Luke 21

Apɨwojosi yo'mayo so'no umofonyo inyosi kako Anɨtumne'no hamniyoho ho'nahumentisofoho.

(Matɨyu 12:41-44)

Jisas kako Anɨtuye tajo ango engo somo ne'no nohumanto tɨmo uhwonɨmentisoso hwe moya'mi hamniyoho engo'njoso hofɨko Anɨtumne'no hamniyoho ho'nasiyo ipofo so'mo ho'nosyontanɨngkofi uhwonɨmentisofoho. Osopo uhwonɨmentisoso apɨwojosi ho'yango anesi kako Anɨtune'no touya hufa'u'nohino ho'nosyahonɨngki uhwononto Jisas kako a'amu kako'njopo lohofo somo ole ulɨmento, Hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. Sekwo upa'nɨmno. Olo apɨwojo losi kako hamniyoho ho'nasiyoso nom'ne a'amu ho'nasyohofo somo kakoe we'eso uyakolokwoho. Nom'ne a'amu hamniyoho ho'nosyalokwofoso hofɨko hamniyoho engo mokosyohumunyofoho. Oso'no hofɨko oso hamniyoho engo somta'ni Anɨtumne'no we'e'nohini ho'nosyalokwofo. Olo apɨwojo losi kako hamniyohomo yo'mayo so'no nɨhu'no umofonyo inyosi kako hamniyoho mokosyohumunyosi hopi'nonohino Anɨtumne'no ho'nasyohoho. Kako nom'ne hamniyoho wosopayo mpe-e'ne aniyoho. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako Anɨtuye tajo ango engo so'no tɨfi no'mo wonyo imo'none so'no hungkuno ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 24:1-2; Mak 13:1-2)

A'amu fehohnjoso hofɨko tajo ango engo somne'no ole lɨmentohofi, Olo tajo ango engo somjo sojo wonyoangkafoso hofiyofoho. Hwe moya'mi hofɨko wokoso wonyoangkafo loso Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne yahumentohofo somo uhwonontɨfi pisopisaho lɨmentohofofoho. Ose lahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Hwangku olo yo'mayo wopɨngo uhwonalokwofo loso wonyo umo'nɨmontonoho. Sojo anga'nohinoso nom'nepo kihn'nawesoso awonoho. O'o, hofɨko olo ango wopɨngo losomo mtɨhupekuji womehu'mmokwojantɨfeho. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako yo'mayo tango i'mofapone so'no ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 24:3-14; Mak 13:3-13)

Hofɨko Jisasɨmo ole ulohonɨmentohofi, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, oso yo'mayo hungkuno nalohinoso ntohonta umo'nɨmontolo. Sɨmo'mo peho i'mofapɨhwoso'no huno wonayɨmontolo. Oso yo'mayoso i'mofape-e'ne sɨkunoso we'eneponoho eso. Fonaso. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, A'amu sekumo hwasyo hungkuno sejo so'no sekwo i'waho ito'no fiyɨmno. A'amu pi'nɨngo engo i'mofapɨkuji, hofɨko nje yofe ntɨkuji ole selɨfitnnefoho. Ngko Kɨlais hwo'nyoho. Anɨtuye sɨkuno mofonepo nto i'mofapohoho. Ose selɨkujo'no sekwo hofɨkoe hungkunomo inɨngkakutoho. Hwangku a'amu hwaho kengoponjo sohwa hofɨko nom'ne hwahoponjo sohwanji ikujoho fongki'nyo'ne so'nji a'amu hwaho afaponjo sohwa ikujoho fongki'nyo'ne so'ntnne'no upa'nɨngkuji sekwo yomo ikutoho. Oso yo'mayoso sɨmo'mo i'mofapɨhwoso'no sɨkuno ae'uyo imo'nyoso komo'no mmo'nonehoho.

10 Ose ulonto ulɨmento, Hwangku a'amu temtitofo kengo sohwanji temtitofo nom'ne sohwanji hofɨko ikujoho fongki'nɨfitnnefoho. I a'amu hwaho kengoponta'ango sohwa nom'ne hwaho kengoponjo sohwanji ikujoho fongki'nɨfitnnefoho. 11 Hwangku hwaho lopo hwomɨhwo mɨkunɨmposo pi'nɨngo engo i'mofaponefoho. Hwaho kengo kengo sopo mijoho engo i'mofapɨhwosi mnokino engo wotɨpemantɨfeho. Ahwomo sopo yo'mayo wonyo imo'nɨngkuhwosi nom'ne yo'mayoso ahwomo sopo i'mofapɨhwoso'no uhwonɨngkuji sekwo iyoho senonefoho.

