Luke 14

Jisas kako a'amu a'apaho engo kamkamnnyo sohumo wopɨngo umokumentisofoho.

Sɨkuno iyoho humayo fihwi Jisas kako hwe fihwoe angomo wopayo nɨmentisofoho. Oso hwe huhwo sohwo kako a'amu Falisi sohwafe hwe engo hweho. Oso hopo sopo hwe fihwo kako a'apaho engo kamkamnnyo sohwo Jisasɨmo mofonepo humunyo hweho. A'amu Falisi sohwa hofɨko Jisas sohwo kako hwe a'apaho wonyo'njo sohumo pipi ulohofone kiyohoho lontɨfi humuhwontohumantohofofoho. Jisas kako oso hwe mnokino'njo sohumo uhwononto kako a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo sohwanji a'amu Falisi sohwanjimo ulɨmento, Nakwoe honɨngkano hungkuno sɨkuno iyoho humayo somne'no nakwo a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokiyoso wopɨngotaho. Ose ulahonɨngki hofɨko mampi'nyo humamentohofofoho. Oseso Jisas kako oso hwe sohwoe ahomo nomanto wopɨngo umokonto, kakoe ango pone'no uhwatɨmentisofoho. Ose ulohofonto kako a'amu nom'ne sohwamo ulɨmento, Sekwo sɨkuno iyoho humayo somo syoho miwo'nɨngkiyohofɨhwasilaho. I sekwoe hwomutaho yahu mutaho sɨkuno iyoho humayo somo mijo kilofawoso somo usɨ'mofawesoso sekwo komo'no ukuji utɨmantɨfitaho. Ou, utɨmantɨfeho. Ose ulahonɨngki hofɨko kakimo aku hungkuno mulɨmmentohofofoho.

A'amu hofɨkoe yofe monje yahino'ne hungkunofoho.

Jisas kako oso ango hopo sopo nohumanto uhwonɨmentisoso a'amu fehohnjoso oso ango homo somo swontɨfi hofɨko epohumayo wopɨngo'nohini so'no hafɨhafe tɨpeehonɨngkofi uhwononto kako a'amu huhwo sohwamne'no pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, A'amu fihwo kako ape ma'nyo soponjo wopayo engo so'ne'ne kikine'no joho kilososo kɨko nuhuji epohumayo wopɨngo sopo nohumayo'eno. Kɨko epohumayo wopɨngopo humuso'manji ango kakwo'yohwo sohwo kako nom'ne a'amu jɨje yofe engo somo kiyakolo'nnyo sohumo joho uloso'manji jɨje yofe engoso monje weekohumontonoho. Kɨko jɨje yofe we'e'njo sohwosi kɨko epohumayo wopɨngopo kaki'no humentanɨngkiji kohonɨngkuhwosi oso ango kakwo'yohwo sohwo kako ole wakilɨmontonoho. Kɨko olo epohumayo wopɨngo loso olo a'amu lohumo uyo. Ose kilɨhwoso'no kɨko wonɨmango engo kinɨngkuhwoso'no momɨngo so'mjo epohumayo sopo wohumamontnnoho. 10 I hwe fihwo kako kikimo kakoe angomo wosopayo nyo'ne joho kiloso'manji kɨko noswohoji epohumayo nɨhu'no momɨngo soponjo sopo fosyohumaho. Kɨko ose humuso'manji oso a'amu huhwo sohwo kako kikimo nokohonɨngkuhwosi ole wakilɨmontonoho, Nje a'amuhwe, kɨko olopo fisohumape. Ose kilɨhwoso'no oso ango homo somjo a'amu wosopayo nontɨfijo a'amuso nokohonɨngkujo'no jɨje yofe engo umo'nɨmontonoho. 11 A'amu kakoe yofe'nohini ho'noma'nɨwo'nontoso sohumo Anɨtu kako monje weehumontonoho. I a'amu kakoe yofe somo monje yahinɨngkuhwoso sohumo Anɨtu kako wopɨngo wonyoangkafo ulohofɨhwosi kakoe yofeso woho'nɨma'montonoho.

A'amu jɨje angomo wopayo nyo'ne joho lutɨmayo yahino neso olenoho.

