Luke 17

A'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyo somo wonyo imokiyo'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 18:6-7, 21-22; Mak 9:42)

Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, A'amu Anɨtuye hungkunomo sɨmeho uyɨwo'nɨngkohofo somo yo'mayo yahino wonyo yamofo ulohofo'neso nehopi i'mofaponefoho. I'mofapɨhwoso'no a'amu pi'nɨngoso wopɨwesyantɨfeho. I oso'no oso a'amu nom'nihwo pɨwasiyo'ne yamofo ulohofoso sohwo tohino engo manefoho. Oso'no kako huno ito'no wasyofɨsyono. Oso hwe huhwo sohwo kako nje mehomi we'e sohumo yamofo mulohofe'njo sohonta a'amu kakoe tɨ'wangomo sojo mɨkunɨmposo ifakojujɨkuji mijo ayomo ho'naofontɨfijontesi wopɨngo'nesohilo. Hwapɨngoso a'amu nje mehomi lohwamo pɨwasiyo'ne imokoso sohwo tohino mɨkunɨmposo manefoho. Oso yahino hiso'no sekwo i'waho ito'no fiyɨmno. Jɨje nɨngkwahwo wonyo kilohofo so'manji kɨko oso yahino wonyo somne'no yoka uso. Ulohojo'no kako kakoe yahino wonyo somne'no sɨmeho tango tɨpemahwosi oso wonyo somo wae yaofo so'no kilɨhwoso'no kɨko oso wonyo hiso wae hmmofo. Sɨkuno anga'nohino fihumo kako kikimo wonyo ne'no kilohofontanɨngkuhwosi aho fehohnjo hopi'nono nom'ni mta'ni hufa'u ko imo'nɨngkuhwoso'no kako wonyo anga'no anga'no yoso somne'no, Tatohwo kɨko nje wonyo wae feenɨmofo, oseso ne'no kilontanɨngkuhwosi kɨko kakoe wonyoso wae ne'no hmmofo.

Sɨmeho hi'ntnnono uyo yahino hungkunofoho.

A'amu Anɨtuye hungkuno lutɨhumɨku'mofo syoho'njo (apousel) sohwa Jisasɨmo ulɨmentohofi, Nakwo sɨmeho hi'ntnnono kijopalokuhwone somo kɨko engo fonamojo. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo ngkimo sɨmeho hi'ntnnono montopantokuyohofo. Sekwo ngkimo nnɨngkape-eso nɨhu'no we'e patnnyo uyo pa'nɨngo'manji sekwo oso iyo ipisayo'njo sohumo ole ulɨfijoso, Pmpongo hi'nji sokato lohofohoji mijo ayo nompo filohofayo. Ose ulɨfijo'manji iyo huhwo sohwo kako sekwoe mangomo haloho wasepo'montonoho. I oso'no sekwo ngkimo mo'nnɨngkapohiyohofo. Jisas ose ulɨmentisofoho.

A'amu syoho ulohofiyofe yahino ito'nohini so'ne hungkunofoho.

Hwe fihwo sekwo'njopo humaso sohwo kako syoho ulohofiyo hi'njo hwo'manji oso syoho ulohofiyo sohwo kako syohopo hwaho mno ijiyotaho, yahu mokosyohumayotaho, u kako moi'wo ihwosi kako kakoe hwe engo sohwo'njopo i'mofaponto kako wopayo mijoho ko uyahonɨngki kako komo'no humahopɨhwosi wopayo manonehoho. O'o, sɨmo'mo kako kakoe hwe engo sohwoe wosopayo ito'no esyohumahwosi kakoe he wopɨngo ihwosi wosopayo hiso iku'yopo ifosyalokumpehwosi hwe engo sohumo wosopayo uyɨmtonoho. Kakoe hwe engo sohumo wopayo moi'wo kaki'no uyɨhwosi kako tɨfi wanɨmontonoho. Oso hwe engo huhwo sohwo kako kakoe syoho ulohofiyo huhwo sohumo kakoe syoho ito'no imentiso so'no isamoyoka ulɨmontolaho. O'o, awonoho. Hwapɨngoso kakoe syoho'nohinofoho lɨhwosi isamoyoka mujo'njo uyɨmontonoho. 10 Oseso sekwo hoku yo'mayo hungkuno Anɨtu seloso somo sekwo ito'no ko inɨngkafijoso sekwo huno ole fɨsyafɨhupmno. Nakwo Anɨtuye syoho ulohofiyo hn'nwi nakwo ito'nohinonɨ'maho. Kakoe syoho iwo'nɨngkuhwone so'no nakwoe yofe ho'nonemayoso peho'neto. O'o, nakwoe syohofoho.

