Luke 19

Sakiyosɨye hungkunofoho.

Jisas kako ango Jelikou sopo noswonto nom'ne ango pone'ento angkuhwafo ajwo sopo pasɨmentisofoho. Hwe fihwo kakoe yofe Sakiyos sohwo humunyoponoho. Kako hwe mnokino engo'njo hamniyoho mayo syoho'njo sohwo hamniyoho engo'njo hweho. Kako Jisasɨmo uhwonɨmo lonto ko imentisoso hwe moya'mi pi'nɨngo engo hwe tɨfo huhwo sohumo hoholo hoholofo ulohofahonɨngkofi kako Jisasɨmo muhwonyo'njo yonto kako a'amu pi'nɨngo homo somo nuyakolofonto hano kunto kunto'no fekwasi lohofonto iyo milontontanyomo kotasonto Jisas olopo pɨhwoso'no uhwonɨmo lonto humokehumantisofoho. Jisas oso hopo sopo i'mofawento tɨmo yokintahopo uhwonɨngkisoso Sakiyos nohumentanɨngki uhwononto ulɨmento, Sakiyos, kɨko komo'no fɨkotape. Ngko olohonta jɨje angomo wohumamonne'no yohono. Ose ulahonɨngki Sakiyos kako komo'no welɨkofapi lohofonto sɨmonyo yonto Jisasɨmo utɨmanto kakoe angomne'no ipemotawomentisofoho. Hwe moya'mi ose ipemotowahonɨngki uhwonontɨfi sitofo ole mjalɨmɨmentohofi, Olo hwe lohwo kako a'amu honɨngkano wonyo'njo lohwoe angomo wofosyawomonte'no yohoho.

Sakiyos kako Jisasɨ'njopo lohofonto ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko upa'nyo. Nje hamniyoho yo'mayo ho'yango so'nji ajwopo hotitohm'mo fehohnjo ngko mokosyohumahm'mo fehohnjo ngko a'amu umofonyo yalokwofo somo uyɨmonnoho. U, ngko a'amu fihumo hwasyo hungkuno lutɨma'mentohe'manji olohumo ngko hwasyo hungkuno lutɨma'mentohe so'no yo'mayoso kakimo osofosofahu'no uyɨmonnoho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ose lohino so'no nakwo huno ole nayohoho. Olo sɨkuno lomo olo ango loponjo hwe moya'milofe honɨngkano wonyo somta'ni Anɨtu kako hofɨkimo nto isɨhutofomakwoho. Sakiyos huhwo Apɨlohamɨye imu hweho. 10 A'amufe Hwomu sohwo'ni olo a'amu olo pa'nyo wonyo honɨngkanomo humentanɨngkujo somne'no notɨpemahm'mo utɨmayo'ne pmmentohe hwo'nyoho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

A'amu syoho ulohofiyɨwo'nɨngkohofo sohwa hamniyoho ito'no mokosyohumayo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

(Matɨyu 25:14-30)

11 Oso hungkuno hiso nto upo'nɨngkahonɨngkofi Jisas kako ango Jelusalem mofonepo u'mofapmmonto yahonɨngki a'amu hopo soponjoso ole syafɨhu'mentohofi, Oso sɨkuno Anɨtu kakoe a'amumo yokumpohn'nyo mokosyohumayo somo utɨhwa'nyopo ujo wehontojwahumonte'no yohoho. Ose syafɨhu'mentohofo so'no Jisas kako pahnnɨmo hungkuno ole ulɨmento, 12 Hwe engo fihwo kako ango ikano fipo uhwosi osopo a'amumo mokosyohumayo'ne yofe engo mahwosi kakoe angopo asomo wapmmontonoho. 13 Oso hwe huhwo sohwo kako ango ikanopo wamonto imentiso sohonta kako kakoe syoho ulohofiyo aho hufa'u hopi'nonohino sohwamo joho lutɨmanto hamniyoho aho sɨfe hopi'nono kina aho sɨfe hopi'nono kina hu'muyonto ulɨmento, Sekwo olo hamniyoho sejapohe loso'nji ngko nom'ne angopo nohumentanɨ'mo sekwo nom'ne hamniyoho engo emafɨkujoso ngko hwangku wopɨhwonɨmo. Ose ulɨmentisofoho.

