Luke 18

Jisas kakoe inomokomoyo sohwa hofɨko Mpohumo jomo ne'no ujo'ne pahnnɨmo hungkuno ulɨmentisofoho.

Jisas kako a'amuso Mpohumo jomo ne'no ulɨkuji piso'mo'nyo mmunyo'njo iyo'ne pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, Ango fipo a'amufe hungkuno mɨhwajiyo'ne hwe engo sohwo humunyofoho. Kako Anɨtu sohumne'no iyoho munyo'njo yonto a'amu somne'no hwotoho fewo'nɨngkiso hweho. Oso hopo sopo apɨwojo fisi kako humunyoponoho. Sɨkuno engo sopamo kako oso hwe hungkuno ito'no mɨhwajiyo iyo sohwoepono pɨwo'nɨngkisiyoho. Ole ulɨmojo, Nje mango sohwa hofɨko ngkimo wonyo wonɨmokantɨfe'no yalokwofo. Oso'no kɨko ngkine'no hungkuno ito'no menɨhwajo. Ose ko ulahonɨngki sɨmo'mo hwe engo huhwo sohwo oso apɨwojo simo ufo'mayoso ngkilaho ko lonto tɨfi no'mo ole syafɨhu'mento, Ngko Anɨtumne'no iyoho ko miyonji a'amumne'no huno mosyafɨsiyo'njo ko yonji i oseso olo apɨwojo losi kako ngkimo ne'no nɨ'mawo'nyosi syoho engo ntopantokuso so'no ngko kakimo ufo'ma'mo. Kakoe hungkunomo ito'no womɨhwatɨmonnoho. Kako ngkimo sɨkuno huhwo huhwi nɨ'mawo'nyo ihwosi nje a'apaho wonyo nɨmokonoho.

Jisas ose ulonto ulɨmento, Oso hwe engo hungkuno mɨhwajiyo syoho'njo wonyo sohwoe hungkuno haloho nto upa'nɨngkohofo so'no sekwo huno fɨsyafɨhupmno. Oso hwe wonyo sohwo ose imentiso so'no sekwo huno pipi seyohoho. Anɨtu kako kakoe a'amu uhwosopo'mentisoso hofɨko kakine'no jomo sɨkuno huhwo huhwi imɨngo'nji sɨkuno'nji ulɨwo'nɨngkohofo so'no kako hofɨkimo momuhwajiyo uyɨmontolaho. I komo'no womuhwatɨmontolaho. Ngko sekumo waselɨmonne'no yohono. Anɨtu kakoe a'amumo komo'no womɨhwatɨmontonoho. I oso'no oso Hwomu Anɨtu nɨhwosopo'mentiso sohwo'ni nopm'mo a'amu ngkine'no sɨmeho hi'ntnnono ntopontanɨngkujo wasehonɨmonntaho.

Hwe Falisi sohwo'nji hwe nom'ne hamniyoho mayo syoho'njo sohwo'njiye pahnnɨmo hungkunofoho.

A'amu fehohnjo hofɨko hofɨkoe yahino wopɨngo somne'no hofɨkoe yofe ho'noma'nontɨfi a'amu nom'ne sohwamne'no wonyofoho lɨwo'nɨngkohofo somne'no Jisas kako olo pahnnɨmo hungkunolo ulɨmento, 10 Hwe hufa'u hwa'u siko Anɨtumo jomo ulaho lonji Anɨtuye tajo ango engo somo humentisiyefoho. Hwe fihwo kako a'amu Falisi hweho. Nom'nihwo kako hamniyoho mayo syoho'njo hweho. 11 A'amu Falisi huhwo sohwo kako nolohofonto kakoe sɨmeho mo'mo ole hnnɨmento, Mpohwo Anɨtu, ngko nom'ne a'amu pa'nyo hwonɨ'maho. Oso'no ngko isamoyoka kilalokweno. Hofɨko yo'mayo hufo yontɨfi yo'mayo yahino ito'nohino somo miyontɨfi hofɨko ape ito'no ma'nyo honɨngkano somo mtɨhupewo'nɨngkohofɨhwafoho. Ngko oso pa'nyo hwonɨ'maho. I ngko olo hwe hamniyoho mayo syoho'njo sohwo pa'nyo hwonɨ'maho. 12 O'o, ngko Sante huhwo huhwi sɨkuno hufa'u somo ngko wopayo manyo'njo humawo'nɨngkohe hwo'nyoho. Yo'mayo hopi'nonohino nomantnneso ngko aho hofohu'nono hopi'nonohinoso mtɨhupo mtɨhupe lohofonji kenga'no kikine'no ho'nakisyɨwo'nɨngkohe hwo'nyoho.

13 Ose ulontanɨngki oso hwe hamniyoho mayo syoho'njo sohwo kako kengopo lohofonto kako ahwomomo tɨmo uhwonyoso wonɨmango'no ingku'no humanto kakoe swokinopo hwanɨngo pohn'nonto ulɨmento, Anɨtu ngko hwe wonyo sohwo'nne'no kɨko hitoho wakilofono.

