Luke 11

Mpohumo jomo ujo'ne yahinofoho.

(Matɨyu 6:9-15; 7:7-11)

Sɨkuno fihumo Jisas kako Mpohumo jomo moi'wo ulahonɨngki kakoe inomokomoyo fihwo kakimo ulɨmento, Hwe Engofo, hohonta Joun kako kakoe inomokomoyo sohwamo Mpohumo jomo ujo'ne itɨhwamentisofoho. Oso hopa kɨko olohonta fonetɨhwaho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Sekwo Mpohumo jomo ulano lɨkujoso sekwo olo pa'nyoso ulɨmno.

Mpohwo jɨje yofe wopɨngo'nohinoso ne'nohini woho'nɨwo'nɨngkuhwono.
Oso sɨkuno kɨko yo'mayo hopi'nono yokumpohn'nyo nemokosyohumayoso komo'no umo'nono
Sɨkuno huhwo huhwi nakwoe wosopayo fonejape.
Nom'ne a'amu nakumo wonyo nalohofosofe wonyo somo nakwo wae yao'malohwone hopaso kɨko nakwoe wonyoso wae fenamofo.
Kɨko nakumo yamofo nalohofo somo nonehumajohotoho.
Ose lutɨhwanto kako Mpohumo jomo ujo'ne nom'ne hungkuno lutɨhwamento, Sekwo anga'nohini fihwosi kɨko sɨkwo'miyo kuntoliyopo a'amu kɨko'njo mofone sopo humawo'nɨngkiso sohwoe angomo u'mahoji ulɨmnoho. Kɨko wosopayo hufa'u sɨhune ntape. Nje a'amu kako honɨngkanomo noponto ngkimo nɨ'maso sohwo ngko wopayo nuyɨmneso ane hwo'nyoho. Ose ulohojo'no kako oso hwe ango homo somjo sohwo kako ole wakilɨmontonoho. Kɨko ngkimo syoho engo peho'no ntopantokuno. Hoku'yo nto pɨjwasyonji nje mehomi'nji nakwo saho fosyawotohwono. Ngko yo'mayoso nolɨkahm'mo mokijapmnehono. Ose kilɨhwoso'no kɨko pipi uyɨmonnto. Ngko sekumo waselɨmonne'no yohono. Oso hwe ango somjo sohwo kako ole wosyafɨhu'montonoho. Oso hwe huhwo sohwo kako nje a'amu ko huhune'no ngko molɨkafe'njo i'mo ngko muyo'njo uyɨmonnoho. Ose ko syafɨsyɨhwosi kɨko joho ne'no lɨwo'nontanɨngkohoji oso a'amu ango somjo sohwo kako nolɨkafɨhwosi yo'mayo hopi'nonohino kɨko umofonyo inyoso wokijapmmontonoho. Hwapɨngoso kɨko kakimo jomo ne'no ulɨwo'nɨngkohino so'no wonɨmango munyofoho. Oso pa'nyoso Mpohumo jomo ujo'ne yahino wo'nnyofoho. Sekwo Mpohumo jomo ne'no ulɨfijoso kako yo'mayoso wosejapmmontonoho. Sekwo yo'mayo so'no hafɨhafe tɨpentanɨngkuji sekwo oso hiso uhwonantɨfeho. Sekwo hoku'yopo hwanɨngo fonjɨkujo'no Anɨtu kako sekumo wosehwosampo'montonoho. 10 A'amu hopi'nonohino hofɨko Mpohumo yo'mayo so'no jomo ulɨkujo'no Anɨtu uyɨmontonoho. A'amu yo'mayo so'no hofɨko hafɨhafe tɨpɨfijoso wotɨpemantɨfeho. A'amu hoku'yopo hwanɨngo fongkupijoso Anɨtu kako wosehwosampo'montonoho.

11 Sekwo mpohwosa sohwasi sekwoe hwomu sohwa inanɨku'ne selɨfijoso sekwo homa wonyoso uyantɨfetaho. Awonoho. 12 I yɨhu'mno so'no selɨfijoso sekwo a'nantɨhwoyo uyantɨfetaho. Awonoho. 13 Oseso sekwo honɨngkano wonyo'njo ko huhwasi sekwo sekwoe mehomimo yo'mayo wopɨngo'nohini uyɨwo'nɨngkohofo so'no sekwo huno ole waseyono. Sekwo sekwoe senɨngkwohwo Anɨtu ahwomomo humaso sohumo jomo ulɨkujo'no kako kakoe Towahuno Wopɨngoso yo'mayo hwahoponjomo yakolo'nnyoso wosejapmmontonoho. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako Setennta'ango towahuno wonyo wae yaofo'ne yokumpohn'nyo malokuso so'no hwasyo hungkuno lɨmentohofofoho.

