John 8

A'mu hwa'nte siye hungkunofoho.

[Oso sɨkwo'miyo somo Jisas kako hwofɨki'nyo Oulif sopo sɨmentisofoho. Mo'nɨngka sohonta imɨngo'nji Jisas apa'no Anɨtuye tajo ango engo somo asomo noponto sɨmentisofoho. Hwe moya'mi hopi'nonohino Jisasɨmo u'mahonɨngkofi Jisas kako ampo nohumanto kakoe hungkunoso lutɨhwamentisofoho. Ose lutɨhwentanɨngki a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji a'amu Falisi sohwanji hofɨko ape hwa'ntesimo ipemotasontɨfi Jisasɨ'njo ajwopo uhumatɨmentohofofoho. Oso apesi kako nom'ne hwe'nji saho fosyowentanɨngki hwe engo sohwa uhwonɨmentohofofoho. Oseso hofɨko Jisasɨmo ulɨmentohofi, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, olo ape losi hufo yontanɨngki uhwonɨmalohwoniyoho. Mousesɨye honɨngkano hungkunoso ole nalɨmento, Hwoya'mi yahino wonyo'njo ose somo sojo mehwasi wofonjosyano. Ose nalɨmentisofoho. I oso'no kɨko huno pipi kiyohoho. Pipi yanehwono. Hofɨko Jisasɨye hunomo yamofo ulohofo'ne oso ulohonɨmentohofofoho. Huno ole syafɨhu'mentohofi, Jisas kako Mousesɨye honɨngkano hungkunomo mtɨhupe so'manji nom'ne hungkuno kengo naloso'manji nakwo kakimo impe untofantanoho. Ose syofɨsyahonɨngki Jisas kako ingku'nohumanto kako kakoe ajo'miyo'nji hwahomo ifalifaliyo mtɨ'mokumentisofoho. Hofɨko Jisasɨmo ne'no ne'no ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas kako nolɨkafonto ulɨmento, A'amu fihwo honɨngkano wonyo nɨhu'no aneso sekwo'njo ajwo lopo sojo sɨmo'mjoso a'mu simo woho'namofono. Ose ulonto kako apa'no ingku'nohumu lohofonto hwahomo apa'no ajo'miyo'nji ifalifaliyo mtɨ'mokumentisofoho. Hofɨko Jisasɨye hungkunomo upa'nontɨfi a'amu anga'no anga'no hotahumentohofofoho. Hwe yofe engo'njo sohwa sɨmo'mo hotoswopahonɨngkofi hwe nom'ne sohwa hofɨko tɨfi hotahumentohofofoho. A'amu hopi'nonohinoso Jisasɨmo ulɨko'mahonɨngkofi Jisas kako'nohini nohumentanɨngki oso a'musi kako Jisasɨye sɨmanopo ne'no loho'mentisofoho.

10 Jisas nolɨkafonto a'mu simo ulɨmento, Olo a'mu losi, a'amuso ntɨ'mo humalofo. A'amu anga'nohinoso kikimo poyo wokumokano makiloho liyohofo. 11 Jisas ose ulahonɨngki a'musi ulɨmento, Hwe Engofo, a'amu ose manjofoho. Hopi'nono nto humpehofo. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko huhwo'ni poyo makumokohoyohono. Kɨko nowehoji oso wonyo hiso apa'no iyo'eno. O'o, honɨngkano wopɨngo'nohini fiyohoho. Ose ulɨmentisofoho.]

Jisas olo hwaho lopone pomponaho hweho.

