Luke 13

A'amu soku sekwoe honɨngkano wonyo somne'no sɨmeho mɨwolo'mokiyo'manji sekwo tɨkanomo ufitnne kuyoho.

Oso hohosohonta a'amu fehohnjo hofɨko nohumantɨfi Jisasɨmo ulɨmentohofi, A'amu Ngkalilinta'ango fehohnjoso hofɨko Anɨtuye tajo ango engo Jelusalem sopo nohumantɨfi hofɨko Anɨtumne'no yahu fonjokisyosyontanɨngkofi hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo sohwo kako kakoe a'amu itokuso'njo sohwamo lɨhwojahonɨngki hofɨko a'amu Ngkalilinta'ango somo fonjahumentohofofoho. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ose ntohofo so'no sekwo huno ole losyofɨsyalokwofo. Oso a'amu Ngkalilinjo hiso hofɨkoe honɨngkano wonyoso nom'ne a'amu Ngkalilinta'ango somo yakolo'nnyo so'no oso tango mɨkunɨmposo tɨpema'mentohofofoho. Ose losyofɨsyalokwofo. O'o, sekwo ose syafɨsyɨkutoho. Ngko hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. Sekwo hopi'nono sekwoe yahino wonyo somne'no hohujo mikinjaopijo'manji sekwo hopi'nono oso tango hopaso notɨpemapitnne kuyoho. I oso ango Silouam sopo a'amu aho hufa'u sɨfe fehohnjoho hopi'nono nom'ne sɨfe mta'ni hufa'u sɨhune nohumentanɨngkofi ango yokintahoponjo sawemo engo sohwo pɨwasyonto a'amu homo somo kilopo'mentisofoho. Oso hwe moya'mi hofo sofe yahino wonyoso Jelusalemmjo a'amu somo yakolo'nnyo so'no huno losyofɨsyalokwofo. O'o, oso'ne'maho. Hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. Sekwo hopi'nono sekwoe yahino wonyo somne'no hohujo ikinjaofɨkuji Anɨtumne sɨmeho mɨwolo'mo kiyo'manji sekwo hopi'nono oso tango hiso pa'nyoso notɨpemapitnne kuyoho.

Iyo ipisayo ito'no minto'nɨwo'nɨngkiso so'no pahnnɨmo hungkunofoho.

Jisas kako pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, Hwe fihwo kakoe impojohopo iyo ikwongo hulɨmentiso so'no kako ikwonjayo ne into'nyo so'no wonyopi uhwonomahoso imojofoho. Oseso kako syoho mokosyohumayo sohumo ulɨmento, Kɨko upa'nyo. Soswo hufa'u sɨhune ngko oso ikwonjayo hiso womjɨmonji potnneso huno uhwonapɨwo'nɨngkohefoho. Oseso oso iyo huhwo sohwo olohonta kɨko mɨngo filofeeofo. Kako hwahomjo afofo siki mayoso wopɨngo'maho. Ose ulahonɨngki syoho mokosyohumayo sohwo ulɨmento, Hwe engofo, olo iyo huhwo lohwo sohwo olo soswo lohumo walohofono. Hwangku ngko kakoe pmpongomo mno ijɨ'mo yahwoyoho ko'meehm'me'no ne ito'no unto'nɨmontolɨkeno. Nom'ne soswomo ne minto'nɨngkuhwosi wopɨngofoho. Awo'manji ngko wolofeeo'monnoho. Jisas kako oso pahnnɨmo hungkunoso ulɨmentisofoho.

Sɨkuno iyoho humayo fisomo Jisas kako a'mu fisimo wopɨngo umokumentisofoho.

10 Sɨkuno iyoho humayo fisomo Jisas kako tajo ango we'e somo hwe moya'mimo Anɨtuye hungkuno lutɨhwamentisofoho. 11 Oso tajo ango homo somo a'mu fisi towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyosi kako mnokino'nji ne'no nohumentanɨngki soswo aho hufa'u sɨfe fehohnjo hopi'nono nom'ne sɨfe mta'ni hufa'u sɨhune uyakolo'mentiso so'no kakoe hohujoso fahulo'mojiyoho. Oseso kako ito'no lɨkofohumayoso miyommojofoho. 12 Jisas kako a'mu hisimo uhwononto joho lutɨmanto ulɨmento, A'mu losiyo ngko jɨje mnokino engo kiwo'nɨngkiso somta'ni nto isɨhutofokumahono. 13 Ose ulonto Jisas kako a'mu hisimo aho kisuhumentisoso a'mu hisiye hohujo fahulo'nnyoso nɨhu'no komo'no ito'no mulohokumentisofoho. Jisas kako a'mu simo wopɨngo ose umokahonɨngki a'mu hisi kako Anɨtuye yofe ho'noma'mentisofoho.

