Luke 1

Olo mpoyo loso Luk kako hwe engo Tiyoufilosɨmne'no mtɨ'mokumentisofoho.

Nje hwe engo Tiyoufilos sohwosi, kɨko nje hungkuno upa'nyo. Kɨlais kako olo hwaho lopo humamojo sohonta yo'mayo imo'nɨmentiso somne'no a'amu pi'nɨngo engo sohwa hofɨko nakwo ifalifaliyo womtɨ'mokano lontɨfi yamofo imentohofofoho. Jisasɨye inomokomoyo sohwanji nom'ne a'amu so'nji hofɨko yo'mayo Jisas imentiso sɨmo'mta'ango somo tɨmo uhwonontɨfi a'amu nom'ne somo ulahonɨngkofi hofɨko mtɨ'mokumentohofofoho. I, ngko huhwo'ni Jisasɨye mpoyoso kikiyepono wolɨhwatɨmo lonji mtɨ'mokalokweno. Sɨkuno pi'nɨngo engo ngko syoho yokumpohn'nyo yonji hungkuno hiso'no ito'no yasiyo'ne a'amu pi'nɨngo engo somo yo'mayo sɨmo'mta'ango somne'no ulohononji hungkuno hwapɨngo neso tɨpemanji hungkuno ito'nohini kikine'no mtɨ'mokalokweno. Oseso yo'mayo hungkuno nto lokitɨhwawo'nɨngkohofo somne'no nehopitɨkeno hwasyotɨkeno syafɨsyohojɨ'manji olo hungkuno kikine'no kumtɨ'mokiyalokwe losomo atofo lohoji hungkuno neso wotɨpema'monnoho.

A'amu ahwomomjoso kako Sekolaiya sohumo kakoe hwomu Joun i'mofapone so'no ulɨmentisofoho.

Nje mpoyo lomayoso olenoho. Hwe engo Helout sohwo kako hwaho Jutiya mokosyohumamentiso sohonta hwe fihwo kakoe yofe Sekolaiya sohwo kako nohumanto kako tajo ango syoho'njo hweho. Oso syoho imotofo huhwo sohwa hotito'mentohofoso a'amu fehohnjoso Apaija mokosyohumamentisofoho. Sekolaiya hofɨko'nji syoho imojo hweho. Sekolaiyafe ape hiye temtitofo huhwa oso syoho imotofofoho. Kako Mousesɨye kola'wehwo Elounɨye imuyoho. A'mu hisi yofe Elisapetɨyoho. Hisiya'u siko Anɨtuye tɨmo sopo wonyohofiyo humamojiyeya'uyoho. Siko Anɨtuye honɨngkano hungkuno ito'nohino somo inɨngkawenji honɨngkano wonyo ane humamojiyeya'uyoho. Siko mehomi nɨhu'no ane yaswoho. Hwapɨngoso Elisapet kako hwonjo ape humanto siko a'mane imo'nɨmentisiyeya'uyoho.

