Luke 12

Yo'mayo hiyaso'mo mokosyohumawo'nɨngkuhwone hwasyo yahino somne'no i'waho ito'no fiyɨmno.

(Matɨyu 10:26-27)

Hwe moya'mi nɨhu'no pi'nɨngo engo uhu'mokumentohofoso hofɨko ito'no humamentohofo'maho. O'o, hofɨko nom'ne a'amu sofe sɨfemo hwotoho wosolongkufinantɨfi imentohofofoho. Oso hohosohonta Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ikinjamo lohofonto hofɨkimo sɨmo'mo ole ulɨmento, Sekwo a'amu Falisi sohwafe yahino somne'no i'waho ito'no fiyɨmno. Yahino hiso olenoho. Hofɨko hofɨkoe yahino wonyo utɨhwa'nyopo m'mofape so'no hwasyo hungkuno selɨwo'nɨngkohofɨhwafoho. Oso yahino so'no selalokweno. Yo'mayo hiyaso'mo wojoso hwangku utɨhwa'nyopo u'mofapmmontonoho. Yo'mayo sekwo hiyaso mokosyohumawo'nɨngkohofo hungkuno hiyaso'mo lontɨfeso yahino wonyo hiyaso'mo yontɨfi tɨfi no'mo utɨhwa'nyopo i'mofapɨhwoso'no a'amu tɨmo uhwonantɨfeho. Oseso yo'mayo hungkuno sekwo sɨkwo'mjoho'mo lontɨfeso hwangku mofehi'nyo'nji woho'nɨmontonoho. Yo'mayo hungkuno sekwo hiyaso'mo hofiyoka lontɨfeso hwangku utɨhwa'nyopo mango engo'nji wamjɨlɨmɨwantɨfeho.

Yo'mayo so'no iyoho senɨngkuhwaloho. Anɨtumne'nohini iyoho wasenono.

(Matɨyu 10:28-31)

Ose ulonto ole ulɨmento, U, nje a'amu soku, sekwo upa'nɨmno. Sekwo a'amu poyo semokiyo somne'no sekwo iyoho senɨngkuhwaloho. O'o, hofɨko sekwoe a'apaho poyo semokukuji osopo pipi selohopitnnehofo. O'o, awonoho. I olo humne'no sekwo iyoho senyo'ne'no waselɨmonne'no yohono. Anɨtu kako sekwoe a'apaho poyo semokuhwosi sekwoe huyo'mangoso nɨhu'nahone tɨkanomo uhwajiyo'ne yokumpohn'nyo hi'njo hweho. Osohumne'nohini iyoho wasenono. Sekwo huno seyohoho. Yɨhufo nɨhu'no we'e popijamo pa'nyoso a'amu yɨhufo hiso aho fehohnjo hopi'nonohino somo touya hufa'u somne'no mpe yɨwo'nɨngkohofofoho. I oso'no oso yɨhufo nɨhu'no we'e somne'no Anɨtu kako inɨngo mamofɨwo'nɨngkiyohoho. Anɨtu kako yo'mayo hopi'nonohinoso huno'njo hweho. Kako jɨje mnokinomjo mijiyo kenga'no kenga'nohinoso Anɨtu kako atofo nto lɨmentisofoho. Oseso sekwo a'amu poyo semokiyo sohwamne'no iyoho senɨngkuhwaloho. O'o, oso yɨhufo nɨhu'no we'e Anɨtu inɨngo mamofe'njo hofiyo mokosyohumawo'nɨngkiso somo sekwo yakolo'nnyo kuyoho.

