John 6

Jisas kako a'amu ‘faif tausen’ (5000) somo wosopayo uyɨmentisofoho.

(Matɨyu 4:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)

Oso hohosohonta Jisas kako mijo ayo Ngkalili nongkihnta'ni wako'mentisofoho. Oso mijo ayo yofe nom'neso Taipeliyasɨyoho. Osopo Jisas nowahonɨngki hwe moya'mi pi'nɨngo engoso Jisasɨmo tɨfi inɨngkapmmentohofofoho. Hwapɨngoso yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso Jisas yahonɨngki uhwonɨmentohofofoho. A'amu mnokino'njo pi'nɨngo somo Jisas kako wopɨngo umokahonɨngki uhwonontɨfi inɨngkapmmentohofofoho. Jisasɨ'nji kakoe inomokomoyo sohwona'nnonji nakwo oso hopo sopo hwofɨki'nyo we'e sopo kotosontani osopo humamentɨhwonefoho. Oso a'amu Jutafe Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo
6:4 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
sohwi we'enepi umo'nɨmonte'no imentisofoho.
Jisas oso hwofɨki'nyo hopo sopo nohumanto tɨmo fe'nɨhwonɨmentisoso hwe moya'mi pi'nɨngo engoso Jisasɨyepono sapontanɨngkofi uhwononto kako Filipɨmo ulɨmento, Olo hwe moya'mi lomne'no nakwo wosopayo mpe mtɨ'mta'ni yanehwono. Oso hungkuno hiso Jisas Filipɨmo ko ulɨmentisoso Jisas kako yo'mayo yone so'no huno nto syafɨhu'mentisofoho. I oso'no kako Filipɨye hunomo yamofo uloho'mo lonto oso hungkunoso ulohonɨmentisofoho. Jisas ose ulahonɨngki Filip kako ulɨmento, I, nakwo hamniyoho syoho iyo sɨkunotu hantɨlet (200) memjaofoso hi'njo'ntontentesi nakwo wosopayo mpe yɨhwasi a'amu fehohnjo sohwa wopayo we'e'nohini nɨngkuji a'amu fehohnjoso manyo'njo ikutnnesohilo. Ose ulahonɨngki Jisasɨye inomokomoyo nom'ne sohwo kakoe yofe Entɨlu, Saimoun Pitafe konɨngkwa'wehwo sohwo Jisasɨmo ulɨmento, Olo hwomu lohwo kakoe wosopayo aho fehohnjo hopi'nonohino so'nji inanɨku kempinjo hufa'uyo so'nji mokosyohumunyo hweho. I oso'no olo a'amu pi'nɨngo engo lomne'no wopayo loso pipi uyanehwono. O'o, hopo'maho. 10 Ose ulahonɨngki Jisas kakoe inomokomoyo sohwona'nɨmo nalɨmento, Sekwo hwe moya'mi somo ampo fosyohumamno ulɨmno. Ose nalɨmentisofoho. Oso hopo sopo hoja pi'nɨngo'njoponoho. A'amu hiso hojapo nohumantɨfi hwe'nohino sohwafaif tausen (5,000) humamentohofofoho. Moya'mi sofamo atofo majofoho.

11 Ose humentanɨngkofi Jisas kako oso wosopayo hiso nomanto Anɨtumo isamoyoka ulonto oso a'amu hwe moya'mi hopi'nonohino somo yano ulofimentisofoho. Ose uyonto kako inanɨku kempinjo hufa'uyo so'nji yano ulofimentisofoho. Oso wosopayo so'nji inanɨku so'nji uyahonɨngki a'amu hofɨko nonontɨfi sɨmeho uhnnɨmentisofoho. 12 Hofɨko wosopayoso nto nɨngkahonɨngkofi Jisas kakoe inomokomoyo sohwona'nɨmo nalɨmento, Sekwo oso wosopayo nonontɨfi nilɨfeefohofoso apa'no mɨhu'mokumno. Fehohnjo siki wehwoloho. 13 Ose nelahonɨngki oso wosopayo aho fehohnjo hopi'nonohino somta'nɨngo nilɨfee'mentohofoso sohwo ho'yo aho hopi'nonohino sɨfe mta'ni hufa'uyo somo mehu'mee'mmentɨhwonefoho.

