John 9

Jisas kako hwe tɨmpi'nyo sohumo wopɨngo umokumentisofoho.

Jisas kako hano emoyonto hwe tɨmpi'nyo fihumo uhwonɨmentisofoho. Oso hwe huhwo sohwo kona'wohi aswo mayoso tɨmpi'nyo humoma'mentisofoho. Jisas oso hwe huhwo sohumo uhwonɨngkahonɨngki Jisasɨye inomokomoyo sohwona'ni kakimo ulohonɨmentɨhwoni, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, oso hwe sohwo tɨmpi'nyoso peho'ne imo'nnyoto. Kako honɨngkano wonyo imofonto imo'nɨmentisotaho. Kanɨngkwohwo'ya'u honɨngkano wonyo imo'mentisiyomo imo'nnyotaho.

Inomokomoyo sohwona'ni ose ulahonɨngkuhwoni Jisas nalɨmento, O'o, olo hwe lohwoe tɨmpi'nyo imo'nyo hwapɨngoso kakoe honɨngkano wonyo mta'ango'maho. Kanɨngkwohwo'ya'uye honɨngkano wonyo mta'ango'maho. O'o, olo tɨmpi'nyo imo'nyo hwapɨngoso Anɨtu kako olo hwe lohumo kakoe yokumpohn'nyo utɨhwa'nyopo uyɨmo lɨmentisofoho. Ose ulonto kako pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, Mofehi'nyo ne'no lohofontanɨngkuhwosi nakwo yo'mayo syoho Anɨtu ngkimo nɨhwatɨmentiso sohwo nejapmmentisoso komo'no uyano. Sɨkuno mehwoso'no nakwo syoho miyanehwono. Ngko olo hwaho lopo nohumentanɨ'mo olo hwaho loponjo pomponaho pa'nyo hwo'nyoho.

Ose nalonto kako hwaho we'eso nomanto memijo hwahomo uyatɨ'mofonto yoko'nyo imokonto tɨmpi'nyo sohwoe tɨmopo uloho'mentisofoho. Ose ulohofonto ulɨmento, Kɨko nowehoji oso mijo ayo Silouam soponjo somo mijo fiyoma'nyo. Ose ulɨmentisofoho. Oso mijo yofe Silouamɨyoso hwapɨngoso olenoho, Lɨhwajiyofe'nefoho. Oseso oso hwe huhwo sohwo kako mijopo nowento mijomo yoma'nonto asomo nosaponto kako tɨmo wopɨngo honɨmentisofoho.

Hohonta oso hwe huhwo sohwo kako tɨmpi'nyo nohumanto honɨngkano momɨngo sopo nohumentanɨngki a'amu nopasontɨfi nopawentɨfi yontanɨngkofi kako hofɨkinta'ni hamniyoho yo'mayo so'no jomo ulɨmojo hweho. Oso a'amu huhwo sohwanji oso a'amu hwe tɨmpi'nyo sohwo kakoe ango afaponta'ango sohwanji hofɨko hnnɨmentohofi, Pipilo. Olo hwe lohwo kako honɨngkano lopo nofosyohumanto nakumo hamniyoho yo'mayo so'no jomo nalɨwo'nɨngkiso lohwolaho. Ose hnnɨngkahonɨngkofi a'amu fehohnjoso ole lɨmentohofi, Ou, olo hwe lohwo sohwo olo huhweho. I nom'nihwo ole lɨmentohofi, O'o, awonoho. Oso hwe huhwo sohwo pa'nyo hwolɨkeno. Ose lahonɨngkofi oso hwe tɨmpi'nyo wopɨngo umokumentiso huhwo sohwo ole ulɨmento, Ngko olo huhwo'nyoho. 10 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Jɨje tɨmo wopɨngo kumo'nɨngkisoso pipi yohinoto. 11 Ose ulohonɨngkahonɨngkofi kako ulɨmento, Oso hwe Jisasɨyoho lɨwo'nɨngkohofo sohwo kako hwaho'nji memijo'nji iwolo'mokonto kako nje tɨmopo ntohofisofoho. Kako nantohofonto ntohi. Kɨko nowehoji mijo ayo Silouam mta'ni mijo fiyoma'nyo. Ose ntahonɨngki ngko nowenji mijo yoma'nɨngkoheso nje tɨmo wopɨngo nɨmo'nɨngkohoho. Tɨmo yo'mayo somo uhwonɨngkohono. 12 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Oso hwe huhwo sohwo ntɨ'mo humaho. Ose ulahonɨngkofi kako ulɨmento, Kakoe humayo sopone'no ngko huno maniyohoyohoho.

