Luke 20

Hofɨko Jisasɨmo kakoe yokumpohn'nyo hwapɨngo so'no ulohonɨmentohofofoho.

(Matɨyu 21:23-27; Mak 11:27-33)

Sɨkuno fihumo Jisas kako Anɨtuye tajo ango engo somo nohumanto hwe moya'mi somo kako Anɨtumo u'mayo yahino so'no hungkuno lutɨhwamentisofoho. A'amu tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamentohofo huno'njo sohwanji a'amu Jutafe hwe engo sohwanji hofɨko Jisasɨmo u'ma'mentohofofoho. U'mantɨfi ulɨmentohofi, Olo so'no fonaso. Kɨko olo syoho iwo'nɨngkino loso tɨhwo kilɨmaso'no iwo'nɨngkinoto. Yokumpohn'nyoso tɨhwo kijapmmaso'nji iwo'nɨngkinoto. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ngko huhwo'ni hungkuno anga'no waselohonɨmonne'no yohono. Sekwo olo so'no ngkimo ntohonɨngkofo so'no ngko sekumo waselɨmonne'no yohono. Joun kako a'amumo mijo kiyoma'mojo yokumpohn'nyoso Anɨtu mta'ango ma'mentisotaho. Hwahoponjo a'amu mta'ango ma'mentisotaho. Hofɨko ose upa'nontɨfi ole hnnɨmentohofi, Joun kakoe yokumpohn'nyo Anɨtu mta'ni ma'mentisofoho ulaso'manji ole wonalɨmontonoho. Ose'manji sekwo Jounɨye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo peho'neto. I Joun kakoe yokumpohn'nyo hwahoponjo a'amu mta'ni ma'mentisofoho ulaso'manji hwe moya'mi upa'nɨngkuji hofɨko sojo wonefonjantɨfeho. Hwapɨngoso a'amu loso hofɨko huno ole syofɨsyalokwofo, Anɨtu kako Jounɨmo hungkuno uyahonɨngki nalɨmentisofoho. Ose hnnontɨfi Jisasɨmo ole ulɨmentohofi, Nakwo huno monayofoho. Joun kako a'amumo mijo kiyoma'mojo yokumpohn'nyoso ntɨ'mto'angotɨkeno. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ose'manji ngko huhwo'ni nje yokumpohn'nyo yo'mayo iwo'nɨngkohe hwapɨngo so'no maselɨmnehono.

A'amu wonyo ipisayo syoho mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwamne pahnnɨmo hungkunofoho.

(Matɨyu 21:33-46; Mak 12:1-12)

Ose ulonto kako olo pahnnɨmo hungkuno oso a'amu homo somo ulɨmento, Hwe fihwo kako ipisayo syoho hulɨmentisofoho. Oso syoho homo somo mokosyohumayo'ne kako a'amu hamniyoho syoho emawo'nɨngkohofo sohwafe ahomo ho'nasyonto kako ango ikanopo nowento osopo kako ne'no humamojofoho. 10 Osopo nohumanto oso syoho homo somjo ipisayo mayo'ne sɨkuno i'mofape somo kako kakoe syoho ulohofiyo fihumo ipisayo fehohnjo mayo'ne'ento kako oso a'amu kakoe syoho mokosyohumayo sohwamo u'mahwosi ipisayo mayo'ne lɨhwatɨmentisofoho. Oso a'amu syoho mokosyohumayo sohwa syoho ulohofiyo huhwo sohumo ikujoho fonjontɨfi ipisayo muyo'njo yontɨfi wae yao'mentohofofoho. 11 Osohonta kakwo'yohwo sohwo kako nom'ne syoho ulohofiyo fihumo lɨhwatɨmentisofoho. Osohumo hofɨko ikujoho fonjontɨfi yahino wonyo umtɨ'mokontɨfi ipisayo muyo'njo yontɨfi wae yao'mentohofofoho. 12 Kakwo'yohwo kako syoho ulohofiyo hufa'u sɨhune sohumo lɨhwojahonɨngki kako nowento a'amu'njopo i'mofowahonɨngki hofɨko osohumo ikujoho wonyo fonjimokontɨfi mempo hohnta'ni swoho'nofapmmentohofofoho. 13 Oseso syoho kakwo'yohwo sohwo ole hnnɨmento, Ngko pipi imnehono. Ngko nje hwomu lohuno ngko sɨmeho uyalokwe lohumo luhwatɨmeso hofɨko kakoe hungkunomo haloho upeentɨfetɨkeno. Ose syafɨsyonto hwomu huhwo sohumo lɨhwatɨmentisofoho. 14 A'amu syoho homo somo mokosyohumayo sohwa hwomu huhwo sohumo uhwonɨtumantɨfi ole hnnɨmentohofi, Oso hwe sohwo kako hwangku sohonta kanɨngkwohwoe yo'mayoso nomane hweho. Komo'nohino, nakwo kakimo poyo wofonjosyano. Ose fonjosyɨhwasi nakwo kakoe syohoso nɨhu'nahone womantanoho. 15 Ose hnnontɨfi hofɨko hwomu huhwo sohumo nokentɨfi mempo hohnta'ni ipisayo syoho sopo swoho'naofontɨfi osopo poyo nɨhu'nahone fonjahumentohofofoho. Jisas ose ulonto kako a'amu homo somo ulohonɨmento, Ose imentohofo so'no ipisayo syoho kakwo'yohwo sohwo a'amu wonyo huhwo sohwamo pipi uloho'montolo. 16 Hwangku kako nopɨhwosi oso a'amu wonyo sohwamo nofonjasyɨhwosi kako nom'ne a'amu sohwamo syoho hiso mokosyohumayo'ne uyɨmontonoho. Jisas ose ulahonɨngki a'amuso upa'nontɨfi ulɨmentohofi, U, kako oso hwolaho.