14 Oso sɨkuno iyoho humayo homo somo Jisas kako a'mu simo wopɨngo imokumentiso so'no hwe engo oso tajo ango we'e somo mokosyohumayo sohwo kako sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki a'amu pi'nɨngo engo somo ulɨmento, Sɨkuno aho fehohnjo hopi'nono aho nom'ne mta'ni anga'nohino somo yo'mayo syoho iyo'ne sɨkunofoho. Sekwo soku a'amu sohwo wopɨngo wonamokɨfe lɨkujɨ'manji sekwo soku sɨkuno syoho iyo somo hm'mofapmno. Sekwoe a'apaho wopɨngo semokiyo'ne sɨkuno iyoho humayo losomo nopɨkutoho. 15 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Sekwo mango'nohino lɨwo'nɨngkohofo kuyoho. Sɨkuno iyoho humayo homo somo sekwo sekwoe yahu somo hofɨkoe ango somta'ni mawentɨfi mijomne'no ipemotapɨwo'nɨngkohofo kuyoho. 16 Oseso ngko olo Apɨlohamɨye imu simo Setenɨye towahunoso kakimo ne'no ehuhnnaofontanɨngki soswo aho hufa'u sɨfe fehohnjo hopi'nono nom'ne sɨfe mta'ni hufa'u sɨhune uyakolo'nnyo simo olo sɨkuno iyoho humayo lomo wopɨngo umokoheso wonyotaho. 17 Jisas ose ulahonɨngki Jisasɨye mango sohwa upa'nontɨfi wonɨmango engo unɨmentisofoho. I hwe moya'mi pi'nɨngoso hofɨko yo'mayo yo'mayo wonyoangkafo Jisas imentiso so'no sɨmonyo imentohofofoho.

Anɨtumo enjwa'mo humayo'ne pahnnɨmo hungkunoso hufa'uyoho.

(Matɨyu 13:31-33; Mak 4:30-32)

18 Jisas kako pahnnɨmo hungkuno nom'ne ulɨmento, Anɨtumo enjwa'mo humayo yahinoso peho pa'nyoto. Ngko yamofoso pehomne'no esetɨhwamnehono. 19 Olenoho. Iyo fihwo kakoe yofemasɨtet. Kakoe neso nom'ne iyo ipisayo pa'nyo'maho. O'o, nɨhu'no we'efoho. Hwe fihwo oso we'e hiso kakoe syohopo hulahonɨngki engo imo'nonto nom'ne iyo syoho soponjo somo yakolonoho. Engo imo'nɨngkahonɨngki yɨhufoso nopontɨfi kakoe pamo sopo hofɨkoe aifo syontɨfi osopo kehumawo'nɨngkohofofoho.

20 Ose ulonto ole ulɨmento, Pahnnɨmo hungkuno nom'ne Anɨtumo enjwa'mo humayo yahino so'no ngko yamofoso pehomo esetɨhwamnehono. 21 Oso hiso olo pa'nyofoho. A'mu fisi kako wosopayopolowa'nji oso wosopayopolowa homo somo engo imokiyo'ne hwamno pa'nyo kakoe yofeyis, oso'nji iwolo'mokososo osopolowa hiso engo umo'nɨmontonoho.

Anɨtumo u'mayo'ne hoku'yo we'e so'no pahnnɨmo hungkunofoho.

(Matɨyu 7:13-14, 21-23)