Sekolaiyafe a'amu hotito'mentohofo sohwa hofɨkoe sɨkuno Anɨtuye ango engo somo syoho iyo'ne i'mofopahonɨngki hofɨko a'amu uhwosope yahinoso yontɨfi Sekolaiya sohumo Anɨtuye sɨmano sopo lohofo'ne uhwosopo'mentohofofoho. Oseso kako oso ango ajwo so'mo Anɨtuye angofoho lɨwo'nɨngkohofo sopo noswonto hwamno pa'nyo akino wopɨngo'njoso Anɨtumne'no tɨkayo usɨmokumentisofoho. 10 Sekolaiya kako oso tɨkayo usɨmokontanɨngki a'amu pi'nɨngo engo sohwa hofɨko mempo hohnta'ni nohumantɨfi Mpohumo jomo ulɨmentohofofoho. Hofɨkoe yahino ose imotofofoho. 11 Sekolaiya osopo nohumanto uhwonɨmentisoso Anɨtuye a'amu ahwomomjo sohwo kako oso epohumayo tɨkayo usɨmokiyo aho anga sohohnta'ni lohofontanɨngki uhwononto 12 yomo engo yonto iyoho unɨmentisofoho. 13 I oso'no a'amu ahwomomjo sohwo kakimo ulɨmento, Sekolaiya, kɨko iyoho yohotoho. Anɨtu kako jɨje jomo ujo somo nto kupa'nɨmaho. Jɨje ape Elisapetɨsi kako hwomu woma'montonoho. Notɨpemahosɨsi kɨko yofe ole muso Jounɨyoho. 14 Hwomu huhwo sohwo i'mofopahonɨngkuhwosi siko sɨmonyo engo uyanjiyoho. I a'amu pi'nɨngo engo hi'nji sɨmonyo engo uyantɨfeho. 15 Hwomu huhwo sohumo Anɨtu kako yofe engo mulonefoho. Kako yo'mayo mijo yokumpohn'nyoso nonɨngkuhwoloho. Kako kona'wohiye sɨmeho mo'mo mnawentanɨngkuhwoso sohonta Anɨtuye Towahuno Wopɨngo uhula'ofonefoho. 16 Kako Anɨtuye hungkuno a'amu Juta somo ulɨhwoso'no hofɨko hofɨkoe honɨngkano wonyo somne'no hohujo ikinjaofɨkuji hofɨko hofɨkoe Hwe Engo Anɨtu sohumo apa'no unɨngkowantɨfeho. 17 Kako oso a'amu sohumo Ilaija hohonta Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohwoe yokumpohn'nyo pa'nyo sohwo nohumahwosi kako oso hwe Anɨtu nakwoe hwahopo uhwatɨmonte'no yoso sohumne'no a'amufe honɨngkano ito'no esyohumayo'ne hweho. Kako Anɨtuye hungkuno ulɨhwoso'no hwe sohwa upa'nɨngkuji hofɨko hofɨkoe mehomi sɨmeho afa apa'no wepufisyantɨfeho. A'amu sɨmeho afa minyo'njoso Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofoso hofɨko a'amu honɨngkano wopɨngo'njo sofe huno apa'no wotɨpemantɨfeho. Oseso kako Hwe Engo sohumne'no a'amu ito'no wesyohumamontonoho.

18 A'amu ahwomomjo sohwo ose ulahonɨngki Sekolaiya ulɨmento, I, pipineto. Ngko a'mane moi'wonoho. Nje ape hi a'mane moi'wonoho. Jɨje hungkuno ne imo'nyoso ngko huno pipi wanimontolo. 19 Ose ulahonɨngki a'amu ahwomomjo sohwo ulɨmento, Ngko Ngkepɨliyel hwo'nyoho. Ngko Anɨtuye sɨmanopo lohofɨwo'nɨngkohe hwo'nyoho. Olo hungkuno wopɨngo'ne kilohe loso'no Anɨtu kako lonɨhwatɨmaso'no pmmale hwo'ni ku'mahono. 20 I, kɨko upa'nyo. Nje hungkuno hilo somo kɨko sɨmeho hi'ntnnono mantape so'no jɨje mango pɨku'nnyo imo'nɨngkohoji kɨko hungkuno majo'njo uyɨmonnoho. Oso hopa nohumentanɨngkohoji yo'mayo kiloheso ne umo'nɨmontonoho. Yo'mayo nje hungkuno kiloheso kakoe sɨkuno somo ne imo'nɨngkuhwoso'no kɨko hungkuno apa'no walɨmonnoho.

21 Oso hungkuno hiso hnnontanɨngki a'amu mempo hohnta'ni uhwontohumantɨfi huno pi'nɨngo engo syafɨsyontɨfi ole hnnɨmentohofi, Peho u'mahonɨngki kiyalofoho. Sekolaiya kako Anɨtu'njopo nohumanto kunto'no moswape'njo yalofoho. Ose hnnɨmentohofofoho. 22 Hwangku kako noswaponto kako hungkuno hwe moya'mi somo mujo'njo imentisofoho. O'o kako ilo'nnyo hopa imo'nonto kako kakoe aho'nji'nohini itɨhwahonɨngki uhwonontɨfi ole syafɨhu'mentohofi, Sekolaiya kako Anɨtuye ango we'e so'mo nohumanto yo'mayo wonyoangkafoso uhwonɨngkiso hwolɨkeno. Ose syafɨhu'mentohofofoho. 23 Kakoe syoho iyo so'no sɨkuno moi'wo imo'nɨngkahonɨngki kako kakoe angopono asomo umentisofoho.

