Luke 10

Jisas kako hwe nom'ne ‘sefenti-tu’ (72) sohwamo ango'meemo kakoe hungkuno lutɨhwayo'ne lɨhwatɨmentisofoho.

Oso hohosohonta Jisas kako nom'ne a'amusefenti-tu (72) sohwamo kakoe syoho somne'no uhwosopo'mentisofoho. Kako a'amufe ango ho'mo ho'meemo tɨfi ngko nu'ma'mne'ento ango ho'mo ho'mne'no hwe hufa'u hufa'u lɨhwatɨmentisofoho. Sɨmo'mo hungkuno ole ulɨmento, Pahnnɨmo hungkuno waselɨmonne'no yohono. Wopayo syoho soponjo pi'nɨngo engoso toyo nto imaho. I oso'no a'amu wopayo toyo mjiyo'ne syoho'njo sohwa hopoenohino hwa'maho. Oseso sekwo olo syoho loso mokosyohumawo'nɨngkiso kakwo'yohumo jomo ulɨkujo'no kako oso wopayo toyo homo somo mjiyo'ne a'amumo lɨhwajiyo'ne jomo ulɨmno. Sekwo upa'nɨmno. Ngko sekumo yahu mu hopa sikisɨwojo sohwafe ango'mne'no wokasemo'mji yalokweno. Hofɨko sekumo wonyo woselohofantɨfe'no yalokwofo. Sekwo yahu mu hopa yokumpohn'nyo ane'njo sohwahnne'no huno ose ko niyahonɨngki losehwojalokweno. Oso'no mpanɨmno. Sekwo hamniyoho so'nji yo'mayo ho'yango memokomayo'ne so'nji sɨfɨkwongofosyo nom'ne so'nji nohu'memokaho'nɨngkutoho. Sekwo honɨngkanomo wekuji uhwonɨfijoso hwe fihwo honɨngkanopo nohumentanɨngkuhwosi uhwonɨngkuji nɨjwokohumafɨkutoho. O'o, sekwo kakimo yakolo'nohini ulohofefoho. Sekwo a'amufe ango sopo i'mofahokuji ole ulɨmno. Anɨtu kako sekumo wopɨngo waselohomonto iwo'nɨngkiso so'no sekwo sɨmeho wopɨngo'nji fosyohumamno. Ose ulɨmno.