(Matɨyu 12:22-30; Mak 3:20-27)

14 Sɨkuno nom'nehwi Jisas kako hwe ilo'nnyo sohumta'ni towahuno wonyo wae yaofahonɨngki towahuno wonyo sohwo nto lɨ'mofahonɨngki hwe huhwo sohwo hungkuno ito'no lɨmentisofoho. A'amu pi'nɨngo engoso oso homo somo uhwonontɨfi yomo yontɨfi pisopisaho mjalɨmɨmentohofofoho. 15 I oso'no a'amu fehohnjo sohwa ole lɨmentohofi, Towahuno wonyo hopi'nonohino sohwafe hwe engoso Setenɨyoho. Oso hwe huhwo sohwo kakoe yofe nom'neso Mpelɨsepulɨyoho. Oso humta'ni Jisas kako yokumpohn'nyo nomanto towahuno wonyo homo somo wae yaofalofoho. Ose lɨmentohofofoho. 16 A'amu nom'ne sohwa hofɨko Jisasɨmo yamofo uyano lontɨfi ulɨmentohofi, Kɨko yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso fonetɨhwaho. Ose uhwonɨngkuhwasi Anɨtu kɨko'nji humaho wolano. 17 Ose ulahonɨngkofi Jisas kako hofɨkoe huno somo huno moi'wo uyahonɨngki ole ulɨmento, Hwaho fiponjo a'amu hopi'nonohino humawo'nɨngkohofoso hofɨko hotitopijo sohonta ikujoho fongki'nɨngkuji hofɨkoe wopɨngo fosyohumayo'neso wonyo umo'nɨmontonoho. I oso pa'nyoso a'amu hofɨko'montohwa hofɨko yoka hnnɨngkuji hofɨkoe fosyohumayoso wonyo umo'nɨmontonoho. 18 Oseso sekwo olo so'no peho'ne lalokwofo. Ngko Seten mta'ango yakumpohn'nyo towahuno wonyo wae yaofo'ne mantɨ'mtentesi Setenɨye a'amu sohwa hotitofɨkuji ikujoho fongki'nɨngkutnnesohilo. Ose'manji Setenɨye yokumpohn'nyoso pipi umo'nɨmontolo. 19 I Seten kako towahuno wonyo wae yaofo'ne ngkimo nɨfo'mantokuso'manji sekwoe inomokomoyo towahuno wonyo wae yaofɨwo'nɨngkohofo somo tɨhwo ufo'mahwoso'no weeofantɨfeto. O'o, sekwoe inomokomoyo huhwa towahuno wonyo somo wae yaofalokwofo so'no nakwo huno ole nayohoho. Sekwo ngkine'no hwasyo hungkuno lalokwofo. 20 I oso'no ngko Anɨtu mta'ango towahuno wonyo wae yaofo'ne yokumpohn'nyo malokwe'manji oso sɨkuno Anɨtu wosemokosyohumamonto isoso nto se'mahonɨngki sekwo oso hiso'no hohujo ikinjaofalokwofo.

21 Seten kako kakoe yo'mayo yo'mayo somo kako kakoe mekino sampe yo'mayo so'nji yohofɨhwontohumawo'nɨngkisoso nom'nihwo kako yo'mayoso wae meeofonehoho. 22 I oso'no hwe nom'ne Setenɨye yokumpohn'nyo yakolo'nnyo sohwo nopɨhwosi kako Setenɨye mekino sampe yo'mayoso kakimo yokumpohn'nyo imokinyo'ne mokosyohumantoso somo wae yaofɨhwosi kakoe yo'mayoso woma'montonoho.

23 A'amu fihwo kako nje a'amu mmo'nyo'njo yoso sohwo kako nje mango hweho. A'amu nje syoho somne'no monɨfo'maso sohwo kako syoho homo somo fonɨfonyo imokalofoho.

Towahuno wonyo a'amumo nto ulɨko'maso sohwo asomo pe-e'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 12:43-45)

24 Towahuno wonyo kako a'amufe sɨmeho mo'mo humamojo sohwo oso ango somta'ni ulɨko'mahwosi nom'ne hwaho a'amu mohumunyopo usijo'no humayo'ne hafɨhafe wonyopi tɨpehwosi kakoe ango sɨmo'mjo somne'no asomo wapmmontonoho. 25 Asomo nopɨhwosi oso ango homo somo uhwonososo ango homo somo hintalinyo wae nto yososo wopɨngomo uhwonɨmontonoho. 26 Ose uhwonɨngkuhwosi kako nuhwosi nom'ne towahuno wonyo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyoso hofɨko hofɨkoe wonyoso sɨmo'mjo sohwoe yakolo'nnyo somo kako utɨmahwosi kakoe ango homo somo humayo'ne upemotawomontonoho. Oseso oso hwe huhwo sohwo sɨmo'mo kako wonyo humamojo sohwo kako olohonta wonyo mɨkunɨmposo somo humaho. Ose ulɨmentisofoho.