Hwe aho hufa'u hopi'nono uyo wonyo engo'njo sohwamo Jisas kako wopɨngo umokumentisofoho.

11 Jisas kako Jelusalemne honɨngkano hwaho Someliya'nji Ngkalili'nji ne'no ajwopo sɨmentisofoho. 12 Kako ango fipo i'mofopahonɨngki hwe aho hufa'u hopi'nono uyo wonyo engo'njo sohwa Jisasɨmo honɨngkanopo uswo'nɨmentohofofoho. 13 Hofɨko ikanopo lohofontɨfi Jisasɨmo joho mohm'no ulɨmentohofi, Jisas Hwe Engo sohwosi, kɨko nakumne'no hitoho wakilofono. 14 Ose ulahonɨngki Jisas hofɨkimo uhwononto ulɨmento, Sekwo nukuji a'amu tajo ango syoho'njo sohwamo sekwoe a'apaho motakuji utɨhwamno. Ose ulahonɨngki haloho'no yontɨfi hofɨko nowentɨfi hofɨkoe a'apahoso honɨngkano ajwopo wopɨngo umo'nɨmentisofoho.

15 Hwe fihwo hofɨko'njo ajwo sopo humaso sohwo kakoe a'apaho wopɨngo honɨngkononto kako Jisasɨyepono asomo umentisofoho. Kako mango engo lonto Anɨtuye yofe ho'noma'mentisofoho. 16 Kako Jisasɨmo u'manto hwahopo pɨwasyonto kako Jisasɨye sɨfɨki'nyo'mo sɨmano mongkutofosyohumanto Jisasɨmo isamoyoka engo ulɨmentisofoho. Oso hwe huhwo sohwo kako hwaho Someliyanta'ango hweho. 17 Jisas osohumo uhwononto ulɨmento, A'amu aho hufa'u hopi'nono sohwamo wopɨngo umokohono. Kɨko'nohini nɨ'mahinoso nom'nihwa ntɨ'mo humalofo. 18 Olo hwe lohwo kako a'amu Juta hwo'maho. O'o, temtitofo kengo mta'ango hweho. Kako'nohini Anɨtumo isamoyoka ujo'ne asomo pisoso peho'neto. 19 Ose lonto ulɨmento, kɨko nolɨkafohoji mpano. Kɨko sɨmeho hi'ntnnono ntapohino so'no jɨje a'apaho wopɨngo kumo'nɨngkohoho. Ose ulɨmentisofoho.

Anɨtu kakoe a'amumo yokumpohn'nyo mokosyohumayoso u'mofapmmontonoho.

(Matɨyu 24:23-28, 37-41)

20 A'amu Falisi fehohnjo sohwa Jisasɨmo ulɨmentohofi, Anɨtu kakoe a'amumo yokumpohn'nyo emokosyohumayo'ne sɨkunoso ntohonta u'mofapmmontolo. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Anɨtu kakoe a'amumo emokosyohumayoso a'amu tɨmo'nji muhwonɨfitnnehofo. 21 Sekwo ole malɨfitnnehofo. Ihwoni, Anɨtu kako kakoe a'amumo emokosyohumayoso olopo weho. U, nompo weho. Ose malɨfitnnehofo. O'o, Anɨtu kakoe a'amumo emokosyohumayoso sɨmeho mo'mo wo'nnyoponoho. Sekwoe tɨmo'nji muhwonɨfitnnehofo.

22 Jisas ose ulonto kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Hwangku nom'ne sɨkuno i'mofapɨhwoso'no sekwo ole wohnnantɨfeho. Nakwo oso Hwomu Anɨtu uhwosopo'mentiso sohumo uhwonontane'no yɨhwono. Ose ko hnnɨngkuji sekwo muhwonɨfitnnehofo. 23 Oso hohosohonta a'amu fehohnjoso ole woselantɨfeho, Ihwoni, oso hwomu Anɨtu uhwosopo'mentiso sohwo oso nompo humaho. U, olopo humaho. Ose selɨkujo'no sekwo haloho upekutoho. A'amu huhwo sohumo nuhwonɨngkakutoho. 24 Sekwo emta'mɨngo so'no huno seyohoho. Emta'mɨngo kako oso nompo nta'ni yonto kako ahwomomo ifehu'mokosyahonɨngki a'amu hopi'nono tɨmo uhwonɨwo'nɨngkohofofoho. Oso pa'nyoso oso Hwomu Anɨtu uhwosopo'mentiso sohwo kakoe pe-eso emta'mɨngo uhwonɨwo'nɨngkuhwone pa'nyoso i'mofapɨhwoso'no sekwo uhwonɨfitnnefoho. 25 I oso'no sɨmo'mo oso Hwomu huhwo sohwo kako tohino engo umnososo a'amu olohonta humalofoso kakine'no hohujo ukinjɨmofantɨfeho.