17 Ose ulahonɨngkofi Jisas hofɨkimo tɨmo uhwononto ulɨmento, Olo Anɨtuye hungkuno iyoswomo mtɨ'mokumentohofo loso hwapɨngo neso huno pipi seyohoho.

Olo sojo engkwosaho pa'nyo a'amu ango injuwo'nɨngkohofo sohwa wae yao'mentohofo loso
olohontajo engkwosaho loso angomo sosofitofo'ne hwapɨngohwo imo'nɨngkohoho.
Ose mtɨ'mokumentohofofoho.
18 Nom'nepo Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofoso olenoho. A'amu hopi'nono oso sojo engkwosaho pa'nyo homo somo entofomafɨkuji pɨwahupijoso hofɨko hofɨkoe a'apaho kempi mtɨ'mtɨ'me lohofɨhwosi wohu'mehinawo'montonoho. I oso'no oso engkwosaho huhwo sohwo kako a'amu fihwoe a'apahopo pɨwasyososo fonjomtɨhupeeofososo oso hwe huhwo sohwo kakoe a'apahoso hintalinyo pa'nɨngo umo'nɨmontonoho. 19 Jisas oso pahnnɨmo hungkuno ulahonɨngki a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo huno'njo sohwanji a'amu tajo ango syoho'njo yofe engo'njo sohwanji hofɨko huno ole uyɨmento, Jisas oso pahnnɨmo hungkuno nakumne'no lohoho. Nakwoe sɨmeho mo'mo me hopa nafe'no nalohoho. Huno ose syafɨsyontɨfi oso hohosohonta hofɨko Jisasɨmo aho kehwasi wofonjosyano lontɨfi imentohofoso hofɨko hwe moya'mi somne'no iyoho unɨmentisofoho.

Hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo Sisa sohumne'no hamniyoho ho'nasiyo'ne hofɨko Jisasɨmo hungkuno ulohonɨmentohofofoho.

(Matɨyu 22:15-22; Mak 12:13-17)