Hwe fihwo kako yahino wopɨngo iwo'nɨngkiso sohwoe angopo i'mofafijoso kako sekumo wopɨngo selohofɨhwoso'no Anɨtu oso a'amu huhwo sohumo wopɨngo uloho'montonoho. I oso'no a'amu fihwo yahino wonyo iwo'nɨngkiso sohwoe angopo i'mofafijoso sekwo Anɨtu wopɨngo uloho'monto iwo'nɨngkiso so'no sɨmeho wopɨngo'njo fosyohumamno, ulɨfijoso hwe huhwo sohwo ngkilaho selɨhwosi mosefo'maso'njo ihwoso'no sekwo nom'ne angopo ne'no sɨmeho wopɨngo'njo hwasi fohumpopmno. Anɨtu kako sekumo wopɨngo sefo'mahwosi oso a'amu huhwo sohumo mufo'manehoho. A'amu fihwo kakoe angommne'no setɨmahwoso'no sekwo oso ango homo somnohini humafɨkuji yo'mayo wosopayo'nji mijo'nji sejapɨkujo'no sekwo hmnɨmno. Hwapɨngoso a'amu kakoe syoho somne'no kako yo'mayo mayoso yahino ito'nohinofoho. Sekwo ango anga'nohino somo fosyawekuji nom'ne angomno nonje nonje uyo'eno. O'o, oso ango anga'nohino somta'ni nje hungkuno filɨku'mopmno. Sekwo ango fipo i'mofahokujo'no a'amu hofɨko sekumo setɨmafɨkuji yo'mayo mijo wosopayo so'nji sekune'no lɨkuji yano selofifijoso sekwo umapmno. Sekwo oso ango hopo soponjo a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokukuji hofɨkimo ole ulɨmno, Anɨtu sekumo wopɨngo semokosyohumayo'ne mofonepo nto i'mofapohoho. 10 I oso'no sekwo ango fipo i'mofahokujo'no a'amuso sekumo mosetɨmaso'njo miyɨkuji sekwo oso ango hopo soponjo honɨngkano sopo lohofɨkuji ole ulɨmno, 11 Sekwoe ango loponjo hwaho hintalinyo namongki'nɨngkisoso sekwo sekwoe yahino somne'no huno syafɨsiyo'no nakwo hintalinyo hiso wae yasyɨhwoneso sekwo'nefoho. Sekwo olo so'no huno ito'no fɨsyafɨhupmno. Anɨtu kako sekumo wopɨngo wosemokosyohumamonto ko yahonɨngki oso'no sekwo hohujo ikinjaofɨwo'nɨngkohofo kuyoho. Oseso nakwo tohino manoho lɨkuji Anɨtu semokosyohumayo so'no huno ito'no fɨsyafɨhupmno. Nto i'mofapohoho. 12 Ose ulonto ole ulɨmento, Nje a'amu sohwasi ngko hungkuno waselɨmonne'no yohono. Sɨkuno ae'uyo somo a'amufe yahino wonyo so'ne hungkuno ikwolofo'ne sohonta oso ango Soutommjo a'amuso hofɨkoe yahino pisakino'njo somne'no tohino engo wotɨpemantɨfeho. I oso'no a'amu sekumne'no hohujo ikinjasemofoso hofɨkoe tohinoso Soutomjo a'amufe tohino somo yakolo'nnyofoho.

A'amu Anɨtuye hungkunomo sɨmeho mɨwolo'mokiyo somne'no sekwo Anɨtuye tohino somne'no i'waho ito'no fiyɨmno, Jisas kako ose ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 11:20-24)

13 U, a'amu Koulasin sokunonji a'amu Mpetɨsaitajo sokunonji sekwo Anɨtuye tohino somne'no i'waho ito'no fiyɨmno. Ngko sekwoe angopo yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngki yohofoso esetɨhwamentohe somo a'amu ango Taiya'nji ango Saitoun'nji hohonta humamotofoso hofɨko uhwonontɨfijontentesi hofɨko hofɨkoe yahino wonyo somne'no hulɨngkwajingo a'apahopo loho'nɨngkuji hofɨkoe honɨngkano wonyo somo hohujo nto ikinjaofɨkutnnesohilo. I sekwo yo'mayo wopɨngo ngko imalesomo ko uhwonontɨfi sekwoe yahino wonyo somne'no hohujo mikinjao'mmalofo kuyoho. 14 Anɨtu kako a'amufe honɨngkano wonyo somne'no yano ilofoso sohonta Taiyajo a'amu so'nji Saitounjo a'amu so'nji hofɨko Anɨtuye tohino engo tɨpemapitnnefoho. I oso'no sekwoe tohinoso yakolo'nnyo kuyoho.

15 I oso sɨkuno homo somo ango Koponeyamjo a'amu humawo'nɨngkohofo soku ngko sekumne'no pehofo selɨmnehono. Sekwo sekwoe yofe yokintahopo ko ho'noma'nɨwo'nɨngkohofo soku sekwo tɨkanomo ufitnne kuyoho.

16 Jisas ose ulonto kako kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, A'amu sekwoe hungkuno haloho'no sepewo'nɨngkiso sohwo nje hungkuno homo haloho'no nɨpewo'nɨngkisofoho. A'amu sekumo hohujo ikinjasemofɨwo'nɨngkiso sohwo ngko huhwo'nɨmo hohujo ikinjanɨmofɨwo'nɨngkiso hweho. A'amu ngkimo hohujo ikinjanɨmofɨwo'nɨngkiso sohwo kako Anɨtu nɨhwatɨmentiso sohwo huhumo hohujo ikinjɨmofalofoho. Jisas ose moi'wo ulonto kako a'amu huhwo sohwamo uhwatɨmentisofoho.