26 Oso a'amu hohonta Nɨwa'nji humamotofoso kako yofayokinomo humentiso sohonta yo'mayo yahino imotofo pa'nɨngoso oso Hwomu Anɨtu uhwosopo'mentiso sohwo poso sohonta a'amu humalofoso uyantɨfeho. 27 Hofɨko humamotofo sohonta hofɨko wosopayo'nji mijo'nji nonontɨfi ape ma'nɨmotofofoho. Oso yahino hiso ne'no mjɨmɨwentanɨngkofi Nɨwa kako yofayokinomo noswahonɨngki mijo ifofayo engo yonto hwe hwoya'mi hopi'nonohinoso mijo mihulo'mentisofoho.

28 Apɨlohamɨye kami Lout sohwo humamojo sohonta a'amu humamentohofo oso hiso pa'nyo imotofofoho. Hofɨko nohumantɨfi yo'mayo wopayo mijo nontɨfi yo'mayo ho'yango mpe yontɨfi nom'ni hwamo hamniyoho mayo'ne ho'yango uyontɨfi hofɨko wopayo syoho yontɨfi ango molɨmotofofoho. 29 Ose yontanɨngkofo sohonta Lout kako ango Soutom ulɨko'manto ango kengopo nowahonɨngki toho'nji sojo hwoyango hnnyo so'nji ahwomo mta'ni ifoyo hopa syonto hwe hwoya'mi hopi'nonohino somo wonyo imokumentisofoho. 30 A'amu oso pa'nɨngo yontanɨngkuji oso hwomu Anɨtu uhwosopo'mentiso sohwo utɨhwa'nyopo i'mofape so'no Anɨtu ujo wehontojwahumontonoho.

31 Oso sɨkuno homo somo utɨhwa'nyopo i'mofaposo sohonta a'amu fihwo kako angkuhwafopo humaso hwo'manji kako hwomu huhwo sohumo uhwonɨngkuhwosi kakoe angomjo ho'yango yo'mayoso mayoso'no huno mosyafɨsyonehoho. Oso pa'nyoso hwe fihwo syoho'mo humaso hwo'manji kako hwomu huhwo sohumo uhwonɨngkuhwosi kakoe angoponjo yo'mayoso mayoso'no huno mosyafɨsyonehoho. 32 O'o, sekwo Loutɨye ape simne'no fɨsyafɨhupmno. Kako kakoe angoponjo yo'mayo so'no syafɨsyonto ikinjao'mentisoso sojo imo'nɨmentiso somne'no fɨsyafɨhupmno.

33 A'amu olo hwaho loponjo humayo somo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumunyo sohwo kakoe fosyohumayoso moi'wo umo'nɨmontonoho. A'amu olo hwaho loponjo humayo somo aho mokemokosyohumunyo sohwo kakoe fosyohumayo neso wotɨpema'monte hweho. 34 Ngko waselɨmonne'no yohono. Sekwo ito'no upa'nɨmno. Oso sɨkuno Hwomu sohwo poso sohonta hwe hufa'u hwa'u saho afapo fosyowentanɨngkohosɨsi Anɨtu nom'nihumo utɨmahwosi nom'nihwo wohumamontonoho. 35 I a'mu hufa'u fa'u wopayo sɨhu kolofontanɨngkohosɨsi Anɨtu nom'nimo utɨmahwosi nom'nisi wohumamontonoho. [ 36 I hwe hufa'u hwa'u syohopo lohofontanɨngkohosɨsi Anɨtu nom'nihumo utɨmahwosi nom'nihwo wohumamontonoho.]

37 Jisas ose ulahonɨngki inomokomoyo sohwa nupa'nontɨfi Jisasɨmo ulɨmentohofi, Hwe Engofo ose nalohinoso imo'nyoso ntɨpo umo'nɨmontolo. Ose ulahonɨngkofi Jisas pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, A'amu poyo pe'nyo sohwoe pijafo wo'nnyo sopo yɨhufo aji'mango oso hopo sopo uhu'mokufitnnefoho.

Copyright information for `APZ