Sɨmeho wopɨngo tɨpemayo yahino neso olenoho.

27 Oso hohosohonta hwe moya'mi pi'nɨngo engo nohumentanɨngkofi a'mu fisi nohumanto Jisasɨmne'no joho ulonto ulɨmento, Hnna'wohi kikimo kumanto amno kijapmmentisosi kako kikine'no sɨmonyo uyono. 28 Ose ko ulahonɨngki Jisas ulɨmento, O'o, sɨmonyo iyo yahino neso olenoho. Hwe moya'mi hofɨko Anɨtuye hungkunomo upa'ninyoso inɨngkafijo'manji hofɨko sɨmonyo nehopi uyantɨfeho.

Yo'mayo kengo a'amu miyɨwo'nɨngki yohofoso uhwonano lontɨfi Jisasɨmo joho utɨmentohofofoho.

(Matɨyu 12:38-42; Mak 8:11-13)

29 Hwe moya'mi pi'nɨngo engoso Jisasɨ'njopo uhu'mokontanɨngkofi Jisas kako olo hungkuno loso ulɨmento, Hwe moya'mi olohonta humalofo soku wopɨngo ku'maho. Hwapɨngoso sekwo ole ntɨwo'nalokwofo, Kɨko yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso yohojo'no'manji nakwo nokohonɨngkuhwasi nakwo huno wonayono. Kɨko Anɨtuye Hwomu Ne hwosoho. Ose ko ntɨwo'nɨngkohofoso ngko oso hiso mutɨhwamonnehono. O'o, Jouna hohonta humamojo sohwo uloho'mentiso hopaso oso'nohini wosetɨhwamonnoho. 30 Hohonta yo'mayo Jounamo u'ma'mentiso somo a'amu Ninifoso uhwonontɨfi hofɨko huno ole umento, Anɨtu Jounamo lonehwatɨmentisofoho. Oso hopaso yo'mayo ngko A'amufe Hwomu sohwo'nɨmo nɨ'mante so'no olohonta a'amu humawo'nɨngkohofoso nohonɨngkujo'no hofɨko huno ole uyono. Anɨtu ngkimo nɨhwatɨmentiso hwo'nyoho. 31 Hwangku a'amufe yahino wonyo somne'no Anɨtu kako yano ilofo'ne sɨkuno somo i'mofapɨhwoso'no oso a'mu yofe engo hwaho mokosyohumayo'nesi kako hwaho mongkihnta'ni mokosyohumamojosi kako nolɨkafɨhwosi sekwo olohonta humalofo sokumo ole selonefoho. Sekwo Anɨtumo minɨngkayoso peho'nekulo. Ose selonefoho. Hwapɨngoso hohonta hwe yofe engo'njo Soulomoun humamojo sohonta oso a'musi kako hwaho ikanoponta'angosi kako Soulomoun Anɨtuye hungkuno wolontɨhwano lonto kako sapmmentisofoho. I oso'no olohonta hwe nom'ne Soulomounɨmo yakolo'nnyo sohwo sekwo'nji olopo ko humaso sohumo sekwo kakimo minɨngkowalokuyohofo. 32 Anɨtu kako a'amufe wonyo somjo tohinoso yano ilofiyo'ne sɨkuno somo a'amu ango Ninifonta'angoso nolɨkafɨkuji sekwo olohonta humalofo sokumo ole selɨfitnnefoho. Sekwo sekwoe honɨngkano wonyo somne'no sɨmeho mɨwolo'mokiyo'njo peho'no imentohofokulo. Ose selɨfitnnefoho. Hwapɨngoso a'amu Ninifoso hofɨko oso hungkuno Jouna lɨjwao'mentiso somo upa'nontɨfi hofɨkoe honɨngkano wonyo somne'no sɨmeho iwolo'mokumentohofofoho. I olo so'no olohonta hwe fihwo Jounamo yakolo'nnyo sohwo sekwo'njo olopo ko humasoso sekwo sekwoe honɨngkano wonyomne'no sɨmeho mɨwolo'mokiyofoho.