14 Oso hwe huhwo sohwoe angoponjo a'amu fehohnjoso hofɨko kakine'no nakwolaho lontɨfi kako nto womentisopo hwe fihwamo tɨfi inɨngkayo'ne olo hungkuno motayo'ne lɨhwatɨmentohofoso olenoho. Olo hwe lohwo nakwoe hwe engo humayoso nakwolaho. 15 Ose ko lɨhwojahonɨngkofi hwe huhwo sohwo yofe engo manto hofɨkimo mokosyohumayo'ne asomo pmmentisofoho. Asomo noponto kako hamniyoho uyohojohamentiso syoho ulohofiyo sohwamo hamniyoho alale kema'malofo uhwonɨmo lonto joho lutɨma'mentisofoho.

16 Hwe nom'nehwo sɨmo'mo u'manto ulɨmento, Hwe engofo, oso aho sɨfe hopi'nono kina ntapmmentohino somta'ni ngkotu hantɨlet (200) kina ema'malefoho. 17 Ose ulahonɨngki hwe engo sohwo ulɨmento, Kɨko syoho nɨmokosyohumayo wopɨngo hwosoho. Kɨko oso syoho kijapmmentohe somo ito'no mokosyohumamahnno so'no ngko syoho engo wokijapmmo. Kɨko ango aho hufa'u hopi'nonohino somo mokosyohumaho.

18 Ose ulahonɨngki nom'ne syoho ulohofiyo osofeponjo sohwo u'manto ulɨmento, Hwe engofo, kɨko oso aho sɨfe hopi'nono kina ntapmmentohino somta'ni ngkowan hantɨlet (100) kina ema'malefoho. 19 Ose ulahonɨngki hwe engo sohwo ulɨmento, Ngko kikimo ango aho fehohnjo hopi'nonohinoso mokosyohumuhnne'no syoho wokijapmmo.

20 Ose ulahonɨngki syoho ulohofiyo nom'nehwo u'manto ulɨmento, Hwe engofo, oso aho sɨfe hopi'nono kina ntapmmentohinoso olo'mo weho. Ngko hwapɨfe we'e somo fosyofosyonji hiyaso'mo ho'nahumentohe wojolo'noho. 21 Hwapɨngoso ngko jɨje yahino so'no ngko huno niyohoho. Kɨko hwe yokumpohn'nyo hwosoho. Yo'mayo nom'ne a'amu ho'nasyontɨfeso kɨko mawo'nɨngkino hwosoho. Wosopayo nom'ne a'amu mofontɨfeso kɨko ijɨwo'nɨngkino. Oso'no ngko kikine'no iyoho nnɨngkohoho. 22 Ose ulahonɨngki hwe engo sohwo kako kakoe syoho ulohofiyo sohumo ulɨmento, Kɨko syoho nɨmokosyohumayoso wonyo hwosoho. Kɨko nje yahino so'no huno ko kiyahonɨngki kɨko ngkimo ito'no mantoho'mmahnno so'no ngko wonyo hwosoho kilalokweno. Ou, nehopi. Ngko hwe yokumpohn'nyo hwo'nyoho. Yo'mayo a'amu ho'nasyontɨfeso ngko mawo'nɨngkohono. Wosopayo nom'nihwa hulontɨfe somta'ni ngko ijɨwo'nɨngkohono. 23 Kɨko nje yahino so'no huno ito'no ko kiyahonɨngki kɨko a'amu hamniyoho mokosyohumayo sohwafe angomo moho'nanɨsiyoso peho'no imahnnoto. Kɨko osopo nje hamniyohoso ho'nasyontentesi ngko asomo pm'mo nje hamniyoho somta'ni nom'ne hamniyoho honje i'mofaposo so'nji nto mahm'mnesohilo. 24 Ose ulonto kako nom'ne a'amu kako'njopo humalohofontohofo sohwamo ulɨmento, Sekwo oso aho sɨfe hopi'nono kina olo hwe lohumo uyɨmentoheso nomafɨkuji oso hwetu hantɨlet (200) kina mokosyohumaso sohumo umasimno. [ 25 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Hwe engofo, kakotu hantɨlet (200) kina hi'njo hweho.] 26 Ose ulahonɨngkofi hwe engo sohwo ulɨmento, Nje hungkuno waselɨmonne'no yohono. Sekwo ito'no upa'nɨmno. A'amu yo'mayoso ito'no mokosyohumawo'nɨngkohofo somo ngko yo'mayo nom'neso uyɨmonnoho. A'amu yo'mayoso ito'no momokosyohumayo'njo yontoso sohumta'ni oso yo'mayo we'e kako mokosyohumasoso ngko woma'monnoho. 27 Ose ulonto ulɨmento, Nje a'amu fehohnjo olo ango loponjoso ngko hofɨkimo umokosyohumayo'neso nakwolaho ntontɨfi nje mangohwa imo'nalokwofo so'no sekwo oso a'amu somo nutɨmotapɨkuji nje tɨmo lopo fonjahumno. Jisas oso pahnnɨmo hungkunoso ulɨmentisofoho.

