɨme loso noso'manji kako apa'no mijo'no mumo'nonehoho. O'o, olo mijo uyɨme loso nonɨngkuhwosi kakoe sɨmeho mo'mo mijolɨmo hopa imo'nɨngkuhwoso'no oso mijo hiso ne'no swapɨwo'nɨngkuhwosi kakoe songo ne'no humayoso ne'nohino hweho. 15 Ose ulahonɨngki a'musi ulɨmento, Hwe Engofo, oso mijo hiso ngkimo ntape. Oseso hwangku ngko mijo'no mijoho mape'nɨmnehono. Oseso ngko olo mijo hiloso apa'no mifapmnehono.

16 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko jɨje angopo nowehoji jɨje hwehumo utɨmahoji olopo asomo fɨpe. 17 Ose ulahonɨngki a'musi ulɨmento, Ngko hwehwo ani'nyoho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ou, kɨko hwehwo ani'nyoho ntohinoso nɨhu'no nehopi lohino. 18 Kɨko hohonta hwehwa aho hopi'nonohino sohwamo uma'nɨmentohino kiyoho. I, olo hwe lohwo olohonta kɨko'njo humasiyoso jɨje hwehwo'maho. Oso jɨje hungkuno nehopi lohino. 19 Ose ulahonɨngki a'musi yomo yonto ulɨmento, Hwe Engofo, ngko kikine'no huno niyohoho. Kikimo Anɨtu hungkuno kijopahonɨngki lɨmotnno hwosoho. 20 Nakwo a'amu Someliya hn'nwiye neyakwosa hofɨko olo hwofɨki'nyo lopo
4:20 Oso hwofɨki'nyo sopo a'musi lɨmentisoso Hwofɨki'nyo Ngkelisim hwaho Someliya soponoho. (Lk. 9:53 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.)
Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne uhu'mokumotofofoho. I oso'no sekwo a'amu Juta soku ole lɨwo'nɨngkohofi, A'amu hopi'nono ango Jelusalem soponohini Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne uhu'mokukuno.

21 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, A'mu losi, nje hungkuno ne somo kɨko sɨmeho hi'ntnnono uyo. Sɨkuno fihwi umo'nɨmonto yalokunjo somo sekwo olo hwofɨki'nyo lopo Mpohwoe yofe ho'nomayo'ne muhu'mokufitnnehofo. I a'amu ango Jelusalem hopo oso hiso'ne muhu'mokufitnnehofo. O'o, a'amu ango'meemjoso hofɨkoe hwapɨngopo Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne uhu'mokantɨfeho. 22 I oso'no sekwo a'amu Someliya soku sekwo Mpohwoe yofe ho'nomayo'ne hwapɨngo neso huno maseyofoho. Nakwo a'amu Juta hn'nwi nakwo Anɨtuye yofe ho'nomawo'nɨngkuhwone ne sohumo nakwo huno nayohoho. Hwapɨngoso nakwo a'amu Juta hn'nɨmta'ni Anɨtu kako hwe fihumo uhwosopeehonɨngki oso hwe huhwo sohwo kako a'amufe wonyomjo tohino somo isɨhutofomayo'ne hweho. Oso'no hwapɨngo neso huno nayohoho. 23 Oso sɨkuno hiso umo'nɨmonte'no kilohe hiso olohonta nto i'mofapohoho. A'amu fihwo kako ngko Anɨtuye yofe woho'noma'mo nehopi loso sohwo kako ole uyɨmontonoho. Kako Anɨtuye Towahuno'nji nohumahwosi Towahuno huhwo sohwo Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne honɨngkano neso utɨhwahonɨngkuhwosi oso hwo inɨngkohwoso'no kako Anɨtuye yofe nehopi woho'noma'montonoho. Nje Mpohwo kako a'amu oso yahino so'njo somne'no umo'nɨngkohoho. 24 Anɨtu kako Towahuno hweho. Oso'no a'amu Anɨtuye yofe woho'noma'mo loso sohwo kako Anɨtuye Towahuno'nji nohumahwosi kako honɨngkano nto'nohinomo unɨngkamontonoho. Oso yahinoso Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne nefoho. 25 Ose ulahonɨngki a'musi ulɨmento, Ngko huno ole niyohoho. Anɨtu kako ole nalɨmento, Ngko sekumo sefo'mayo'ne uhwosopo'mentohe sohumo sekuyepono uhwatɨmonnoho. Oso a'amu huhwo sohumne'no Kɨlaisɨyoho lɨwo'nɨngkuhwonefoho. Kako nopɨhwoso'no kako yo'mayo yo'mayo so'no wolonetɨhwamontonoho. 26 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Olo ngko olo huhwo'nyoho. Ngko kɨko'nji hungkuno lalokuhwoyosofo. Ose ulɨmentisofoho.