Jisas kako a'amu kakoe syoho somne'no uhwatɨmentiso sohwa asomo i'mofapmmentohofofoho.

17 Hwangku no'mo a'amusefenti-tu (72) Jisas kakoe syoho somne'no uhwatɨmentiso sohwa hofɨko asomo i'mɨwentɨfi sɨmonyo imentohofofoho. Sɨmonyo yontɨfi Jisasɨmo ulɨmentohofi, Hwe Engofo, nakwo towahuno wonyo somo jɨje yofe ulɨmalohwone so'no hofɨko jɨje yofe somne'no enjwa'mo paswontɨfi hiyaso humpo'malofofoho. 18 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ngko Seten ahwomo mta'ni emta'mɨngo hopa yonto pɨwesyahonɨngki uhwonɨmentohefoho. 19 Sekwo upa'nɨmno. Ngko nje yokumpohn'nyo sejapmmentohe so'no sekwo homa wonyo so'nji a'nantɨhwoyo so'njimo sekwo hwotoho fɨfijoso hopoenohino hwasoho. Sekwo Setenɨye yokumpohn'nyo somo uyakolofo'ne yokumpohn'nyo hi'njo hwasoho. Yo'mayoso sekumo wonyo semokoneso awonoho. 20 I oseso sekwo olo so'no sɨmonyo ikuji huno ole syafɨsyɨkutoho. Towahuno wonyo sohwa nakwoe hungkunomo enjwa'mo humalofo. Oso'no sekwo sɨmonyo ikutoho. O'o, Anɨtu sekwoe yofe ahwomomo mtɨ'mokasehumentiso so'no sɨmonyo fiyɨmno. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kakoe inomokomoyo sohwamne'no sɨmonyo yonto Mpohumo isamoyoka ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 11:25-27; 13:16-17)

21 Oso hohosohonta Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo Jisasɨye sɨmeho wopɨngo umokahonɨngki Jisas kako sɨmonyo yonto Mpohumo ulɨmento, U, Mpohwoe, kɨko ahwomomjo yo'mayo so'nji hwahoponjo yo'mayo so'nji hwapɨngo hwosoho. Ngko ole so'no isamoyoka kilalokweno. Yo'mayo iwo'nɨngkinoso kɨko a'amu hwahoponjo huno engo tɨpema'mentohofo somta'ni hiyaso ho'nahumentohinofoho. I a'amu hofɨko mehomimne'no sɨmeho kanɨngkwohwo'ya'umo uyɨwo'nɨngkohofo hopa kijopontanɨngkofi kɨko ujo ehontojwahumahnnofoho. Ou, Mpohwo, kɨko ose imo'none'enji imentohinoso olohopeho. 22 Ose ulonto kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Nje Mpohwo kako yo'mayo hopi'nonohinoso nje ahomo ho'nanɨhumentisofoho. Olo hwaho loponjo a'amu fihwo kako nje hwapɨngo sopone'no huno inyoso tɨhwolo. Awonoho. Nje Mpohwo kako'nohini huno uyohoho. U, Mpohwoe hwapɨngo sopone'no huno inyoso tɨhwolo. O'o, ngko kakoe Hwomu hwo'nnohini huno niyohoho. U, ngko Mpohumo wosetɨhwamo ulɨwo'nɨngkohe a'amuso hofɨko hi'nji ngko'ntnnohini huno nayohoho. Ose ulɨmentisofoho.