12 Oseso Jisas kakimo wopayo nyo'ne joho lutɨma'mentiso sohumo ulɨmento, Kɨko a'amumne wosopayo iloho iyo sohonta jɨje a'amu so'ntnne, jɨje temtitofo so'ntnne, jɨje angoponjo a'amu hamniyoho engo'njo so'ntnne'no joho lutɨmahotoho. Kɨko ose isoso nom'ne sɨkunomo jɨje wosopayo somne'no hofɨkoe angomne'no joho kilɨkuji hofɨko aku wokijopantɨfeho. 13 O'o, kɨko a'amumne'no wosopayo iloho yohojoso kɨko a'amu yo'mayo umofonyo inyo so'nji a'amu a'apaho wonyo'njo so'nji sɨfe kokato'nnyo so'nji a'amu tɨmpi'nyo so'njimo joho lutɨmahoji uyo. 14 Oso a'amu homo somo hofɨko jɨje wosopayo somne'no aku kijapeso hopoenohinɨ'maho. Oseso kɨko sɨmonyo uyɨmonnoho. Hwapɨngoso a'amu Anɨtuye hungkunomo inɨngkawentɨfe pe'nɨmentohofoso lɨkapijo sohonta Anɨtu kako kikimo jɨje yahino wopɨngo somne'no yo'mayo wopɨngoso nokijaponefoho.

Wopayo engo so'no pahnnɨmo hungkunofoho.

(Matɨyu 22:1-10)

15 Oso a'amu Jisasɨ'njopo wopayo nontanɨngkofi hwe fihwo nohumanto Jisasɨye hungkunomo upa'nonto ulɨmento, A'amu Anɨtumo enjwa'mo humasoso kako Anɨtu'nji humayo so'no sɨmonyo uyono. 16 Ose ulahonɨngki Jisas kako pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, Hwe fihwo kako wosopayo engo iloho umonto imentisofoho. Oseso oso sɨkuno wopayo iloho iyo'ne somo pe-e'ne kako a'amu pi'nɨngo engo somo joho lutɨma'mentisofoho. 17 Oso sɨkuno neso i'mofopahonɨngki kako kakoe syoho ulohofiyo sohumo lɨhwojahonɨngki kako a'amu sɨmo'mo nto lutɨma'mentiso somo ole ulɨmento, Sekwo oyonɨmno. Wosopayoso ito'no nto esyohumantono. 18 Ose ko ulahonɨngki a'amu anga'no anga'nohinoso mape-e'ne hungkuno ulɨmentohofo. A'amu anga'no kako ole ulɨmento, Ngko hwaho songo mpe nto imale hwo'nyoho. Ngko oso homo somo uhwonamne'no yohono. Kɨko nje a'amu sohumo ole uso, Ngko mapmnehono. Ose ntohoho uso. 19 U, nom'nihwo ole ulɨmento, Ngkompulɨmokau yahu aho hufa'u hopi'nonohino nje hwaho ijɨwolo'mokiyo'no mpo'maeso yamofo uloho'monne'no yohono. Oseso kɨko nje a'amuhumo ole uso, Ngko mapmnehono. Ose ntohoho uso. 20 Nom'nihwo ole ulɨmento, ngko olohonta ape songo mahe sohwo'ni mapmnehono.

21 Ose ulahonɨngkofi a'amu syoho ulohofiyo sohwo kakoe hwe engo sohumo hungkuno mopanehwono ulɨmentohofo so'no ulahonɨngki hwe engo sohwo sɨmeho tohino umnɨmentisofoho. Sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki kako kakoe syoho ulohofiyo sohumo ulɨmento, Kɨko komo'no uhuji oso ango soponjo honɨngkano engo soponjo so'nji honɨngkano we'e we'e soponjo so'njimo nje wosopayo nyo'ne joho filutɨmaho. A'amu yo'mayo umofonyo inyo so'nji a'apaho wonyo'njo so'nji tɨmpi'nyo so'nji sɨfe wonyo'njo so'njimo lutɨmahoji nje ango lomo fɨpemotoswape. 22 Ose ulahonɨngki syoho ulohofiyo sohwo a'amu homo somo ipemotaponto ulɨmento, Hwe engofo, jɨje hungkunomo inɨngkawenji epohumayo fehohnjoso siki weho.

23 Ose ulahonɨngki hwe engo sohwo ulɨmento, Kɨko honɨngkano engo somo uhuji syohoponjo toku'mango somo ku'mokwakuji oso ponjo hwe moya'mi pi'nɨngo engo somo utɨmahoji fɨpemotoswape. Ngko nje ango somo a'amu uhula'mopɨfe nnɨngkohoho. 24 Ngko kikimo wakilɨmo, Oso a'amu ngko sɨmo'mo joho lutɨma'maleso hofɨko nje wosopayoso nɨhu'no momapitnnehofo. Oso pahnnɨmo hungkunoso Jisas ulɨmentisofoho.