24 Tɨfi sohonta kakoe ape Elisapet sɨmeho ihn'nonto kako hiyaso'mo humentanɨngki hamno aho fehohnjo hopi'nono uyakolo'mentisofoho. Ilisapet kako sɨmeho'njo honɨngkanonto ole hnnɨmento, 25 Nje Hwe Engo Anɨtu kako ngkimo wopɨngo ntohokwoho. Ngko mehomi mmo'nyo so'no wonɨmango nnontanjopo Anɨtu a'amufe tɨmopo oso tango hiso wae yanɨmokwoho. Ose hnnonto sɨmonyo imentisofoho.

A'amu ahwomomjo sohwo kako Maliyamo Jisas imo'none so'no ulɨmentisofoho.

26 Elisapet sɨmeho'njosi humentanɨngki hamno aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni anga'nohinoso uyokolofahonɨngki Anɨtu kako kakoe a'amu ahwomomjo Ngkepɨliyel sohumo hwaho Ngkalili ango we'e Nasalet sopone'no lɨhwatɨmentisofoho. 27 Oseso kako ape sijo siyepono umentisofoho. Oso a'mu hisimo kakoe hwehune'no uhwojano lontɨfi hwosopeehiniyoho. Oso hwe huhwo sohwo kakoe yofeso Jousepɨyoho. Hofiyakwosa hwe engo Ntefitɨye temtitofo mta'ango hweho. Oso a'mu siye yofeso Maliyafoho. 28 Ngkepɨliyel kako oso hisi'njo sopo i'mofawento ulɨmento, Nje mupe mofehi'nyo'njoho. Anɨtu kako wopɨngo kilohofalofoho. Kako kɨko'nji humaho. 29 Maliya oso hungkunoso nupa'nonto kako huno pi'nɨngo engo syafɨhu'mentisofoho. Oso hungkuno njiso hiso hwapɨngo neso pipineto. 30 Ose syofɨsyahonɨngki a'amu ahwomomjo sohwo ulɨmento, Maliya, kɨko huno pi'nɨngo syafɨsyohotoho. Iyoho kinyo'eno. Anɨtu kako kikine'no sɨmeho wopɨngo umo'nalofoho. 31 Upa'nyo. Kɨko sɨmeho ihn'nɨngkiji hwomu aswo woma'monnoho. Hwomu huhwo sohumo kakoe yofeso Jisasɨyo muso.

32 Kako hwe engo umo'nɨmontonoho.
A'amu kakine'no ole wolantɨfeho.
Olo hwe lohwo yo'mayo hopi'nonohino somo hwofilo'nnyo Anɨtuye Hwomu hweho.
Ose wolantɨfeho.
Olo hwe lohumo kakoe ajuyohwo Ntefit yofe engo'njo hwaho mokosyohumamojo hopo sopo Anɨtu uhumatɨmontonoho.
33 Kako a'amu Juta somo ne'no mokosyohumantɨhwone hweho.
Kakoe sɨkuno mokosyohumayo'neso moi'wo mmo'nonehoho.
Engolopohamo wawo'mtonoho.
34 Ose ulahonɨngki Maliya ulɨmento, Oso hiso pipi umo'nɨmontolo. Ngko hwehwo manɨmahn'nyoho.