Jisasɨmne'no yokumpohn'nyo lohofo'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 10:32-33; 12:32; 10:l9-20)

Olo so'no waselɨmonne'no yohono. A'amu fihwo kako a'amufe tɨmopo ngkine'no hungkuno lɨjwaofoso sohwo oso humne'no ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni a'amu ahwomomjo sofe tɨmopo hungkuno wolɨjwao'monnoho. I oso'no a'amu fihwo kako a'amufe tɨmo sopo ngkine'no hohujo ikinjanɨmofoso sohwo oso humne'no ngko huhwo'ni a'amu ahwomomjo sofe tɨmopo hohujo ikinjɨmo'mnefoho. 10 I a'amu fihwo ngkine'no sitofo ntososo kako oso wonyo hiso'no Anɨtumo wae yaofo'ne jomo ulososo Anɨtu kako wae weeo'montonoho. I oso'no a'amu Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohumne'no sitofo ulososo oso wonyo hiso Anɨtu kako wae meeofonehoho. O'o, wonyo hiso ne'no wawo'montonoho. 11 A'amu hofɨko tajo ango we'e so'mo a'amu hwaho mokosyohumayo sohwanji a'amu yofe engo'njo sofe tɨmopo ipesemotasokujo'no sekwo iyoho senɨngkuhwaloho. Huno ole syafɨsyɨkutoho. Hofɨko hungkuno nalohonɨngkujo'no nakwo peho hungkuno ulantanto. Ose syafɨsyɨkutoho. 12 O'o, olo hoholohonta Anɨtuye Towahuno Wopɨngo kako yo'mayo hungkuno sekwo ujo'ne so'no waselɨmontonoho.

A'amu hamniyoho engo'njo yo'mayo ho'yango yokumpohn'nyo aho kemokosyohumawo'nɨngkiso sohwoe pahnnɨmo hungkunofoho.

13 Hwe moya'mi pi'nɨngo engo nohumentanɨngkofi hwe anga'nohino sohwo Jisasɨmo ole ulɨmento, Nje Lontɨhwayo sohwosi, nje mpohwo poyo pe'nɨngkahonɨngki nje tatohwo kako ho'yango hopi'nonohinoso ma'mentisofoho. Oseso olo hilo so'no kɨko nje tatohumo uso. Ho'yango hiso yano ilofɨhwosi fehohnjo ngkimo wontapono. Ose lonɨhwajohoho uso. 14 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, I pipilo. Senɨngkwohwoe ho'yango yo'mayoso yano ilofo'ne syohoso tɨhwo ntapmmentisoto. Awonoho. 15 Ose ulonto a'amu hopi'nonohino somo ole ulɨmento, Sekwo huno ito'no fɨsyafɨhupmno. Nom'ne a'amufe yo'mayo somne'no hi semo'nyo so'no yahino so'no i'waho fiyɨmno. A'amu ho'yango pi'nɨngo engo yokumpohn'nyo mokosyohumayo sohwo kako oso ho'yango somta'ni sɨmeho wopɨngo neso motɨpuhwonyo hweho.

16 Ose ulonto kako pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, Hwe hamniyoho engo'njo fihwo kakoe wopasyoho somta'ni yo'mayo pi'nɨngo engo ma'mentisofoho. 17 Ose uhwononto oso hwe hamniyoho engo'njo sohwo hnnɨmento, Ngko pipi imnehono. Yo'mayo wosopayo ho'nasiyo'ne angoso hopo'maho. 18 Ose syafɨsyonto ole lɨmento, U, ole uyɨmonnoho. Nje wosopayo ho'nasiyo'ne ango we'eso wae yahm'mo nom'ne engo mɨkunɨmposo wamolɨmo. Ose molɨ'mo ngko wopayo yo'mayoso oso ango songomo woho'nahumonnoho. 19 Ose i'me'no ngko nje huyo'mangomne'no ole wahnnɨmo, Jɨje yo'mayo wopɨngoso pi'nɨngo weho. Soswo pi'nɨngo engoso kiyakolofɨhwoso'no ho'yango yo'mayoso ne'nohino wakuwentɨ'mtefoho. Oseso syoho engo yohotoho. O'o, iyoho humahoji yo'mayo mijo wosopayo nɨngkohoji sɨmeho wopɨngo'njo fosyohumaho. 20 Ose ko hnnɨngkahonɨngki Anɨtu hwe huhwo sohumo ulɨmento, Kɨko huno ane hwosoho. Olo sɨkwo'miyo lomo kɨko poyo wape'nɨmonnoho. Jɨje ho'yango engo ito'no esyohumahnnoso tɨhwo woma'mteto. 21 Oso pahnnɨmo hungkunoso ulonto ole ulɨmento, Oso pa'nyoso a'amu ho'yango yo'mayoso pi'nɨngo engo elofisosyalofonjo sohwo kako Anɨtuye tɨmopo ne so'no umofonyo yone hweho. Oso'no sekwo huno ito'no fɨsyafɨhupmno.

