Luke 16

Hwe fihwo nom'nihwoe syoho mokosyohumayo so'no huno'njo sohune'no pahnnɨmo hungkunofoho.

Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, Hwe hamniyoho engo'njo sohwo kakoe yo'mayo syoho umokosyohumayo'ne sohwo humunyo hweho. Oso hwe syoho umokosyohumayo huhwo sohune'no a'amu fehohnjo sohwa hwe engo sohumo ole ulɨmentohofi, Jɨje syoho kilohofiyo sohwo kako jɨje hamniyoho yo'mayoso fonɨfonyo kilohofɨwo'nɨngkiso hweho. Ose ulahonɨngki hwe engo sohwo kakoe syoho ulohofiyo sohumo joho lutɨmanto ulɨmento, Oso hungkuno kikine'no upa'nɨngkoheso pipi imahnne'elo. Kɨko nje syoho ntohofiyoso hopoenohinɨ'maho. Jɨje syoho moi'wonoho. Kɨko nje yo'mayo syoho mokosyohumawo'nɨngkino so'no ngkine'no hungkuno yolohoso iyoswomo mtɨ'mojo.

Ose ulahonɨngki hwe huhwo sohwo kako ole hnnɨmento, Nje hwe engo sohwo kako ngkimo yo'mayo syoho mokosyohumayoso wae weenɨmo'mte'no yohoho. Ngko pipi imnehono. Nom'ni hwoe syoho tohohmtnno'njo somne'no ulohofiyo so'no yokumpohn'nyo ane hwo'nyoho. Ngko nom'ni hwamo wopayo yo'mayo so'ne jomo ujo so'no wonɨmango'njo hwo'nyoho. Nje hwe engo ngkimo wae yanɨmofososo a'amu hofɨkoe angomo ntɨmapijo so'no ngko pipi imnehono. Huno pi'nɨngo syofɨsikaofonto huno wopɨngo tɨpemanto kako kakoe hwe engo sohwoe yo'mayo yo'mayo siki ma'mentohofo sohwamo joho lutɨma'mentisofoho. Sɨmo'mjo sohwo u'mahonɨngki ulɨmento kɨko nje hwe engo sohumta'ni yo'mayo yo'mayo siki ma'mentohino so'no aku uyɨhnneso alalelo. Ose ulahonɨngki kako ulɨmento, Ngko sikilɨ'mijo ipofosowan hantɨlet (100) siki ma'mentohefoho. Ose ulahonɨngki syoho mokosyohumayo sohwo ulɨmento, Kɨko olopo komo'no fosyohumahoji olo iyoswowan hantɨlet (100) mtɨ'mokinyo lomofifɨti'nohini (50) mtɨ'mojo. Ose ulontanɨngki nom'nihwo tɨfi i'mofopahonɨngki osohumo ulɨmento, Kɨko nje hwe engo sohumta'ni yo'mayo siki ma'mentohino so'no aku uyɨhnneso alalelo. Ose ulahonɨngki ulɨmento wopaki'yowan hantɨlet (100) ma'mentohefoho. Ose ulahonɨngki hwe mokosyohumayo sohwo ulɨmento, Kɨko jɨje aku uhnne so'no iyoswo nomahojieti'nohino (80) mtɨ'mojo. Ose ulɨmentisofoho.

Oso hwe huhwo sohwo ose imentiso so'no kakoe hwe engo sohwo ole hnnɨmento, Nje syoho ntohofiyo hwe wonyo sohwo kako huno'njo hweho. Jisas oso pahnnɨmo hungkuno ulonto, kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, A'amu hwahoponjo yahinomo inɨngkawowo'nɨngkohofoso hofɨko hofɨkoe hofiyo humayo so'no yo'mayo ho'yango engo mayo'ne huno'njofoho. Oso huno engo tɨpemawo'nɨngkohofoso a'amu Anɨtumne'no syafɨsyɨwo'nɨngkohofo somo uyakolo'nnyofoho.

Oseso sekwo sekwoe hamniyoho ho'yango yo'mayo so'nji nom'ni hwamo wopɨngo'nohini ulohopijoso hwangku sekwoe sɨkuno moi'wo imo'noso sohonta hamniyoho yo'mayoso ulɨko'majo sohonta Anɨtu kako kikimo wokitɨma'montonoho. Osopo wopɨngo ne'nohino nohumantohotnnefoho.