35 Ose ulahonɨngki a'amu ahwomomjo sohwo ulɨmento,

Hwangku Anɨtuye Towahuno Wopɨngo kikiyepono pɨhwosi Anɨtu yo'mayo somo hwofilo'nnyo sohwoe yokumpohn'nyoso ufehu'mokakohumontonoho.
Oseso hwangku oso hwomu aswo majo huhwo sohune'no a'amu ole wolantɨfeho.
Hwomu wopɨngo sohwo Anɨtuye Hwomu Ne hweho wolantɨfeho.
36 Ose ulɨkwato lohofonto ole ulɨmento, Upa'nyo. Jɨje a'amu Elisapet a'manesi kako sɨmeho'njoho. A'amu kakine'no hwonjo apefoho lɨmotofosi kako sɨmeho ihn'nɨngkahonɨngki hamno aho fehohnjo hopi'nono nom'ni mta'ni anga'nohinoso uyakolo'masofoho. 37 Yo'mayo hopi'nono a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso Anɨtu kako yo'mayo hwapɨngo sohwo yososo ne umo'nɨmontonoho. 38 Ose ulahonɨngki Maliya ulɨmento, Ihwoni, ngko Anɨtuye syoho ulohofi'nyoho. Kɨko ngkimo hungkuno ntohinoso nolohino hopaso Anɨtu kako ngkimo wantohofono. Ose ulahonɨngki a'amu ahwomomjo sohwo kako Maliyamo ulɨko'ma'mentisofoho.

Maliya Elisapetɨmo uhwonamentisofoho.

39 Oso hohosohonta Maliya kako yo'mayoso ito'no esyohumanto nolɨkafonto kako hwofɨki'nyo pone'no komo'no sɨmentisofoho. Oso hwaho Jutiya ango we'e sopo sɨ'mofapmmentisofoho. 40 Sɨ'mofaponto Sekolaiya sohwoe angomo noswonto Elisapetɨmo nje a'amuyo ulonto hinjoho hu'nɨmentisofoho. 41 Elisapet Maliyafe mampaho upa'nonto kakoe mehomi sɨmeho mo'mo mnawo'nnyo sohwo kako yomo imentisofoho. Oso hohosohonta Anɨtuye Towahuno Wopɨngo Elisapetɨmo uhula'mo'mentisoso 42 Elisapet kako mango engo ole ulɨmento, Anɨtu kako moya'mi hopi'nonohino sofamo wopɨngo ulohofɨwo'nɨngkiso somo kako kikimo wopɨngo kilohofoso yakolo'nnyo kiyoho. Oso mehomi jɨje sɨmeho mo'mo mnawojo sohumo Anɨtu kako wopɨngo uloho'nnyo hweho. 43 Nje Hwe Engofe na'u siki ngkiyepono peho'no pohino. Ngko yo'mɨngi'nɨ'maho. Anɨtu kako wonyoangkafo ntohofantofoho. 44 Upa'nyo. Ngko jɨje mampaho ngkine'no ntohinoso upa'nonji nje sɨmehomjo mehomi mnawojo sohwo nolɨkafonto sɨmonyo yohoho. 45 Oso hungkuno Anɨtu kilɨmaso somo kɨko sɨmeho hi'ntnnono uyɨmahnno so'no sɨmonyo fiyo. Oseso Hwe Engo sohwo nokilɨmaso hopaso wakiloho'montonoho. Elisapet ose ulɨmentisofoho.

Maliya kako Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne ta lɨmentisofoho.