13 Ose ulahonɨngki hofɨko oso hwe tɨmpi'nyo emmojo sohumo a'amu Falisi sohwafepono ipemotamentohofofoho. 14 Hwapɨngoso oso sɨkuno somo Jisas kako oso hwaho memijo'nji iwolo'mokonto hwe sohwoe tɨmo wopɨngo umokumentisoso sɨkuno iyoho humayo somnoho. 15 Hofɨkoe ango sopo i'mofapontɨfi hofɨko kakimo apa'no ulohonɨmentohofi, Jɨje tɨmo wopɨngo imo'nyoso pipi yonji honɨmahnnoto. Ose ulahonɨngkofi kako ulɨmento, Kako hwaho yoko'nyoso nomanto nje tɨmopo ntohofahonɨngki ngko mijo yoma'nɨmaleso ngko tɨmo honɨmalefoho. Ose ulɨmentisofoho. 16 A'amu Falisi fehohnjo sohwa ole lɨmentohofi, Oso Jisas huhwo sohwo kako sɨkuno iyoho humayo somo syoho iwo'nɨngkiso so'no nakwo huno ole nayohoho. Kako Anɨtu mta'ango hwo'maho. Ose lahonɨngkofi nom'nihwa ulɨmentohofi, I kako nakwoe honɨngkano wonyo'mta'ango hwo'manji kako olo wonyoangkafo nakwo miyɨwo'nɨngkuhwone loso pipi imasoto. Ose lontɨfi hofɨko hwasyopo hotitofontɨfi yoka hungkuno hnnɨmentohofofoho.

17 Oseso a'amu Falisi sohwa hofɨko oso hwe huhwo sohumo apa'no ulohonɨmentohofi, Oso hwe jɨje tɨmo wopɨngo kumokumaso sohumne'no kɨko huno pipi kiyohoho. Ose ulohonɨngkahonɨngkofi kako ulɨmento, Oso hwe huhwo sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki nalɨwo'nɨngkiso hweho. Ose ulɨmentisofoho. 18 Oso a'amu Jutafe hwe engo sohwa hofɨko oso hwe tɨmpi'nyo emmojo sohwoe hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono mummentohofo so'no hofɨko huno ole syafɨhu'mentohofi, Olo hwe lohwo kako tɨmpi'nyo memmojo hweho. O'o, nom'ni hweho. Ose syafɨsyontɨfi kanɨngkwohwo'ya'umne'no joho ulɨmentohofofoho. 19 Joho ulontɨfi ulɨmentohofi, Oloso sikoe hwomutaho. Kona'wohi aswo ma'mentiso sohonta tɨmpi'nyo ma'mentiso hwo'manji i olohonta kakoe tɨmo wopɨngo pipi imo'nɨngkohoho. 20 Ose ulohonɨngkahonɨngkofi kanɨngkwohwo'ya'u siko ulɨmentisiyo, Nekwo huno ole eyohoho. Oloso nekwoe hwomu hweho. Kona'wohi aswo ma'mentiso sohonta kako tɨmpi'nyo ma'mentiso hweho. Oso'ntnne nekwo huno eyohoho. 21 I oso'no olohonta kako tɨmo pipi yonto honɨngkohoho. Oso'no nekwo huno meyohoyohoho. I oso a'amu kakoe tɨmo wopɨngo umokumaso sohune'no oso'ntnne nekwo huno meyohoyohoho. I sekwo nekwoe hwomu sohumo ulohonɨmno. Kako engo nto imo'nɨmentono. Kako kakine'no sekumo hungkuno waselono.