12 Jisas a'amu somo hungkuno apa'no ulɨmento, Ngko olo hwaho lopone pomponaho hwo'nyoho. A'amu ngkimo tɨfi nnɨngkaposo sohwo kako sɨkwo'mjoho'mo memoyonehoho. O'o, kako songo ne'no humayo'ne pomponaho hi'njo hweho. 13 Ose ulahonɨngki a'amu Falisi sohwa ulɨmentohofi, Kɨko kikine'no hnnɨwo'nɨngkino hwosoho. Oseso nakwo huno monayohoyohoho. Jɨje hungkuno nehopitɨkeno, hwasyotɨkeno. Nakwo huno monayohoyohoho. 14 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ngko ngkine'no hnnalokweno. I oso'no nje hungkuno ne'njofoho. Hwapɨngoso ngko nje hwapɨngo ne pmmentohe sopono huno niyohoho. Oso'no ngko ango nosɨmne sopone'no huno niyohoho. I oso'no sekwo nje hwapɨngo ne sopono huno maseyohoyohoho. Ngko hano umne sopone'no sekwo huno maseyohoyohoho. 15 Sekwo a'amu hwahoponjofe yahinomo yano ilofɨwo'ningkohofɨhwasoho. I ngko a'amufe yahino somo oso hopa yano milofɨwo'nɨngkiyohe hwo'nyoho. 16 I oso'no ngko nom'ne a'amumne'no yano ilo'me'manji ngko nto'nohino ulo'mnoho. Hwapɨngoso ngko'nohinɨ'maho. O'o, nje Mpohwo nɨhwatɨmentiso sohwo'nji nohumentai yalokuhwoyo. 17 Sekwoe honɨngkano hungkuno somo ole wo'nnyofoho. A'amu hufa'u hwa'u hungkuno afa'nohini lisoso nakwo huno ole wonayono, Sikoe hungkunoso ne'njofoho. Ose wo'nnyofoho. 18 Ngko ngkine'no hungkuno hnnɨwo'nɨngkohefoho. I nje Mpohwo nɨhwatɨmentiso sohwo kako huhwo nje hwapɨngo so'no lɨwo'nɨngkiso hweho. 19 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Jɨje Mpohwo ntɨ'mo humaho. Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo ngkine'no huno nto'no mosyafɨsiyo'njohwasi kalohi sekwo nje Mpohwo huhune'no huno mosyafɨsiyo hwasoho. Sekwo ngkine'no huno nto'no seinyohwasɨ'manji ou sekwo nje Mpohwo huhune'no huno nto'no waseyɨmontonoho.

20 Oso hungkuno hiso Jisas kako Anɨtuye tajo ango engo hamniyoho'njo ango ajwo sopo lohofonto hwe moya'mi somo hungkuno lutɨhwamentisofoho. Kako utɨhwa'nyopo ko humentanɨngki a'amu kakimo impe mintafe'njo imentohofofoho. Hwapɨngoso kakoe sɨkuno poyo imo'nyo'ne sɨkunoso mmo'nyofoho.

Ngko ume sopo sekwo mafitnne hwasoho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

21 Jisas kako nom'ne hungkuno apa'no ulɨmento, Ngko ume sohonta sekwo ngkine'no hafɨhafe wonyopi wonyopi wotɨpeentɨfeho. Sekwo sekwoe honɨngkano wonyo somo poyo nope'nɨngkuji sekwoe wonyo somjo tohino somo ne'no humantokutnnefoho. Oso'no sekwo ngkimo monɨ'mapitnnehofo. 22 Ose ulahonɨngki a'amu Juta sohwa hnnɨmentohofi, Oso hungkuno nelalokunjoso hwapɨngo neso pehoto. Ole nelalofoho. Oso ango ngko u'mo humame sopo sekwo mafitnnehofo. Pipineto. Kako kakimo wofonjahinɨmtolɨkeno. 23 Ose hnnɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo enjwa'mta'ango kuyoho. Ngko yokintahoponta'ango hwo'nyoho. Sekwo olo hwaho loponta'ango kuyoho. Ngko ahwomo mta'ango hwo'nyoho. 24 Oso'no ngko ole nto selohefoho. Sekwo poyo pe'nɨngkuji sekwoe wonyoso wawo'montonoho. Mpohwo kako ngkimo nɨhwatɨmentiso so'no sekwo sɨmeho hi'ntnnono montape'njo ifijo'manji sekwoe wonyoso wawo'montonoho.