20 Oseso hofɨko Jisasɨmo fonjasiyo'ne'entɨfi honɨngkano wotɨpemano lontɨfi Jisasɨmo humuhwontohumantohofofoho. Hofɨko Jisasɨyepono a'amu fehohnjo sohwamo luhwojahonɨngkofi oso a'amu sohwa hofɨko a'amu Jisasɨye hungkunomo wopɨngo hwofoho wonalono lontɨfe hwasyo humupo'nontohumantohofofoho. Ose ko imo'nontɨfi hofɨko pojiyontɨfi hofɨko Jisasɨye hungkunomo yamofo uloho'mentohofofoho. Ole hnnɨmentohofi, Jisas kako a'amu hwaho mokosyohumayo huhwo sohwamne'no hungkuno wonyo loso'manji nakwo aho kehwasi oso a'amu hwaho mokosyohumayo sohwafe ahopo noho'nosyɨhwaso'no hofɨko Jisasɨmo tohino uyantɨfeho. Ose hnnontɨfi Jisasɨmo humuhwontohumantohofofoho. 21 Oseso hofɨko Jisasɨmo ole ulohonɨmentohofi, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, nakwo huno nayohoho. Kɨko hwe moya'mimo Anɨtuye yahino so'no hungkuno lutɨhwawo'nɨngkinoso nehopi'nohini lutɨhwawo'nɨngkino hwosoho. Kɨko a'amu yofe engo'njo sohwamne'no iyoho makinyo'njo hwosoho. Nakwo hopi'nonohinoso afaponohinoho. Hungkuno ito'nohino lɨwo'nɨngkino hwosoho. 22 Oseso nakwo olo so'no wakilohonantane'no yɨhwono. Kɨko huno pipi kiyohoho. Nakwo hwe engo Sisa sohune'no hamniyoho woho'nosyano lakinɨngkohoho. Moho'nasiyo'njo uyano lakinɨngkohoho. 23 Ose ulahonɨngkofi Jisas kako hofɨko poji yamofo ulohofano lontɨfi imentohofo so'no hwasyo yahino so'no huno uyahonɨngki ole ulɨmento, 24 Hamniyoho anga'no ntɨhwaho. Olo hamniyoho losomjo huyo'mango so'nji yofe so'nji tɨhwoeto. Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, Sisafefoho. 25 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, E'wano. Sisafe yo'mayo so'manji Sisamo uyɨmno. I Anɨtuye yo'mayo so'manji Anɨtumo uyɨmno. 26 Jisas ose ulahonɨngki a'amu huhwo sohwa hungkuno wopɨngo somne'no hofɨkoe sɨmeho mo'mo pisopisaho lontɨfi mampi'nyo humamentohofofoho. Oseso oso a'amu hofɨkimo lɨhwatɨmentohofo sohwa hofɨko Jisasɨye hungkuno somne'no hungkuno ito'no mɨhwajiyo'ne hwe moya'mife tɨmopo makekutnnesohilo.

A'amu Satɨyusi sohwa Jisasɨmo a'amu poyo nope'nontɨfi apa'no songo lɨkafo so'no ulɨmentohofofoho.

(Matɨyu 22:23-33; Mak 12:18-27)

27 A'amu Satɨyusi fehohnjo sohwa Jisasɨmo u'ma'mentohofofoho. A'amu Satɨyusi huhwo sohwa hofɨko huno ole uyɨwo'nɨngkohi, A'amu poyo pe'nyo sohwa hofɨko nɨhu'nahone pe'nɨwo'nɨngkohofo. Apa'no songo molɨkafe'nefoho. Ose syafɨsyɨwo'nɨngkohofofoho. 28 Hofɨko Jisasɨmo u'mantɨfi ole ulohonɨmentohofi, Nakwoe Lonetɨhwayo hwosi, Mouses nakumne'no hungkuno ole motɨ'mokumentono. Hwe fihwo kako ape nomahwosi kako mehomi motɨpemayo'njo sohwo poyo pe'nɨngkuhwoso'no oso ape hisimo konɨngkwa'wehwo nomahwosi kola'wehumne'no mehomi wotɨpemano. Mouses ose mtɨ'mokumentisofoho. 29 Oseso hwe aho fehohnjo hopi'nono nom'ni mta'ni hufa'u sohwa humamotofofoho. Tisɨmaso sohwo kako ape manto mehomi motɨpemaso sohwo poyo pe'nɨmentisofoho. 30 Oseso konɨngkwa'wehwo aku'mu sohwo oso ape hisimo ma'mentisoso kako huhwo mehomi ane'njo pe'nɨmentisofoho. 31 Oseso oso ape hisimo hinjo huhwa ose'nohini ma'mentohofoso mehomi ane pe'nɨmentohofofoho. 32 Hwangku oso ape hisi poyo pe'nɨmentono. 33 Oseso a'amu poyo pe'nyo sohwa lɨkapijo sohonta tɨhwoe ape umo'nɨmontolo. Hofɨko'nɨkwehwa aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo sohwa ape hisimo nto ma'mentohofofoho.