22 Oso hungkuno kanɨngkwohwo'ya'u ulɨmentisiyo hwapɨngoso hofɨko Jutafe hwe engo sohwamne'no iyoho unɨmentisofoho. Hwapɨngoso oso hwe engo sohwa olo hungkuno nto kotɨku'mentohofo, A'amu fihwo kako Jisasɨmne'no kako Kɨlaisɨyoho. Anɨtu uhwatɨmentiso hweho lɨjwaofoso'manji hofɨko oso a'amu huhwo sohumo tajo ango mta'ni wae yaopitnnefoho. 23 Oso hungkuno nto kotɨku'mentohofo so'no kanɨngkwohwo'ya'u ulɨmentisiyo, Nekwoe hwomu engo nto imo'nɨmentiso hweho. Kakimo ulohonɨmno.

24 Ose ulɨmentisiyo so'no hwe engo sohwa hofɨko oso hwe tɨmpi'nyo emmojo sohune'no apa'no joho ulontɨfi ulɨmentohofi, Olo wonyoangkafo imo'nɨmaso so'no kɨko Anɨtuye yofe'nohini foho'nomaho. Jisasɨye yofe noho'nomahotoho. Kako hwe honɨngkano wonyo'njo hweho. 25 Ose ulahonɨngkofi kako ulɨmento, Jisas kako honɨngkano wonyo'njo hwolɨkeno. Ngko huno maniyohoyohoho. I oso'no ngko olo'nohini huno niyohoho. Hohonta ngko tɨmpi'nyo humamote hwo'nyoho. Olohonta ngko tɨmo nto'no honalokweno. 26 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Kako kikimo pipi kiloho'masoto. Kako jɨje tɨmo wopɨngo pipi kumokumasoto. 27 Ose ulahonɨngkofi ulɨmento, Oso hungkuno hiso ngko nto selɨmalefoho. Sekwo nje hungkunomo haloho maposo'njo imalofɨhwasoho. Sekwo apa'no upo'nantɨfi'no lolalokwofo. Sekwo kakoe inomokomoyo umo'nantɨfi'no lolalokwofo. 28 Ose ulahonɨngki hofɨko hungkuno wonyo ulɨmentohofi, Kɨko kɨko'nohini kakoe inomokomoyo hwosoho. I oso'no nakwo Mousesɨye inomokomoyo hwona'nyoho. 29 Anɨtu kako Mousesɨmo hungkuno ulɨmentiso so'no nakwo huno nayohoho. I oso'no olo Jisas lohwo kako ntɨ'mo i'mofapmmentiso hwolo. Nakwo huno monayohoyohoho. 30 Ose ulahonɨngkofi kako pisopisaho lonto ulɨmento, Oso hwe sohwo kako nje tɨmo wopɨngo nɨmokumaso lohune'no sekwo kakoe hwapɨngo i'mofapmmentiso so'no sekwo huno maseyoho hwasoho. 31 I olo so'no nakwo huno nayohoho. Anɨtu kako a'amu honɨngkano wonyo'njo sohwafe hungkunoso mupo'nalofiyoho. I oso'no a'amu fihwo kako Anɨtumo hwomtame ulofɨwo'nɨngkiso sohwo kako Anɨtuye hungkunomo tɨfi inɨngkayo so'no kako Anɨtuye sɨmeho wopɨngo imokuwo'nɨngkiso osohumo Anɨtu kakoe hungkunomo haloho upo'nalofoho. 32 Sɨmo'mta'ango sɨkuno memjao'moponto mpoyo olo pa'nyoso mawo'nnyoponoho. Hwe fihwo kona'wohi ma'mentiso sohonta tɨmpi'nyo meesyoso sohwoe tɨmoso hwangku hwe nom'nihwo wopɨngo umokonefoho eso mupa'nyofoho. 33 I Anɨtu oso hwe huhwo sohumo mɨhwatɨmentiso'manji kako oso wonyoangkafo ntoho'masoso miyɨhwonesohilo. 34 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Kɨko tohwo'nanjwo mehomi hwosoho. Nɨhu'no wonyo hwosoho. Kɨko Anɨtuye hungkuno wolonetɨhwamonntaho. Mpano. Ose yokumpohn'nyo ulontɨfi kakimo wae yao'mentohofofoho.