25 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Kɨko tɨhwosilo. Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ngko oso hwe so hwo'nyoho. Sɨmo'mo nto selɨmentohe so hwo'nyoho. 26 I sekwoe yahino wonyo somne'no hungkuno pi'nɨngo hi'njo hwo'nyoho. I oso'no hwangku oso yahino somne'no hungkuno yano selofimnefoho. I olohonta yo'mayo nɨhwatɨmentiso sohwo ntɨmentiso so'nohini waselɨmonne'no yohono. Kakoe yahinoso ne'njo hweho.

27 Jisas ose ulahonɨngki hofɨko Jisas Anɨtumne'no hofɨkimo ulɨmentiso so'no huno muyo'njo imentisofoho. 28 Oseso Jisas hofɨkimo ulɨmento, Hwangku sekwo ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni fonjanɨsyɨkuji oso hohosohonta sekwo ngkine'no huno ole seyonefoho. U, oso hwe Anɨtu uhwatɨmentiso sohweho. Sekwo huno ose wotɨpemantɨfeho. Ngko nje huno mta'ni yo'mayo syohoso imentohe'maho. O'o, yo'mayo hungkuno nje Mpohwo ntɨmentiso so'nohini selɨmentohefoho. 29 Mpohwo kako nɨhwotɨmentiso sohwo kako ngko'nji humaho. Yo'mayo iwo'nɨngkoheso Mpohwo kakoe sɨmeho wopɨngo umokiyo'ne iwo'nɨngkohe hwo'nyoho. Kako monɨsɨkwajonehoho. 30 Ose ulahonɨngki hwe moya'mi pi'nɨngo engoso oso hungkunoso upa'nontɨfi Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono umentohofofoho.

Hungkuno neso sekumo wopɨngo wasemokumontonoho.

31 A'amu Juta fehohnjoso Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono umentohofo somo Jisas ole ulɨmento, Sekwo sɨmeho nehopi ntapɨkujo'no sekwo nje hungkunomo tɨfi nehopi inɨngkafijo ku'manji sekwo nje inomokomoyo ne kuyoho. 32 Nje hungkuno nehopi somo huno seyoso'manji oso hungkuno hiso sekwoe yahino wonyoso kilo'mokomokosyehumamojo somta'ni usɨhutofosema'montonoho. 33 Ose ulahonɨngki hofɨko Jisasɨmo ulɨmentohofi, Nakwoe neyakwo Apɨloham sohwoe imu hwona'nyoho. Nom'nihwo nakumo ntohonta kilo'mokomokonesyohumamojoto. Awonoho. Oso'no kɨko peho'no nalohino, Nje hungkunoso sekumo usɨhutofasema'montonoho. Pipineto. 34 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. A'amu hopi'nonohino honɨngkano wonyo'njo somo oso honɨngkano wonyo hiso hofɨkimo kilo'mokomokosyohumamojofoho. Oso'no oso a'amu hiso hofɨko oso honɨngkano wonyo sohwoe syoho ulohofiyo pa'nyofoho. 35 A'amu syoho ulohofiyo sohwo kako kakwo'yohwoe syohoso ulohofisoso kakoe hwe engo'njo nɨhu'nahone humayo'ne hwo'maho. O'o, kako syoho ulohofiyo'nohino hweho. I oso'no hwe engo sohwoe hwomu sohwo'nohini engolopohamo humawo'nɨngkohoho. 36 Oso'no Anɨtuye Hwomu sohwo'ni ngko sekumo honɨngkano wonyo somta'ni isɨhutofasema'meso nom'nihwo sekumo mokilo'mokomokosesyohumanehoho. O'o, nɨhu'no awonoho. Nje a'amu ne nto imo'nɨngkohofo. 37 Sekwo Apɨlohamɨye imu sohwona'nyoho lɨwo'nɨngkohofo so'no ngko huno niyohoho. Apɨloham sohwo kako Anɨtuye a'amu ne hweho. I oso'no nje hungkuno so'no nakwolaho lontɨfeso sekwo ngkimo wofonjonɨsyantɨfe'no yalokwofo so'no sekwo Apɨlohamɨye imu ne hwasɨ'maho. 38 Ngko nje Mpohwo'nji nohumanji yo'mayo ntahonɨngki losetɨhwawo'nɨngkohe hwo'nyoho. I oso'no sekwo sekwoe senɨngkwohwo ne sohwoe yahino somo nomantɨfi yalokwofo.