Jisas kako ango Jelusalem sopone'no hwe yofe engo'njo pa'nyo imo'nonto humentisofoho.

(Matɨyu 21:1-11; Mak 11:1-11; Joun 12:12-19)

28 Jisas oso hungkunoso moi'wo ulonto Jisas Jelusalemne honɨngkano siyo somo kako sɨmo'mo nto sɨmentisomo hofɨko tɨfi inɨngkasɨmentohofofoho. 29 Jisas kako oso hwofɨki'nyo Oulifɨno lɨwo'nɨngkohofo sopo ango hufa'u Mpetɨfase'nji Mpetani'nji mofone sopo nosɨ'mofonto kakoe inomokomoyo hufa'u sohwa'umo ole lɨhwatɨmento, 30 Siko oso ango ne sopo u'mofahusɨsi siko oso kuso somo noswohosɨsi tɨmo uhwonisoso ahwomo yahutoungki yoka'no ho'nawo'nyoso impe into'nowentanɨngkuhwosi uhwonanjiyoho. Oso yahu songo imo'nɨmasoso a'amu mokehumunyofoho. Oso yahu hiso fisɨhutofomotapinyo. 31 Siko oso yahu hiso isɨhutofomahosɨso'no a'amuso ole selɨkujo'no siko peho'no isɨhutofomasiyeto. Ose selɨkujo'no siko ole ulinyo. Nekwoe Hwe Engo sohwo kako olo yahu lohumne'no syoho weho, ose ulinyo.

32 Jisas ose lɨhwojahonɨngki siko nowenji yo'mayo Jisas luhwatɨmentisoso tɨpema'mentisiyefoho. 33 Siko oso yahu huhwo sohunjo impe itolofontanɨngki oso yahu hofekwosa sohwa uhwonontɨfi ulɨmentohofi, Siko peho uyanjiyo'no itolofalokusiyo. 34 Ose ulahonɨngkofi siko ulɨmentisiyo, Nakwoe Hwe Engo kako olo yahu lohuno syoho weho. 35 Ose ulonji siko oso yahu huhwo sohwo'nji Jisasɨyepono motasɨmentisiyefoho. Siko sikoe manji'mofoso yahufe hohujopo pojisyosyahonɨngki Jisas oso hopo sopo kehumamentisofoho. 36 Noposokehumawento nowentanɨngki hwe moya'mi hofɨkoe hwapɨfe Jisas kako hano wene honɨngkano sopo Jisasɨye yofe ho'nomayo'ne hu'meehumentohofofoho. Osopo Jisas kehumentanjo yahu sohwo hwotoho mjahmmɨwomentisofoho. 37 Jisas kako hwofɨki'nyo Oulif Jelusalem mofone sopo i'mofaponto oso honɨngkano monje we sopo hwe moya'mi hofɨko Jisasɨmo inomokoho'nawo'mentohofoso yo'mayo syoho wonyoangkafo Jisas imojo so'no syafɨsyontɨfi hofɨko sɨmonyo yontɨfi mango engo lontɨfi Anɨtuye yofe ho'noma'mentohofofoho. 38 Mango mohm'no ole lɨmentohofi,