14 Oso wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso Jisas imentiso so'no hwe moya'mi hofɨko nuhwonontɨfi ole hnnɨmentohofi, Oso hwe sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki nalone'no hontohumalohwoneso olo huhweho. Ose hnnɨmentohofofoho. 15 Ose hnnontanɨngkofi Jisas kako huno uyɨmento, Hofɨko ngkimo aho yokumpohn'nyo nɨkekuji hofɨkoe hwe engomo menɨhumatɨpitnnoho lonto kako'nohini hwofɨki'nyopono kotasɨmentisofoho.

Jisas kako mijo ayo sopo hano emoimentisofoho.

(Matɨyu 14:22-33; Mak 6:45-52)

16 Sɨkuno'nji Jisas kakoe inomokomoyo sohwona'ni nakwo mijo ayo momɨngo so'mne'no womentɨhwonefoho. 17 Osopo nohumentani Jisasɨmne'no wonyopi hontohumentani nakwo yofayokinomo kotasontani nakwo oso mijo ayo sopo Koponeyamne'no woka'mentɨhwonefoho. Nowekontanɨngkuhwoni ajwopo sɨkuno nto meehonɨngki Jisas nakumo komo'no mone'ma'mmentisofoho. 18 Oso hohosohonta ifofo engo yahonɨngki mijo songo songo engo yonto mijo engo imentisofoho. 19 Inomokomoyo sohwona'ni nakwo mijopo ne'no jonjempo jonjempe mjɨmɨwako'mentɨhwoneso nakwo mijo ajwopo ne'no humentani uhwonɨmentɨhwoneso Jisas kako mijo ayo yofayokino'njo sopo hano nowentanɨngki uhwonɨmentɨhwonefoho. Ose uhwonontani iyoho engo nanɨmentisofoho. 20 I oso'no Jisas nakumo nalɨmento, Ngkonoho. Sekwo iyoho senɨngkuhwoloho. 21 Ose nelahonɨngki nakwo utɨmano lontani imentɨhwoneso kako nakwo'njo ajwomo'mo humahonɨngki yofayokino hiso nakwo wowantani humiyɨhwone sopone'no komo'no umentisofoho.

Hwe moya'mi hofɨko Jisasɨmne'no hafɨhafe tɨpmmentohofofoho.

22 Mo'nɨngkanta hwe moya'mi mijo ayo momɨngo nongkihnta'ni humamentohofoso Jisasɨmo uhwonano lontɨfi hnnɨmentohofi, Fosi yofayokino anga'no wentono. I, oso homo somo kakoe inomokomoyo sohwanohini kotasɨmalofofoho. Jisasɨ'nji'maho hofɨko'nohini kotasontɨfi humpo'malofofoho. Ose hnnɨmentohofofoho. 23 Oso hopo sopo Jisas kako wosopayo'no Anɨtumo isamoyoka ulonto a'amu homo somo yano ulofimentiso hopo sopo a'amuso nohumantɨfi uhwonɨmentohofoso yofayokino fiso Taipeliyasnta'ango i'mofopahonɨngki uhwonontɨfi 24 Jisasɨ'nji kakoe inomokomoyo sohwona'nnonji mohumunyo uhwonontɨfi hofɨko Jisasɨmo wotɨpemano lontɨfi yofayokinomo kotasontɨfi Koponeyamne'no wako'mentohofofoho.

Jisas ole lɨmento, Ngko songo ne'no humayo'ne wosopayo hwo'nyoho.

25 Nowakentɨfi mijo ayo nongkihnta'ni Jisasɨmo nto tɨpɨhwonɨmentohofo sohonta Jisasɨmo ulɨmentohofi, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, kɨko olopo ne'no ntohonta pmmahnno hwosilo. 26 Ose ulahonɨngkofi kako ulɨmento, Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Fosi ngko syoho wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofo imale so'no sekwo nje hwapɨngo neso huno ehohosasesiyo'neso montɨpeentɨkuyohofo. O'o, ngko wosopayo sejapmmale so'no apa'no wonejapono lontɨfi ntopeentɨkwofo. 27 Ose ulonto ulɨmento, Sekwo wosopayo piso imo'nyo'ne syoho tohohmtnno'njo ikutoho. O'o, oso wosopayo songo ne'no humayo'ne so'no syoho tohohmtnno'njo fiyɨkuno. Oso wosopayo hiso piso miyonehoho. Oso wosopayo hiso Ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni wosejapmmonnoho. Ngko Anɨtuye yokumpohn'nyo'nji yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofo yalokwe so'no Anɨtu kako ngkine'no ole setɨhwalofoho, Ngko songo ne'no humayo'ne hwapɨngo hwo'nyoho.