46 Maliya ulɨmento,

Nje mampahoso Anɨtuye yofe ho'nomalokweno.
47 Nje huyo'mango Anɨtu nefo'mawo'nɨngkiso sohune'no sɨmonyo yalokwemo.
48 Ngko Anɨtuye syoho ulohofiyohn'ni yo'mɨngi'nɨ'maho.
I oso'no kako ngkimo wonyoangkafo ntohofantofoho.
Olohonta nɨhu hwangku no'mo nɨhu a'amu Anɨtu kako ngkimo sɨmeho wonyoangkafo ntape so'no wolantɨfeho.
49 Anɨtu kako Yokumpohn'nyo Hwofilo'nnyo sohwo kako ngkimo wopɨngo ntohofo so'no ngko kakoe yofe wopɨngo'nohinoso woho'nɨma'mo.
50 Anɨtu kako a'amumne'no hitoho ulofahonɨngki a'amu kakoe hungkunomo enjwa'mo humawo'nɨngkohofoso hofɨko Anɨtu kakoe hitohomo humalofo.
Hofɨko'nohinɨ'maho. O'o, hofɨkoe imu hwanji ne'no imu hwanjimo ne'nohini wentɨhwonefoho.
51 Anɨtuye yokumpohn'nyo itɨhwahonɨngki a'amu kakine'no yokumpohn'nyo imo'nɨwo'nɨngkohofo somo Anɨtu kakoe aho yokumpohn'nyo engo so'nji ilojaofososo hofɨko kengo'mo humpopitnnefoho.
52 Anɨtu kako hwe yofe engo hwaho mokosyohumamotofo sohwamo monje yasyɨhwosi a'amu yofe engo ane somo ho'nomawo'nɨngkisofoho.
53 A'amu mijoho unyo somo Anɨtu kako yo'mayo wopɨngo wonyoangkafo uyɨmontonoho.
A'amu yo'mayo ho'yango pi'nɨngo'njo somo kako nom'ne wopɨngoso muyonehoho.
54 Kako kakoe a'amu Juta hn'nɨmo hofiyo nefo'mawo'nɨngkiso hweho.
Oso hungkuno wopɨngo Anɨtu hitoho ulofo'ne hofɨkimo uyɨmentiso so'no kako inɨngo momofalofiyoho.
55 Kako neyakwosamo Apɨloham sohwo'nji kakoe imu sohwatnne'no hitoho ulofahonɨngki oso hitoho hiso engolopohamo ne'no nowentɨhwonefoho.
Maliya ose lɨmentisofoho.

56 Maliya kako Elisapetɨ'nji nohumentanɨngki hamno hufa'u sɨhune memjaofahonɨngki kakoe angopo ne'no asomo umentisofoho.

Elisapet kako Jounɨmo aswo ma'mentisofoho.

57 Elisapet kakoe sɨkuno moi'wo imo'nɨngkahonɨngki kako hwomu aswo ma'mentisofoho. 58 Anɨtu kako oso wopɨngo hiso Elisapetɨmo uloho'mentiso so'no ho'nɨngkahonɨngki a'amu ango afaponjo so'nji Elisapetɨye temtitofo so'nji hofɨko Elisapetɨ'nji sɨmonyo imentohofofoho.

59 Sɨkuno aho fehohnjo hopi'nono fehohnta'ni hufa'u sɨhune memjaofahonɨngki a'amu huhwo sohwa hofɨko hwomu sohwoe a'apahomo sɨhu kolofo'ne'entɨfi uhu'mokumentohofofoho. Hofɨko kanɨngkwohwoe yofe Sekolaiyafeso womelompulano lontɨfi imentohofofoho. 60 Ose yahonɨngkofi kona'wohi ulɨmento, O'o, awonoho. Nakwo kakoe yofeso ole womulano. Jounɨyoho. 61 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, I, sikoe a'amu sohwa oso yofe Jounɨyo eso hi'njo hwa'maho. Nɨhu'no awonoho. 62 Ose ulontɨfi hofɨko kanɨngkwohumo hungkuno mujo'njo mehomife yofe'no aho'nohini upiyo'mentohofofoho. 63 Upiyofahonɨngkofi Sekolaiya kako iyo feejo so'no ipiyofahonɨngki umentohofoso kako ole mtɨ'mokumento, Kakoe yofeso Jounɨyoho. A'amuso ose uhwonontɨfi hofɨko yomo yontɨfi huno pi'nɨngo engo syafɨhu'mentohofofoho. 64 Oso hohosohonta Sekolaiyafe mango hwosampo lohofonto melanyo ito'no imo'nɨngkahonɨngki kako hungkuno lonto kako Anɨtuye yofe ho'noma'mentisofoho. 65 Oso a'amu ango afaponjoso hofɨko yo'mayo homo somo uhwonontɨfi yomo yontɨfi iyoho unɨngkahonɨngki pisopisaho lɨmentohofofoho. Oso yo'mayo imo'nɨmentiso hiso'no oso hwaho Jutiya hwofɨki'nyo'meemjo ango somo ho'nomɨmentisofoho. 66 A'amu hopi'nonohino oso hungkuno homo somo upa'nontɨfi huno pi'nɨngo engo syafɨsyontɨfi hofɨkoe sɨmeho mo'mo ole hnnɨmentohofi, Oso hwomu huhwo sohwo kako hwangku pipi wehumamontehwolo. Ose hnnontɨfi huno ole umento, Anɨtuye yokumpohn'nyoso kakimo umokosyohumaho. Huno ose umentisofoho.