22 Jisas kako Jelusalemne wasɨmonto imentisoso honɨngkano momɨngo somo ango pone mjamolɨmohnnyo soponjo a'amu somo kakoe hungkuno lutɨhwamosimentisofoho. 23 Oso hohosohonta hwe fihwo ulɨmento, Hwe Engofo, A'amu Anɨtumo u'mayo'neso a'amu anga'no anga'no sifitnnetaho. Hopi'nono sɨfitnnetaho. 24 Ose ulahonɨngkahonɨngki Jisas ulɨmento, Anɨtumo u'mayo'ne hoku'yoso we'efoho. I sekwo oso hoku'yo we'e homo somo syuyo'ne syoho yokino fiyoho'nɨmno. Hwapɨngo so'no yolohoso waselɨmonne'no yohono. A'amu pi'nɨngo engoso hofɨko oso hoku'yo homo somo woswano lifijoso hofɨko yamofo ko ifijoso hofɨko hopo'maho. 25 Hwangku oso ango homo somjo kakwo'yohwo sohwo nolɨkafɨhwosi hoku'yo we'e homo somo wopɨjwahumontonoho. Nɨhu'nahone nto pɨjwasyɨhwoso'no sekwo mempo hohnta'ni lohofɨkuji hoku'yopo hwanɨngo fonjɨkuji joho ole ulɨfitnnefoho. Hwe Engofo, hoku'yo fonehwosampofo. Ose ulɨfijoso kako ole waselɨmontonoho. Sekwo ntɨ'mta'ango kulo. Ngko sekumne'no huno maniyohoyohoho. 26 Ose selɨhwoso'no sekwo ole ulɨfitnnefoho. Nakwo kɨko'nji wopayo'nji mijo'nji nɨmentɨhwone lokono. Kɨko nakwoe honɨngkanopo lohofonji nakumo hungkuno lonetɨhwamentohino lokono. 27 Ose ulahonɨngkuji kako apa'no ole waselɨmontonoho. Sekwo ntɨ'mta'ango kulo. Ngko sekune'no huno maniyohoyohoho. Sekwo honɨngkano wonyo yɨwo'nɨngkohofo kuyoho. Sekwo ngkimo i'waho ntohopmno. Sekwo mpanɨmno. 28 Ose selɨhwosi kako sekumo wae yasemofɨhwoso'no sekwo mempo hohnta'ni humafɨkuji uhwonɨfijoso a'amu Anɨtumo enjwa'mo humalofoso Apɨloham, Aisak, Jekoup sohwanji a'amu Anɨtuye hungkuno lutɨhwamotofo sohwanjimo wosyɨhwonɨhwojowantɨfeho. Sekwo ose uhwonɨngkuji sekwo hulɨngkwajingo ifaloho'nɨngkuji humotaho engo lɨfitnne kuyoho. 29 Hwe moya'mi hofɨko mofehi'nyo sɨ'mofapiso mta'ni sahopɨkuji mofehi'nyo nɨngku'nɨwo'nɨngkiso mta'ni u'mofapɨkuji a'amu yaposiyo yohosi yohohnta'ni i'mofapɨkuji hofɨko Anɨtumo enjwa'mo nohumafɨkuji Anɨtuye angomo wosopayo nɨfitnnefoho. 30 Oso hohosohonta a'amu fehohnjo somne'no sitofo ulɨwo'nɨngkohofoso hofɨko yofe engo womantɨfeho. I a'amu fehohnjo hofɨkoe yofe olopo ho'nomawo'nɨngkohofoso hofɨko yofe engo ane pa'nyo wohumantɨfeho. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako ango Jelusalemne'no humotaho lɨmentisofoho.

(Matɨyu 23:37-39)

31 Oso hohosohonta a'amu Falisi fehohnjo sohwa hofɨko Jisasɨmo u'mantɨfi ulɨmentohofi, Kɨko olo ango lopo ulɨko'mahoji nom'ne angopono fɨwano. Hwe yofe engo'njo Helout sohwo kako kikimo wofonjakohumonto yalofoho. 32 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo nukuji oso hwe wonyo sohwo, Helout, osohumo ngkine'no ole ulɨmno. Olohontajo'nji mo'nɨngkajo'nji ngko a'amu towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo somo wae yaohm'mo a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokumonnoho. No'no mo'nɨngka sɨkuno hufa'u sɨhune sohonta ngko nje syohoso moi'wo wesojwao'monnoho. 33 Oso'no olohontajo'nji mo'nɨngkajo'nji ne'no mo'nɨngkajo'nji nje syoho moi'wo i'mo ngko hano Jelusalemne'no wosyɨ'mo'monnoho. Hwapɨngoso a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lutɨhwayo sohwamo ango nom'nepo fonjasyɨwo'nɨngkohofopo'maho. O'o, ango Jelusalemnohini fonjasyɨwo'nɨngkohofoponoho.

34 U, nje a'amu Jelusalem humamopmmotofo sokunonji olohonta humalofo sokunonji sekwo a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki selɨmotofo sohwamo fonjasyontɨfi a'amu sekumo sefo'mayo'ne Anɨtu uhwojɨwo'nɨngkiso sohwamo sojo'nji fonjɨwo'nɨngkohofo kuyoho. Sɨkuno pi'nɨngo engo somo ngko sekumo ole hopa womasemoku'monji imalefoho. Yɨhufoso hofɨkoe polonyo somo mɨhu'mokontɨfi efemokosyawowo'nɨngkohofo hopaso ngko sekumo wosemokosyohumamonji ko imaleso sekwo nakwolaho lɨmalofofoho. 35 Sekwo upa'nɨmno. Sekwoe ango Jelusalem sopo Anɨtu kako nto ulɨko'ma'maho. Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Sekwo ngkimo manohonyo'njo ne'no yontanɨngkuji sɨkuno pi'nɨngo woseyakolo'montonoho. Tɨfi no'mo sekwo nakwo oso a'amu Anɨtu uhwatɨmentiso sohumne'no yofe woho'nomano lɨfijo sohonta sekwo ngkimo apa'no wonehonantɨfeho.

Copyright information for `APZ