Yo'mayo yo'mayo so'no huno pi'nɨngo pi'nɨngo syafɨsiyo'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 6:25-34)

22 Ose ulonto Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ole ulɨmento, Oso'no ole selalokweno. Sekwo sekwoe fosyohumayo so'no huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨkuji ole nolɨkutoho. Nakwo peho wosopayo wonantanto. Sekwo sekwoe a'apahomne'no huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨkuji ole nolɨkutoho. Ngko nje a'apahomo peho wekojisyahinɨmonnto. Ose syafɨsyɨkutoho. 23 Hwapɨngoso nakwo peho'ne humolawotohwono. Wosopayo'netaho. Hwapɨfe'netaho. O'o, oso'ne'maho. 24 Sekwo yɨhufo'ne fɨsyafɨhupmno. Hofɨko wopuyo hulɨwo'nɨngkohofo'maho. Hofɨko wopayo mehu'meesyɨwo'nɨngkohofo'maho. Hofɨko wopayo angoso yo'mayo ho'nasiyo'ne ango hi'njo'maho. I oso'no Anɨtu kako hofɨkimo wosopayo yo'mayoso uyɨwo'nɨngkohoho. Sekwo hwe moya'mi soku Anɨtu kako sekumo sehononteso sekwo yɨhufo somo yakolo'nnyo kuyoho. 25 Hwe fihwo sekumta'ni kako huno pi'nɨngo pi'nɨngo syafɨsyɨhwosi nje soswo sawemo umokinɨmne'no yohono lososo ne umo'nɨmontolo. Awonoho. 26 I sekwo oso we'e hiso ifitnneso hopoenohini mmo'nyohwasɨ'manji sekwo nom'ne yo'mayo pi'nɨngo engo somne'no huno pi'nɨngo pi'nɨngo peho'ne syofɨsyalokwofo. 27 Sekwo wokoso fofo so'no huno fɨsyafɨhupmno. Hofɨko yo'mayo syoho anefoho. Hofɨko he yo'mayoso mojiyofɨwo'nɨngkiyohofo. I oso'no ole waselɨmonne'no yohono. Hohonta hwe engo Soulomoun hamniyoho hwapɨngo'njo sohwo kako kakoe hwapɨfe wonyoangkafo yo'mayo wokoso na'nohino so'nji inonteso kako olo wokoso fofo we'e somo muyakolofonehoho. 28 Ou oso wokoso fofo sɨkuno fihumo syohopo lohofososo mo'nɨngkanta a'amu nolofekuji tohomo wolofefantɨfeho. I oso'no oso wokoso fofo Anɨtu wonyoangkafo mtɨ'mokuwo'nɨngkiso somo uhwonontaneso wopɨngofoho lɨwo'nɨngkuhwono. Oseso sekwo soku wokoso fofomo yakolo'nnyo hokumo Anɨtu kako hofiyo wosemokosyohumamontonoho. Sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono we'e'nohinoso peho'no uyalokwofo. 29 Oseso sekwo wopayo yo'mayo mijo so'no peho wonantane'nunto Ose syafɨsyɨkutoho. Huno pi'nɨngo pi'nɨngo seyo'eno. 30 A'amu olo hwaho lopo Anɨtumo minɨngkayo'njo hofɨko yo'mayo yo'mayo mayo'ne huno pi'nɨngo pi'nɨngo syafɨsyɨwo'nɨngkohofo. I oso'no senɨngkwohwo Anɨtu sohwo kako yo'mayo so'no sekwo umofonyo yahonɨngkohofoso kako huno nto uyohoho. Kako wopɨngo wosemokosyohumamontonoho. 31 Oseso sɨmo'mo sekwo Anɨtumo enjwa'mo humayo'ne hi semo'nɨngkuhwoso'no Anɨtu kako yo'mayo yo'mayo umofonyo ifijoso wosejapmmontonoho.