28 Ose ulahonɨngki hofɨko Jisasɨmo ulɨmentohofi, Nakwo pipi ihwasi yanehwono Anɨtuye syohosofo. 29 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umokano lɨfijo'manji sekwo olo syoho sejapmmentisoso fiyɨkuno. Sekwo oso hwe Anɨtu sekuyepono nɨhwatɨmentiso sohwo'nɨmo sɨmeho hi'ntnnono ntapmno.

30 Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, I kɨko nom'ne wopɨngo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso yohojo'no'manji ou, nakwo ole wosyokufɨsyantanoho. Anɨtu kuhwotɨmentiso nehwosoho. Ose wosyokufɨsyantanoho. Oso'no pipi ihnnehino. 31 Neyakwosa sohwa a'amu mohumunyo sopo hofɨko nohumantɨfi hofɨko wosopayo ahwomo mta'nɨngoso (mona) nɨmotofofoho. A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi, Kako wosopayo ahwomo mta'angoso a'amumo uyɨmojofoho. Ose mtɨ'mokumentohofofoho. 32 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Hungkuno nehopi'nohino waselɨmonne'no yohono. Mouses kako oso wosopayo ahwomo mta'angoso muyɨmmojofoho. O'o, nje Mpohwo uyɨmojo hweho. I olohonta kako ahwomo mta'ango wosopayo neso wosejapmmonte'no yalofoho. 33 Oso wosopayo neso a'amufoho. Anɨtu kako ahwomo mta'ni hwaho lopo uhwatɨmentiso sohwo kako hwe moya'mi hopi'nonohino somo songo ne'no humayo'ne unyo hweho.

34 Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, Hwe engofo, oso wosopayo neso sɨkuno huhwo huhwi engolopohamo kɨko fonejapohoho. 35 Ose ulahonɨngkofi Jisas hofɨkimo ulɨmento, Ngko songo ne'no humayo'ne wosopayo ne hwo'nyoho. A'amu hwahoponjo wosopayo nɨwo'nɨngkohofoso hofɨko mijoho apa'no uyɨmontonoho. I oso'no a'amu ngkimo nɨ'masoso mijoho apa'no muyonefoho. A'amu ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapososo kako mijo'ne apa'no mumo'nonehoho. 36 I oso'no nje hwapɨngo ne so'no nto setɨhwamalefoho. Sekwo ngkimo ko nohonontɨfi sɨmeho hi'ntnnono mantape'njo imalofofoho. 37 A'amu fehohnjoso Anɨtu ngkimo ntapmmentisoso hofɨko ngkine'no wonnɨngkopantɨfeho. Oso a'amu homo somne'no wae meeo'mnehono. Ngkilaho mulɨmnehono. 38 Hwapɨngoso ngko ahwomo mta'ni pmmentoheso nje huno mta'ni pmmentohe hwonɨ'maho. O'o, Anɨtu nɨhwatɨmentiso sohwoe hunomnohini inɨngkayo'ne pmmentohe hwo'nyoho. 39 Anɨtu kako nɨhwatɨmentiso sohwo ole'ne'no umo'nɨngkohoho. Hwe moya'mi hopi'nonohinoso Anɨtu ngkimo nto ntapmmentiso kalohi ngko anga'no musɨkwajɨmnehono. O'o, ngko hofɨkimo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumantɨ'meso hwangku no'mo sɨkuno ae'uyo somo ngko hofɨkimo nulɨkahm'me'no hofɨko songo ne'no nohumantokutnnefoho. 40 Ou, olo so'no Mpohwo kako umo'nɨngkohoho. Hwe moya'mi hopi'nonohino Kakoe Hwomu sohwo'nɨmo nohonɨngkuji nje hwapɨngo ne so'no sɨmeho hi'ntnnono ntapɨfijo'manji hofɨko songo ne'no humayo'neso nomafɨkujo'no sɨkuno ae'uyo somo ngko hofɨkimo songo nulɨka'mnefoho. Ose ulɨmentisofoho.