14 Jisas oso pahnnɨmo hungkuno ulonto a'amu homo somo ole ulɨmento, Ngko waselɨmonne'no yohono. Oso hwe hamniyoho mayo syoho'njo sohwo kako Anɨtumo ose ulɨmentiso so'no Anɨtu kako uhwononto hwe wopɨngo hweho ulahonɨngki hwe huhwo sohwo kako kakoe ango pone'no asomo umentisofoho. I oso a'amu nom'ne Falisi sohwo ose'njo hwo'maho. O'o, a'amu kakoe yofe ho'noma'nɨwo'nɨngkiso sohumo Anɨtu kako monje uloho'montonoho. I oso'no a'amu kako kakoe yofe monje yahinuwo'nɨngkiso sohwoe yofeso Anɨtu kako woho'nɨma'montonoho.

Jisas kako mehomi we'e somo Anɨtu kako wopɨngo ulohofo'ne jomo ulonto mnokinopo aho ulonjimokumentisofoho.

(Matɨyu 19:13-15; Mak 10:13-16)

15 A'amu pi'nɨngo engoso hofɨko hofɨkoe mehomi we'e somo Jisas mnokinopo aho ulonjimokonontɨfi motapmmentohofofoho. I oso'no Jisasɨye inomokomoyo sohwa hofɨkimo ose uhwonontɨfi yoka ulɨmentohofofoho. 16 Yoka ulahonɨngkofi Jisas kako mehomi somo joho lutɨmanto inomokomoyo sohwamo ole ulɨmento, Sekwo mehomi somo nopɨjumofɨkutoho. O'o, hofɨko ngkiye pono wapɨfe. A'amu olo mehomi lohwa pa'nyo imo'nɨfijo'manji hofɨko Anɨtumo enjwa'mo ito'no wohumantɨfeho. 17 I hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. A'amu olo mehomi lohwa pa'nyo mmo'nyo'njo'manji hofɨko Anɨtumo enjwa'mo humayoso hopa'maho. Nɨhu'no awonoho.

Hwe yofe engo'njo yo'mayo ho'yango somo aho yokumpohn'nyo mokosyohumawo'nɨngkiso sohwoe hungkunofoho.

(Matɨyu 19:16-30; Mak 10:17-31)

18 Hwe fihwo yofe engo'njo sohwo kako Jisasɨmo ole ulɨmento, Kɨko Anɨtuye yahino netɨhwawo'nɨngkohino wopɨngo hwosoho. Ngko engolopohamo songo ne'no humayo yahinoso pipi tɨpema'mnehono. 19 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko wopɨngo hwosoho eso peho'ne ntohino. Anɨtu kako'nohini wopɨngo hweho. 20 Kɨko honɨngkano hungkuno so'no huno moi'wonoho. Ole nalohi, Kɨko ape ito'no mayo'ne yahino somo nomtɨhuposo'eno. Kɨko nom'nihumo nofonjasiyo'eno. Kɨko yo'mayoso hufo iyo'eno. Nom'nehumo hwasyo hungkuno ujo'eno. Kɨko jɨje mpohwo'nji na'u'njiye hungkunomo tɨfi finɨngkayo. 21 Ose ulahonɨngki hwe yofe engo'njo sohwo ole ulɨmento, Ngko hungkuno homo somo upa'nɨmopmmote sohwo'ni olohonta ne'no ose nohini inɨngkowalokweno. 22 Jisas oso hungkuno upa'nonto ole ulɨmento, Yahino anga'nohino somne'no kɨko umofonyo yalokuno. Ole fiyo. Kɨko jɨje ho'yango yo'mayoso a'amu mpe kilohofɨkujo'no kɨko oso hamniyohoso nomahoji a'amu ho'yango ane somo yano ulofiyo. Kɨko ose isoso kɨko ahwomomjo ho'yango neso woma'monnoho. Ose yohoji kɨko ngkimo tɨfi nnɨngkape. 23 Ose ulahonɨngki hwe engo huhwo sohwo kako nupa'nonto sɨmeho tango umentisofoho. Hwapɨngoso kako hamniyoho ho'yango yo'mayoso mɨkunɨmposo'njo hweho.

24 Jisas kako oso hwe huhwo sohwoe sɨmeho tango uhwononto nom'ne a'amu somo ulɨmento, A'amu hamniyoho yo'mayo ho'yango aho yokumpohn'nyo kemokosyohumawo'nɨngkohofoso hofɨko Anɨtumo enjwa'mo humayo'neso syoho engo ifitnnefoho. 25 Yahu fihwo kako yongo imo pa'nyo so'mo wahumo lɨhwosi yososo wonyopi umontonoho. Oso pa'nyoso hwe ho'yango hamniyoho yo'mayoso aho yokumpohn'nyo kemokosyohumantoso sohwo Anɨtumo enjwa'mo wohumamo lɨhwosi yososo hopo'maho. O'o, kako yahu sohwo yongo imo pa'nyo so'mo wahumo lɨhwosi ijijo wonyopi yoso hopaso oso hwe ho'yango engo'njo sohwo oseno yonefoho. 26 Ose ulahonɨngki oso a'amu oso hungkuno hiso upa'nɨmentohofo so'no hofɨko yomo yontɨfi ole ulohonɨmentohofi, Ose'manji a'amu Anɨtu'nji ango wopɨngo sopo songo ne'no humayo'neso tɨhwo woma'montolo. 27 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Yo'mayo hopi'nono a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso Anɨtu yososo hoponoho.