23 Jisas kako kakoe inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwantnnohini humantɨfi Jisas hofɨkimnohini ulɨmento, A'amu yo'mayo yo'mayo sekwo uhwonɨwo'nɨngkohofo somo uhwonɨngkuji sɨmonyo uyɨfe. 24 Ngko hungkuno waselɨmonne'no yohono. Hohontajo a'amu somo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwanji a'amu yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo pi'nɨngo sohwanji hofɨko yo'mayo sekwo uhwonalokwofo somo uhwonano lontɨfi ko imentohofoso muhwonɨmmentohofofoho. Yo'mayo sekwo upo'nalokwofo loso hofɨko upo'nano lontɨfi ko imentohofoso hofɨko mupa'nɨmmentohofofoho. Ose ulɨmentisofoho.

A'amu Someliyanta'ango sohwo kako kakoe mango sohune'no hitoho ulofahonɨngki ufo'ma'mentisofoho.

25 A'amu Jutafe honɨngkano hungkuno lutɨhwamojo sohwo kako Jisasɨmo yamofo uloho'mo lonto nu'manto ulɨmento, Nje Lontɨhwayo sohwosi, ngko songo ne'no humayo'ne yo'mayoso pipi i'mo woma'monnto. 26 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Mousesɨye honɨngkano hungkuno nejapmmentisoso hungkuno pehofo wo'nnyoto. Atofo lonji huno pipi kiyohoho. 27 Ose ulahonɨngki kako ulɨmento, Kɨko jɨje Hwe Engo Anɨtu sohune'no sɨmeho uyohoji jɨje sɨmeho hopi'nonohinoso kakimo uyo. Kɨko jɨje Hwe Engo Anɨtu sohune'no jɨje sɨmeho uyohoji jɨje huyo'mango hopi'nonohinoso kakimo uyo. Kɨko jɨje Hwe Engo Anɨtu sohune'no sɨmeho uyohoji jɨje yokumpohn'nyo hopi'nonohinoso kakimo uyo. Kɨko jɨje Hwe Engo Anɨtu sohune'no jɨje sɨmeho uyohoji jɨje huno hopi'nonohinoso kakimo uyo. Ose yohoji a'amu kɨko'njopo mofonepo humawo'nɨngkohofo somo kɨko kikine'no kumo'nɨwo'nɨngkiso hopaso nom'ne a'amu somne'no oseno wakumo'nono. 28 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Hopi lohino. Kɨko oso hungkuno nto'nohino losomo inɨngkafijo'manji kɨko songo ne'no humayo'neso watɨpɨhwonɨmonnoho. Noho fɨtɨpemaho. 29 Ose ulahonɨngki hwe huhwo sohwo kako kakoe yofe wopɨngo umokinɨmonto yonto ole ulɨmento, Nom'ne a'amu ngko'njo mofonepo humawo'nɨngkohofo somo ngko hofɨkine'no nɨmo'nyoso pipilo. 30 Ose ulahonɨngki Jisas pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento,