10 Kɨko yo'mayo we'e somo ito'no mokosyohumayo'manji yo'mayo engo somo ito'no womokosyohumamonnoho. I hwe fihwo kako yo'mayo we'e somo syoho ito'no miyo'manji kako yo'mayo engo homo syoho ito'no miyonehoho. 11 Kɨko hwahoponjo hamniyoho ho'yango yo'mayo somo ito'no momokosyohumayo'njo isoso ahwomomjo ho'yango neso mokosyohumayo syoho ne tɨhwo wokijapmmontolo. 12 Kɨko nom'nihwoe yo'mayo somo ito'no momokosyohumayo'njo isoso kɨko'ne ho'yango yo'mayoso tɨhwo wokijapmmontolo.

13 Jisas ose ulonto ulɨmento, Hwe fihwo kako hwe engo hufa'u sohwa'umo syoho ulohofiyoso hopo'maho. O'o, hwe engo hufa'u sohwa'umo syoho ulohofiyo so'manji syoho ulohofiyo sohwo kako hwe engo fihumo sɨmeho uyɨhwosi nom'nihune'no sɨmeho wonyo uyɨmontonoho. U, anga'nohino sohwoe syoho somne'no hi umo'nɨngkuhwoso'no nom'nihumne'no ngkilaho unɨmontonoho. Kɨko Anɨtuye syoho so'nji yo'mayo hwahoponjo yahino so'nji oso hufa'uyo sohwa'umo mokosyohumayoso syoho ito'no mihnnehino.

A'amu Anɨtumo enjwa'mo humayo so'nji a'amu Mousesɨye honɨngkano hungkunomo enjwa'mo humayo so'ntnne hungkunofoho.

(Matɨyu 11:12-13)

14 A'amu Falisi hofɨko hamniyoho'no hi umo'nyo sohwa Jisasɨye hungkuno homo somo upa'nontɨfi hofɨko Jisasɨmne'no sɨmano wonyo ikinontɨfi sitofo ulɨmentohofofoho. 15 Jisas hofɨkimo ulɨmento, Sekwo a'amufe tɨmopo yahino wopɨngo'njo hwafoho nalɨfitnne'entɨfi yahino ito'nohino iwo'nɨngkohofɨhwasoho. I oso'no Anɨtu kako sekwoe sɨmeho mo'mjo so'no huno uyohoho. Sekwo yo'mayo iwo'nɨngkohofosomo a'amu uhwonontɨfi sekwoe yofe ko ho'nosemahonɨngkofi Anɨtu kako sekwoe sɨmeho mo'mjo so'no huno unyo so'no kako wonyofoho selalofoho.

16 Mousesɨye honɨngkano hungkuno so'nji a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo so'nji ne'no nowentanɨngki Joun a'amumo mijo kiyoma'mojo sohwo i'mofapmmentisofoho. M'mofape sohonta Anɨtu kako oso hungkuno sɨmo'mjo somo nnɨngkapɨfitnne'ento lɨmentisofoho. I oso'no Joun i'mofapmmentiso sohonta kako Anɨtumo enjwa'mo ito'no humayo so'no hungkuno wopɨngo loma'mentisofoho. Oseso olohonta a'amu pi'nɨngo engo Anɨtumo u'mano lontɨfi mjiyohoto yohotofo ko mjoloho'nɨmopahonɨngkofi sekwo a'amu Falisi sohwasi tɨmo'nohini uhwontohumawo'nɨngkohofo hwasoho. 17 Hungkuno songo ko loma'mentisoso nakwoe hwaho'nji ahwomo'nji moi'wo ko imo'nɨngkuhwosi Anɨtuye honɨngkano hungkunoso moi'wo mmo'nyo ne'no nowentɨhwonefoho.

Ape ho'nasiyo yahino so'no Jisas hungkuno ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 5:31-32; 19:9; Mak 10:11-12)

18 Hwe fihwo kako kakoe ape ho'nasyɨhwosi nom'ne ape maso sohwo kako ape ito'no mayo honɨngkano somo mtɨhupeso sohwo kako ose yososo kako honɨngkano wonyo'njo hweho. I nomn'ihwo kako ape nom'nihwo ho'nasyoso somo maso sohwo kako huhwo ape ito'no mayo honɨngkano somo mtɨhupeso so'no kako huhwo honɨngkano wonyo'njo hweho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

Hwe ho'yango engo'njo sohwo'nji Lasalos ho'yango ane sohwo'njiye hungkunofoho.