Pomponahopo humayo'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 5:15; 6:22-23)

33 A'amu fihwa sikiloho mongkujontɨfi hiyaso'mo u, ahwonte enjwa'mo moho'nasiyo'njo hwafoho. O'o, hofɨko ijempoho tojwa sopo ho'nasyontɨfeso a'amu ango homo somo nosyukuji pomponaho hiso uhwonantɨfeho. 34 Sekwoe tɨmoso sekwoe huyo'mangofe pomponaho pa'nyofoho. Tɨmo anga'nohino'manji sekwo pomponahopo humalofo. Tɨmo pi'nɨngo'manji sɨkwo'mjoho'mo humalofo. 35 Oseso sekwo huno ito'no fɨsyafɨhupmno. Sekwo pomponahopo humalofo soku yahino pi'nɨngo pi'nɨngo mafɨkuji apa'no sɨkwo'mjoho'mo fosyohumafɨkutoho. 36 Sekwoe sɨmeho mo'mo sɨkwo'mjoho ane hwasɨ'manji pomponaho'nohinopo'manji sekwoe sɨmo'mangoso nom'ne a'amu somo pomponaho hopaso uloho'montonoho. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako a'amu Falisi sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwayo sohwanjimo yoka hungkuno ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 20:45-47)

37 Jisas kako oso hungkuno ulɨkwato lohofahonɨngki a'amu Falisi fihwo kako kako'nji wopayo wonaho lonto Jisasɨmo joho lutɨma'mentisofoho. Oseso Jisas kako oso hwe huhwo sohwoe angomo noswonto wosopayo nɨwo'nɨngkohofo sopo humamentisofoho. 38 Oso a'amu Falisi huhwo sohwo kako Jisas aho mijo miyatɨku'nyo'njo yonto wosopayo nyo'ne humahonɨngki uhwononto yomo yonto huno pi'nɨngo engo syafɨhu'mentisofoho. 39 Jisas oso hwe huhwo sohwoe hunomo huno uyahonɨngki ole ulɨmento, Sekwo a'amu Falisi sohwasi sekwoe noswanyo yo'mayo somo ko yajɨjwontɨfeso sekwoe humayoso kiho'njo hwasoho. Yo'mayo uhwonontɨfeso hi semo'nɨwo'nɨngkohoho. Oso'nji sɨmeho mo'mo yo'mayo honɨngkano wonyo nom'ne wo'nnyo hwasoho. 40 Sekwo huno ane hwasoho. Sekwo mijo yatɨku'nyo'ne'nohini syofɨsyalokwofo. Anɨtu kako sekwoe paho hohnta'nnohini mtɨ'mokumentiso'maho. O'o, kako sekwoe sɨmeho mo'mo sekwoe huno so'nji mtɨ'mokumentisofoho. 41 Sekwo sekwoe yo'mayo so'no aho yokumpohn'nyo kesyohumafɨkutoho. O'o, sekwo a'amu umofonyo iwo'nɨngkohofo somo yo'mayoso uyɨkujo'no sekwoe sɨmeho mo'mo kiho ane umo'nɨmontonoho. Ose ifijo'manji a'amu uhwonɨfijoso hofɨko sekwoe sɨmeho mo'mo kiho ane so'no huno uyɨmontonoho.

42 Sekwo a'amu Falisi sohwasi sekwo tohino tɨpemapitnne so'no ngko hitoho ntokwoho. Sekwo hamniyoho wosopayo yo'mayo mawo'nɨngkohofoso sekwo hotitofontɨfi aho hufa'u hopi'nono imo'nɨngkahonɨngki anga'no Anɨtumne'no ko ho'nosyantɨfeso sekwo honɨngkano ito'nohino somne'no huno mosyafɨsiyo'njo yontɨfeso Anɨtumne'no masemo'nyo'njo hwasoho. U, sekwo sekwoe yo'mayo wopɨngo fehohnjoso Anɨtumne'no ho'nasyɨwo'nɨngkohofoso wopɨngofoho. I oso'no oso hungkuno selohe somo minɨngkayo'manji yahinoso wopɨngo'maho.

43 Sekwo a'amu Falisi sohwasi sekwo Anɨtuye tohino engo somne'no i'waho ito'no fiyɨmno. Sekwo huno ole seinyo hwasoho. A'amu tajo angomo humawo'nɨngkohofo sofe sɨmanopo hwe engo sohwoe epohumayo wopɨngo sopo wohumentanoho semo'nnyo hwasoho. Sekwo hwe moya'mi uhu'mokiyo sopo nje hwe engofo selontɨfe'no yɨwo'nɨngkohofɨhwasoho.