27 Ose ulɨkwato lohofahonɨngki Jisasɨye inomokomoyo sohwona'ni u'mentani uhwonɨmentɨhwoneso Jisas oso a'musi'nji hungkuno hnnontanɨngki uhwonontani yomo yontani nakwo huno pi'nɨngo syafɨhu'mentɨhwonefoho. I oso'no nakwo a'mu simo ole mujofoho. Kɨko peho'no kumo'nɨngkohoho. I Jisasɨmo ole mujofoho. A'mu simo peho'no ulalokuno. O'o, ose mujofoho. 28 Oseso a'musi kako kakoe mijɨpo'nyoso nulɨko'manto kakoe angopono asomo umentisofoho. I'mofawento a'amu hopi'nonohino somo ulɨmento, 29 Sekwo nopɨkuji olo hwe lohwo uhwonɨmno. Kako yo'mayo yo'mayo ngko hohonta imote so'no ntohoho. Oso hwe Anɨtu uhwatɨmnoho nalɨmentiso Kɨlais sohwolɨkeno. 30 Ose ulahonɨngki hofɨko hofɨkoe angopo ulɨko'mantɨfi Jisasɨmo uhwonano lontɨfi pmmentohofofoho.

31 Oso hohosohonta Jisasɨye inomokomoyo sohwona'ni Jisasɨmo ulɨmentɨhwoni, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, kɨko wopayo'ne mijoho kiyonoho. Wopayo hmnyo. 32 Ose ulahonɨngkuhwoni Jisas nalɨmento, Ngko wosopayo sekwo huno maseyoso ngko hi'njo hwo'nyoho. 33 Ose nelahonɨngki inomokomoyo sohwona'ni ole hnnɨmentɨhwoni, A'amu fihwo kako Jisasɨmo wopayo nto uyisohwolɨkeno. 34 Ose syofɨsyahonɨngkɨhwoni Jisas nalɨmento, Nje wosopayoso olenoho. Nje Mpohwo nɨhwatɨmentiso sohwoe hunomo tɨfi inɨngkayo'ne syohoso nje wosopayofoho. Oso syoho hiso wesojwao'monnoho. Oso syohoso wosopayo pa'nyo yokumpohn'nyo ntapɨwo'nɨngkisofoho.

35 Ose nalonto ole nalɨmento, Sekwo ole lɨwo'nɨngkohofi, Hamno osofosofahu'no neyakolofɨhwoso'no wosopayo toyo ihwoso'no womantanoho. Ose lɨwo'nɨngkohofo kuyoho. I oso'no ngko ole selalokweno. Sekwo wosopayo somo fe'nɨhwonɨmno. Toyo nto imaho. 36 I oso wosopayo selalokweso a'amumne'no selalokweno. Wopayo toyoso a'amu hofɨko nje hungkunomo upa'nɨngkuji sɨmeho komo'no wontapɨfe ntnne'no selalokweno. Hwe fihwo kako wosopayo hujo sohwo tɨfi no'mo kako wopayo toyo emahwoso'no oso wosopayo hiso kakoe ho'yango pa'nyofoho. Oso hopaso a'amu Anɨtuye hungkuno nom'ne a'amumo ulɨwo'nɨngkohofoso hofɨkoe ho'yangoso olenoho. Hofɨkoe hungkunomo nom'ne a'amu upa'nɨngkuji Anɨtumo sɨmeho uyɨfijo'manji oso a'amu hiso hofɨkoe ho'yangofoho. Hofɨko oso ho'yango hiso'nji engolopohamo nohumantokutnnefoho. Oseso oso wosopayo hulɨwo'nɨngkiso so'nji kakoe a'amu wopayo toyo emawo'nɨngkohofo so'nji hofɨko sɨmonyo afa'no afa'no uyantɨfeho. 37 Oseso oso hungkuno lɨwo'nɨngkohofo loso nehopeho. Hwe fihwo kako wopuyo hulahonɨngki nom'nihwo wosopayo toyoso emawo'nɨngkisofoho. Ose lɨwo'nɨngkohofofoho. 38 Sekwo wopuyo ko mahulɨmmalofoso sekwo wopayo toyo femapmno selohe so'no sekwo a'amu nom'ne sofe syoho yokumpohn'nyo imalofo somta'ni wopayo toyo emalokwofo. Sɨmo'mo a'amu nom'neso hofɨko Anɨtuye hungkuno nom'ne a'amumo lutɨhwawo'nɨngkohofo so'no sekwo oso a'amu hisomo nje hungkuno ulɨkujo'no hofɨko nje a'amu ne umo'nantɨfeho. Oso hiso'no sekwo wopayo toyo pa'nyo emalokwofo. Jisas ose ulɨmentisofoho.