41 Jisas kako ngko wosopayo ne ahwomo mta'ango hwo'nyoho ulɨmentiso so'no hofɨko hofɨkoe sɨmeho wonyo umo'nɨngkahonɨngki Jisasɨmne'no sitofo hungkuno hnnɨmentohofofoho. 42 Ole hnnɨmentohofi, Pipineto. Olo hwe lohwo kako Jousepɨye hwomu Jisasɨyoho. Kanɨngkwohwo'ya'une'no nakwo huno nayohoho. Ngko ahwomo mta'ni pmmentohe hwo'nyoho eso hwasyoso peho'no nelalofoho. 43 Ose hnnɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo ngkine'no sitofo hungkuno hofiyoka peho'no hnnalokwofo. 44 A'amu fihwo kako ngkimo tɨfi nnɨngkaposo sohwo kakoe huno mta'ni monɨ'manehoho. O'o, nje Mpohwo ngkimo nɨhwatɨmentiso sohwo kako a'amu sohumo ngkiyepono mikinjɨhwajiyoso kako ngkimo wonɨ'ma'montonoho. Oseso oso hwe ngkiyepono Anɨtu lɨhwajoso sohumo ngko sɨkuno ae'uyo somo ulɨka'mnefoho. 45 A'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi, Hwe moya'mi hopi'nonohino somo Anɨtu kako hofɨkimo huno uyo'ne itɨhwanefoho. Ose mtɨ'mokumentohofofoho. A'amu hopi'nono Anɨtuye hungkuno upa'nɨngkuji kakine'no huno nto'no syafɨsyɨkujo'no hofɨko ngkimo wonɨ'mantɨfeho. 46 I a'amu hopi'nonohinoso hofɨko nje Mpohwo Anɨtu sohumo muhwonyo'njofoho. O'o, ngko'nohini Mpohwo'nji humunyo sohwo'nnohini kakimo uhwononji kakoe pone somta'ni pmmentohe hwo'nyoho.

47 Hungkuno nehopi'nohini selalokweno. A'amu ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntaposo sohwo kako songo ne'no humayo'neso hi'njo hweho. 48 Ou, ngko songo ne'no humayo'ne wosopayo hwo'nyoho. 49 I seyakwosa sohwa hofɨko oso hwaho a'amu mohumunyo sopo nohumantɨfi wosopayo ahwomo mta'ni (mona) nɨmotofo sohwa hofɨko hohonta nto pe'nɨmentohofofoho. 50 I oso'no oso wosopayo ne ahwomo mta'ni a'amu nosohwo'manji kako songo ne'no nohumantɨhwone hweho. 51 Ngko oso wosopayo ne songo ne'no humayo'ne sohwo'ni ngko ahwomomo ulɨko'manji pmmentohe hwo'nyoho. Oseso a'amu fihwo kako oso wosopayo neso noso'manji kako songo ne'no humantɨhwonefoho. Oso wosopayo so'ne'no ngko sekumo selalokweso nje a'apahomne'no selalokweno. Hwapɨngoso ngko a'amu hwahoponjo somne'no poyo imo'nɨ'me'no a'amu ngkine'no sɨmeho ntapɨfijo'manji hofɨko songo ne'no nohumantokutnnefoho.

52 Ose ulahonɨngki a'amu Juta hofɨko yoka hungkuno engo loma'mentohofofoho. Ole hnnɨmentohofi, Olo hwe lohwo kakoe a'apaho nejapososo pipi nanehwono. 53 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi selalokweno. Sekwo nje a'apaho so'nji nje honɨyo so'nji manɨfijo'manji sekwo songo ne'no humayoso motɨpɨhwonɨfitnnefoho. 54 A'amu nje a'apaho so'nji nje honɨyo so'nji nnososo kako songo ne'no humayo'neso hi'njofoho. Oso sɨkuno ae'uyo somo oso a'amu homo somo ulɨka'mnefoho. 55 Hwapɨngoso nje a'apahoso wopayo ne pa'nyofoho. Nje honɨyoso mijo ne pa'nyofoho. 56 A'amu kako nje a'apaho so'nji nje honɨyo so'nji nnososo ngko kakimo humahm'me'no kako ngkimo wonɨhumamontonoho. Oso a'amu hiso kako nje hungkunomo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumunyofoho. 57 Nje Mpohwo songo ne'no humaso sohwo kako nɨhwatɨmentiso so'no ngko nje Mpohwoe yokumpohn'nyo so'nji songo humaleno. Oso pa'nyoso a'amu fihwo kako sɨkuno huhwo huhwi wosopayo'nji mijo'nji nɨwo'nɨngkiso hopaso kako ngkine'no sɨkuno huhwo huhwi huno syanɨfɨsyɨwo'nɨngkuhwoso'manji kako nje yokumpohn'nyo nomahwosi songo wohumamontonoho. 58 Olo wosopayo ahwomo mta'ango lohwo'ni oso wosopayo seyakwosa sohwa hofɨko a'amu mohumunyo sopo nɨmotofo pa'nyo hwo'nɨ'maho. O'o, oso wosopayo hiso mantɨfi nontɨfeso hofɨko poyo nape'nɨmotofofoho. I oso'no olo wosopayo lohwo'nɨmo a'amu fihwo nnososo kako songo ne'no nohumantɨhwonefoho. 59 Jisas kako oso ango Koponeyammjo tajo ango somo humanto oso hungkuno hiso lutɨhwamentisofoho.