Hwe fihwo kako ango Jelusalem ulɨko'manto ango Jelikou sopone'no womaso hweho. A'amu wonyo hufo'nohino sohwa honɨngkanopo uhwonɨma'nontɨfi hofɨko kakoe ho'yango yo'mayoso moi'wo lonte'memantɨfi kakimo ikujoho fongku'mentohofofoho. Ose ulohofontɨfi humpo'mentohofofoho. Oso hwe huhwo sohwo kako honɨngkanopo nohumanto kako we'enepi poyo wape'nɨmonto imentisofoho.
31 Oso hohosohonta hwe fihwo kako tajo ango syoho'njo sohwo kako honɨngkano homo somo womentisofoho. Kako nowento hwe huhwo sohumo uhwononto kako ikitofonto uyakolo'mentisofoho. 32 Nto uyokolofahonɨngki hwe nom'ne Lifaiye temtitofo mta'ango sohwo kako a'amu tajo ango syoho'njo sohwamo enjwa'mo syoho iwo'nɨngkiso sohwo kako hwe huhwo sohumo uhwononto kako huhwo ikitofonto uyakolo'mentisofoho. 33 I oso'no oso hohosohonta hwe nom'ne hwaho Someliyanta'ango sohwo kako oso Jelikou honɨngkano homo somo nowento uhwonɨmentisoso hwe huhwo sohwo nohumentanɨngki uhwononto hitoho ulo'mentisofoho. 34 Kako hwe huhwo sohwo'njo mofone sopo nowento hwe ikujoho fongku'mentohofo sohumo ulɨkafonto mijo iloho emanto yopo'nyo fesyoma'mentisofoho. Fesyomanto kakoe uyo somo fosyo ufohumentisofoho. Nto ufosyonto kako hwe sohumo noho'nomanto kakoe yahupo mɨhumajonto ango fosyawe'ne somo motawento wopɨngo umokosyohumamentisofoho. 35 Mo'nɨngkanta kako oso ango engoso mokosyohumawo'nɨngkiso kakwo'yohwo sohumo sɨfe aho hopi'nonohino kina uyonto ulɨmento, Kɨko olo hwe huhwo lohumo hamniyoho kijapoheso kakine'no yo'mayo mpe yohoji ito'no mokosyohumaho. Hamniyoho hiso moi'wo imo'nɨngkuhwoso'no jɨje hamniyoho ihn'namo'njo'manji ngko hwangku asomo pmme sohonta ngko kikimo aku wokijapmmonnoho. Ose ulonto umentisofoho.

36 Jisas kako oso hungkuno hiso ulonto kako ulɨmento, Kɨko huno pipi kiyohoho. A'amu hufa'u sɨhune sohwa oso hwe fonjahumentohofo sohumo uhwontopahonɨngkofi oso a'amumo sɨmeho nehopi a'amu mofonepo humawo'nɨngkohofo hopaso tɨhwo u'masohwolo. 37 Ose ulahonɨngki oso a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamojo sohwo ulɨmento, Olo a'amu lohwo kako kakoe mangohwo ko huhumne'no hitoho ulofahonɨngki ufo'ma'maso hweho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko nuhuji a'amu somo ose'nohini ulohofo. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako Mota'nji Maliya'nji siko'nopee'iye angomno umentisofoho.

38 Jisasɨ'nji kakoe inomokomoyo sohwanji hofɨko Jelusalemne'no hano ne'no nosontɨfi ango fipo i'mofamentohofoso osopo a'mu fisi kakoe yofe Mota kako uhwonɨmentisoso kako Jisasɨ'nji kakoe inomokomoyo sohwanjimo uhwononto kakoe angomno ipemotawomentisofoho. 39 Motafe konampiye yofeso Maliyafoho. Jisas kako angomo noswopahonɨngki Maliya kako Jisasɨye sɨfɨki'nyo'mo humanto kakoe hungkunomo haloho humupo'ntohumantisofoho. 40 Maliya osopo nohumentanɨngki Mota kako wosopayo nto'no esyohumayo syoho engo yonto kako yo'mayo so'no huno pi'nɨngo pi'nɨngo syofɨsikaofonto Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, nje nampohwo kako ngkimo monɨfo'maso'njo ngko'nohini wopayo iloho yo'mayoso yalokweno. Oso yahinoso wopɨngotaho. Kɨko nje nampohumo filɨhwajo. Ngkimo wonɨfo'mano. 41 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Motafo, Motafo, kɨko huno pi'nɨngo engo syafɨsyonji jɨje sɨmeho yo'mayo pi'nɨngo engo somne'no peho'no kilɨkakwoho. 42 Anga'nohino wonyoangkafoso yo'mayo hwahoponjo somo yakolo'nnyoso wo'nnyofoho. Kɨko oso hisomne'no umofonyo yalokuno. Maliya kako oso wopɨngo hiso woma'monto nje hungkunomo upo'nalofoho. Oso wopɨngoso kakinta'ni wae meeofanehwono. Ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