39 Oso a'musi Jisasɨ'nji hungkuno hnnɨmentisiyosi kako a'amu Someliya somo kako yo'mayo yo'mayo ngko hohonta imote so'no ntohoho ulɨmentiso so'no a'amu pi'nɨngo engoso Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmentohofofoho. 40 Oso a'amu hiso Jisasɨ'njopo i'mofapontɨfi Jisasɨmo hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmentohofi, Kɨko nakwo'njo lopo fosyohumaho. Ose ulahonɨngkofi Jisas hofɨko'nji sɨkuno hufa'u humamentisofoho. 41 Osopo nohumentanɨngki a'amu pi'nɨngo engoso kakoe hungkunomo haloho upa'nontɨfi sɨmeho hi'ntnnono umentohofofoho. 42 Hofɨko sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi hofɨko oso a'mu simo ulɨmentohofi, Sɨmo'mo jɨje hungkunomo upo'nontani nakwo huno ole syafɨhu'malohwoni, Olo hwe lohwo hungkuno ne'njo hweho. I oso'no olohonta kakinta'ni kakoe hungkuno neso nakwo huno ole nayohoho. Olo hwe lohwo kako a'amu hwahoponjo hn'nwiye wonyo somjo tohino somta'ni isɨhutofonemayo'ne hweho. Huno ose nayohoho. Ose ulɨmentohofofoho.

Jisas kako hwe yofe engo hwaho mokosyohumayo sohwoe syoho ulohofiyo sohwoe hwomumo wopɨngo umokumentisofoho.

43 Oso sɨkuno hufa'u sohwa'u moi'wo imo'nɨngkahonɨngki Jisas oso ango hopo sopo nulɨko'manto Ngkalilino umentisofoho. 44 Nom'ne sohonta Jisas olo hungkuno loso lɨmentisofoho. A'amu fihumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohwo kako kakoe hwapɨngo sopo yofe engo ane hweho. Ose lɨmentisofoho. 45 I oso'no Jisas kako kakoe hwapɨngopo Ngkalili i'mofopahonɨngki a'amu hopo soponjoso hofɨko Jisas pmmentiso so'no sɨmonyo imentohofofoho. Hwapɨngoso hofɨko hi ango Jelusalem Sɨkuno Engo iyoho humayo uhwonyo somo sɨmentohofofoho. Osopo nohumantɨfi yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofo Jisas yahonɨngki uhwonɨmentohofofoho.

46 Oso hwaho Ngkalili ango we'e Kana osopo Jisas asomo umentisofoho. Nom'ne sɨkuno somo oso ango hopo sopo Jisas humamentiso sohonta kako hungkuno lahonɨngki ahu'mo mijoso ipisayo mijo pompenjiyowain imo'nɨmentisofoho. Jisas kako oso ango Kana sopo nohumentanɨngki hwe nom'ne ango Koponeyam humamojo sohwo kako Jisas hwaho Jutiya sopo nta'ni hwaho Ngkaliline'no sopalofoho upa'nɨmentisofoho. Oso hwe huhwo sohwo kako hwe engo hwaho mokosyohumayo sohwoe syoho fehohnjo somo mokosyohumamojo hweho. Kakoe hwomu mnokino engo tɨpema'mentisofoho. Oso'no hwe huhwo sohwo ango Kana sopo nowento Jisasɨmo tɨpɨhwononto hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmento, Nje hwomu kako poyo wape'nɨmonte'no mofoneponoho. Oso'no kɨko ngko'nji ango Koponeyam nowehwasi nje hwomumo wopɨngo nɨmokiyo. 48 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso miyome'manji sekwo ngkine'no masemo'nyo'njo kuyoho, sɨmeho hi'ntnnono montape'njo hwasoho. 49 Ose ulahonɨngki oso hwe engo sohwoe syoho ulohofiyo sohwo ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko komo'no fɨpe. Nje hwomu poyo pe'noloho. 50 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko jɨje angopono asomo fɨwe. Jɨje hwomu sohwo wopɨngo wohumamontonoho. Ose ulahonɨngki oso hwe huhwo sohwo kako Jisasɨye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono uyonto kakoe ango pone'no asomo umentisofoho. 51 Nowentanɨngki kakoe syoho ulohofiyo sohwa honɨngkanopo uswo'nontɨfi ulɨmentohofi, Jɨje hwomu sohwo wopɨngo humaho. 52 Ose ulahonɨngkofi kako ulohonɨmento, Nje hwomu sohwo wopɨngo mofehi'nyo ntisohumo imo'nɨmaho. Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Fosi mofehi'nyo soumjiyo sohonta kakoe a'apaho tohohmtnnoso moi'wo imo'nɨngkahonɨngki wopɨngo humaho. 53 Ose ulahonɨngkofi kanɨngkwohwo huno ole uyɨmento, Fosi mofehi'nyo soumjiyo sohonta Jisas kakimo ulɨmento, Jɨje hwomu wopɨngo wahumamontonoho. Ose ikwesyafɨsyonto kako kakoe a'amu hopi'nonohino sonji Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono umentohofofoho. 54 Oso wonyoangkafoso a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso Jisas hwaho Ngkalili sopo imentisoso sɨmo'mo ahu'mo mijomowain imo'nɨmentisofoho. Osofepo hwomu mnokino'njo sohumo wopɨngo umokumentisofoho.

Copyright information for `APZ