Ahwomomjo ho'yango wojo so'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 6:19-21)

32 Nje yahu mehomi soku sekwo yo'mayo so'no iyoho senɨngkuhwoloho. Anɨtu kako kakimo enjwa'mo humayo'ne mesehumajiyo'neso hungkuno nto mtito'mentisofoho. Anɨtu kako sekumo semokosyohumayo so'no sɨmeho wopɨngo umo'nalofoho. 33 Sekwoe ho'yango yo'mayoso a'amu mpe waselohopɨfe. Sekwo oso hamniyoho hiso a'amu umofonyo iyo somo uyɨmno. Ose ifijo so'no sekwoe ho'yango neso ahwomomo weho. Ahwomomjo ho'yango wonyo mmo'nonehoho. Oso'no sekwo sekwoe ho'yango engo ahwomomo fohu'meehumno. Oso hopo soponjo ho'yangoso mpo'naofe'nefoho. A'amu ho'yango hufo iyoso aneponoho. Namo, mote, yo'mayoso ho'yangomo wonyo mmokonehoho. 34 Ango jɨje ho'yango yo'mayo wopɨngo wojo sopo jɨje sɨmeho hi oso hopo weho.

Hwe engo sohumne'no ito'no esyohumayo'ne hungkunofoho.

35 Sekwo sekwoe he ito'no yofɨkuji sikiloho mongkujɨkuji ito'no fesyohumamno. 36 Ose ifijo'manji sekwo olo pa'nyo wohontohumantɨfeho. A'amufe hwe engo sohwo kako ape mayo'ne wopayo iloho engo somta'ni asomo poso sohonta kako hoku'yopo hwanɨngo fonjɨhwoso'no syoho ulohofiyo sohwa hano komo'no wohwosampɨtɨmantɨfeho. 37 Oso syoho ulohofiyo huhwo sohwa hofɨko saho mofosyawoso uyantɨfeho. O'o, hofɨko hofɨkoe hwe engo sohumne'no yo'mayo ito'no esyohumentanɨngkuji hwe engo sohwo poso sohonta hofɨko sɨmonyo engo uyantɨfeho. Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Oso hwe engo huhwo sohwo kako uhwonososo yo'mayo ito'no esyohumayo somo uhwonɨngkuhwosi kako huhwo kakoe syoho ulohofiyo sohwamo wopayo nɨwo'nɨngkohofo epohumayo sopo uhumajɨhwosi kako wopayo uyɨmontonoho. 38 I kako sɨkwo'miyo kuntoliyopo poso'manji u kako yɨhufo yoka sɨmo'mjo ho'nɨwo'nɨngkiso so'nji poso'manji kako kakoe syoho ulohofiyo sohwamo uhwonososo hofɨko saho mofosyowentanɨngkuji uhwonɨngkuhwoso'no hofɨko sɨmonyo uyantɨfeho. 39 Hwe engo sohwo kako asomo pe-e'ne mofehi'nyo sɨmo'me so'no huno ito'no seyoso'manji sekwo hopi'nonohino soku ito'no wesyohumantɨfeho. U, oso hopaso hwe ango mokosyohumayo sohwo kako nom'ne a'amu kakoe ango hopo sopo nta'ni yo'mayo hufo woma'mo lonteso'no sɨkuno huno uyontentesi kakwo'yohwo oso sɨkuno somne'no hontohumentanɨngkuhwosi a'amu hufo imojo sohwo kako yo'mayoso momahwonesohilo. 40 Oseso sekwo soku sɨkuno engolopohamo ito'no fesyohumantokuno. Ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni sɨkuno sekwo huno mosyofɨsyomokosyohumentanɨngkuji asomo wapmmonnoho. Ose ulɨmentisofoho.