Sekolaiya kako Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne ta lɨmentisofoho.

67 Jounɨye kanɨngkwohwo Sekolaiya sohumo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo ehuhnnaofahonɨngki Sekolaiya kako hungkuno Anɨtu uyɨmentisoso ulɨmentisofoho. 68 Ole ulɨmento,

Nakwo a'amu Isɨlael hn'nwiye Hwe Engo Anɨtu sohwoe yofe woho'nomano.
Kako kakoe a'amu hn'nwiyepono nefo'mayo'ne ne'manto kako honɨngkano wonyo somta'ni isɨhutofonemalofoho.
69 Kako kakoe syoho ulohofiyo Ntefitɨye temtitofo mta'ango hwe yokumpohn'nyo engo nefo'mayo'ne nejapohoho.
70 Olo hilo so'no Anɨtu hohonta kakoe a'amumo hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwa nakumo nalɨmotofofoho.
71 Ole nalɨmentohofi, Hwangku kako nakwoe mango sohwafe aho mta'ni wonetɨma'montonoho.
A'amu nakumne'no sɨmeho wonyo umo'nɨwo'nɨngkiso sofe aho mta'ni wonetɨma'montonoho.
72 Ose nalonto nom'nepo ole nalɨmento,
Kako neyakwosamne'no hitoho engo ne'no ulofɨwo'nalofoho.
Oso hungkuno yokumpohn'nyo hohonta neyakwosamo uyɨmentiso somne'no kako huno akwe'no syafɨsyɨwo'nɨngkiso hweho.
73 Anɨtu neyakwo Apɨloham sohumo ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi'nohini yokintahopone'no wakilɨmonne'no yohono.
74 Ngko sekwoe mango sohwafe aho somta'ni nosetɨmahm'mo sekwo iyoho masenyo'njo nje syoho wontohofiyantɨfeho
75 Sekwo sɨkuno huhwo huhwi songo nohumafɨkuji sekwo nje tɨmopo sekwo honɨngkano wonyo ane'njo wopɨngo'nohini fohumantokuno. Ose ulɨmentisofoho.
76 Nje hwomu sohwosi, a'amuso ole kilɨfitnnefoho.
Kɨko Anɨtu yokumpohn'nyo hwofilo'nnyo sohwoe hungkuno lutɨhwayo'ne hwosoho.
Oso hwe Anɨtu nakuyepono uhwatɨmonte'no yalokuso sohumne'no kɨko a'amu somo ito'no wesyohumamonnoho.
77 Kɨko Anɨtuye hungkuno a'amu somo ulohojo'no hofɨko huno ole uyɨmtonoho.
Anɨtu kako nakwoe wonyo wae enaofɨhwosi asomo wonetɨma'monte'ne yohoho. Huno ose uyɨmontonoho.
78 Anɨtu nakumne'no hitoho engo ulofɨwo'nɨngkiso sohwo sɨmeho ne'njo nejapɨwo'nɨngkiso so'no pomponaho ahwomo mta'ni iyoho longkonɨwo'nɨngkiso hopaso nejapososo nakumo wonalongkonɨmontonoho.
79 Oso pomponaho hiso kako a'amu sɨkwo'mjoho'mo humalofo so'nji a'amu hofɨko poyo pe'nyo so'no iyoho unyo somo wolahumontonoho.
Oso pomponaho hiso honɨngkano wopɨngo'nohini ito'no humayo'ne somo womikinjonehwatɨmontonoho.
Sekolaiya ose ulɨmentisofoho.

80 Oso hwomu Joun huhwo sohwo kako engo wento Anɨtumne'no sɨmeho uyonto kako hwaho a'amu mohumunyo sopo ne'no humamojoso kako a'amu Isɨlael somne'no Anɨtuye hungkuno lutɨhwamne'ento Anɨtuye syoho wema'mo lonto hofɨko'njopo utɨhwa'nyopo i'mofapmmentisofoho.

Copyright information for `APZ