12 Oso yo'mayo noselohe sɨkuno somo m'mofopontanɨngkuhwoso sohonta sekwo nje yofe ulɨkujo'no hofɨko sekumo aho sekekuji wonyo selohopitnnefoho. Hofɨko tajo ango somo mesehumajɨkuji hungkuno mjaselɨkuji impo'angomo mintofasehufitnnefoho. Hofɨko nje yofe monje yasiyo'ne a'amu hwaho mokosyohumayo yofe engo'njo sohwafe sɨmanopono ipesemotawofitnnefoho. 13 Oso nje yofe monje yasiyo'ne ko selohofahonɨngkuji sekwo hwe engo sohwafe sɨmanopo lohofɨkuji ngko a'amu wonyo honɨngkano somta'ni isɨhutofomayo'ne pmmentohe sohwo'niye hungkuno sekwo ulɨfitnnefoho. 14 Oso hohosohonta oso hungkuno hofɨko mjaselɨkujo'no sekwo aku hungkuno ulɨfitnne so'no huno pi'nɨngo seyɨhwoloho. 15 O'o, ngko'nohini sekwoe mangomo sekwoe hunomo hungkuno wopɨngo wosejapmmonnefoho. Oso hungkuno sejapmme homo somo sekwoe mango sohwa hofɨko nohnnajɨkuji sekwoe hungkunomo monje maselohopitnnehofo. 16 Sekwoe a'amu so'nji selosenɨngkwejamo nje yofe ulɨkujo'no hofɨko sekwoe mango sohwafe ahopo mosehumojɨpitnnefoho. A'amu fehohnjo sekwo'njo hohnta'ni humalofo somo poyo semokufitnnefoho. 17 Oseso hwe moya'mi hopi'nono sekumne'no sɨmeho tohino mɨkunɨmposo umnonefoho. Hwapɨngoso nje yofeso sekumo weho. 18 Oso hohosohonta ngko hofiyo semokosyohumameso sekwoe mnokino mta'ni mijiyo anga'nohino fihwo yofomahwosi moi'wo mmo'nonefoho. 19 Yo'mayo tangoso se'mahwoso'no sekwo ngkine'no yokumpohn'nyo ne'no lohopijoso sekwo songo ne'no humayo'ne neso notɨpemapitnnefoho.

Ango Jelusalem wonyo imo'none so'no Jisas hungkuno ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 24:15-21; Mak 13:14-19)

20 A'amu ikujoho'njo sohwa hofɨko ango Jelusalem sopo hofoyo syukujo'no sekwo uhwonɨngkuji huno ole seyonefoho. Ango Jelusalem wonyo imo'nyo'ne sɨkunoso mofone nto imo'nɨngkohoho. 21 Oso hohosohonta a'amu hwaho Jutiya sopo humunyoso hofɨko hwofɨki'nyopono hiyaso komo'no sɨfitnnefoho. A'amu ango Jelusalem ne sopo humalofo soku sekwo nulɨko'mafɨkuji kengopono kunto'no ufitnnefoho. A'amu ango Jelusalem mempo hohnta'ni humafijoso hofɨko apa'no ango ne montɨmo mahufitnnefoho. 22 Oso sɨkuno somo a'amufe honɨngkano wonyo somne'no Anɨtu kako tohino uyone sɨkunofoho. Anɨtuye hungkuno a'amu oso hiso'no mtɨ'mokumentohofoso oso sɨkuno somo ne imo'nonefoho. 23 Oso sɨkuno somo moya'mi sɨmeho'njo sofanji mehomi we'e amno unyo sofantnne'no ngko hitoho ntokwoho. Hwapɨngoso oso sɨkuno homo somo olo hwaho lopo tango mɨkunɨmposo i'mofapɨhwosi Anɨtuye sɨmeho tohinoso oso hwe moya'mi somo u'manefoho. 24 A'amu fehohnjo hwakuhwajo'nji poyo imokuhwosi a'amu fehohnjo somo hofɨkoe mangohwa impe intofomotakuji ango kengo kengopo uhumajonefoho. A'amu Anɨtumne'no nakwolaho lalokwofoso hofɨko ango Jelusalem somo hwotoho fɨfitnnefoho. Hofɨko hwotoho ne'no fentanɨngkuji hofɨkoe sɨkuno moi'wo imo'nonefoho.

Hwangku sohonta A'amufe Hwomu sohwo noponefoho.