Senɨngkwohwo sohwo Setenɨyoho. Jisas a'amu Juta somo ose ulɨmentisofoho.

39 Jisas ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Nakwoe mpohwo sohwo Apɨlohamɨyoho. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, I sekwo Apɨlohamɨye imu ne hwasɨ'manji sekwo Apɨloham imojo yahinoso sekwo ikutnnesohilo. 40 Yo'mayo hungkuno nehopi Anɨtu ntahonɨngki ngko selɨwo'nɨngkohe hwo'nyoho. Oso hungkuno homo somo sekwo nakwolaho lontɨfi wofonjonisyatɨfe'no yalokwofo. Apɨloham kako a'amumo wofonjahumonto miyommentisofoho. 41 O'o, sekwo sekwoe senɨngkwohwo ne sohwoe yahinomo inɨngkowalokwofo.

Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, Nena'wohisi hwa'nyo yonto nakumo tɨpenema'mentiso hwonanɨ'maho. Nanɨngkwohwo anga'nohino sohwo Anɨtuyoho.
42 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo Anɨtu senɨngkwohwo ntentesi sekwo ngkimo sɨmeho ntapɨkutnnesohilo. Hwapɨngoso ngko Anɨtu'nji nofosyohumanji pmmentohe hwo'nyoho. Nje huno mta'ni pmmentohe hwonɨ'maho. O'o, Anɨtu kako nɨhwojahonɨngki pmmentohe hwo'nyoho. 43 Sekwo nje hungkunomo huno nto'no mosyafɨsiyo'njo peho'neto. Hwapɨngoso sekwo nje hungkunomo upa'nontɨfeso nakwolaho lontɨfeso haloho maposo'njo hwasoho.

44 Sekwoe senɨngkwohwo sohwo Setenɨyoho. Sekwo yokumpohn'nyo yoho'nontɨfi sekwoe senɨngkwohwoe yahinomo tɨfi inɨngkowalokwofo. Kako sɨmo'mta'ango a'amumo wofonjahumo lɨmojo hweho. Kako hungkuno ne'njo somno ngkilaho lɨmojo hweho. Hwapɨngoso yahino neso kakoe sɨmeho mo'mo momnauyoho. Kako hwasyo hungkuno'nohini lɨmojo hweho. Kako yo'mayo hwasyo hungkunoso hwapɨngo hweho. 45 I ngko sekumo hungkuno nehopi ko selahonɨngko sekwo nje hungkuno homo somo sɨmeho hi'ntnnono montopalokuyohofo. 46 Ngko honɨngkano wonyo yoheso'no tɨhwo wantɨmontolo. Awonoho. I oso'no ngko hungkuno nehopi'nohini selɨwo'nɨngkohe'manji sekwo nje hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono montape'njo peho'ne yalokwofo. 47 Anɨtuye mehomi ne sohwa hofɨko Anɨtuye hungkunomo haloho pewo'nɨngkohofofoho. I sekwo Anɨtuye mehomi hwasɨ'maho. Oso'no sekwo kakoe hungkunomo haloho maposo'njo hwasoho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

Jisas ulɨmento, Apɨloham mmo'nyo sohonta ngko ne'no humamote hwo'nyoho.