Syoho ulohofiyo wopɨngo sohwo'nji wonyo sohwo'njiye pahnnɨmo hungkunofoho.

(Matɨyu 24:45-51)

41 Pita ose upa'nonto Jisasɨmo ulɨmento, Hwe engofo, oso pahnnɨmo hungkuno nalohinoso nakumnohini lonalohino. Hwe moya'mi hopi'nonohino'nyumo lonalohino. 42 Ose ulohonɨngkahonɨngki Jisas kako nom'ne pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, Hungkuno selalokwe loso olo humnefoho. A'amu fihwo huno wopɨngo'njo sohwo kakoe hwe engo sohwo osohumo nom'ne syoho ulohofiyo sohwamo umokosyohumayo syohoso uyahonɨngkuhwosi syoho hiso ito'no inyo sohumne'no selalokweno. Oso hwe engo huhwo sohwo kako asomo pɨhwosi uhwonososo kakoe syoho ulohofiyo sohwamo mokosyohumayo syoho'njo sohwo wosopayo uyontanɨngkuhwosi uhwonɨngkuhwoso'no oso syoho ulohofiyo sohwo sɨmonyo uyɨmontonoho. 44 Ngko hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Oso hwe engo huhwo sohwo kako kakoe yo'mayo hopi'nonohinoso oso syoho ulohofiyo huhwo sohumo enjwa'mo woho'nahumontonoho. 45 I oso'no oso syoho ulohofiyo huhwo sohwo kako huno ole wosyafɨhu'montonoho. Nje hwe engo sohwo kako asomo komo'no maponehoho. Ose syafɨsyɨhwosi'manji kako nom'ne syoho ulohofiyo hwe moya'mi sofanjimo ikujoho fonjomasoso kako yo'mayo wosopayo toho'nohini nɨngkuhwosi kako mijo yokumpohn'nyo nɨngkuhwosi wonilohofao'montonoho. 46 Syoho ulohofiyo sohwo ose yoso'manji kakoe hwe engo sohwo sɨkuno fihumo syoho ulohofiyo sohwo kako huno mosyofɨsiyo'njo yo'mayo ito'no mesyohontohumentanɨngkuhwosi asomo wapmmontonoho. Oso hwe engo sohwo kako syoho ulohofiyo huhwo sohumo tohino engo uyɨhwosi a'amu kakoe hungkunomo haloho maposo'njo sopo uhumatɨ'montonoho.

47 Syoho ulohofiyo sohwo kakoe hwe engo yo'mayo syoho yone'ento ulisoso kako huno ko uyahonɨngkuhwosi hungkuno homo somo minɨngkayo'njo yo'mayoso ito'no mesyohumayo'njo oso hwe huhwo sohwo tohino engo woma'montonoho. 48 Syoho ulohofiyo nom'nehwo kakwo'yohwo sohwoe huno somo huno muyo'njo so'no kako yahino wonyo ko ihwosi kakune'no huno mosyafɨsiyo'njo yososo kakwo'yohwo sohwo tohino we'e'nohini uyonefoho. Anɨtuye syoho ulohofiyo fisomo yo'mayo wopɨngo pi'nɨngo engo u'mante so'no kako Anɨtumne'no syoho pi'nɨngo engo uyono. A'amu yo'mayo yo'mayo pi'nɨngo engo mokosyohumunyo sohwo Anɨtu kako osohumo nom'ne a'amumo ufo'mayo'ne yo'mayo so'no jomo ulɨmontonoho.

Jisas kako nakwoe hwahopo pmmentiso so'no a'amu wohotitofantɨfeho.