Olo Hwe lohwo nakumo nemokosyohumayo'ne Anɨtuye yokumpohn'nyo'nji palokuso lohwoe yofe woho'nomano.
Anɨtu kako nakwo hwahoponjo hwe moya'mi hn'nne'no sɨmeho wopɨngo nejahopohoho.
Anɨtu yokintahopo humaso sohune'no yofe engo woho'nomano.
39 Ose lontanɨngkofi a'amu Falisi fehohnjo sohwa hwe moya'mi pi'nɨngo'njo sopo lohofontɨfi Jisasɨmo ulɨmentohofi, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, oso hwe moya'mi kikimo inomokoho'nakuwotofo somo kɨko yoka uso. 40 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo upa'nɨmno. Hungkuno waselɨmonne'no yohono. Olo a'amulo hofɨko mampi'nyo humantɨfijontentesi olo honɨngkano loponjo sojolo mango engo lɨkuji nje yofe ho'nonɨmafɨkutnnesohilo. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako pone engo Jelusalem sopo yo'mayo imo'none so'no humotaho lɨmentisofoho.

41 Jisas kako Jelusalem u'mofawento pone hopo sopo kako uhwononto humotaho lɨmentisoso 42 ole lɨmento, A'amu Jelusalemmjo soku, sekumo ito'no esehumajiyo'ne yahinoso ko se'mahonɨngki sekwo hohujo ikinjaofalokwofo. Oso'no yahino wopɨngo hiso hiyaso'mo wentanɨngkuhwosi sekwo motɨpɨhwonɨfitnnehofo. 43 Sekwo upa'nɨmno. Hwangku sɨkuno nom'ne i'mofaposo somo sekwoe mango sohwa sekumo wosefonjano lɨkuji sekikitofɨkuji meku'mofasi lohofɨkuji hofɨko tojopo ko'mokwasokuji nolɨkofaofɨkuji 44 sekwoe ango fonjowonampekuji sekwo sekwoe mehomi hi'nji hokunonji nɨhu'nahone poyo moi'wo imo'nɨfitnnefoho. Sekwoe sokango so'nji sokilojo so'nji we'e huhwo kihn'naweso mokihn'nawenefoho. Hwapɨngoso oso sɨkuno Anɨtu sefo'mayo'ne se'ma'maso sohonta sekwo yofe mɨhwofe'njo imalofo kuyoho.

Jisas kako Anɨtuye tajo ango engo somo a'amu yo'mayo ho'yango somta'ni hamniyoho mayo yontanɨngkofo somo wae yao'mentisofoho.

(Matɨyu 21:12-17; Mak 11:15-19; Joun 2:13-22)

45 Jisas kako Anɨtuye tajo ango engo somo noswonto a'amu ho'yango yo'mayoso hu'meesyontɨfi hamniyoho mentanɨngkofo somo wae yaofo syohoso ema'mentisofoho. 46 Kako hofɨkimo ole ulɨmento, A'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi, Olo nje ango loso Mpohumo jomo ujo'ne angofoho. I oso'no nje ango loso sekwo a'amu hamniyoho hiyaso'mo hufo mawo'nɨngkohofo sohwafe ango hopa imokalokwofo. Ose mtɨ'mokumentohofofoho ulɨmentisofoho.

47 Ose imo'nɨmentiso so'no sɨkuno huhwo huhwi Jisas kako hwe moya'mimo Anɨtuye tajo ango engo somo kakoe hungkuno lutɨhwamojofoho. A'amu tajo ango syoho'njo yofe engo'njo sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji a'amu Jutafe hwe engo sohwanji hofɨko Jisasɨmo fonjasiyo'ne honɨngkano wotɨpemantɨfe'no imentohofofoho. 48 Ose ko yahonɨngkofi hwe moya'mi hofɨko Jisasɨye hungkunomo upo'nano mjalɨmumentohofo so'no hwe engo sohwa hofɨko Jisasɨmo fonjasiyo'ne honɨngkanoso motɨpema'mmentohofofoho.

Copyright information for `APZ