34 Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Hwe moya'mi olohonta humalofoso hofɨko ape ma'nɨwo'nɨngkohofo. 35 I oso'no oso hwe moya'mi poyo pe'nɨfijoso apa'no songo lɨkapijo hopaso apa'no lɨkafɨkuji songo ne'nohino humafijo sohonta hofɨko apa'no ape moma'nɨfitnnefoho. 36 Hofɨko a'amu ahwomomjo pa'nyo nohumafɨkuji apa'no poyo mape'nɨfitnnehofo. Anɨtu hofɨkimo poyo pe'nyo somta'ni ulɨkafoso so'no hofɨko kakoe mehomi umo'nantɨfeho. 37 Mouses huhwo kako a'amu poyo pe'nyo sohwa apa'no songo lɨkafoso so'ne huno nafohoto'mentisofoho. Mouses kako oso iyo we'e toho ko nɨmentisoso yofoho miyo loho'nnyo somo uhwononto ulɨmento, Hwe Engo hwofilo'nnyo ne sohwo kako Apɨlohamɨye Anɨtuyoho. Kako Aisakɨye Anɨtuyoho. Kako Jekoupɨye Anɨtuyoho. 38 Ihwoni. Mouses kako ole syafɨhu'mento, Apɨlohamja Aisakɨja Jekoupɨja hofɨko hohonta poyo ko pe'nɨmentohofo sohwa songo humalofo so'no syafɨsyonto oso hungkuno hiso lɨmentisofoho. Anɨtu kako poyo pe'nyo sofe Anɨtu hwo'maho. O'o, songo humalofo sofe Anɨtuyoho. Anɨtu kakoe tɨmopo a'amu hopi'nonohinoso songo humalofo.

39 Jisas ose ulahonɨngki a'amu fehohnjo honɨngkano hungkuno lɨwo'nɨngkohofo huno'njo sohwa Jisasɨmo ulɨmentohofi, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, hungkuno wopɨngo nalohino. 40 Ose ulontɨfi hofɨko nom'ne hungkuno Jisasɨmo ulohonyo so'no iyoho imentohofofoho.

Jisas kako a'amu Falisi sohwamo Kɨlais hwe Anɨtu nakwoe hwahopo uhwatɨ'mentiso sohumne'no ulohonɨmentisofoho.

(Matɨyu 22:41-46; Mak 12:35-37)

41 Jisas a'amu Falisi sohwamo ulɨmento, A'amu ole lɨwo'nɨngkohofo Kɨlais kako oso a'amu Anɨtu nakwoe hwahopo uhwatɨ'mentiso sohwo Ntefit hwe yofe engo'njo hohonta hwaho mokosyohumamojo sohwoe imu hweho. Oseso pipi lɨwo'nɨngkohofo. 42 Oso Ta'njo Iyoswo somo Ntefit ole lɨmento,

Anɨtu kako nje Hwe Engo Kɨlais, Anɨtu nakwoe hwahopo uhwatɨ'mentiso sohumo ole ulɨmento,
Kɨko nje aho anga sohohnta'ni fosyohumaho.
43 Osopo kɨko nohumahoji ngko jɨje mango sohwamo jɨje sɨfɨki'nyo'mo enjwa'mo wakuhumotɨ'monnoho.
Ntefit ose lɨmentisofoho.
44 Oseso Ntefit kako oso hwe Anɨtu nakwoe hwahopo uhwatɨ'mentiso Kɨlais sohune'no nje Hwe Engo hweho lɨmentiso so'no Kɨlais sohwo kako Ntefitɨye imuhwo imo'nyoso pipilo.

A'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo huno'njo sohwafe yahino so'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 11:37-54)

45 Hwe moya'mi hopi'nonohinoso hofɨko Jisasɨye hungkuno upa'nontɨfi nohumentanɨngkofi Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ole ulɨmento, 46 Sekwo a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo huno'njo sohwafe yahino somne'no i'waho ito'no fiyɨmno. Hofɨko hofɨkoe yofe engo somne'no hwapɨfe sawemo yontɨfi honɨngkanopo emoyɨwo'nɨngkohofofoho. Osopo emoyontanɨngkofi hwe moya'mi hofɨkimo uhwonontɨfi nakwoe hwe engo hwasoho ulɨwo'nɨngkohofo so'no umo'nɨwo'nɨngkisofoho. Oso'nji hofɨko tajo ango somo a'amufe sɨmanopo humayo'no umo'nɨwo'nɨngkisofoho. Oso'nji hofɨko a'amu wopayo engo iloho yano sohonta epohumayo sɨmo'mjo so'no umo'nɨwo'nɨngkiso hwafoho. 47 Hofɨko Anɨtumo hungkuno sawemo engo jomo ko ulontɨfi hofɨko apɨwojo sofafe ango yo'mayo so'no wosemokosyohumano poji ulontɨfi ango hiso hofɨko'ne nɨhu'nahone emawo'nɨngkohofɨhwafoho. Hwangku oso hwe huhwo sohwo tohino engo notɨpemapitnnefoho.

Copyright information for `APZ