(Matɨyu 10:34-36)

49 Ngko olo hwaho lopo ahwomo mta'ango toho womotapmmo lonji pm'mentohe hwo'nyoho. Oso toho hiso olohonta sijontentesi wopɨngo'nesohilo. 50 Oso toho hiso mosijontanɨngkuhwoso sohonta ngko tohino engo woma'monnoho. Oso tohino engo mayo hiso'no nje hi tango mjonɨmopɨhwosi oso tohino moi'wo umo'nosojwao'montonoho. 51 Ole losyonɨfɨsyantɨkwofo. Olo hwaho loponjo ikujoho yo'mayo yahinoso moi'wo esojwaofo'ne pmmentiso hweho. Ngkine'no ose losyonɨfɨsyantɨkwofo. O'o, sekwo upa'nɨmno. Ngko a'amu hotitofo'ne pmmentohe hwo'nyoho. 52 Olohontajo'nji hwangku nom'ne'ntnne'no hofɨko'montohwa a'amu aho fehohnjo hopi'nonohinoso nohotitofahonɨngkuji a'amu hufa'uso siko a'amu hufa'u sɨhune sohwafe mangohwa umo'nanjiyoho. I a'amu hufa'u siko ngkimo nnɨngkapohosɨso'no oso a'amu hufa'u sɨhune sohwa sikoe mangohwa umo'nantɨfeho. 53 I kanɨngkwohwo kako ngkimo nnɨngkapɨhwoso'no kakoe hwomu ngkine'no ngkilaho walɨmontonoho. I mu fisi kako ngkimo nnɨngkapɨhwoso'no kona'wohi ngkilaho wantɨmontonoho. U, a'mu fisi kako ngkimo nnɨngkapɨhwoso'no kakoe hwomufe ape mangohwo umo'nɨmontonoho. Oso hopaso a'amu pi'nɨngoso hofɨko wohotitofantɨfeho. Ose ulɨmentisofoho.

Yo'mayo imo'nalokuso so'no huno tɨpemayo'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 16:2-3; Mak 8:11-13)

54 Olo hungkuno hilo so'nji a'amu homo somo ulɨmento, Sekwo mofehi'nyo ikwo'mokuwo'nɨngkiso sohohnta'ni himo uhwonɨngkuji ole wolantɨfeho. Ifoyo wahu'montonoho. Ose lɨkuji ou, nehopi wahu'montonoho. 55 U, sekwo ifofo yokumpohn'nyo mongkihnta'ni sopahonɨngkuhwosi uhwonɨngkuji ole wolantɨfeho. Mofehi'nyo yokumpohn'nyo walɨmontonoho. Ose lɨkuji ou, nehopi walɨmontonoho. 56 Sekwo yo'mayo hwahoponjo so'nji ahwomomjo so'nji uhwonantɨfi sekwo huno ito'no syafɨsyɨwo'nɨngkohofo kuyoho. I oso'no yo'mayo olohonta imo'nalokuso somo ko uhwonontɨfi sekwo sekwoe yahino wonyo somne'no tohino mayoso'no huno maseyo'njo i'waho ito'no miyalokuyohofo. Hwapɨngoso peho'neto. Sekwo mango'nohino kuyoho.

A'amu fihwo kako kikimne'no sɨmeho tohino umnoso so'no kɨko komo'no sɨmeho wopɨngo hmmokinyo.

(Matɨyu 5:25-26)

57 Sekwo huno wopɨngo syafɨsyɨkuji yahino ito'nohino somne'no yano milofahinyoso peho'neto. 58 Hwe fihwo kako kikimo impo'angomo wolintofakohumo lɨhwosi ipekumotowahonɨngkuhwosi honɨngkanopo humahosɨsi osopo siko'nohini hungkuno ito'no filinyo. Majo'manji hwe engo hungkuno ito'no mɨhwajiyo syoho'njo sohwo kako impo'angomo womekuhumatɨ'montonoho. 59 Ose yoso'manji kɨko impo'angoso kunto'no ulɨko'ma'mne hwosɨ'maho. O'o, sɨmo'mo kɨko jɨje yahino somne'no yo'mayo hamniyohoso woho'nahumonnoho. Ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