Luke 15

Yahu imo'naofo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

(Matɨyu 18:12-14)

A'amu mta'ni hamniyoho hu'memayo syoho'njo sohwanji a'amu honɨngkano wonyo'njo so'nji hofɨko Jisasɨye hungkunomo upo'nano lontɨfi kakimo u'ma'mentohofofoho. A'amu Falisi sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji ose uhwonontɨfi Jisasɨmo sitofo ulɨmentohofi, Olo hwe lohwo kako a'amu honɨngkano wonyo imofɨwo'nɨngkohofo so'nji majopohi'nonto wopayo nɨwo'nɨngkiso hweho.

Jisas oso hiso'no huno uyahonɨngki olo pahnnɨmo hungkuno ulɨmento, Kɨko yahusipsip wan hantɨlet (100) mokosyohumunyo sohwosi yahu kenga'no isɨpeeofɨhwoso'no kɨko oso yahunainti-nain (99) hiso hoja nontanɨnkuji ulɨko'mahoji isɨpeeofoso sohune'no hafɨhafe wotɨpmmonnoho. Hafɨhafe ne'nohini tɨpehoji wotɨpema'monnoho. Notɨpemahoji yahu hiso jɨje sangopo sa'ni kitofohoji sɨmonyo'nji hofiyo womotawomonnoho. Kɨko jɨje angopo i'mofahoji jɨje a'amu so'nji jɨje a'amu afaponjo so'ntnne'no joho lutɨmahojo'no hofɨko nuhu'mokukujo'no kɨko ole ulɨmontnnoho. Nakwo sɨmonyo uyano. Nje yahusipsip isopeeo'maso sohwo nto tɨpemahono. Ose ulɨmonnoho.

Jisas ose ulonto ole ulɨmento, Oso hopaso a'amunainti-nain (99) honɨngkano wopɨngo inɨngkuwo'nɨngkohofoso hofɨko sɨmeho mɨwolo'mokiyo'njo humentanɨngkofi a'amu ahwomomjoso uhwonontɨfi sɨmonyo miyofoho. I oso'no a'amu anga'no honɨngkano nɨhu'no wonyo'njoso kako honɨngkano wonyo homo somo hohujo ikinjaofɨhwosi Anɨtumne'no sɨmonyo mɨkunɨmposo uyantɨfeho.

Hamniyoho impo'naofo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

A'mu fisi kako hamniyoho aho hufa'u hopi'nono mokosyohumunyosi kako anga'nohino impo'naofososo kako sikiloho mongkujɨhwosi angomjo hintalinyo hulɨjusyɨhwosi tɨmo ito'no fe'nɨhwonɨngkuhwosi ne'no tɨpemɨhwosi wotɨpema'montonoho. Notɨpemahwosi kako kakoe a'amu so'nji ango hopo soponjo humawo'nɨngkohofo so'njimo joho lutɨmahwoso'no hofɨko kakoe angopo i'mofapɨkujo'no ole ulɨmontonoho. Nakwo sɨmonyo uyano. Nje hamniyoho impo'nao'mayoso olohonta ngko tɨpemanji nje sɨmeho wopɨngo nɨmo'nɨngkohoho.

10 Oso pa'nyoso ngko hungkuno waselɨmonne'no yohono. A'amu fihwo honɨngkano wonyo'njo sohwo kako kakoe wonyo somne'no hohujo ikinjaofɨhwosi Anɨtumne'no sɨmeho uyahonɨngkuhwosi a'amu ahwomomjoso hofɨko sɨmonyo engo uyantɨfeho.

Hwomu fihwo kako kanɨngkwohumo ulɨko'mayo so'no pahnnɨmo hungkunofoho.

11 Jisas ose ulonto nom'ne pahnnɨmo hungkuno ulɨmento, Hwe fihwo kako hwomu hufa'u'njo hweho. 12 Aku'mu sohwo kanɨngkwohumo ulɨmento, Mpohwo, yo'mayo ho'yangoso hamniyohoso tɨfi no'mo ejapmmne'enji elofisasyɨwo'nɨngkinoso njeso olohonta ntape. Ose ulahonɨngki kanɨngkwohwo eno ulonto kakoe hwomu hufa'u hwa'une ho'yangoso yano ulofiyonto aku'mu sohumo uyɨmentisofoho.

13 Sɨkuno we'enehwo memjaofahonɨngki aku'mu sohwo kako hamniyoho yo'mayo ho'yango nomɨhu'mokonto kako ango ikano engo sopone'no umentisofoho. Oso hopo sopo nohumanto nom'ne a'amu'nji syohi'nyo yonto mijo yokumpohn'nyo nonilohofonto kako kakoe a'apahomne'no hamniyoho hopi'nonohinoso hu'meeo'mentisofoho. 14 Kakoe hamniyoho yo'mayoso nto hu'meeofahonɨngki oso ango hopo sopo mijoho engo i'mofapmmentisofoho. I'mofopahonɨngki kako honɨngkanɨmentisoso kakoe yo'mayoso huno honɨngkanɨmentisofoho. 15 Ose yonto kako hamniyoho syoho umo lonto tɨpmmentisoso syoho tɨpema'mentisofoho. Oso hwaho hopo soponjo hwe fihwoe yahu somo wosopayo uyo syohoso tɨpema'mentisofoho. 16 Kakoe yahu sohwa oso jopahoso menontanɨngkofi uhwononto kako huno ole syafɨhu'mento, Ngko huhwo'ni womanɨmo. Ose syofɨsyahonɨngki a'amu kakimo mufo'ma'mentohofofoho.