Jisas kako songo ne'no humayo'ne hungkuno hwapɨngo hweho.

60 Oso hungkuno homo somo Jisasɨye inomokomoyo pi'nɨngo sohwona'ni nupo'nontani fehohnjoso hnnɨmentohofi, Olo hungkuno loso tango we'e'njo hwo'maho. Hungkuno hwapɨngo neso nakwo huno monayohiyohoho. Haloho tɨhwo upo'monteto. 61 Jisas kakoe inomokomoyo fehohnjoso oso hungkuno mjahnnɨmentohofoso Jisas kakimo ko mulahonɨngkofi kako oso hiso'no huno uyahonɨngki hofɨkimo ulɨmento, Olo hungkuno ngko seloheso sekwoe hunomo wonyo lasemokohoho. Sekwo ngkimo wonɨhwotɨ'mofantɨfetaho. 62 I ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni ngko nje ango ne sopone'no asomo sɨme sohonta sekwo ngkimo nonohonɨfitnne'manji sekwo huno pipi seyoneto. 63 Anɨtuye Towahuno sohwo kako'nohini songo ne'no humayo'neso hwapɨngo hweho. Sekwo oso hwe huhwo sohumta'ni womantɨfeho. Sekwoe a'apahomjo yokumpohn'nyo mosefo'manehoho. O'o, a'amu Anɨtuye Towahuno momaso'njo sohwo kako songo ne'no humayoso motɨpemanehoho. I oso'no sekwo Anɨtuye Towahuno mayo so'no nto selohefoho. Nje hungkunomo inɨngkafijoso sekwo songo ne'no humafitnnefoho. 64 A'amu fehohnjo sekwo'njo ajwo so'mo humalofoso hofɨko ngkine'no sɨmeho hi'ntnnono montape'njo yalokwofo. Ose nalɨmentisofoho. Hwapɨngoso sɨmo'mta'ango Jisas kako oso a'amu kakimo sɨmeho hi'ntnnono muyɨfitnne somne'no kako huno nto syafɨhu'mentisofoho. Oso'nji kako oso a'amu kakine'no tokoyo'ofo ulohofone sohune'no huno umentisofoho. 65 Jisas a'amu huhwo sohwamo nom'ne hungkuno ulɨmento, Sekwo fehohnjo soku ngkimo sɨmeho montape'njo yalokwofo so'no ngko olo hungkuno hiloso nto seloheso olenoho. Nje Mpohwo kako a'amu somo momikinjosehwajiyo'njo yoso'manji sekwo ngkiyepono mapofitnnehofo.

66 Oso hungkuno hiso Jisas kako ulahonɨngki kakoe inomokomoyo pi'nɨngoso kakimo uhwatɨ'mofontɨfi humpo'mentohofofoho. Hofɨko kako'nji hano apa'no memayofoho. Nɨhu'nahone uhwatɨ'mo'mentohofofoho. 67 Oseso Jisas kako kakoe inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwona'nɨmo nalɨmento, Sekwo huhwasi wonɨhwotɨ'mofantɨfetaho. 68 Ose nelohonɨngkahonɨngki, Saimoun Pita ulɨmento, Hwe Engofo, Nakwo tɨhwoepono humpeenehwono. O'o, kɨko'nohini songo ne'no humayo'ne hungkunoso hi'njo hwosoho. 69 Jɨje hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono kijopalokuhwono. Nakwo huno ole nayohoho. Kɨko Anɨtuye hwomu ne sohwosi wopɨngo'nohini hwosoho. 70 Ose ulahonɨngki Jisas nalɨmento, Nje inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwasi ngko sehwosopo'mentohe hwasoho. I oso'no ngko sehononji anga'nohino sohwosi towahuno wonyo Seten mta'angoso hi'njo hwosoho. Ose nalɨmentisofoho. 71 Oso hungkuno Jisas nalɨmentisoso kako Jutas, Saimoun Isɨkaliyoutɨye hwomumne'no nalɨmentisofoho. Hwapɨngoso Jutas huhwo sohwo kako Jisasɨye inomokomoyo ko inomokomojo sohwo kako aku ikinji ehumanto Jisasɨmne'no tokoyo'ofo uloho'mentisofoho.

Copyright information for `APZ