(Matɨyu 24:29-31; Mak 13:24-27)

25 Jisas ose ulonto ole ulɨmento, Sekwo ahwomomo uhwonɨfijoso mofehi'nyo hamno hntokwaliyo sohwamo yo'mayo kengo kengo i'mofapɨhwaso'no uhwonɨfitnnefoho. Olo hwaho lopo mijo ayo engoso yoka engo ho'nɨngkuhwosi mtɨhupo mtɨhupe lohofahonɨngkuhwosi a'amu hwaho ho'mo ho'mto'ango oso hiso uhwonɨngkuji hofɨko iyoho mɨkunɨmposo unonefoho. 26 Hwe moya'mi pi'nɨngo engoso hofɨko olo hwaho lopo yo'mayo imo'none so'no huno syafɨsyɨkuji hofɨkoe sɨmeho mo'mo iyoho mɨkunɨmposo ehumanɨngkuji tɨmo hwafɨhwafe mokomayonefoho. Yo'mayo ahwomomjo hntokwaliyo yomo yomo yahonɨngkuhwosi uhwonɨfitnnefoho. 27 Oso hiso i'mofopahonɨngkuhwosi A'amufe Hwomu sohwo kako himopo kakoe yokumpohn'nyo engo'nji kako pomponaho engo'nji noponefoho. 28 Hwangku oso yo'mayoso i'mofape-e'ne mofone imo'nɨngkuhwoso'no osohonta sekwo lɨkafɨkuji sekwo sekwoe mnokino lɨkojwamo lohofɨkuji ahwomomo uhwonɨmno. Sekwo honɨngkano wonyo somta'ni isɨhutofosemayo sohwo asomo setɨmayo'ne sohwo mofoneponoho.

Iyoswo songo inyo sohonta uhwonɨngkuji huno waseyono, Ifoyo wahu'montonoho.

(Matɨyu 24:32-35; Mak 13:28-31)

29 Ose ulonto Jisas kako olo pahnnɨmo hungkuno ulɨmento Sekwo iyo mijisiyo somo uhwonɨmno. 30 Iyoswo songo inɨngkiso loso uhwonɨngkuji ifoyo wahu'montonoho.

31 Oseso oso pa'nyoso yo'mayo somne'no selohe somo uhwonɨngkuji sekwo huno ole waseyono. Oso sɨkuno Anɨtu kako yo'mayo somo yokumpohn'nyo mokosyohumayo'ne sɨkunoso mofonepo nto i'mofapohoho. 32 Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Hwe moya'mi olo hwaho lopo ne'no nohumentanɨngkuji yo'mayo hiso imo'nonefoho. 33 Ahwomo'nji hwaho'nji moi'wo imo'noso sohonta nje hungkunoso moi'wo mmo'nonefoho. Ne'no nowentɨhwonefoho.

Jisasɨye a'amuso kakine'no ito'no hontohumayo'ne hungkunofoho.

34 I oso'no sekwo ito'no fohontohumamno. Sekwo yo'mayo hwahoponjo so'no huno pi'nɨngo syafɨsyɨkutoho. Sekwo wosopayo engo nɨngkuji mijo yokumpohn'nyo nɨngkuji nonilohofɨkutoho. O'o, ngkine'no huno fisyafɨsyɨkuno. Sekwo siki humayoso wopɨngo'maho. O'o, sekwo oso pa'nyo humafijo'manji nje sɨkuno engo asomo pe-e'neso me tongo somne'no hmnɨwo'nɨngkiso hopaso wosema'montonoho. 35 Oso sɨkuno i'mofapeso hwe moya'mi hopi'nono ango'meemjo humalowotofo somo i'mofaponefoho. 36 Sɨkuno engolopohamo sekwo ne'no fohontohumantokuno. Sekwo Anɨtumne'no yokumpohn'nyo sejapone'no jomo engolopohamo ulɨkuno. Sekwo ose ifijo'manji yo'mayo tango i'mofaposo somo uyakolofɨkuji A'amufe Hwomu sohwoe sɨmanopo lohopitnnefoho. Ose ulɨmentisofoho.

37 Sɨkuno huhwo huhwi Jisas kako Anɨtuye tajo ango engo somo hwe moya'mimo Anɨtuye hungkuno lutɨhwamojofoho. Oseso sɨkwo'miyomo kako oso hwofɨki'nyo Oulif lɨwo'nɨngkohofo sopo saho fosyawo'mojofoho. 38 Hwe moya'mi hopi'nonohinoso hofɨko kakoe hungkuno upo'nano lontɨfeso imɨngo ne'nji lɨkafontɨfi Anɨtuye tajo ango engo somo humotofofoho.

Copyright information for `APZ