28 Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Nakwo nakwoe angopo yo'mayo yo'mayoso ulɨko'mentani kikimo kinɨngkopalokuhwono. 29 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. A'amu hofɨko Anɨtumo enjwa'mo wohumano hnnontɨfe so'no hofɨko hofɨkoe ango'nji ape'nji hamnɨngkwa'wehwosanji, kanɨngkwohwo'ya'u'nji kakoe mehomi'nji ulɨko'mapijo so'no 30 Anɨtu kako hofɨko ose ulɨko'mapijoso hofɨkimo yo'mayoso pi'nɨngo engo aku uyɨhwosi tɨfi no'mo kako hofɨkimo songo ne'no humayoso uyonefoho.

Jisas kako poyo imo'nɨngkuhwosi apa'no songo lɨkafone so'no hungkuno ulɨmentisoso hufa'u sɨhune imo'nɨmentisofoho.

(Matɨyu 20:17-19; Mak 10:32-34)

31 Jisas kako kakoe inomokomoyo aho hufa'u hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwamo lutɨmanto ulɨmento, Upa'nɨmno. Olohonta nakwo Jelusalemne'no wosontane'no yɨhwono. Oso hopo sopo yo'mayo hungkuno Anɨtu a'amumo uyahonɨngki lɨmotofo sohwa ngko oso Hwomu Anɨtu nɨhwosopo'mentiso sohwo'nne'no mtɨ'mokumentohofoso olohonta ne umo'nɨmontonoho. 32 Oso hohosohonta a'amu Jutaso hofɨko ngkimo a'amu temtitofo kengo sofe ahomo ho'nanɨhufitnnefoho. Hofɨko ngkimo sitofo ntɨkuji ngkimo wonyo ntohofɨkuji memijo nɨyatɨ'mopitnnefoho. 33 Hofɨko ngkimo impojonyo nɨfonjɨkuji wofonjonɨsyantɨfeho. Nofonjonɨsyɨkujo'no sɨkuno hufa'u sɨhune memjanɨmofɨhwoso'no ngko apa'no songo wolɨka'monnoho. 34 Ose ulahonɨngki inomokomoyo sohwa oso hungkuno somne'no huno mummentisofoho. Hungkuno hwapɨngo ne so'no huno muyahonɨngki hnnɨmentohofi, Olo hungkuno loso fahosɨhwoyo hungkuno konelalofoho. Ose hnnontɨfi hofɨkoe hunoso mehohosusɨhumentisofoho.

Jisas a'amu tɨmpi'nyo sohumo wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 20:29-34; Mak 10:46-52)

35 Jisas kako ango Jelikou mofonepo i'mofɨwahonɨngki hwe tɨmpi'nyo sohwo oso honɨngkano momɨngopo humanto a'amu mta'ni hamniyoho yo'mayoso woloma'mo lonto joho humalisofoho. 36 Osopo humanto upa'nɨmentisoso a'amu pi'nɨngo engo ntohumpotopahonɨngkofi upa'nonto a'amu kako'njopo solohofamentohofo somo ulɨmento, Hofɨko peho yalokwofo. 37 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Jisas ango Nasaletnnta'ango sohwo kako posalofoho. 38 Ose ulahonɨngkofi kako joho mohm'no ulɨmento, Jisas, Ntefitɨye Imu sohwosi, kɨko ngkine'no hitoho wakilofono. 39 Ose ulahonɨngki a'amu sɨmo'mo sapmmentohofoso hofɨko kakimo yoka ulontɨfi ulɨmentohofi, Mampi'nyo fosyohumaho. Ose ko ulahonɨngkofi oso huhwo sohwo joho engo lonto apa'no ulɨmento, Ntefitɨye Imu sohwosi, ngkine'no hitoho wakilofono. 40 Ose ulahonɨngki Jisas kako nolohofaponto hofɨkimo ulɨmento, Oso hwe sohwo ngkiyepono fɨpemotapmno. Ose ulahonɨngki oso hwe tɨmpi'nyo huhwo sohumo mofonepo uhwojowahonɨngkofi Jisas ulɨmento, 41 Ngko kikimo pipi ntohofo kinɨngkohoho. Ose ulahonɨngki kako ulɨmento, Hwe Engofo, ngko apa'no tɨmo wahonɨmo. 42 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko tɨmo fohonyo. Kɨko ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapohino so'no jɨje sɨmeho hi'ntnnonohinoso wopɨngo kumokohoho. 43 Jisas ose ulahonɨngki hwe huhwo sohwo tɨmo komo'no hononto Jisasɨmo inɨngkawento Anɨtumo isamoyoka engo ulɨmentisofoho. Hwe hwoya'mi ose uhwonontɨfi hofɨko hopi'nonohinoso Anɨtuye yofe ho'noma'mentohofofoho.

Copyright information for `APZ