44 Sekwo Anɨtuye tohino engo somne'no i'waho ito'no fiyɨmno. Sekwo olo pa'nyo hwasoho. A'mopijohinomo'mo ho'nasyɨwo'nɨngkohofo sopo iyo mowontɨmofasiyo sopa'nyo hwasoho. Tojwa lopo wopɨngo sopo a'amu hano emoyontɨfi hwaho ajwomo'mo pisakino'njo wojo so'no huno muyofoho. Sekwo oso pa'nyo hwasoho.

45 Jisas ose ulahonɨngki hwe fihwo kako honɨngkano hungkuno lutɨhwayo syoho'njo sohwo Jisasɨmo ulɨmento, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, oso hungkuno tango'njo Falisi sohwamo ulohinoso nakwo huhwo na'nnonjimo nelalokuno. 46 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Sekwo a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo huhwo sohwasi sekwo huhwasi Anɨtuye tohino engo somne'no i'waho ito'no fiyɨmno. A'amu sekwoe honɨngkano hungkunomo ito'no inɨngkayo'ne syoho mɨkunɨmposo uyɨwo'nɨngkohofɨhwasoho. Sekwo a'amufe hohujopo tango mɨkunɨmposo kisasyohonɨngkofi hofɨko mokoho'nyo'ne syoho yokumpohn'nyo yɨwo'nɨngkohofofoho. I oso'no sekwo hofɨkimo ufo'mayo'ne sekwoe ajo'miyopo tango mokihn'nasewoso hwasoho.

47 Sekwo Anɨtuye tohino engo somne'no i'waho ito'no fiyɨmno. Seyakwosa hohonta humamotofo sohwa hofɨko a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwamo fonjahumentohofofoho. A'amumo fonjahumentohofo huhwo sohwafe pijohino sopo sekwo wokosuyo yo'mayoso hulɨmotofɨhwasoho. 48 Sekwo ose iwo'nɨngkohofo so'no ole itɨhwalokwofo. Neyakwosa hofɨko a'amu huhwo sohwamo fonjahumentohofo yahinoso wopɨngofoho. Ose lontɨfi sekwo wokosuyo hulɨmotofɨhwasoho. 49 Anɨtu kako huno hwapɨngo'njo sohwo sekumne'no ole selalofi, Ngko a'amu fihwamo nje hungkuno uyahonɨngko lɨjwaofo syoho'njo (apousel) sohwanji sekuyepono lɨhwatɨmeso sekwo a'amu fihwamo fonjasyɨkuji nom'ni hwamo wonyo ulohofantɨfeho. Ose selalofoho. 50 Oseso a'amu fihwamo Anɨtu kakoe hungkuno uyahonɨngki hungkuno hiso lɨjwaofo'ne syoho'njo sohwamo fonjahumentohofoso Anɨtu nakwoe hwaho mtɨ'mokumentiso sɨmo'mta'ango so'ntnne'no olohonta fonjahumomopmmalofo so'ntnne tohinoso olohontajo hwe moya'mi humalofo soku womantɨfeho. 51 Kein kako Apelɨmo fonjahumentiso somta'ni a'amu hofɨko Sekolaiya sohumo Anɨtumne'no yo'mayo ho'nasyɨwo'nɨngkohofo sopo oso ango Anɨtu humaho lɨmotofo ajwo sopo fonjahumentohofo oso'ntnne tohinoso a'amu olohontajo humalofo soku womantɨfeho.

52 Sekwo honɨngkano hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo sohwasi sekwo Anɨtuye tohino engo somne'no i'waho ito'no fiyɨmno. Sekwo Anɨtuye hungkuno ne'njo somo minɨngkayo'njo yontɨfi hiyaso'mo ho'nahumentohofo so'no a'amu nom'neso hungkuno homo somo unɨngkowano ko lahonɨngkofi sekwo hofɨkoe honɨngkanomo pɨjumokosyohumawo'nɨngkohofɨhwasoho. 53 Jisas ose ulonto oso homo somo ulɨko'mahonɨngki oso a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwayo syoho'njo sohwanji a'amu Falisi sohwanji hofɨko sɨmano lɨkumpentɨfi oso sɨkuno homo somta'ni impo'angomo womuhwojano lontɨfi hungkuno mtitofahumentohofofoho. Oso hiso'no nakwo Jisasɨye hunomo yamofo uyano lontɨfi hwasyo hungkuno wonalono lontɨfi hofɨko yo'mayo so'no Jisasɨmo ulohonɨwo'nɨmentohofofoho.

Copyright information for `APZ