17 Oso hohosohonta kako huno ito'no ikwesyafɨsyonto kakoe hunoso ehohosɨsyahonɨngki ole hnnɨmento, Nje mpohwoe syoho ulohofiyo sohwa wosopayo engo nalokwofo. Ngko kakoe hwomu sohwo'ni olopo nohumanji mijoho we'e mope'nalɨkuyohono. 18 Ngkilaho. Ngko nolɨkahm'mo nje mpohwoepono asomo u'mo ole ulɨmo, Mpohwo, ngko honɨngkano wonyo imote so'no ngko Anɨtu'nji kɨko'njimo wonyo seloho'malefoho. 19 Oseso olohonta ngko hwe wopɨngo hwonɨ'maho. Kɨko ngkimo apa'no nje hwomufo nontohotoho. O'o, kikimo syoho kilohofiyo hwo'ni manɨmokufo. 20 Ose hnnonto kako kanɨngkwohwoepono asomo umentisofoho.

Kanɨngkwohwo kakoe hwomu nopontanɨngki ikanopo nta'ni uhwonɨhwojawento kanɨngkwohwo kakine'no hitoho ulo'mentisofoho. Oseso kako hano kunto kunto'no nowento kakoe hwomumo kapopotohumo lohofonto hinjoho hu'nɨmentisofoho.
21 Ose ulohofahonɨngki hwomu sohwo ulɨmento, Mpohwo, ngko honɨngkano wonyo imentohe so'no ngko Anɨtu'nji kɨko'njimo wonyo seloho'malefoho. Oseso ngko hwomu wopɨngo hwonɨ'maho. Kɨko ngkimo apa'no nje hwomufo nontohotoho. 22 Ose ko ulahonɨngki kanɨngkwohwo kakoe syoho ulohofiyo sohwamo ulɨmento, Sekwo nowekuji manji'mofo sawemo wonyoangkafoso komo'no motapɨkuji nje hwomumo ulohofano. Ajo'miyomjo wokoso wonyoangkafoso'nji ulohofano. Sɨfɨkwongofosyo'nji ulohofano. 23 Sekwompulɨmokau yahu isɨku'nnyo engoso fonjasyɨkuji iloho enɨngkuhwasi sɨmonyo uyano. 24 Hwapɨngoso olo nje hwomu lohwo kako poyo nto pe'nɨmentononji yɨwo'nɨngkohe sohwo olohonta kako apa'no songo i'mofapohoho. Kako nto isɨpeeo'maso sohwo ngko apa'no tɨpemahono. Ose ulahonɨngki nɨhu'nahone sɨmonyo ema'mentohofofoho.

25 Ose yontanɨngkofi hwomu tisɨmaso sohwo kako syoho'mo humamentisofoho. Osopo nta'ni kako asomo noponto ango ne so'mo i'mofaponto upa'nɨmentisoso ta'nji sɨmonyo'nji ho'nowentanɨngki upa'nɨmentisofoho. 26 Oseso tisɨmaso sohwo kako syoho ulohofiyo fihumo joho lutɨmanto ulɨmento, Hofɨko peho yalokwofo. 27 Ose ulahonɨngki ulɨmento, hnnɨngkwa'wehwo sohwo nto i'mofapohoho. Oseso jɨje mpohwoempulɨmokau yahu isɨku'nnyo engoso fonjiyontɨfi sɨmonyo yalokwofo. Hwapɨngoso hnnɨngkwohwo kakoe hwomu huhwo sohumo apa'no mayoso wonyo mmo'nyo'njo ito'no fosyohumayo'nefoho. 28 Tisɨmaso sohwo ose upa'nonto sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki kako angomo masyuyofoho. Oseso kanɨngkwohwo mempo noswaponto tisɨmaso sohumo angomo woswapononto hungkuno hofiyo ulɨmentisofoho. 29 Ose ko ulahonɨngki tisɨmaso sohwo ulɨmento, Soswo huhwo huhwi ngko kɨko'nji nohumanji kikimo syoho kilohofiyo siki'njo pa'nyo imo'nɨwo'nɨngkohe hwo'nyoho. Ngko jɨje hungkunomo yokumpohn'nyo mmo'nyo kitɨhwayo hwo'nyoho. I oso'no nje a'amu so'nji sɨmonyo niyo'ne kɨko yahumeme we'eso me aneso ntopahonɨngkini nje a'amu'nji sɨmonyo nimentɨhwonetaho. O'o, awonoho. 30 I oso'no jɨje hwomu aku'mu lohwo kako jɨje hamniyoho ho'yango yo'mayoso hwoya'mi hwa'nte sofamo ihn'nakumo'maho. I olohonta kako apa'no ku'mahonɨngki kɨko sɨmonyo iyo'ne yahu isɨku'nnyo me'wampe'njolo fonjiyalokuno.

31 Ose ulahonɨngki kanɨngkwohwo ulɨmento, Nje hwomu sohwosi, sɨkuno huhwo huhwi nekwo majopohi'nɨwo'nɨngkuhwoyo montosa'yoho. Nje yo'mayo hopi'nonohinoso kɨko'nefoho. 32 I oso'no hnnɨngkwa'wehwo sohwo kako poyo nto pe'nɨmentononji iwo'nɨngkohehwo ifɨwalofoho. Oseso nakwo sɨmonyo engo ihwasi sɨmeho wopɨngo'njo wohumano. Kako moi'wo nto imo'nɨmentiso ko huhwo sohwo nakwo olohonta apa'no tɨpemahwono. Ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