A'amu sɨmeho hi'ntnnono ane sohwo tɨmpi'nyo hwafoho.

35 Oso hwe tɨmpi'nyo emmojo sohumo hwe engo sohwa tajo ango somta'ni wae yao'mentohofo so'no Jisas upa'nonto oso hwe sohumne'no tɨpɨhwononto ulɨmento, Kɨko A'amufe Hwomu sohumo sɨmeho hi'ntnnono luyalokuno. 36 Ose ulahonɨngki ulɨmento, U, Hwe Engofo, oso A'amufe Hwomu sohwo tɨhwolo. Kɨko yoloho ntohojo'no ngko kakimo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmonnoho. 37 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko nto nohonɨngkohino. Ngko olo huhwo'ni kilalokweno. 38 Ose ulahonɨngki kako Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, ngko sɨmeho hi'ntnnono kijopalokweno. Ose ulonto kako hwomtame ehumanto Jisasɨye yofe ho'noma'mentisofoho.

39 Oseso Jisas nohumanto a'amu hopi'nonohino somo ulɨmento, Ngko olo hwaho lopo pmmentoheso a'amu olo hwaho loponjofe yahino somo yano ilofo'ne pmmentohe hwo'nyoho. Oseso a'amu Anɨtuye yahino yo'mayo so'no nto tɨpema'mentɨhwone so'no nakwo huno hwapɨngo'njɨ'nwoho. Nom'ne huno songo tɨpemayo'ne syoho engo peho'ne yanehwono. Nakwo tɨmpi'nyo'nɨ'maho. Ose lɨwo'nɨngkohofoso hofɨko tɨmpi'nyo hwafoho. Hofɨkoe tɨmpi'nyo hisomo ujo wehontojwahumonji pmmentohono. I a'amu Anɨtuye yahino yo'mayo so'no nakwo huno'njɨ'maho lontɨfe oso a'amu hofɨko tɨmpi'nyo pa'nyo ko huhwo hofɨko huno wopɨngo tɨpemayo'ne syoho engo yalokwofo. I ngko honɨngkano ito'nohino somo hofɨkimo utɨhwamonji pmmentoho so'no hofɨko huno wopɨngo tɨpemayo'ne syoho engo yalokwofo so'no hofɨko tɨmo honyofoho. 40 Ose ulahonɨngkofi a'amu Falisi fehohnjo sohwa Jisasɨ'njo mofonepo humamentohofo sohwa oso hungkuno hisomo upa'nontɨfi Jisasɨmo ulɨmentohofi, Nakwo sohwona'ni tɨmpi'nyo hwona'ntaho. Ose lolalokuno. 41 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo ole lontɨfijontentesi, Nakwo Anɨtumne'no huno nto'nohino nainyo hwona'nɨ'maho. O'o, nakwo a'amu tɨmpi'nyo pa'nyo hwona'nyoho. Ose lontɨfijontentesi sekwo sekwoe honɨngkano wonyo somne'no tohino momapitnnesohilo. I oso'no sekwo ole lalokwofo. Nakwo Anɨtuye yahino somne'no huno hwapɨngo'njo hwona'nyoho. Nakwo tɨmo honyo hwona'nyoho. Oseso sekwoe honɨngkano wonyo somne'no tohino nomapitnne hwasoho. Ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