48 Ose ulahonɨngki a'amu Jutafe hwe engo sohwa Jisasɨmo sitofo ulɨmentohofi, Ihwoni, nakwo kikine'no hungkuno nehopi lɨwo'nɨngkuhwono. Kɨko a'amu Someliya pa'nyo hwosoho. Kɨko mewoso hwosoho. Setenɨye towahuno wonyoso kikimo ehuhnnakumo'nyo hwosoho. Nehopi lɨwo'nɨngkuhwono. 49 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ngko towahuno wonyo ane hwo'nyoho. O'o, ngko nje Mpohwoe yofe engo ho'nomalokweno. I sekwo nje yofemo hwotoho nɨfeentokwofo. 50 Nje yofe ho'noma'nyo'ne ngko syoho miyalokuyohono. O'o, Anɨtu kako nje yofe engo umokumontonoho. I a'amu yo'mayo wonyo ngkine'no huno syafɨsyɨwo'nɨngkohofo so'no Anɨtu kako tohino yano ulofiyonefoho. 51 Hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. A'amu fihwo nje hungkunomo nto'no inɨngkaweso'manji kako poyo mape'nyo'njo songo ne'no nohumantɨhwone hweho.

52 Ose ulahonɨngki a'amu Jutaso Jisasɨmo ulɨmentohofi, Ihwoni, kɨko towahuno wonyoso nehopi hi'njo hwosoho. Apɨloham kako poyo pe'nɨmentiso hweho. I a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo huhwanji pe'nɨmentohofofoho. I oso'no oleso peho'no lalokuno. A'amu fihwo nje hungkunomo nto'no inɨngkaweso'manji kako poyo mape'nyo'njo songo ne'no nohumantɨhwone hweho. Oso hiso peho'no lohino. 53 Kɨko neyakwo Apɨloham poyo pe'nɨmentiso sohumo yakolo'nnyo hwosilaho. I kɨko oso a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lontɨfi pe'nɨmentohofo sohwamo uyakolo'nnyo hwosilaho. Kɨko tɨhwo pa'nyo umo'nɨmonji lalokuno.

54 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, I ngko nje yofe engo imokinantɨ'mtentesi nje yofeso engo'maho we'e'nohinesohilo. I oso'no sekwo nanɨngkwohwo Anɨtuyoho lɨwo'nɨngkohofo sohwo kako nje yofe engo nɨmokalofoho. 55 I oso'no sekwo Anɨtu ne sohumo huno maseyo hwasoho. Ngko kakine'no huno niyohoho. Ngko ole lontɨ'mtentesi, Ngko Anɨtu sohumo huno maniyohoyohoho. Ngko ose lontɨ'mtentesi ngko sekwo hopa hwasyo hungkuno'njo hwo'nnesohilo. I oso'no ngko Anɨtu ne sohumo huno niyahonɨngki kakoe hungkunomo tɨfi inɨngkowalokweno.

56 Senɨngkwohwo Apɨloham sohwo kako Anɨtuye hungkunomo haloho po'mentiso so'no kako ngko olo hwaho lopo pmne'no huno uyahonɨngki so'no kako ngkimo tɨmo nehopi nohonɨmentisofoho. Oso'no kako ngkine'no sɨmonyo imentisofoho. 57 Ose ulahonɨngki a'amu Jutaso ulɨmentohofi, Soswofifɨti (50) mokiyakolofe hwosoho. Kɨko Apɨlohammo tɨmo uhwonɨmentohino hwosilaho. Hungkuno hwasyo lalokuno. 58 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Apɨloham kako mmo'nyo sohonta ngko humamote hwo'nyoho. Ose ulɨmentisofoho. 59 Oseso hofɨko sojo nomantɨfi Jisasɨmo wofonjosyano lontɨfi ko imentohofoso Jisas kako a'amu pi'nɨngo engo'njo so'mo hiyaso ifohuni ifohuni lohofonto mempono swapmmentisofoho.

Copyright information for `APZ