19 Jisas kako ole ulɨmento, Hwe fihwo kako hamniyoho yo'mayo ho'yango engo'njo sohwo nohumanto he wopɨngo wopɨngo'nohinoso yonto wosopayo wonyoangkafo'nohini nɨmojo hweho. 20 Oso hwe huhwo sohwoe hoku'yo sopo a'amu fehohnjo sohwa hwe ho'yango ane fihumo motasontɨfi uhumatɨ'motofofoho. Oso hwe huhwo sohwoe yofe Lasalosɨyoho. Kakoe a'apaho uyo engo'njo hweho. 21 Oso hwe hamniyoho engo'njo sohwoe ijempoho sopo nta'ni yo'mayo wosopayo mɨkufo pɨwasyonteso womanɨmo lonto humamojofoho. Osopo nohumentanɨngki sɨwojoso kakoe uyomo melanyo koto'motofofoho.

22 Hwangku sohonta oso hwe ho'yango ane sohwo poyo pe'nɨngkahonɨngki a'amu ahwomomjoso utɨmotasontɨfi Apɨloham'njopo uhumatɨ'mentohofofoho. Hwe ho'yango engo'njo huhwo poyo pe'nɨngkahonɨngki a'amu sohwa hwahomo ijopijisyahumentohofofoho. 23 Oso hwe ho'yango engo'njo sohwo kako tɨkanomo nohumanto a'apaho tohino mɨkunɨmposo'nji humanto tɨmo yokintahopo uhwonɨmentisoso Apɨloham kengo nohopo nohumentanɨngki uhwononto Lasaloso'nji nohumentanɨngki uhwonɨmentisofoho. 24 Oso hwe ho'yango engo'njo sohwo ose uhwononto joho mohm'no ulɨmento, Mpohwo Apɨloham sohwosi, kɨko ngkine'no hitoho wakilofono. Kɨko Lasalos ngkiyepono filɨhwajo. Kako nopɨhwosi kakoe ajo'miyo mijo yomahwosi nje melanyopo ingo wantɨpeno. Ngko olohonta tohomo humanji tohino engo nɨmnantofoho. 25 Ose ulahonɨngki Apɨloham ulɨmento, Hwomuhwo, kɨko huno wakiyono. Hohonta kɨko songo humanji kɨko yo'mayo yo'mayo wopɨngo'nohini tɨpema'motnno hwosoho. I, Lasalos sohwo kako yo'mayo wonyo'nohino tɨpema'mojo hweho. I olohonta Lasalos kako wopɨngo humentanɨngki kɨko tohino'nji fosyohumahnno. 26 Oso'nji nom'ne huno ole wakiyono. Nakwo'nji sekwo'nji ajwo lopo Anɨtu kako momonyo mɨkunɨmposo ho'nahumentiso weho. A'amu olo hohnta'ni humalofoso sekuyepono wose'mano lɨkuji oso momonyo somo nomtɨhupekuji mose'mapitnnehofo. A'amu sekwo'nji humalofoso oso momonyo homo somo nomtɨhupekuji hofɨko nakuyepono mowekapɨfitnnehofo.

27 Ose ulahonɨngki hwe ho'yango engo'njo sohwo ulɨmento, Mpohwo hungkuno yokumpohn'nyo wakilɨmonne'no yohono. Kɨko Lasalos sohumo nje mpohwoepono filɨhwajo. 28 Oso hopo sopo nje nɨngkwahwosa aho fehohnjo hopi'nonohino sohwa humalofo. Lasalos kako nje a'amu huhwo sohwamo olo ango tohino'njo lopono i'waho ito'no iyo'no hungkuno yokumpohn'nyo ulono. Hofɨko olopo nopɨfitnnoho. 29 Ose ulahonɨngki Apɨloham ulɨmento, Hofɨko Mousesɨye hungkuno'nji a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwafe hungkuno hi'njo hwafoho. Oso hungkuno homo somo haloho upa'nɨfe. 30 Ose ulahonɨngki a'amu ho'yango'njo sohwo ulɨmento, O'o, Mpohwo Apɨloham sohwosi, hungkuno homo somo mupa'nɨfitnnehofo. I oso'no a'amu poyo sohwo songo nolɨkafɨhwosi hofɨkimo u'mahwoso'no hofɨko sɨmeho yɨwolo'mo kukuji honɨngkano wonyomo hohujo ukinjaofantɨfeho. 31 Ose ulahonɨngki Apɨloham ulɨmento, Hofɨko Mousesɨye hungkuno so'nji a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwafe hungkuno so'nji mupa'nɨfijo'manji a'amu poyo fihwo songo lɨkafɨhwosi u'mahwosi hungkuno ulɨhwoso'no hofɨko kakoe hungkuno homo sɨmeho hi'ntnnono muyɨfitnnehofo. Jisas ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