A'amu fihwo kako Jisasɨmo unɨngkamo loso sohwo kako kaki'no huno ito'no ikwesyafɨhu lohofɨhwosi yo'mayo nɨhu'nahone ho'nasyɨhwosi Jisasɨmo unɨngkaweno.

(Mak 10:37-38)

25 Hwe moya'mi pi'nɨngo engo hofɨko Jisasɨ'nji hano wentanɨngkofi Jisas kako ikinjamo lohofonto ulɨmento, 26 A'amu fihwo kako ngkimo wonnɨngkapmmo loso sohwo sɨmo'mo kako huno ito'no uyono. Yo'mayo a'amumo kako sɨmeho uyɨwo'nɨngkisoso kanɨngkwohwo kona'wohi kakoe ape kakoe mehomi konɨngkwa'wehwo kaisi i, kakoe wopɨngo humayo hi oso homo somo kako sɨmeho uyɨwo'nɨngkisoso sɨmeho ntapɨwo'nɨngkiso somo yakolo'nnyo'manji kako nje inomokomoyo imo'nyoso hopo'maho. 27 A'amu nje syoho somne'no yo'mayo tango ngkimo nɨ'mante hopaso u'mayo so'no wopɨngofoho loso sohwo kako nje inomokomoyo ne umo'nɨmontonoho. I tango hiso ngkilaho loso'manji kako ngkimo monnɨngkape'njo hweho. Oseso kaki'no kako huno ito'no ukwesyafɨsyono.

28 Sekwo olo pahnnɨmo hungkuno so'no fɨsyafɨhupmno. A'amu fihwo kako ango sawemo engo wamolɨmo loso sohwo kako kaki'no nofosyohumahwosi oso ango huhwo sohune yo'mayo mpe iyo'ne hamniyoho so'no huno ito'no ukwesyafɨhu'montonoho. Olo so'no wosyafɨsyono, Nje hamniyoho olo ango lomne'no moi'wo esojwaofo'neso hopolɨkeno. Awo'manji mamolomnehono. 29 Kako oso hopa huno mosyafɨsiyo'manji kako hwosaho nto wonjososo ango neso moi'wo momolosojwaofe'njo'manji a'amu ango homo somo uhwonɨngkuji tɨkafo jɨkuji sitofo ulantɨfeho. 30 Ole wolantɨfeho. Oso hwe sohwo kako ango molomo'maso sohwo kako momolosojwamofe hweho.

31 I nom'ne pahnnɨmo hungkuno fɨsyafɨhupmno. Hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo sohwo kako nom'ne hwe engo sohumo wofongki'naho lonto inyo sohwo kako kaki'no huno ito'no ukwesyafɨhu'montonoho. I nje a'amu itokuso'njo sohwaten tausen (10,000) hwafoho. I nom'nihwo kakoesotɨwenti tausen (20,000) hwafoho. I oso'no nakwo hofɨko'nji ikujoho fongki'nɨngkuhwasi nakwo hofɨkimo wae weeofantantɨkeno. Hofɨko nakumo wenaofantɨfetɨkeno. 32 Kako mango sohwamo muyakolofone so'no syafɨsyɨhwosi kakoe mango sohwa ikanopo nohumentanɨngkuji a'amu sɨmeho pompengo isyɨmofo'ne wolɨhwatɨmontonoho.

33 Oso hopaso a'amu fihwo kako ngkimo wakinɨngkamo ntoso sohwo kako kaki'no huno ito'no ukwesyafɨsyono. Kako yo'mayo yo'mayo mokosyohumayoso Anɨtuyefoho lɨhwosi kako Anɨtumne'no syoho yokumpohn'nyo uyɨmontonoho. Kako nje inomokomoyo ne hweho.

A'amu fihwo kako Jisasɨmo unɨngkamo loso sohwo kako ajwopo ikinjaofososo kako olo sa pa'nyo umo'nɨmontonoho.

(Matɨyu 5:13; Mak 9:50)

34 Nakwo wosopayo sa'nji nɨwo'nɨngkuhwoneso wopɨngofoho. I oso'no sa fosyo mijo'nohino imo'nɨngkuhwosi kakoe yokumpohn'nyo nonto wonyo imo'nososo apa'no sa hiso wopɨngo imo'nyoso pipi uyantanto. Awonoho. 35 Oso sa hiso nakwo syohopo ho'nosyasyoso hwaho afofo'njo umo'nɨmontolaho. O'o, sa hiso nɨhu'nahone siki ho'naofɨwo'nɨngkuhwonefoho. A'amu fihwo nje hungkunomo haloho upa'nɨmo lɨhwosi'manji haloho'njo hwo'manji haloho upa'nono.

Copyright information for `APZ